Народно събрание
брой: 65, от дата 21.7.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

 

УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси, приет от 44-то Народно събрание на 9 юли 2020 г.
Издаден в София на 14 юли 2020 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 и 57 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г. и бр. 13 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 след думата „Търговците“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
§ 2. Създава се глава втора „а“ с чл. 11а – 11д:
„Глава втора „а“
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“
Чл. 11а. (1) Образува се Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „предприятието“.
(2) Предприятието е юридическо лице със седалище София. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.
(3) Структурата, устройството и дейността на предприятието, правомощията и задълженията на органите за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет.
(4) Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между агенцията и предприятието се уреждат със споразумение.
Чл. 11б. (1) Основен предмет на дейност на предприятието е:
1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон;
2. създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
3. управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.
(2) Предприятието осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.
(3) Държавата предоставя на предприятието имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет.
(4) С решение на Министерския съвет предприятието може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество – частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.
(5) Дейността на предприятието за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира от:
1. приходи от дейността;
2. трансфери от държавния бюджет;
3. други постъпления, определени с нормативен акт.
(6) Средствата по ал. 5 се разходват за осъществяване предмета на дейност и издръжка на предприятието.
Чл. 11в. Органи на управление на предприятието са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
Чл. 11г. Министърът на икономиката:
1. упражнява правата на собственост на държавата в предприятието;
2. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на предприятието.
Чл. 11д. (1) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение.
(2) Предприятието не може да се приватизира и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност.
(3) Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.“
§ 3. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти се създават от предприятието по вид и количества, определени с решенията по чл. 13 и 14.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съхраняването и опазването на държавните резерви от нефт и нефтопродукти се извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението по чл. 13.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Агенцията може да възлага“ се заменят с „Агенцията и предприятието може да възлагат“.
§ 5. В чл. 18 след думата „търговците“ се поставя запетая и се добавя „предприятието“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Освободените държавни резерви от нефт и нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се продават от предприятието по ред, определен в правилника по чл. 11а, ал. 3.
(4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него орган е прието на основание ал. 1, т. 3, 4 и 5, предприятието предоставя създадените държавни резерви от нефт и нефтопродукти безвъзмездно на агенцията със задължение за последващо възстановяване от страна на предприятието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Съхраняването и опазването на военновременните запаси се извършват от агенцията.
(2) Съхраняването и опазването на военновременните запаси от нефт и нефтопродукти се извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението по чл. 14.
(3) Агенцията и предприятието може да възлагат съхраняването и опазването на военновременните запаси чрез договор на търговци и организации за възложените им с акт на Министерския съвет военновременни задачи или на търговци и организации, определени на конкурсен принцип.“
§ 8. В чл. 23 след думата „търговците“ се поставя запетая и се добавя „предприятието“.
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Освободените военновременни запаси от нефт и нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 25 се продават от предприятието по ред, определен в правилника по чл. 11а, ал. 3.
(4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него орган е прието на основание ал. 1, т. 3, предприятието предоставя създадените военновременни запаси от нефт и нефтопродукти безвъзмездно на агенцията със задължение за последващо възстановяване от страна на предприятието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 10. В чл. 27, ал. 2 и 3 след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 след думата „търговци“ се добавя „предприятието“.
§ 12. В чл. 31, ал. 4 след думата „Търговците“ се добавя „предприятието“, думите „чл. 19, ал. 5“ се заменят с „чл. 19, ал. 7“ и думите „чл. 24, ал. 5“ се заменят с „чл. 24, ал. 7“.
§ 13. В § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба след думата „агенцията“ се добавя „в предприятието“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
2. В чл. 3, ал. 1 и 2 навсякъде думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ изпълнява функциите на централна структура за управление на запасите, която:
1. създава, съхранява, обновява и продава запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 и уведомява за резултатите от осъществяваните дейности Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“;
2. публикува предварителна информация по категориите продукти по чл. 2 за условията и количествата запаси, за които може да поеме задължение да съхранява за задължени лица, икономически оператори и централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз.“
4. В чл. 4:
а) в ал. 2, т. 6 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) създава се нова ал. 8:
„(8) Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ за целите на статистическото докладване към Европейската комисия, както и за осъществяване на текущ контрол на наличностите, подава ежемесечно на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до 15-о число на текущия месец информация за:
1. действително създадените от него и съхранявани запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси по видове, количества и място на съхранение – на територията на страната в петролните бази, управлявани от него, и/или в складове, регистрирани по чл. 38, и на територията на други държави – членки на Европейския съюз;
2. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица;
3. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави – членки на Европейския съюз;
4. информация по видове и количества продукти по чл. 2, за които може да поеме задължение да съхранява за задължени лица, икономически оператори или централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз.“;
в) алинея 9 се изменя така:
„(9) Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15-и февруари информация за закупените и продадени запаси по видове и количества, както и наличностите към 1 януари и 31 декември през предходната календарна година.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея думите „ал. 3 – 7“ се заменят с „ал. 3 – 9“.
5. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „че поддържа“ се заменят с „че се поддържат“.
6. В чл. 6, ал. 1 думите „и изпълнява функциите на централна структура за управление на запасите“ се заличават.
7. В чл. 7, ал. 1:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 8 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) точка 13 се отменя;
г) в т. 20 думите „с централните структури“ се заменят със „със съответните органи“;
д) точка 22 се отменя.
8. В чл. 8:
а) в ал. 2:
аа) в т. 3 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
бб) точка 10 се изменя така:
„10. издава разпореждания за ползване и разпореждания за възстановяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси, създадени и управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;“
вв) точки 11 и 13 се отменят;
гг) в т. 14 след думата „лица“ се добавя „и на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 4 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
9. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 думите „на Министерството на финансите“ се заличават.
10. В чл. 12:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение първо думите „от агенцията“ се заменят с „от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) в ал. 3 и 4 навсякъде думите „ал. 6 и 7“ се заменят с „ал. 6, 7 и 9“.
11. В чл. 13, ал. 1 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
12. В чл. 15, ал. 3, т. 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
13. В чл. 17, ал. 3:
а) в т. 1 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в т. 3 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, думите „запасите на агенцията“ се заменят със „запасите на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, за запасите на задължени лица – със складов запис“, думите „централни структури за управление на запасите на“ се заличават, а след думите „Европейския съюз“ се добавя „с приемателен акт“.
14. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 38“ се добавя „както и на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4, т. 5 думата „писмено“ и думите „както и ангажимент за подаване на ежемесечна информация за съхраняваните на нейна територия запаси на задълженото лице за периода на съхраняване“ се заличават.
15. В чл. 19:
а) в ал. 1, изречение първо думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, думите „определените й запаси“ се заменят с „определените му запаси“, думите „централна структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят с „други държави – членки на Европейския съюз“, а в изречение второ думите „другата държава“ се заменят с „други държави – членки на Европейския съюз“;
б) в ал. 2, изречение първо накрая се добавя „след писмено искане от изпълнителния директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, а в изречение второ думата „Предложението“ се заменя с „Искането“.
16. В чл. 20:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „искане“ се добавя „до председателя на агенцията“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „освен в случая на чл. 18, ал. 3“ се заличават;
в) алинея 3 се отменя.
17. В чл. 26:
а) в ал. 1 думата „агенцията“ се заменя с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на агенцията, след писмено искане от изпълнителния директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, предлага на Министерския съвет да приеме решение за определяне вида и количеството на целевите запаси, както и срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година. Предложението се съгласува с министъра на енергетиката.“
18. В чл. 30:
а) в ал. 1 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „агенцията за собствени количества в складове, които са й предоставени за управление“ се заменят с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ за собствени количества в складове, управлявани от него“, а в изречение четвърто думите „а за агенцията – съгласно сроковете й“ се заменят с „а за Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ – съгласно сроковете му“;
в) в ал. 5 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
г) в ал. 6 думите „Агенцията е длъжна“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ е длъжно“, а думата „нея“ се заменя с „него“.
19. В чл. 32 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, а след думата „между“ се добавя „агенцията и“.
20. В чл. 33:
а) в ал. 2 думата „заповед“ се заменя с „разпореждане“ и накрая се добавя „след получаване на писмено искане от изпълнителния директор на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 3 думите „запаси на агенцията“ се заменят със „запаси на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
21. В чл. 35, ал. 12 в изречение първо думите „е длъжен да сключи“ се заменят със „съответно Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ са длъжни да сключат“ и думата „представи“ се заменя с „представят“, а в изречение второ думите „съхранителят има“ се заменят със „съхранителят, съответно Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ имат“ и думата „съхранява“ се заменя със „съхраняват“.
