Централна избирателна комисия
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Решение № 1848-НС от 28 юли 2020 г. относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Владислав Иванов Горанов

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1848-НС от 28 юли 2020 г.
относно обявяване за избран за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, на мястото на Владислав Иванов Горанов
С писмо вх. № НС-02-7 от 24.07.2020 г. на ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 24 юли 2020 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени пълномощията на народния представител Владислав Иванов Горанов, избран от Двадесет и четвърти изборен район – София, издигнат от листата на партия „ГЕРБ“ в 44-то Народно събрание.
Съгласно разпоредбата на чл. 302, ал. 1 ИК Централната избирателна комисия следва да обяви за народен представител следващия кандидат в листата на партия „ГЕРБ“.
С Решение № 1843-НС от 16 юли 2020 г. на ЦИК на основание чл. 302, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е обявила за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, следващия в кандидатската листа на партия „ГЕРБ“ под № 8 Калин Любенов Вельов до завръщане на избрания за министър народен представител Владислав Иванов Горанов.
С освобождаването на Владислав Иванов Горанов като министър на финансите пълномощията на Калин Любенов Вельов като народен представител по заместване при условията на чл. 68, ал. 2, изр. второ от Конституцията на Република България, респ. чл. 302, ал. 2 ИК, са се прекратили. С оглед на обстоятелството, че пълномощията на Владислав Иванов Горанов като народен представител са прекратени поради подаване на оставка, за народен представител следва да бъде обявен Калин Любенов Вельов, който е следващият в кандидатската листа на партия „ГЕРБ“.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, т. 6 във връзка с чл. 302, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява Калин Любенов Вельов за народен представител в 44-то Народно събрание от листата на политическа партия „ГЕРБ“ в Двадесет и четвърти изборен район – София.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
5508