Народно събрание
брой: 69, от дата 4.8.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, приет от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г.
Издаден в София на 29 юли 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г. и бр. 14 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 39“.
3. В ал. 4 думите „предварително разрешение на Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „вписване в удостоверението по чл. 34“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „само хазартни игри с игрални автомати и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, както и на държавата.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута.
(5) Не се доказва капитал за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра, както и в случаите на чл. 36, ал. 1 и 4.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 13а“, думите „са издадени“ се заменят със „се издават“, а думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“;
б) в т. 2 думите „направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.“ се заменят с „направени инвестиции в размер, не по-малък от 2 500 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.“;
в) в т. 3 думите „100 000 лв.“ се заменят с „250 000 лв.“;
г) в т. 4 думите „направени инвестиции в размер, не по-малък от 600 000 лв.“ се заменят с „направени инвестиции в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.“;
д) в т. 5 думите „600 000 лв.“ се заменят с „1 000 000 лв.“, а думите „300 000 лв.“ се заменят с „600 000 лв.“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Размерът на направените инвестиции и средствата за организиране на дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се доказват, както следва:
1. по т. 1, 2, 6 и 7 – за всеки лиценз;
2. по т. 3 за томболи, числови лотарийни игри бинго и кено и моментна лотария – за всеки един лиценз, а за хазартни игри с игрални автомати – за всеки обект;
3. по т. 4 – за всеки обект;
4. по т. 5 за онлайн залагания и за хазартни игри чрез други електронни съобщителни средства – общо за издадените лицензи.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея изречения второ и трето се изменят така: „Документите, доказващи извършването на инвестициите по ал. 1, се представят на Националната агенция за приходите в срок до 6 месеца след издаване на първоначален лиценз за дейност по този закон. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и издава удостоверение по чл. 34, ал. 1.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Не се доказват инвестиции и средства за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра, както и в случаите по чл. 36, ал. 1 и 4.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) Средствата за организиране на играта по ал. 1 трябва да са налични в брой и/или по банкова сметка на организатора на хазартни игри и/или обезпечени с безусловна и неотменяема банкова гаранция, за целия срок на издадения лиценз. Банковата гаранция може да бъде издадена от банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията на Република България съгласно Закона за кредитните институции.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 13а“.
2. В т. 4 навсякъде думите „Комисията и“ се заличават, а думите „наредба на министъра на финансите, след съгласуване с председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“ се заменят с „наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. централната компютърна система, контролният локален сървър, комуникационното оборудване и игралният софтуер, както и всяка нова версия на софтуера да са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2;“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „(разрешението)“ се заличава, а думата „разрешение“ се заменя с „лиценз“.
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 5 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 13а“, а думите „наредба на Министерския съвет, приета по предложение на министъра на финансите“ се заменят с „наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 5“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „издаден от Държавната комисия по хазарта“ и думите „издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „утвърдено от Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 и в издадения лиценз“.
3. В ал. 7 думите „издаден от Държавната комисия по хазарта“ се заличават и думите „издадено от председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.
4. В ал. 10 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 47б“.
§ 7. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. наименованията и условията на игрите, включително награди, отстъпки, бонуси, коефициенти и безплатни залози, без участник/участници в хазартни игри, спечелили награди;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. регистрираната търговска марка на организатора, а при провеждане на мероприятие по ал. 3 и/или фирмата (наименованието) на организатора;“.
3. Създава се т. 5
„5. цел на организатора по чл. 4, ал. 1, т. 3, 4 и 5.“
§ 8. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „социално отговорно поведение“ се добавя „за всеки издаден лиценз“;
б) в т. 1, 2 и 3 навсякъде думите „организатори на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
§ 9. Създават се чл. 10б – 10д:
„Отговорно залагане
Чл. 10б. За предотвратяване възникването на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост, организаторите на хазартни игри са длъжни да:
1. поставят на видно място във всички игрални зали, игрални казина, пунктове за приемане на залози и изплащане на печалби, интернет страници и удостоверителни знаци за участие в лотарийни игри, игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти:
а) съобщение за опасността от възникване на хазартна зависимост;
б) информация относно възможностите за консултиране и терапия на хазартна зависимост;
2. уведомят играчите за възможността да поискат вписване в регистъра по чл. 10г, ал. 1.
Мерки за защита
Чл. 10в. (1) За да се намалят или избегнат потенциални негативни икономически, социални и личностни последици за уязвими лица и техните близки, се прилагат мерки за защита, които имат за цел забрана или недопускане до участие в хазартни игри.
(2) Уязвими лица са:
1. малолетните и непълнолетните;
2. лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
3. всяко лице, което смята, че има проблем с хазарта;
4. лицата, чието социално положение и/или равнище на доходи може да ги направи по-податливи към участие в хазартни игри и развиване на хазартна зависимост.
(3) Лицата по ал. 2, т. 3 и 4 може да поискат да не бъдат допускани до участие в хазартни игри.
Вписване в регистър. Заличаване
Чл. 10г. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на лицата по чл. 10в, ал. 3.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. имена по документ за самоличност;
2. единен граждански номер (ЕГН) или личен номер на чужденец (ЛНЧ);
3. период на вписване, ако такъв е посочен;
4. дата на вписване.
