Управителен съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти“ (БААИК)   София
брой: 67, от дата 28.7.2020 г.   Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯстр.79


общо събрание

 

352. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация на архитек­тите и инженерите – консултанти“ (БААИК) на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 17.09.2020 г. в 9 ч. в София, бул. Княгиня Мария-Луиза № 58, офис център „Проджект Лаб“, зала „Роял“, при следния дневен ред: 1. регистрация на делегатите; 2. откриване на събранието и отчет за дейността на БААИК от януари 2020 г. до момента; 3. приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., счетоводен финансов отчет от началото на януари 2020 г. до август 2020 г., приемане на проектобюджет за 2021 г.; 4. отчет на контролния съвет за работата на УС от началото на 2020 г. до момента, освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК; 5. избор на председател на УС на БААИК поради изтичане на първия мандат на инж. Ангелов, избор на член на КС на БААИК поради изтичане на втория мандат на инж. Спасова; 6. разни; 7. закриване на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5200