Министерски съвет
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 163 от 27 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163 ОТ 27 ЮЛИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с Постановление № 252 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 44, 51 и 93 от 2001 г., бр. 5 от 2002 г., бр. 50, 80 и 86 от 2004 г., бр. 43, 55 и 78 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 3, 20 и 70 от 2008 г., бр. 29, 43, 79 и 93 от 2009 г., бр. 25 от 2010 г., бр. 13, 62 и 82 от 2013 г., бр. 36, 40, 56 и 94 от 2015 г., бр. 45, 51 и 68 от 2017 г. и бр. 23, 49 и 76 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. при промяна на местоназначението по време на дългосрочната командировка.“
2. В ал. 4, изречение първо думите „ал. 1, т. 1 – 3, 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 1 – 3, 5 – 7“.
§ 2. В чл. 30 ал. 4 се изменя така:
„(4) В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива осигурява на командированите лица командировъчни пари, общият размер на командировъчните им пари по ал. 2 се намалява с размера на осигурените средства.“
§ 3. Създават се чл. 30а, 30б и 30в:
„Чл. 30а. (1) При наемане на необзаведено жилище в приемащата държава размерът на максимално допустимия наем се определя съгласно приложение № 3 към чл. 22, ал. 1, таблицата към т. 4, колона 5 „наша мебелировка“.
(2) При наемане на необзаведено жилище на командирования се изплащат еднократно за срока на дългосрочната командировка финансови средства в двукратния размер на командировъчните пари за 30 календарни дни за приемащата държава.
Чл. 30б. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло средствата за наем на жилище и/или за неговото обзавеждане на командированите лица, размерът на средствата за наем по чл. 22 се намалява с размера на осигурените средства.
Чл. 30в. В случай че приемащата държава, международната организация или международната инициатива поема частично или изцяло пътните разходи на командированите лица, размерът на средствата за пътни разходи по чл. 19 се намалява с размера на осигурените средства.“
§ 4. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Редът и начинът за изплащане, отчитане и контрол на финансовите средства по ал. 1, както и длъжностните лица, които назначават комисията по чл. 22, ал. 2, одобряват договорите по чл. 22, ал. 3 и/или разрешават плащането по чл. 30а, ал. 2, се определят с акт на министъра на отбраната.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) Командированите военнослужещи и цивилни служители към датата на влизане в сила на това постановление, чийто срок на командировка изтича до 31 декември 2020 г., могат да получат финансови средства в размер 50 на сто от определения по чл. 30а, ал. 2, а тези, чийто срок на командировка изтича след 31 декември 2020 г. – пълния размер на финансовите средства по чл. 30а, ал. 2.
(2) На командированите военнослужещи и цивилни служители се изплащат финансовите средства по ал. 1, в случай че в едномесечен срок от датата на издаване на акта по чл. 34, ал. 2 представят пред комисията по чл. 22, ал. 2 изискуемите документи съгласно същия.
§ 6. Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5495