Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 142 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 13 000 403 лв., разпределени по бюджетите на общините за 2020 г. съгласно приложението, предназначени за:
1. финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 12 159 617 лв.;
2. възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование – 840 786 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба № 1 от 2017 г. на министъра на образованието и науката за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 10 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2018 г.) и т. 3 от Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование

№ по ред
Община
Област
Средства за първи транш на 2020 г. по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
Средства за възстановяване на транспортните разходи
1.
Банско
Благоевград
43 584
756
2.
Белица
Благоевград
0
567
3.
Благоевград
Благоевград
317 116
1 233
4.
Гоце Делчев
Благоевград
104 222
4 065
5.
Гърмен
Благоевград
65 931
4 839
6.
Кресна
Благоевград
31 248
 630
7.
Петрич
Благоевград
187 146
7 047
8.
Разлог
Благоевград
16 136
1 395
9.
Сандански
Благоевград
62 671
3 653
10.
Сатовча
Благоевград
21 184
1 638
11.
Симитли
Благоевград
57 974
2 796
12.
Струмяни
Благоевград
0
788
13.
Хаджидимово
Благоевград
2 559
225
14.
Якоруда
Благоевград
5 444
1 890
15.
Айтос
Бургас
19 278
3 027
16.
Бургас
Бургас
632 648
5 421
17.
Камено
Бургас
0
5 465
18.
Карнобат
Бургас
22 438
5 778
19.
Малко Търново
Бургас
0
630
20.
Несебър
Бургас
11 348
9 070
21.
Поморие
Бургас
58 345
18 832
22.
Приморско
Бургас
39 607
4 523
23.
Руен
Бургас
7 460
15 085
24.
Созопол
Бургас
41 141
5 670
25.
Средец
Бургас
3 219
5 628
26.
Сунгурларе
Бургас
714
 0
27.
Царево
Бургас
0
315
28.
Аврен
Варна
16 300
5 173
29.
Аксаково
Варна
2 076
3 692
30.
Белослав
Варна
30 014
2 235
31.
Варна
Варна
477 656
4 469
32.
Ветрино
Варна
0
180
33.
Вълчи дол
Варна
11 417
2 376
34.
Девня
Варна
8 966
 855
35.
Долни чифлик
Варна
16 020
3 591
36.
Дългопол
Варна
0
3 219
37.
Провадия
Варна
99 224
3 732
38.
Суворово
Варна
0
945
39.
Велико Търново
Велико Търново
104 760
8 176
40.
Горна Оряховица
Велико Търново
56 635
7 975
41.
Елена
Велико Търново
21 777
3 276
42.
Златарица
Велико Търново
12 454
1 181
43.
Лясковец
Велико Търново
135
3 263
44.
Павликени
Велико Търново
34 618
271
45.
Полски Тръмбеш
Велико Търново
42 696
2 313
46.
Свищов
Велико Търново
119 030
2 257
47.
Стражица
Велико Търново
0
7 603
48.
Сухиндол
Велико Търново
0
660
49.
Бойница
Видин
0
198
50.
Брегово
Видин
49 213
668
51.
Видин
Видин
127 313
3 604
52.
Грамада
Видин
0
1 440
53.
Димово
Видин
30 868
5 053
54.
Кула
Видин
3 834
0
55.
Макреш
Видин
0
1 159
56.
Ново село
Видин
0
1 611
57.
Ружинци
Видин
11 576
555
58.
Чупрене
Видин
0
378
59.
Борован
Враца
32 209
8 328
60.
Бяла Слатина
Враца
7 676
3 179
61.
Враца
Враца
175 981
7 091
62.
Козлодуй
Враца
46 224
1 134
63.
Криводол
Враца
5 664
3 098
64.
Мездра
Враца
104 506
1 562
65.
Мизия
Враца
6 858
324
66.
Оряхово
Враца
2 120
894
67.
Роман
Враца
17 024
687
68.
Хайредин
Враца
989
2 016
69.
Габрово
Габрово
65 863
2 229
70.
Дряново
Габрово
12 998
975
71.
Севлиево
Габрово
56 502
7 275
72.
Трявна
Габрово
6 143
630
73.
Балчик
Добрич
38 076
7 565
74.
Генерал Тошево
Добрич
6 362
0
75.
Добрич
Добрич
99 943
0
76.
Добричка
Добрич
21 758
20 568
77.
Каварна
Добрич
66 679
0
78.
