Министерство на правосъдието
брой: 68, от дата 31.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването
на имотния регистър
(ДВ, бр. 39 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Партидата се открива след даване на идентификатор на имота от службата по геодезия, картография и кадастър за:
1. поземлен имот;
2. сграда, включително изградена в груб строеж, както и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект;
3. самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) За всяка сграда и съоръжение на техническата инфраструктура, в което има самостоятелен обект, и за всеки самостоятелен обект в сграда или в съоръжение на техническата инфраструктура се откриват отделни партиди.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „във връзка с“ се добавя „промяна на“.
2. В ал. 2 думите „съединява имот“ се заменят със „съединяват имоти“.
§ 3. В чл. 19, т. 2 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) поземлен имот;
б) сграда;“.
§ 4. В чл. 20, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 7 съкращението „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК (код по БУЛСТАТ)“.
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Партидното дело се води и на електронен носител. В него се съхраняват сканирани копия от книжата, послужили за вписване в партидата.“
§ 6. В чл. 26, ал. 3 се добавя изречение второ: „Това не се отнася за азбучния указател на електронен носител.“
§ 7. В чл. 27, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. влезлите в сила съдебни актове, с които се конфискува или отнема в полза на държавата недвижим имот.“
§ 8. В чл. 33, т. 3 накрая се добавя „или да продават имоти чрез публичен търг“.
§ 9. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 54, ал. 3“ се заменят с „чл. 54в“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 10. В чл. 61, ал. 2 накрая се добавя „а на електронен носител – безсрочно“.
§ 11. В чл. 63 накрая се добавя „а на електронен носител – безсрочно“.
§ 12. Навсякъде в наредбата думите „Агенцията по кадастъра“ се заменят с „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“.
§ 13. Навсякъде в наредбата думите „службата по кадастъра“ се заменят със „службата по геодезия, картография и кадастър“.
§ 14. Навсякъде в приложение № 2 по чл. 52, ал. 3 съкращението „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК (код по БУЛСТАТ)“.
Министър: Данаил Кирилов
5388