Министерство на здравеопазването
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти (ДВ, бр. 91 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) следдипломно обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;“.
§ 2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след думата „персонала“ се поставя запетая и се добавя „включително на електронен носител,“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 12, ал. 2, т. 1:
1. В критерий № 1 „Структура и организация на дейността на лечебно заведение за болнична помощ“, раздел II „Резултати от медицинската дейност в клиниките/отделенията на лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение“:
а) индикатор № 5 се изменя така:

5.
Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответства на определения с медицинския стандарт по съответната медицинска специалност.
Справка за осъществения обем дейност в съответствие на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт.

б) индикатор № 6 се отменя.
2. В критерий № 2 „Оборудване на лечебното заведение“, раздел I „Осигуреност с техническо и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 2 се изменя така:

2.
В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното заведение или структурите, които ще извършват обучение):
1. леталитет в лечебното заведение, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
2. оборот на леглата в клиниките/отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на леглата и на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
3. среден престой на преминал болен в отделенията/клиниките, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на леглата и на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
4. предоперативен престой в отделенията/клиниките, в които ще се извършва обучението (когато е приложимо), съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);
6. реализирани управленски решения с положителен резултат на базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми въз основа на горните сравнителни данни).
Справки с посочените в т. 1 – 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната.
Справка за реализирани управленски решения на базата на констатирани проблеми и техния резултат.

§ 4. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 12, ал. 2, т. 2:
1. В критерий № 1 „Структура и организация на дейността на комплексен онкологичен център, център за психично здраве и център за кожно-венерически заболявания“, раздел II „Резултати от медицинската дейност в отделенията на лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение“:
а) индикатор № 5 се изменя така:

5.
Обемът на осъществената дейност през последната календарна година (ако е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответно през последните 12 месеца преди подаването на заявлението по чл. 2, ал. 1 (ако не е осъществявана дейност през цялата календарна година), съответства на определения с медицинския стандарт по съответната медицинска специалност.
Справка за осъществения обем дейност в съответствие на специфичните количествени показатели за дейността, определени със съответния медицински стандарт.

б) индикатор № 6 се отменя.
2. В критерий № 2 „Оборудване на лечебното заведение“, раздел I „Осигуреност с техническо и помощно оборудване за осъществяване на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 2 се изменя така:

2.
В лечебното заведение са постигнати следните резултати от дейността (отчитат се тези индикатори, които са приложими за лечебното заведение или структурите, които ще извършват обучение):
1. леталитет в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
2. оборот на леглата в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
3. среден престой на преминал болен в отделенията, в които ще се извършва обучението, съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
4. предоперативен престой в отделенията, в които ще се извършва обучението (когато е приложимо), съответстващ на средните стойности за страната съобразно вида на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната;
5. относителен дял на много големи, големи, средни и малки операции съгласно съответния медицински стандарт (когато е приложимо);
6. реализирани управленски решения с положителен резултат на базата на констатирани проблеми от медицинския съвет при анализиране на информацията за дейността на цялото лечебно заведение и отделните му структури за период от 12 месеца преди подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 (когато са констатирани проблеми въз основа на горните сравнителни данни).
Справки с посочените в т. 1 – 5 индикатори, генерирани от информационната система на лечебното заведение, за последната приключила статистическа година, за която има данни за страната.
Справка за реализирани управленски решения на базата на констатирани проблеми и техния резултат.

§ 5. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ и чл. 12, ал. 2, т. 3, в критерий № 1 „Структура и организация на дейността на диагностично-консултативен център, медицински център, дентален център, медико-дентален център, самостоятелна медико-диагностична лаборатория и групова практика за специализирана медицинска помощ“, раздел II „Резултати от медицинската дейност, осъществявана от лечебното заведение по отделни медицински специалности, по които ще се извършва обучение“ индикатор № 4 се отменя.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „г“ и чл. 12, ал. 2, т. 4 в критерий № 1 „Структура и организация на дейността на център за спешна медицинска помощ“, раздел II „Резултати от медицинската дейност на лечебното заведение“ индикатор № 3 се отменя.
§ 7. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „д“ и чл. 12, ал. 2, т. 5, критерий № 1 „Структура и организация на дейността на център по хематология и трансфузиология“, раздел I „Структура и организация на дейността на лечебното заведение“ индикатор № 3 се изменя така:

3.
Фактическата структура на лечебното заведение отговаря на определената с правилника по чл. 35, ал. 3, т. 1 ЗЛЗ, медицинския стандарт по трансфузионна хематология и правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърдена е от директора за текущата календарна година и включва задължително:
1. блок по трансфузионна хематология, състоящ се от отделения;
2. административно-стопански блок.
Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Структура, щатно разписание на длъжностите и поименно щатно разписание на лечебното заведение.
Проверка на място.

§ 8. В приложение № 6 към чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „е“ и чл. 12, ал. 2, т. 6 в критерий № 1 „Структура и организация на дейността на диализен център“, раздел II „Резултати от медицинската дейност на лечебното заведение“ индикатор № 5 се отменя.
Преходна разпоредба
§ 9. Производствата за получаване на одобрение за обучение на студенти и специализанти, които са започнали към датата на влизане в сила на тази наредба, но по които няма издадена заповед по чл. 91, ал. 6 от Закона за лечебните заведения, се довършват по реда на тази наредба.
Министър: Кирил Ананиев
5471