Крушари
Добрич
29 347
4 311
79.
Тервел
Добрич
17 573
11 766
80.
Шабла
Добрич
0
1 386
81.
Ардино
Кърджали
1 657
1 197
82.
Джебел
Кърджали
39 785
0
83.
Кирково
Кърджали
1 616
4 626
84.
Крумовград
Кърджали
35 512
0
85.
Кърджали
Кърджали
99 822
10 849
86.
Момчилград
Кърджали
1 893
4 165
87.
Черноочене
Кърджали
31 136
1 260
88.
Бобов дол
Кюстендил
0
1 701
89.
Бобошево
Кюстендил
0
 617
90.
Дупница
Кюстендил
53 606
2 293
91.
Кочериново
Кюстендил
705
819
92.
Кюстендил
Кюстендил
58 049
1 424
93.
Невестино
Кюстендил
0
428
94.
Рила
Кюстендил
0
189
95.
Сапарева баня
Кюстендил
28 245
1 537
96.
Трекляно
Кюстендил
2 956
0
97.
Летница
Ловеч
0
189
98.
Ловеч
Ловеч
66 154
3 049
99.
Луковит
Ловеч
1 216
5 450
100.
Тетевен
Ловеч
15 185
7 492
101.
Троян
Ловеч
17 827
2 900
102.
Угърчин
Ловеч
25 970
1 386
103.
Ябланица
Ловеч
2 066
571
104.
Берковица
Монтана
57 055
2 281
105.
Бойчиновци
Монтана
194
3 500
106.
Вълчедръм
Монтана
1 903
3 024
107.
Вършец
Монтана
7 521
270
108.
Георги Дамяново
Монтана
23 711
0
109.
Лом
Монтана
88 798
907
110.
Монтана
Монтана
94 677
3 607
111.
Якимово
Монтана
0
5 670
112.
Батак
Пазарджик
22 774
3 318
113.
Белово
Пазарджик
6 888
1 622
114.
Брацигово
Пазарджик
35 782
2 339
115.
Велинград
Пазарджик
76 552
1 535
116.
Лесичово
Пазарджик
0
2 502
117.
Пазарджик
Пазарджик
367 588
12 915
118.
Панагюрище
Пазарджик
18 530
2 031
119.
Пещера
Пазарджик
9 704
2 543
120.
Ракитово
Пазарджик
45 195
1 474
121.
Септември
Пазарджик
14 891
3 250
122.
Стрелча
Пазарджик
17 762
0
123.
Сърница
Пазарджик
24 781
0
124.
Брезник
Перник
0
504
125.
Земен
Перник
35 779
0
126.
Перник
Перник
104 950
7 913
127.
Радомир
Перник
63 731
2 237
128.
Трън
Перник
51 430
252
129.
Белене
Плевен
7 384
189
130.
Гулянци
Плевен
 0
3 165
131.
Долна Митрополия
Плевен
13 363
4 728
132.
Долни Дъбник
Плевен
50 321
2 040
133.
Искър
Плевен
0
444
134.
Левски
Плевен
20 575
2 254
135.
Никопол
Плевен
12 722
0
136.
Плевен
Плевен
257 500
5 245
137.
Пордим
Плевен
28 816
2 430
138.
Червен бряг
Плевен
43 126
8 497
139.
Кнежа
Плевен
17 257
0
140.
Асеновград
Пловдив
47 490
5 065
141.
Брезово
Пловдив
 906
2 075
142.
Калояново
Пловдив
3 118
4 783
143.
Карлово
Пловдив
129 384
8 234
144.
Кричим
Пловдив
2 359
1 235
145.
Лъки
Пловдив
6 272
0
146.
„Марица“
Пловдив
10 663
10 590
147.
Перущица
Пловдив
27 313
1 378
148.
Пловдив
Пловдив
679 751
5 414
149.
Първомай
Пловдив
74 591
4 586
150.
Раковски
Пловдив
18 471
4 335
151.
„Родопи“
Пловдив
37 026
7 918
152.
Садово
Пловдив
23 447
7 256
153.
Стамболийски
Пловдив
55 810
5 985
154.
Съединение
Пловдив
5 103
1 390
155.
Хисаря
Пловдив
19 383
790
156.
Куклен
Пловдив
0
366
157.
Сопот
Пловдив
45 359
691
158.
Завет
Разград
4 187
1 323
159.
Исперих
Разград
50 978
0
160.
