Президент на Републиката
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 155 за определяне на полковник Емил Симеонов Тонев – заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.

 

УКАЗ № 155
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям полковник Емил Симеонов Тонев – заместник-началник на Националната служба за охрана, да изпълнява правомощията на началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5518