(3) Вписването в регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмено искане по образец, подадено от лицето или негов представител до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(4) В искането по ал. 3 може да се посочи период, за който да се извърши вписването, който не може да бъде по-кратък от две години.
(5) Заличаването от регистъра се извършва:
1. по искане на вписаното лице;
2. когато е изтекъл посоченият от лицето срок за вписване, а ако не е посочен – след изтичането на две години от вписването.
Уведомяване и достъп до регистъра
Чл. 10д. (1) Националната агенция за приходите уведомява организаторите на хазартни игри за лицата, включени в регистъра по чл. 10г, ал. 1.
(2) Достъп до данните в регистъра по чл. 10г, ал. 1 при спазване на Закона за защита на личните данни имат само длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, както и служители, определени от организаторите на хазартните игри по ал. 1.
(3) Организаторите на хазартни игри по ал. 1 са длъжни да не допускат вписаните в регистъра лица до участие в организираните от тях игри.“
§ 10. Създава се чл. 13а:
„Хазартни игри, организирани от държавата
Чл. 13а. (1) Държавата може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри, организирани онлайн в игрално казино чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ към министъра на младежта и спорта, в което държавата притежава изцяло правата.
(2) Игрите по ал. 1 може да бъдат организирани от държавното предприятие с нает от него персонал, в собствени или наети пунктове или чрез използване на устройства на самообслужване, които са обособени и обозначени като пунктове за съответните хазартни игри.
(3) Държавното предприятие осъществява дейността по организиране на хазартните игри при условия и по ред, определени в правилника за устройството и дейността на предприятието при спазване изискванията на този закон.
(4) Министерският съвет, по предложение на министъра на младежта и спорта, приема правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
(5) Органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ се назначават и освобождават от министъра на младежта и спорта, съгласувано с министъра на финансите.“
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Средства за физическо възпитание, спорт и култура
Чл. 14. (1) Постъпленията от хазартните игри, с изключение на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за:
1. изплащане на печалби на участниците в хазартните игри – не по-малко от 50 на сто от постъпленията;
2. заплащане на таксите по чл. 30, ал. 3 и 4, съответно за заплащане на корпоративен данък за игрите, организирани онлайн;
3. издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ – до 20 на сто от постъпленията;
4. физическо възпитание и спорт, както и за култура – остатъка от постъпленията от хазартните игри, след приспадане на сумите по т. 1, 2 и 3.
(2) Постъпленията от залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят за физическо възпитание и спорт, както и за култура, съгласно схема след приспадане на сумите за изплащане на печалби на участниците в хазартните игри, дължимите данъци и държавните такси по чл. 30, ал. 3 и 4, както и средствата за издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
(3) Сумите по ал. 1, т. 4 и остатъкът от постъпленията по ал. 2, след приспадане на сумите за данъчно облагане, за разходите на предприятието и за изплатените печалби, постъпват като приход по бюджета на Министерството на младежта и спорта и се разходват за:
1. дейности в областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения;
2. поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища въз основа на съвместна годишна програма на министъра на младежта и спорта и министъра на образованието и науката – не по-малко от 10 на сто от прихода;
3. дейности, финансирани от Национален фонд „Култура“ – не по-малко от 10 на сто от прихода.
(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава схеми за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ по ал. 1 и 2.
(5) Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 2 чрез трансфер, съгласно програмата по съответните бюджети.
(6) Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 3 чрез трансфер по бюджета на Министерството на културата.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2, изречение първо думите „декларирана и приета от Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „обявена на интернет страницата на лицата по ал. 1“, в изречение второ думата „наредба“ се заменя с „наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 5“, а в изречение трето думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Надзорен орган
Чл. 16. Държавният надзор в областта на хазарта и свързаните с хазарт дейности се осъществява от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Функции и правомощия
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите:
1. издава, отказва да издаде, прекратява и отнема лицензи за организиране на хазартни игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
2. извършва или отказва да извърши промени в издадени лицензи по т. 1;
3. издава удостоверенията по чл. 34;
4. утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри правила, изготвени въз основа на условията, изискванията и правилата по ал. 3, т. 1 – 4;
5. утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри;
6. утвърждава или отказва да утвърди правила за съхранение на информацията за едновременните игрални сесии, направените залози, формирането и разпределянето на печалбите;
7. одобрява системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията по т. 6 към сървър на Националната агенция за приходите за хазартните игри – лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства; системите за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства трябва да осигуряват онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 3, т. 6;
8. утвърждава задължителните формуляри и образците на документи по този закон и актовете по прилагането му, с изключение на декларацията по чл. 30, ал. 8, които се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите; осигурява отпечатването и безплатното им разпространение;
9. разпорежда преустановяване организирането на хазартни игри на интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон;
10. организира разясняването на законодателството в областта на хазарта и свързаните с него дейности по подходящ начин;
11. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на хазарта и свързаните с него дейности;
12. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на законодателството в областта на хазарта и свързаните с него дейности;
13. утвърждава методически указания и процедури за осъществяване на дейността на агенцията в областта на хазарта и свързаните с него дейности, задължителни за нейните служители;
14. осигурява на организаторите на хазартни игри необходимата за осъществяване на дейността им информация;
15. анализира изпълнението на ежегодния план за приходите от публични вземания по този закон;
16. осъществява и други правомощия в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт.
(2) Националната агенция за приходите:
1. осъществява контрол върху дейността на организаторите на хазартни игри, включително чрез извършване на проверки;
2. идентифицира интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон;
3. създава, обновява и поддържа на интернет страницата си списък на интернет страниците по т. 2;
4. осъществява обмен на информация с други държавни и общински органи;
5. осъществява обмен на информация със сходни органи от други държави, включително като си сътрудничи с тях за предотвратяване използването на финансовата система от организаторите на хазартни игри с цел изпирането на пари и финансирането на тероризма;
6. осъществява и други функции в областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт.
(3) С наредби на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите се определят:
1. общи задължителни игрални условия и правила за видовете хазартни игри, за които се издават лицензи;
2. общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол;
3. общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за видовете хазартни игри;
4. общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване, както и общи технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства;
5. необходимите документи за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри, за производство, разпространение и сервиз, както и за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване, включително промени в издадени лицензи;
6. изискванията по ал. 1, т. 7 за одобряване на системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на информацията към сървър на Националната агенция за приходите за следните хазартни игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства, както и изискванията за онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите; наредбата се съгласува с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да възложи правомощията си по ал. 1 на оправомощен от него заместник изпълнителен директор.
(5) С наредбите по ал. 3, т. 1 – 4 се установяват минималното задължително съдържание и минималните изисквания, на които трябва да отговарят представяните за утвърждаване правила на организаторите по ал. 1, т. 4.
(6) Актовете по ал. 1, т. 9 се публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите в деня на издаването им. Лицата, за които тези актове се отнасят, се смятат уведомени в деня на публикуването. Ако в тридневен срок от публикуването лицето не преустанови нарушението, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите подава искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до тези интернет страници. Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на агенцията в деня на получаването му. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.“
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Ограничения
Чл. 18. (1) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник изпълнителен директор по чл. 17, ал. 4 не могат пряко или косвено да влизат в каквито и да било сделки или икономически взаимоотношения с организатори на хазартни игри, с производители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка, както и с вносители и разпространители, осигуряващи сервизна поддръжка на игрално оборудване за организирането на хазартни игри, с техни ръководители или служители, включително като експерти, консултанти и под каквато и да е друга форма, за целия период на изпълнение на задълженията им.
(2) Лицата по ал. 1 нямат право да участват в организирането на хазартни игри, да придобиват дялове и акции и/или да участват в управлението на дружества – организатори на хазартни игри.
(3) Лицата по ал. 1 не могат да учредяват и да членуват в юридически лица с нестопанска цел, организиращи хазартни игри по реда на този закон.
(4) Забраните по ал. 1 – 3 се отнасят и за съпрузите, лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и роднините по права линия на лицата по ал. 1.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен по писмено искане на държавен орган, когато това е предвидено в закон. Лицата подписват декларация по образец, в която изрично се посочва и отговорността им.“
§ 16. Член 19 се отменя.
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Регистри
Чл. 20. (1) Националната агенция за приходите води регистри на интернет страницата си за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
3. издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените лицензи за организиране на хазартните игри и за извършване на дейности по производство, разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
4. лабораториите, които да извършват изпитвания на игрално оборудване, джакпот системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване на територията на страната; лабораториите може да са от Република България, от други държави – членки на Европейския съюз, от други държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария;
5. решенията на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите по този закон.
(2) Българският институт по метрология води публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната.
(3) Регистрите по ал. 1 и 2 са публични, поддържат се в електронен вид и се публикуват на съответната интернет страница.
(4) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане на регистрите по ал. 1 и 2, както и предоставяните електронни услуги, се определят с наредба на министъра на финансите.“
§ 18. Член 21 се изменя така:
„Задължение за съдействие
Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които има данни, че нарушават разпоредбите на този закон, са длъжни да оказват съдействие на Националната агенция за приходите и на нейните органи при изпълнение на възложените им съгласно закона правомощия. Съдействието се изразява в осигуряване на достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи и други информационни носители.
(2) Органите на Националната агенция за приходите имат право да извършват насрещни проверки, както и да изискват от трети лица сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или необходими във връзка със сигнали, жалби или искания.
(3) Органите на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българският институт по метрология оказват съдействие в рамките на своята компетентност на органите на Националната агенция за приходите, включително по предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
§ 19. Член 22 се изменя така:
„Становища и справки
Чл. 22. (1) В производството по издаване/промяна на лиценз Националната агенция за приходите изисква официални становища за издаване/промяна на лиценз от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, министъра на икономиката, министъра на вътрешните работи и председателя на Българския институт по метрология. При изискване на становището се изпраща и искането за издаване/промяна на лиценз заедно с копие на приложените документи. За издаване на първоначален лиценз становището се предоставя в 30-дневен срок от получаване на искането, а за промяна на лиценз – в 14-дневен.
(2) Положителните становища по ал. 1 са условие за издаване, съответно промяна на лиценз. Когато не бъде предоставено становище в срока по ал. 1, се смята, че е дадено положително становище.
(3) При необходимост Националната агенция за приходите изисква информация, становища и/или справки от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология.“
§ 20. Член 23 се изменя така:
„Административно производство
Чл. 23. (1) Производство пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите се образува служебно или въз основа на подадено писмено искане с приложения към него.
(2) Органите на Националната агенция за приходите извършват проверки и проучвания по образуваните пред изпълнителния директор на агенцията производства.
(3) Проверката и проучването по искане за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на писменото искане. Всички останали проверки и проучвания по подадени искания се приключват в 30-дневен срок от получаване на писменото искане.
(4) При фактическа или правна сложност изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може мотивирано да продължи срока по ал. 3 с не повече от 30 дни.
(5) В хода на проверките и проучванията по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на заявителя, неговите инвестиции, търговски партньори, финансови отношения, вещни права и други данни.
(6) Когато приложените към искането документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима допълнителна информация, в 14-дневен срок от получаване на искането изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя, определя му 30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация и го предупреждава, че за неизпълнение на това задължение може да му бъде отказано издаване на лиценз или удостоверение с вписана промяна. В случай на особена фактическа или правна сложност изпълнителният директор може мотивирано да продължи всеки от сроковете по предходното изречение с не повече от 30 дни. Срокът по ал. 3, съответно по ал. 4, спира да тече от датата на уведомителното писмо до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на допълнителна информация.
(7) При неизпълнение на задължението по ал. 6 от страна на заявителя изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява отказ да се издаде лиценз, съответно да се издаде удостоверение с вписана промяна.
(8) Когато заявителят притежава валиден лиценз за извършване на хазартна дейност, издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, в производството по разглеждане на неговото искане могат да се вземат предвид като доказани онези факти и обстоятелства, които представляват изисквания за издаването на лиценз съгласно закона на държавата, в която заявителят е лицензиран. В този случай изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изисква необходимата информация от компетентния орган на съответната държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария в съответствие със сключеното между тях споразумение за сътрудничество и обмен на информация. Когато няма сключено такова споразумение, за доказването на тези факти и обстоятелства заявителят трябва да представи удостоверение, издадено от компетентния орган на държавата, където е издаден лицензът, в което са удостоверени:
1. изискванията, които законодателството на тази държава поставя във връзка с издаването на лиценз за хазартна дейност;
2. доказването на наличието на тези изисквания по отношение на лицето, на което е издаден лиценз от компетентния орган, както и документите, чрез които е извършено това доказване.
(9) Когато заявителят не е представил удостоверението по ал. 8 или то не съдържа необходимата информация или не удостоверява идентичност на изискванията за издаване на лиценз по закона на държавата на компетентния орган и по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя и изисква представянето на необходимите документи по реда на ал. 6.
(10) След приключване на проверките и проучванията органите по ал. 2 внасят писменото искане, придружено с изготвено от тях мотивирано предложение, за разглеждане и вземане на решение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
§ 21. Член 24 се изменя така:
„Съдействие от заявителя
Чл. 24. Когато заявителят и неговите представители не оказват съдействие на органите на Националната агенция за приходите по чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс, не отговорят на конкретно поставени въпроси или не представят допълнителна информация за обстоятелства от значение за решението по искането и вследствие на това са останали неизяснени въпроси или недоказани обстоятелства, може да бъде отказано издаването на лиценз или удостоверение с вписана промяна.“
§ 22. Член 25 се изменя така:
„Решения на изпълнителния директор
Чл. 25. (1) В 14-дневен срок от завършване на производството и след като приеме, че обстоятелствата по искането са изяснени, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява решение.
(2) Решението се основава на приетите за установени от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите обстоятелства по искането и на закона.“
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението се издава в писмена форма и съдържа:
1. наименование на акта, номер и дата на издаване;
2. наименование на органа, който го издава;
3. адресат/и на акта;
4. фактически и правни основания за издаването му;
5. мотиви за постановяването му;
6. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начин и срок за изпълнение;
7. пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва;
8. подпис на издателя.“
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за организиране на томболи, числови лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати – 1 000 000 лв.;“
в) в т. 2 думите „2 000 000 лв.“ се заменят с „3 000 000 лв.“;
г) точка 3 се отменя.
4. В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението с мотивите към него се обявява от Националната агенция за приходите в тридневен срок от издаването му чрез вписване в съответния регистър по чл. 20, ал. 1 и се съобщава на заинтересованите страни по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 2 думите „Комисията не може сама“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите не може сам“.
3. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато решението за поправка се постанови в срока за обжалване на първоначалното решение и заинтересованата страна е получила съобщението до 10 дни, преди да е изтекъл срокът за обжалване по чл. 28, ал. 1, същото подлежи на обжалване в срока за обжалване на първоначалното решение.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато не се е произнесъл по цялото искане, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите по свой почин или по искане на заинтересованата страна, подадено в 14-дневен срок от датата на съобщаване на решението, постановява допълнително решение. Допълнителното решение подлежи на обжалване по реда на първоначалното решение.“
§ 25. В чл. 28, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице по чл. 4 може да организира хазартни игри и дейности по този закон след получаване на удостоверение за издаден лиценз. Удостоверението се издава въз основа на влязло в сила решение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
3. В ал. 3 в изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а в изречение второ думите „банкова сметка на Комисията“ се заменят с „банкова сметка на Националната агенция за приходите“ и думите „решението на Комисията по чл. 5, ал. 2“ се заменят с „решението на изпълнителния директор по чл. 5, ал. 3“.
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „независимо от решението на Комисията“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 100 000 лв., а за издаване и поддържане на лиценз за игри в игрално казино със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 200 000 лв.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) За издаване и поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна такса в размер на 25 000 лв., когато игрите са организирани в населени места до 500 000 жители, и в размер на 50 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над 500 000 жители. За издаване и поддържане на лиценз за игри с игрални автомати със срок на лиценза 10 години се събира еднократна държавна такса в размер на 100 000 лв.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Организаторите на хазартни игри, които заплащат таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 4, подават по електронен път за всеки месец в Националната агенция за приходите до 15-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за основата за начисляване на таксата и дължимата такса.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея след думите „ал. 4“ се добавя „5 и 6“, думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“, а след думата „първоначален“ се добавя „или за продължаване на срока на“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“, а думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
9. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) При заличаване, съответно прекратяване на лице по чл. 4 последният представляващ лицето – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, а в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 – упълномощеният представител, декларира и внася удържаната от имуществото на данъчно задълженото лице такса, чийто срок за внасяне изтича след датата на заличаването, съответно прекратяването.
(13) В случаите по ал. 12 таксата за периода, през който е извършено заличаването, съответно прекратяването, се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването, съответно прекратяването.“
§ 28. Членове 31, 32 и 33 се отменят.
§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „По влезлите в сила решения на Комисията председателят издава удостоверения“ се заменят със „След влизане в сила на решенията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите издава удостоверение“.
2. В ал. 4 думите „председателя на Комисията или от оправомощено от него лице“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. с отнемането му по реда на чл. 86;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допуска искане за предсрочно прекратяване на лиценза по реда на ал. 1, т. 4, когато спрямо лицето има приложена принудителна административна мярка по реда на чл. 86.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „решението на Комисията да върне на Комисията“ се заменят с „решението на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите да върне на Националната агенция за приходите“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Действието на лиценза се прекратява временно при прилагане на принудителна административна мярка по реда на чл. 85.“
§ 31. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При подадено искане по ал. 1 органите на Националната агенция за приходите извършват проверка на документите и дейността на организатора и при установяване на обстоятелства, представляващи пречка за издаване на лиценз по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите постановява отказ за продължаване срока на лиценза.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 5“.
§ 32. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 5“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането и се произнася по реда на тази глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, се издава ново удостоверение с вписаната промяна.“
3. В ал. 4 в изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, в изречение второ думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 5“, а в изречение трето думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.
4. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 1“ се заменят с „чл. 13а, ал. 1“.
§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
2. В ал. 3 думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 5“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането и се произнася по реда на тази глава. След влизане в сила на решението, с което се одобрява вписаната промяна, той издава ново удостоверение с вписана промяна.“
§ 34. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с „изпълнителния директор на“, а в изречение трето думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 2 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с „изпълнителния директор на“, а в изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
3. В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 35. В чл. 41, ал. 5 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
§ 36. Член 42 се изменя така:
„Игрално оборудване
Чл. 42. (1) Хазартните игри се организират с вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 игрално оборудване, произведено от местно или чуждестранно лице – производител, което има издаден лиценз по този закон.
(2) Условията и редът за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4, изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за извършване на проверки на оборудването и софтуера, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката.
(3) Не се допуска експлоатация в страната на игрално оборудване за хазартни игри от тип и модификация, които не са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2.“
§ 37. В чл. 44, ал. 1 думите „домове за деца, лишени от родителски грижи“ се заменят със „социални услуги за резидентна грижа за деца“.
§ 38. В чл. 45, ал. 2 се създава т. 7:
„7. вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1.“
§ 39. Създава се чл. 45а:
„Ограничения за устройствата на самообслужване
Чл. 45а. При хазартни игри, организирани чрез използване на устройства на самообслужване, организаторът е длъжен да не допуска до участие в тези игри лица, ненавършили 18-годишна възраст, и лицата, вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1. На всяко устройство на самообслужване на видно място се поставя надпис, който указва забраната по изречение първо.“
§ 40. В чл. 47а думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 41. В чл. 47б думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
§ 42. В чл. 47в думите „издадения от Комисията“ се заменят с „издадения от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, думите „с организатора и с Комисията“ се заменят със „с организатора и с Националната агенция за приходите“, а думите „до организатора и до Комисията“ се заменят с „до организатора и до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 43.В чл. 47ддумите „контролните органи от Комисията“ се заменят с „органите на“.
§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 46. В чл. 51, ал. 1, изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 47. В чл. 52, ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 48. В чл. 53, изречение второ думите „Контролните органи на Комисията следят“ се заменят с „Националната агенция за приходите следи“.
§ 49. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 4 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 50. В чл. 56 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 51. В чл. 57, ал. 5 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 52. В чл. 59 се създава ал. 5:
„(5) Моментната лотарийна игра трябва да е осигурена с вписана в регистъра по чл. 20, ал. 2 централна компютърна система. Централната компютърна система трябва да осигурява подаването на информация към сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигурява онлайн регистрация на всяка трансакция в системата на Националната агенция за приходите по ред и начин, определени в наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6.“
§ 53. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 5 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 54. В чл. 62, ал. 3 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 55. В чл. 63, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „цената за допускане до“ се заменят с „таксата или комисионата за“, а думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Игри с игрални автомати могат да се организират само с игрални автомати, които са собственост на организатора на игрите или ще бъдат придобити от него по договор за лизинг.“
§ 57. Член 67 се изменя така:
„Експлоатация на игрално оборудване
Чл. 67. Не се допуска експлоатацията на игрално оборудване, което не е вписано в издадения лиценз на организатора на хазартни игри.“
§ 58. В чл. 68 се създава ал. 3:
„(3) Организаторите на хазартни игри с лиценз за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета или с лиценз за игри със залагания върху случайни събития и със залагания, свързани с познаване на факти, могат да разполагат в пунктовете за приемане на залози и изплащане на печалби игрални автомати само след получаване на лиценз за организиране на хазартни игри с игрални автомати при условията и по реда на чл. 4, ал. 4, чл. 5, чл. 26, ал. 4, т. 1, чл. 30, ал. 6, чл. 43, чл. 44, чл. 6470.“
§ 59. В чл. 70 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 60. В чл. 72, ал. 3 думите „утвърдени от Комисията“ се заменят с „вписани в издадения лиценз на организатора на хазартни игри“.
§ 61. В чл. 73, изречение трето думите „цената за допускане до“ се заменят с „таксата или комисионата за“, а думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 62. В чл. 74, ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 63. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“, а след думата „прилага“ се добавя „с мотивирана заповед“;
б) в т. 3 думите „чл. 20, ал. 1 на Комисията или на нейните служители“ се заменят с „чл. 21, ал. 1 на органите на Националната агенция за приходите“;
в) в т. 5 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“;
г) в т. 13 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“.
3. В ал. 3 думите „решението на Комисията“ се заменят с „решението на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с „в Централното управление на Националната агенция за приходите“.
4. В ал. 4 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 64. В чл. 86 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите“;
б) в т. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
в) в т. 2 след думите „чл. 8“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1 – 3“;
г) точка 3 се отменя;
д) в т. 5 думите „ал. 3 или 4“ се заменят с „ал. 3, 4, 8 или 9“;
е) в т. 10 думите „утвърдено от Комисията по реда на чл. 22, ал. 1, т. 8“ се заменят с „вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с „в Централно управление на Националната агенция за приходите“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 9, когато неизпълнението на изискването по чл. 44, ал. 1 възникне в резултат на обстоятелства, които не зависят от организатора на хазартни игри, принудителна административна мярка – отнемане на лиценз, не се прилага. След изтичането на срока на издадения лиценз не се издава нов лиценз или не се продължава срокът на издадения лиценз.“
§ 65. В чл. 87 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“, а думите „чл. 22, ал. 1, т. 14“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 9“.
§ 66. В чл. 88, ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 67. Член 89 се изменя така:
„Проверки
Чл. 89. (1) Органите на Националната агенция за приходите извършват проверки на място и по документи за спазването на този закон по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) При осъществяване на контрол по този закон, освен правомощията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, органите може да:
1. изискват устни обяснения;
2. изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на нарушения на законодателството, уреждащо хазартната дейност и другите дейности по този закон;
3. извършват запечатване на каси, офиси, игрални зали, игрални казина, работилници, помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално оборудване, и други подлежащи на контрол обекти.
(3) На лицата, получили лиценз по този закон, в края на първата и на всяка трета година от срока на действие на лиценза задължително се извършват проверки.
(4) По искане на органите на Националната агенция за приходите Българският институт по метрология извършва проверки за съответствието на игрално оборудване с регистрираните типове и модификации. Проверките може да бъдат извършвани съвместно с органи по приходите.
(5) Органите по ал. 1 и 4 не носят имуществена отговорност за причинени вреди при упражняване на контролните им функции и правомощия, освен ако са извършили престъпление или са действали умишлено.“
§ 68. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „длъжностните лица по чл. 89, ал. 1“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
§ 69. Член 92 се изменя така:
„Деклариране, установяване и събиране на вземания. Обжалване на актовете
Чл. 92. (1) Декларирането и установяването на таксата по чл. 30, ал. 3 или променливата част от таксата по чл. 30, ал. 4 се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Декларацията по чл. 30, ал. 8 е изпълнително основание по смисъла на чл. 209, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Издадените актове се обжалват по реда на същия кодекс.
(2) За неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение и лихви за забава се прилага чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Неплатените в срок годишни вноски за социално отговорно поведение и лихви, държавните такси по ал. 1 и лихвите, имуществените санкции и глобите по влезли в сила наказателни постановления за нарушения по този закон подлежат на събиране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Член 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се прилага съответно.
(4) Недължимо платени или събрани суми по ал. 1 – 3 и подлежащи на възстановяване се прихващат или възстановяват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 70. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „длъжностни лица на Комисията“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 6 думите „председателят на Комисията“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 71. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
§ 72. В чл. 98 думите „неутвърдено от Комисията“ се заменят с „което не е вписано в издадения лиценз“.
§ 73. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 3 думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 8 и 9“.
§ 74. В чл. 105, ал. 2 думите „чл. 22, ал. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 6“.
§ 75. В чл. 106, ал. 1 думите „чл. 20“ се заменят с „чл. 21“.
§ 76. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приетите от Комисията“ се заличават, навсякъде думата „общи“ се заменя с „общите“, а думите „по чл. 22, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организатор на хазартни игри, който наруши утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите правила по чл. 17, ал. 1, т. 4, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., освен когато деянието представлява нарушение по ал. 1.“
§ 77. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 78. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думите „джакпот системи“ се добавя „само от един организатор“.
2. В т. 12, изречение първо думите „на Комисията и“ се заличават, а в изречение второ думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
3. Точка 16 се отменя.
4. Точка 19 се изменя така:
„19. „Инвестиции“ са инвестиции в данъчни дълготрайни материални и в данъчни дълготрайни нематериални активи, както и извършване на счетоводни разходи, признати за данъчни цели по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане или по съответното данъчно законодателство, когато дружеството е регистрирано в друга държава – членка на Европейския съюз, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
Данъчните дълготрайни активи и счетоводните разходи (по изречение първо) са пряко свързани с организирането на дейности по чл. 1, т. 1 и 2. Инвестициите следва да са свързани с придобиването, в това число чрез финансов лизинг, и извършването на следните активи и разходи:
а) игрално оборудване;
б) джакпот системи (хардуер и софтуер);
в) комуникационно оборудване;
г) оборудване и системи (хардуер и софтуер) за организиране на дейности по този закон;
д) помещения и разходи за ремонт на помещения за организиране на дейности по този закон;
е) инвестиции за придобиване на активи по договори за финансов лизинг, за преустройство, подобрение и оборудване на помещения, в които се организират дейности по този закон, както и за техническа инфраструктура.“
5. Точка 20 се отменя.
6. Създава се т. 26:
„26. „Устройство на самообслужване за организиране на лотарийни игри“ е устройство, позволяващо на участник да:
а) направи залог за участие в числова лотарийна игра, организирана от лицензиран организатор на хазартни игри след сканиране на документ за самоличност и заплащане на залога на принципа на самообслужване, или
б) закупи удостоверителен знак за участие в моментна лотарийна игра, организирана от лицензиран организатор на хазартни игри след сканиране на документ за самоличност и заплащане на удостоверителния знак на принципа на самообслужване.
Устройството на самообслужване не определя и не изплаща печалба и не е свързано с генератор на случайни числа, който да определя резултата от съответната игра.“
§ 79. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се изменя така:
„(2) При разработването на закона за държавния бюджет за съответната година по бюджета на Министерството на младежта и спорта се предвиждат разходи за дейности в областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в размер не по-малък от размера на данъка по Закона за корпоративното подоходно облагане, таксата по чл. 30, ал. 3 и променливата част на таксата по чл. 30, ал. 4, внесени през предходната година в държавния бюджет от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.“
§ 80. В Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 1 от 2014 г.) § 32 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 81. (1) Държавната комисия по хазарта се закрива.
(2) Министерският съвет създава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на служителите на закритата Държавна комисия по хазарта.
(3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата комисия по ал. 1 в срок три месеца от назначаването й. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Държавната комисия по хазарта за 2020 г.
(4) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по хазарта преминават към Националната агенция за приходите.
(5) Данните от регистрите, водени от закритата Държавна комисия по хазарта, се предоставят на Националната агенция за приходите.
(6) Регистрите по чл. 20 се създават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон. До създаването на регистрите се поддържат регистрите, създадени по досегашния ред.
§ 82. (1) Предоставените до влизането в сила на този закон недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта преминават в управление на Националната агенция за приходите.
(2) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост.
§ 83. (1) Пълномощията на председателя и членовете на Държавната комисия по хазарта се прекратяват от влизането в сила на този закон.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Държавна комисия по хазарта се уреждат при условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за държавния служител.
(3) С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закритата Държавна комисия по хазарта, Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и на администрациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.
§ 84. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник изпълнителен директор по чл. 17, ал. 4 са длъжни в едномесечен срок от влизането в сила на този закон, съответно от оправомощаването, да предприемат необходимите действия за отстраняване на несъвместимост по чл. 18, ако има такава.
§ 85. (1) Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административнонаказателни производства се довършват от Националната агенция за приходите.
(2) Процесуалното представителство по висящи спорове на Държавната комисия по хазарта се осъществява от Националната агенция за приходите, като извършените процесуални действия се запазват.
(3) В случаите по чл. 173 и 174 от Административнопроцесуалния кодекс, когато съдът е върнал преписката със задължителни указания, Националната агенция за приходите се произнася в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, указан в решението или в закон.
§ 86. (1) Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон производства по искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, се довършват при досегашните изисквания в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
(2) По искания за издаване на лиценз, продължаване или промяна в издаден лиценз, утвърждаване на типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот системите, игралния софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален сървър, и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на територията на страната, подадени след влизането в сила на този закон, компетентният орган се произнася в 6-месечен срок от влизането му в сила, освен ако този срок е по-кратък от срока, предвиден в закона за произнасяне.
(3) Лицата, на които до влизането в сила на този закон е издаден лиценз за организиране на хазартна игра или дейност и които след влизането му в сила подадат искане за издаване на нов лиценз за същия вид игра или искане по чл. 36, ал. 1 или 4, доказват извършени инвестиции, средства за организиране на дейностите, внесен капитал, както и изпълнение на изискванията по чл. 64, ал. 5, ако е относимо, в 6-месечен срок от подаването на искането. Доказват се инвестициите и средствата, с които се достига изискуемият размер по този закон.
§ 87. (1) Издадените до влизането в сила на този закон лицензи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.
(2) Срокът на действие на издадените лицензи, за които са образувани производства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до изтичането на срока за произнасяне или до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, ако настъпи по-рано.
§ 88. (1) Договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон, запазват действието си съгласно уговорените в тях условия.
(2) Националната агенция за приходите замества Държавната комисия по хазарта във всички права и задължения по договорите и споразуменията, сключени до влизането в сила на този закон.
§ 89. Неизвършените проверки за 2020 г. по чл. 89, ал. 4 се извършват в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 90. Неподадените декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените данни за периоди на отчитане, преди влизането в сила на този закон, се подават и плащат в Националната агенция за приходите.
§ 91. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от 2019 г. и бр. 18 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 т. 21 се изменя така:
„21. организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни игри на територията на Република България съгласно Закона за хазарта;“.
2. В чл. 108, ал. 6, т. 3 навсякъде думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
3. В чл. 110, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
4. В чл. 114, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
5. В чл. 115, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
6. В чл. 122, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
7. В чл. 123, ал. 1 след думите „Национална сигурност“ се поставя запетая и се добавя „на Националната агенция за приходите“, а думите „Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „и Комисията за финансов надзор“.
§ 92. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28 и 34 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.
2. В § 2б от допълнителните разпоредби след думите „(OB, L 265/1 от 14 октомври 2017 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а накрая се добавя „и на Директива (ЕС) 2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със спешната необходимост от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (OB, L 204/46 от 26 юни 2020 г.)“.
3. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 102 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 6:
аа) досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „31 август 2020 г.“ се заменят с „28 февруари 2021 г.“;
бб) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Тридесетдневният срок за предоставяне на информация по чл. 143я1, ал. 6 и 7 и чл. 143я2, ал. 6 започва да тече от 1 януари 2021 г. за:
1. трансгранични данъчни схеми, предоставени за прилагане, готови в степен, която позволява тяхното прилагане, или първата стъпка по прилагането на които е извършена между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.;
2. помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема, предоставени от консултант по чл. 143я1, ал. 7 между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато данъчната схема е с типизирано съдържание, информацията по чл. 143я1, ал. 8 се предоставя в срок до 30 април 2021 г.“;
б) в § 7 думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с „30 април 2021 г.“.
§ 93. (1) За целите на автоматичния обмен на финансова информация, осъществяван по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за отчетната 2019 г. предоставящите информация финансови институции предоставят данните по чл. 142б от същия кодекс на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в срок до 30 септември 2020 г.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя данните по ал. 1 с компетентните органи на участващите юрисдикции в срок до 31 декември 2020 г.
§ 94. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28 и 38 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 176а, ал. 1 след думите „ал. 3“ се добавя „и 4“.
2. В чл. 219 ал. 4 се отменя.
3. В чл. 240, ал. 2 думите „разрешение от Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „лиценз от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
4. Член 241 се отменя.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 67 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“;
б) в т. 68 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 95. В Закона за частната охранителна дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм., бр. 27 и 92 от 2018 г. и бр. 13 и 17 от 2019 г.) в чл. 25, ал. 2 думите „от Държавната комисия по хазарта“ се заменят със „съгласно Закона за хазарта“.
§ 96. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от 2018 г. и бр. 42 и 94 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 10 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
2. В чл. 16, ал. 1 след думите „Национална сигурност“ се добавя „Националната агенция за приходите“, а думите „Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „и Комисията за финансов надзор“.
§ 97. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) точка 10 се изменя така:
„10. утвърждава схеми за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ по чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта;“
б) точка 19 се изменя така:
„19. назначава и освобождава изпълнителния директор на Антидопинговия център;“
в) създава се т. 19а:
„19а. назначава и освобождава органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, съгласувано с министъра на финансите;“.
2. В чл. 125 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се определят със схема за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, утвърдени от министъра на младежта и спорта за съответната година.“
§ 98. В Закона за меценатството (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 52 от 2020 г.) чл. 31 и § 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменят.
§ 99. Правилото по чл. 13а, ал. 2 за организиране на хазартните игри от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ с нает от държавното предприятие персонал се прилага след изтичане на 24 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 100. Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
5460