Българската академия на науките   София
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.58


Конкурс за редовни и задочни докторанти за учебната 2020-2021 г.

 

47. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на МС от 14.05.2020 г. В срок от 14.08 до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 02/9795260.
Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2020 – 2021 г.

Шифър
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
Образователна и научна степен доктор
Обучаваща
организация
редовно
задочно
1
2
3
4
5
1.3.
Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии
-
1
ИМИ
4.5.
Математика (Геометрия и топология)
1
1
ИМИ
4.5.
Математика (Изследване на операциите)
1
-
ИМИ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИМИ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на флуидите)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Приложна механика)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Биомеханика)
1
-
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
-
И-т по механика
5.6.
Материали и материалознание (Технология на композитните материали)
1
-
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)
1
2
И-т по роботика
4.5.
Математика (Изчислителна математика)
1
-
ИИКТ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
ИИКТ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
1
-
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)
1
-
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)
1
-
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)
1
 
ИИКТ
4.1.
Физически науки (Теоретична и математическа физика )
 
1
ИЯИЯЕ
4.2.
Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)
1
1
ИЕЕС
4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)
1
-
ИИХ
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ЦЛСЕНЕИ
4.2.
Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)
1
 
ЦЛСЕНЕИ
4.1.
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
1
-
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)
1
-
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Физика на вълновите процеси)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
2
-
ИОМТ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
-
ИОМТ
4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
1
 
ИМК
5.6.
Материали и материалознание(Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)
2
-
ИМСТЦХА
4.2.
Химически науки (Неорганична химия)
1
 
ИОНХ
4.2.
Химически науки (Органична химия)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
-
ИФХ
4.2.
Химически науки (Полимери и полимерни материали)
2
-
И-т по полимери
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
-
И-т по катализ
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
-
И-т по катализ
4.2..
Химически науки(Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)
1
-
ИМолБ
4.3.
Биологически науки (Молекулярна биология)
1
-
ИМолБ
4.3.
Биологически науки (Молекулярна генетика)
1
-
ИМолБ
3.2.
Психология (Психофизиология)
2
-
И-т по невробиология
4.3.
Биологически науки (Микробиология)
2
-
ИМикрБ
4.3.
Биологически науки (Имунология)
2
-
ИМикрБ
4.3.
Биологически науки (Вирусология)
1
-
ИМикрБ
5.11.
Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)
1
-
ИМикрБ
4.3.
Биологически науки (Физиология на животните и човека)
1
-
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Имунология)
1
-
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Антропология)
1
-
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Вирусология)
1
1
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Морфология)
1
-
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Зоология)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Микология)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Паразитология и хелминтология)
1
-
ИБЕИ
6.5.
Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)
1
1
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Лесоустройство и таксация)
1
-
И-т за гората
4.3
Биологически науки (Генетика)
1
-
ИФРГ
4.3.
Биологически науки (Зоология)
1
-
НПНМ
4.4.
Науки за земята (Инженерна геология)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за земята (Литология)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за земята (Геохимия)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за земята (Регионална геология)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за Земята(Хидрология на сушата и водните ресурси)
-
1
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята(Геоморфология и палеогеография)
1
-
НИГГГ
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия(Обща, висша и приложна геодезия)
2
-
НИГГГ
4.3.
Биологически науки(Екология и опазване на екосистемите)
-
1
ИО – Вн
4.4.
Науки за Земята(Океанология)
1
-
ИО – Вн
4.1.
Физически науки (Хелиофизика)
1
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
1
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки(Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
1
1
ИКИТ
4.4.
Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
1
2
ИКИТ
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)
1
1
ИКИТ
2.1.
Филология (Български език)
1
-
ИБЕ
2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
2
-
ИБЕ
2.1.
Филология (Българска литература (Стара българска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Възрожденска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Руска литература)
1
-
И-т за литература
2.2.
История и археология (Стара история)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Средновековна обща история)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща история)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Документалистика, архивистика, палеографика)
1
-
ИБалкЦТ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща история)
1
1
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (История на българското Възраждане)
1
-
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (История на българския национален въпрос)
1
-
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (Средновековна история на България)
1
-
ИИстИ
2.2.
История и археология (История на България (Съвременна история на България)
-
2
ИИстИ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Етнография)
2
1
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)
1
-
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Музеология)
1
1
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително изкуство (Народни изкуства)
1
1
ИЕФЕМ
8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)
1
-
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)
1
-
ИИИзк.
8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)
1
-
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)
1
-
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)
1
-
ИИИзк.
2.2.
История и археология (Стара история (Праистория)
2
-
НАИМ
2.2.
История и археология (Археология)
1
-
НАИМ
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
-
КМНЦ
3.8.
Икономика (Народно стопанство вкл. рег. икономика и история на народното стопанство)
-
3
ИИконИ
3.8.
Икономика (Политическа икономия)
-
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Икономика и управление)
-
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Световно стопанство и МИО)
-
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)
-
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
-
1
ИИконИ
3.6.
Право (Гражданско и семейно право)
1
-
ИДП
3.6.
Право (Стопанско/търговско право)
-
1
ИДП
3.6.
Право (Правна социология. Правна информатика)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Административно право и административен процес)
1
2
ИДП
3.6.
Право (Международно право и международни отношения)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Наказателен процес)
-
1
ИДП
2.2.
История и археология (История на България (Историческа демография)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Обща психология (Психология на личността)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Психология на труда и инженерна психология)
1
-
ИИНЧ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
1
-
ИИНЧ
2.3.
Философия (Етика)
1
-
ИИОЗ
2.3.
Философия (Философия на науката)
1
1
ИИОЗ
2.3.
Философия (Теория на познанието)
1
-
ИИОЗ
2.3.
Философия (Онтология)
1
-
ИИОЗ
2.3.
Философия (Философия на културата, политиката, правото и икономиката)
1
-
ИИОЗ
2.3.
Философия (Естетика)
1
-
ИИОЗ
2.3.
Философия (Логика)
1
1
ИИОЗ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
3
2
ИИОЗ

5429