Висш адвокатски съвет
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.38


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

 

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2009 г.; доп., бр. 43 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г.; изм., бр. 10 от 2016 г. с Решение № 14820 от 10.12.2014 г. на ВАС по адм. д. № 10395 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; изм., бр. 41 от 2017 г. с Решение № 9273 от 27.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 3002/2015 г. и Решение № 5485 от 2.05.2017 г. на ВАС по адм. д. № 1403/2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.; изм., бр. 45 от 2020 г. с Решение № 13062 от 3.10.2019 г. на ВАС по адм. д. № 3586/2016 г. и Решение № 5419 от 8.05.2020 г. на ВАС по адм. д. № 14384/2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се създава ал. 6:
„(6) Заплащането на възнаграждението е авансово и платимо към датата на сключване на договора за правна помощ. То може да бъде разсрочено на няколко вноски.“
§ 2. В чл. 3 след думата „споразумение“ се прибавя „или бъде прекратено поради оттегляне или отказ от иска,“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 3 числото „60“ се заменя с „300“.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. за вписване промени в съответния регистър възнагражденията са в размерите по т. 9;“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думата „защита“ се заменя със „за процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) в т. 1 думите „за трудови дела – 150 лв.“ се заличават;
в) в т. 2 числото „500“ се заменя с „600“, а числото „300“ – с „400“;
г) в т. 3 числото „250“ се заменя с „600“;
д) в т. 4 числото „150“ се заменя с „600“;
е) в т. 5 числото „200“ се заменя с „500“;
ж) в т. 6 думите „на адвоката повереник на ответник“ се заличават, а числото „100“ се заменя с „300“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“;
б) в т. 1 числото „100“ се заменя с „300“;
в) в т. 2 числото „200“ се заменя с „300“, а числото „6“ – със „7“;
г) в т. 3 числото „450“ се заменя с „580“, а числото „4“ – с „5“.
3. Създава се ал. 9:
„(9) При защита по дело с повече от две съдебни заседания за всяко следващо заседание се заплаща допълнително по 100 лв.“
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела с определен материален интерес възнаграждението е:
1. при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. плюс 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. плюс 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. при интерес от 10 000 лв. до 100 000 лв. – 830 лв. плюс 3 % за горницата над 10 000 лв.;
5.при интерес от 100000 лв. до 1 000 000 лв. – 3530 лв. плюс 1 % за горницата над 100 000 лв.;
6. при интерес от 1 000 000 лв. до 10 000 000 лв. – 12 530 лв. плюс 0,3 % за горницата над 1 000 000 лв.;
7.при интерес над 10 000 000 лв. – 39 530 лв. плюс 0,1 % за горницата над 10 000 000 лв.“
2. В ал. 2:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят, както следва:
„1. за дела по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър – 900 лв.;
2. за дела по Кодекса за социално осигуряване – 350 лв.;
3. за дела по Закона за Министерството на вътрешните работи – 400 лв.;“
б) точка 5 се изменя така:
„5. в производства по обжалване на решението за откриване на процедура, решение за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата на възложител по ЗОП възнаграждението се определя съобразно чл. 8, ал. 1 върху прогнозната стойност; в останалите случаи на обжалване на решения на възложителя – 1000 лв.;“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „100“ се заменя с „200“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания до 1000 лв. – 200 лв., и за вземания над 1000 лв. – 1/2 от съответното възнаграждение по чл. 7, ал. 2, т. 2 – 7;“.
§ 7. В чл. 11 числото „100“ се заменя с „200“, а числото „150“ – с „300“.
§ 8. В чл. 12 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, думите „300 лв.“ се заменят с „е в размерите по чл. 13, ал. 1“ и числото „60“ се заменя със „100“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1.В ал. 1:
а) в т. 1 числото „250“ се заменя с „400“;
б) в т. 2 числото „ 300“ се заменя с „600“;
в) в т. 3 числото „500“ се заменя с „1000“;
г) в т. 4 числото „800“ се заменя с „1500“;
д) в т. 5 числото „1200“ се заменя с „2000“;
е) в т. 6 числото „1800“ се заменя с „4000“;
ж) в т. 7 числото „250“ се заменя с „500“;
з) в т. 9 числото „200“ се заменя с „600“;
и) точка 10 се отменя.
2. В ал. 2 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а думите „- 200 лв.“ се заменят с възнаграждението се определя по правилата на чл. 7, ал. 2“.
§ 10. В чл. 14 числото „60“ се заменя със „100“.
§ 11. В чл. 16 числото „100“ се заменя с „200“, а числото „200“ – с „400“.
§ 12. В чл. 18 се създава ал. 4:
„(4) За процесуално представителство, защита и съдействие по дела от административнонаказателен характер извън случаите по ал. 2 възнаграждението е 300 лв.“
§ 13. В чл. 19 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 14. В чл. 20 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
§ 15. В чл. 22 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „200“ се заменя с „400“.
§ 16. В чл. 23 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „250“ се заменя с „500“.
§ 17. В чл. 24 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 18. В чл. 25 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 19. В чл. 26 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 20. В чл. 27 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, а числото „150“ се заменя с „300“.
§ 21. В чл. 28 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“ , а числото „200“ се заменя с „600“.
§ 22. В чл. 29 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“, числото „200“ се заменя с „400“ и думата „комулация“ се заменя с „кумулация“.
§ 23. В чл. 30 думата „защита“ се заменя с „процесуално представителство, защита и съдействие“ , а числото „250“ се заменя с „500“.
Председател: Ралица Негенцова
5487