22. В чл. 36:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 38“ се добавя „както и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) в ал. 4 след думата „Съхранителите“ се добавя „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
г) в ал. 5 след думата „лица“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
23. В чл. 37:
а) в ал. 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 3 след думата „лица“ се добавя „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
бб) в т. 1 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, а думите „председателя на агенцията“ се заменят с „изпълнителния директор на предприятието“;
вв) в т. 2 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
24. В чл. 40, ал. 4 след думите „на агенцията“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
25. В чл. 48:
а) в ал. 1 думите „заповед за ползване на запасите, управлявани от агенцията“ се заменят с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 думите „и/или със заповедта за ползване на запасите на агенцията“ се заличават;
в) в ал. 3 след думите „задължителни за“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и“;
г) в ал. 5 думите „чл. 55“ се заменят с „чл. 55, ал. 4“.
26. В чл. 49 думите „и заповедта“ се заличават.
27. В чл. 50, т. 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
28. В чл. 51 навсякъде след думите „задължените лица“ се добавя „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
29. В чл. 53:
а) в ал. 1 навсякъде след думата „лица“ се добавя „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 4 думите „от агенцията“ се заменят с „от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, а думата „заповед“ се заменя с „разпореждане за възстановяване“;
в) в ал. 5 думите „и заповеди“ се заличават.
30. В чл. 55:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 3 думите „запаси на агенцията“ се заменят със „запаси на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Контрол върху задължените лица, Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и съхранителите на нефт и нефтопродукти, притежаващи регистрирани складове по чл. 38, по отношение поддържане в съответното количество на запасите по този закон в данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове се осъществява и от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. При констатации, съдържащи данни за извършено нарушение по този закон, директорът на Агенция „Митници“ незабавно уведомява председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.“
31. В чл. 56:
а) в ал. 3, изречение първо думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 4 и 5“, а изречение второ се заличава;
б) в ал. 5 след думата „Проверките“ се добавя „от служителите по чл. 55, ал. 4“;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Митническите служители по чл. 55, ал. 5 извършват проверките в съответствие с разпоредбите на чл. 102, 103 и 104 от Закона за акцизите и данъчните складове. Проверките се назначават по ред, определен със заповед на директора на Агенция „Митници“.
(7) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предоставя на Агенция „Митници“ необходимата информация за изпълнение на контролните й правомощия по този закон.“
32. В чл. 57:
а) в ал. 1, изречение първо думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 4 и 5“, а в изречение второ след думата „агенцията“ се добавя „съответно от директора на Агенция „Митници“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата „агенцията“ се добавя „съответно директора на Агенция „Митници“, а в изречение второ след думата „Председателят“ се добавя „на агенцията, съответно директорът на Агенция „Митници“;
в) в ал. 4, изречение първо след думата „агенцията“ се добавя „съответно на директора на Агенция „Митници“.
33. В чл. 58:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При констатиране на нарушения по чл. 30, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 2, чл. 34, чл. 35, ал. 1, чл. 36, ал. 5 и чл. 38, ал. 6 при осъществяване на контрола по чл. 55, ал. 5 митническите служители съставят акт за установяване на административно нарушение.“
34. В чл. 59:
а) в ал. 4, изречение второ думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно за Агенция „Митници“;
б) в ал. 6 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно в Агенция „Митници“;
в) в ал. 7 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно директорът на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице“.
35. В чл. 69, ал. 1 думите „чл. 55, ал. 4“ се заменят с „чл. 55, ал. 4 и 5“.
36. В чл. 72, ал. 1 и 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или на Агенция „Митници“.
37. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителите по чл. 55, ал. 4 и 5, а наказателните постановления се издават от председателя или заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно от директора на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице.“
38. В § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби думата „агенцията“ се заменя с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
§ 15. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г. и бр. 9, 14, 18, 28 и 44 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се добавя „както и държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“;
б) създават се ал. 12 – 14:
„(12) Лицензиран складодържател е длъжен да осигури не по-малко от 15 на сто от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(13) Разпоредбата на ал. 12 не се прилага в случаите по ал. 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти.
(14) Редът и начинът за определяне на складовия капацитет и за достъпа на лицата по ал. 12 се определят в правилника за прилагане на закона.“
2. В чл. 53, ал. 5 след думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се добавя „и Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
3. В глава четвърта раздел IIa с чл. 55б, 55в, 55г, 55д, 55е, 55ж и 55з се отменя.
4. В чл. 65 се създават ал. 9 – 11:
„(9) Лицензираният складодържател предоставя складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано искане, към което да бъдат приложени документи, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти;
2. отношенията им се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други вложители, отношенията им се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност.
