Президент на Републиката
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 154 за освобождаване на бригаден генерал Красимир Александров Станчев от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.

 

УКАЗ № 154
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 4, т. 1 от Закона за Националната служба за охрана
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам бригаден генерал Красимир Александров Станчев от длъжността началник на Националната служба за охрана, считано от 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5517