Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Инструкция за изменение на Инструкция № Iз-3025 от 2010 г. за условията и реда за определяне на стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности от значение за националната сигурност (ДВ, бр. 6 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите съответната стратегическа дейност“ се заменят с „Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност“.
2. В ал. 2 думите „ръководителите на стратегически обекти и възлагащите извършването на съответните стратегически дейности“ се заменят с „ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответните стратегически дейности със заповед“.
3. В ал. 3 думите „Ръководителите на стратегическите обекти и възлагащите извършването на съответната стратегическа дейност“ се заменят с „Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност в срок до 6 месеца след издаването на заповедта по ал. 2 предоставят на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) или на оправомощени от него длъжностни лица списък на конкретните длъжности, които изискват достъп до определените стратегически зони в стратегическите обекти или до зоните, свързани с изпълнението на стратегическите дейности.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Списъкът по ал. 4 се съгласува с председателя на ДАНС или с оправомощени от него длъжностни лица. При промяна в списъка по ал. 4 ръководителите на стратегически обекти и възлагащите или извършващите съответната стратегическа дейност изготвят нов актуализиран списък, който незабавно се предоставя за съгласуване на председателя на ДАНС или на оправомощени от него длъжностни лица.“
§ 2. В чл. 4 думите „ръководителите на съответния стратегически обект или дейност“ се заменят с „ръководителят на съответния стратегически обект и възлагащият или извършващият съответната стратегическа дейност“.
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Заповедта по чл. 3, ал. 2 се изпраща на ДАНС и на съответните органи по чл. 4, извършили охранителното обследване.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър на вътрешните работи: Младен Маринов
Председател на Държавна агенция „Национална сигурност“: Димитър Георгиев
5425