(10) Лицензираният складодържател и лицето по чл. 47, ал. 12 уреждат взаимоотношенията си при спазване изискванията на закона. При отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет лицето уведомява писмено директора на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад, като предоставя доказателства за отказа. Митническите органи извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12.
(11) Лицензираните складодържатели оповестяват наличието на свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 по общодостъпен начин, включително и на интернет страницата си.“
5. В чл. 66, ал. 3 изречение второ се заличава.
6. В чл. 77 ал. 4 се отменя.
7. Създава се чл. 115в:
„Чл. 115в. Лицензиран складодържател, който откаже да предостави ползване на складов капацитет по чл. 65, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.“
§ 16. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28 от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31 от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46 и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28, 39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65, 94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от 2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от 2018 г., бр. 56, 79 и 83 от 2019 г. и бр. 14 и 54 от 2020 г.) в чл. 31, ал. 3 накрая се добавя „или на общинския съвет“.
§ 17. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.) в чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Целевите запаси от нефт и нефтопродукти се съхраняват на територията на страната несмесени с биогорива.“
3. В ал. 4 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
§ 18. (1) В тримесечен срок от вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ подава писмено искане за издаване на лицензи за управление на данъчни складове до директора на Агенция „Митници“. До връчването на лицензите Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осъществява дейността като лицензиран складодържател по досегашния ред.
(2) Лицензите по ал. 1 и решението за прекратяване действието на лицензите, издадени по реда на отменения раздел IIa на глава четвърта от Закона за акцизите и данъчните складове, се връчват едновременно на 1-во число на съответния месец.
(3) Установените от митническите органи наличности на акцизни стоки към датата на връчването на актовете по ал. 2 се вписват в материалната отчетност на съответните данъчни складове и не се смятат за освободени за потребление, като за целта се регистрират електронни административни документи.
(4) В тримесечен срок от връчването на лицензите по ал. 1 Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ подава искане за регистрация на складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. До регистрацията на складовете по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти контролът и отчетността върху складовете и наличностите на нефт и нефтопродукти се осъществяват по досегашния ред.
§ 19. (1) Активите, включително петролните бази, които не са лицензирани като данъчни складове, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, свързани с дейността по чл. 11б, ал. 1, преминават към Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ на 1-во число на съответния месец. За предаването и приемането на имуществото се съставя приемно-предавателен протокол.
(2) Всички лицензирани като данъчни складове петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, заедно със съхраняваните в тях количества резерви и запаси от нефт и нефтопродукти преминават в управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ от датата на връчването на лицензите по § 18, ал. 2. За предаването и приемането на имуществото се съставя приемно-предавателен протокол.
(3) Съхраняваните резерви и запаси, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, при външни съхранители, в складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и в други складове/резервоари преминават в управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в тримесечен срок от вписването му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Условията и редът за преминаване на съхраняваните резерви и запаси, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, при външни съхранители и в складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4. Складовите записи, издадени в полза на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, се преиздават от съхранителите в полза на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в срок от 14 дни от преминаването на резервите и запасите в управление на държавното предприятие.
(4) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост за имотите или съставят актове за държавна собственост за тях.
§ 20. Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ встъпва като възложител заедно с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по договорите, свързани с извършване на текущи, основни и аварийни ремонти на петролните бази, както и с изпълнения на мероприятия по енергийна ефективност – саниране, извършване на обследвания на сграден фонд, съоръжения и паспортизация в съответствие с наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията, в съответствие с правомощията по този закон. Договорите извън тези по изречение първо, свързани с дейността по чл. 11б, ал. 1, се изпълняват в тази си част от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до избора на нови изпълнители/доставчици от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, като разходите са за сметка на бюджета на предприятието.
§ 21. Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число на съответния месец.
§ 22. (1) Трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Безсрочните и срочните служебни правоотношения на държавните служители от администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори.
(3) Трудовите договори се сключват въз основа на писмено заявление, подадено от служителя в 7-дневен срок след получаване на уведомление, че е определен да премине на работа в Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, като служебното му правоотношение се прекратява.
(4) Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
(5) При преобразуването индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на служителите по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък.
(6) Неизползваните отпуски на служителите по служебно и трудово правоотношение от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се запазват. Отпуските може да се използват пропорционално към датата на влизане в сила на този закон и не се компенсират с парични обезщетения.
(7) Условията, редът и сроковете за преминаване на служителите се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4.
§ 23. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията на правилника по ал. 1 лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници“.
§ 24. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника по чл. 11а, ал. 3 и съответните изменения в подзаконовите нормативни актове.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева