Народно събрание
брой: 67, от дата 28.7.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.16


Решение за избиране на заместник-омбудсман

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Избира Елена Николова Чернева-Маркова за заместник-омбудсман.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
5379