Централна избирателна комисия
брой: 60, от дата 7.7.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.90


Решение № 1832 от 2 юли 2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1832 от 2 юли 2020 г.
относно изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
На основание чл. 48, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация, приет с Решение № 1489 от 4.06.2015 г., ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. и доп. с Решение № 3406 от 2016 г., ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. с Решение № 175 от 17.04.2019 г., ДВ, бр. 34 от 2019 г., съгласно приложението.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател: Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
Приложение към Решение № 1832 от 2 юли 2020 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата и функциите на нейната администрация
§ 1. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Дейността на Централната избирателна комисия се подпомага от администрация, която е организирана в една дирекция с включени в нея административни звена и служители към председателя.
(2) Структурата на администрацията на Централната избирателна комисия включва:
1. директор дирекция „Администрация“;
2. финансов контрольор – пряко подчинен на председателя;
3. асистент на председателя – пряко подчинен на председателя;
4. дирекция „Администрация“, включваща:
а) звено „Правна дейност“;
б) звено „Финансово-счетоводна и стопанска дейност“;
в) звено „Административна дейност“;
г) звено „Информационно и комуникационно осигуряване“;
д) звено „Международна дейност и протокол, връзки с обществеността и обучение“.
(3) Дейността на администрацията се осъществява от служители, работещи по трудово правоотношение.
(4) Общата численост на администрацията на Комисията е съгласно щатно разписание, прието с решение на Комисията и утвърдено от председателя.
(5) При произвеждането на общи избори и за организацията им Централната избирателна комисия може да назначи до 25 служители на трудови договори за срок до 3 месеца преди и до 2 месеца след датата на произвеждане на съответния вид избори.“
§ 2. Наименованието на раздел IV се изменя така:
„Звено „Правна дейност“.
§ 3. В чл. 43, изречение първо думите „Правно обслужване“ се заменят с „Правна дейност“.
§ 4. Наименованието на раздел VI се изменя така:
„Звено „Административна дейност“.
§ 5. В чл. 45, изречение първо думите „Административно обслужване“ се заменят с „Административна дейност“.
§ 6. Създава се нов раздел VII:
„Раздел VII
Звено „Информационно и комуникационно осигуряване“
1. Звено „Информационно и комуникационно осигуряване“ осигурява администрирането, поддръжката и развитието на информационната и комуникационната инфраструктура на Централната избирателна комисия;
2. организира изграждането, внедряването и развитието на информационните и комуникационните системи на Комисията;
3. отговаря за изпълнението на процедурите по осигуряване на политиките за мрежова и информационна сигурност;
4. отговаря за развитието на стратегии, политики и конкретни мерки за постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност;
5. разработва правила, извършва обучение и подпомага членовете на Комисията и служителите във връзка с информационната и комуникационната сигурност;
6. участва и разработва процедури по осигуряване на необходимата защита на системата от сривове, неправомерен достъп и загуба на информация, както и правила за ползването на базата данни;
7. обобщава данните за потребностите от технически и програмни средства за защита на информацията и организира тяхното въвеждане;
8. следи перспективите и насоките за усъвършенстване на средствата за защита на информацията, включително програмните продукти и тяхната актуализация;
9. осигурява администрирането, обслужването, поддържането и актуализирането на програмните продукти и компютърните конфигурации;
10. следи за състоянието и работата на официалната интернет страница на Комисията и осигурява нейната поддръжка;
11. осигурява взаимодействието на информационните и комуникационните системи на Комисията и отговаря за тяхната сигурност;
12. изготвя отчети и анализи за състоянието на приложния софтуер, компютърни конфигурации и сървър и прави предложения за актуализирането им при необходимост;
13. отговаря за съхраняването на натрупаната в електронен вид информация и нейната защита;
14. разработва правила и инструкции по прилагането на информационни технологии и осигурява работата на Комисията по компетентност;
15. подпомага Комисията при разработване на правила за произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване в съответствие с изискванията на Изборния кодекс;
16. участва по компетентност в подготовката на процедури за възлагане на обществени поръчки свързани с произвеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване, провеждането и завършването им;
17. изготвя становища за съответствие със законовите изисквания и осигурява взаимодействието с компетентните органи и институции при провеждане на дистанционно електронно и машинно гласуване;
18. участва при създаване на база данни от проведени дистанционно електронно и машинно гласувания и изготвяне на анализ за организацията и провеждането им.“
§ 7. Досегашният раздел VII става раздел VIII, като наименованието се изменя така:
„Звено „Международна дейност и протокол, връзки с обществеността и обучение“.
§ 8. В чл. 46, изречение първо думите „Връзки с обществеността, международна дейност и протокол“ се заменят с „Международна дейност и протокол, връзки с обществеността и обучение“.
§ 9. Досегашният раздел VIII става раздел IХ.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът е приет от Централната избирателна комисия с Решение № 1832 от 2 юли 2020 г. и влиза в сила от 1 юли 2020 г.
4952