Народно събрание
брой: 67, от дата 28.7.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.18


Решение за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председател на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира Владимир Николаев Савов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.
Решението е прието от 44-то Народно съб- рание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5451