Кубрат
Разград
76 229
3 780
161.
Лозница
Разград
7 531
855
162.
Разград
Разград
139 145
6 256
163.
Самуил
Разград
 0
8 145
164.
Цар Калоян
Разград
15 646
1 260
165.
Борово
Русе
1 934
2 432
166.
Бяла
Русе
767
834
167.
Ветово
Русе
31 420
2 804
168.
Две могили
Русе
1 335
816
169.
Иваново
Русе
1 902
1 332
170.
Русе
Русе
254 759
6 649
171.
Сливо поле
Русе
13 039
4 410
172.
Ценово
Русе
1 651
1 001
173.
Алфатар
Силистра
0
1 989
174.
Главиница
Силистра
34 180
8 934
175.
Дулово
Силистра
0
4 665
176.
Кайнарджа
Силистра
0
8 468
177.
Силистра
Силистра
64 979
4 586
178.
Ситово
Силистра
3 099
3 465
179.
Тутракан
Силистра
51 995
981
180.
Котел
Сливен
30 108
1 992
181.
Нова Загора
Сливен
34 273
6 993
182.
Сливен
Сливен
258 773
12 130
183.
Твърдица
Сливен
0
4 662
184.
Баните
Смолян
0
714
185.
Борино
Смолян
19 178
0
186.
Девин
Смолян
7 889
504
187.
Доспат
Смолян
24 755
146
188.
Златоград
Смолян
0
811
189.
Мадан
Смолян
460
1 764
190.
Неделино
Смолян
34 156
0
191.
Рудозем
Смолян
38 880
1 304
192.
Смолян
Смолян
130 747
3 438
193.
Чепеларе
Смолян
35 012
 0
194.
Столична
София-град
1 729 023
23 079
195.
Божурище
София област
0
2 268
196.
Ботевград
София област
44 389
4 019
197.
Горна Малина
София област
5 031
3 094
198.
Долна баня
София област
0
126
199.
Елин Пелин
София област
40 438
4 725
200.
Етрополе
София област
36 635
0
201.
Златица
София област
0
2 142
202.
Ихтиман
София област
81 835
1 260
203.
Копривщица
София област
0
 177
204.
Костенец
София област
46 794
1 298
205.
Костинброд
София област
18 676
940
206.
Мирково
София област
0
594
207.
Пирдоп
София област
34 738
378
208.
Правец
София област
37 174
3 074
209.
Самоков
София област
102 624
2 911
210.
Своге
София област
10 498
2 596
211.
Сливница
София област
19 726
302
212.
Челопеч
София област
274
90
213.
Гурково
Стара Загора
1 623
1 686
214.
Гълъбово
Стара Загора
6 928
1 992
215.
Казанлък
Стара Загора
68 693
15 248
216.
Мъглиж
Стара Загора
179
5 443
217.
Николаево
Стара Загора
25 800
9 504
218.
Опан
Стара Загора
0
 540
219.
Павел баня
Стара Загора
21 847
4 878
220.
Раднево
Стара Загора
28 389
7 535
221.
Стара Загора
Стара Загора
214 598
3 684
222.
Чирпан
Стара Загора
9 172
460
223.
Антоново
Търговище
909
1 254
224.
Омуртаг
Търговище
41 538
3 807
225.
Опака
Търговище
1 512
3 326
226.
Попово
Търговище
91 932
4 150
227.
Търговище
Търговище
133 240
8 060
228.
Димитровград
Хасково
39 167
1 365
229.
Ивайловград
Хасково
19 768
882
230.
Любимец
Хасково
21 903
105
231.
Маджарово
Хасково
 0
450
232.
Минерални бани
Хасково
32 776
3 132
233.
Свиленград
Хасково
30 195
1 671
234.
Симеоновград
Хасково
0
1 044
235.
Стамболово
Хасково
3 197
6 678
236.
Тополовград
Хасково
21 376
2 016
237.
Харманли
Хасково
49 033
0
238.
Хасково
Хасково
76 107
10 272
239.
Велики Преслав
Шумен
28 161
2 670
240.
Венец
Шумен
6 343
13 945
241.
Върбица
Шумен
22 960
5 127
242.
Каолиново
Шумен
0
16 588
243.
Каспичан
Шумен
26 101
4 200
244.
Никола Козлево
Шумен
14 209
7 710
245.
Нови пазар
Шумен
20 722
4 977
246.
Смядово
Шумен
32 623
 864
247.
Хитрино
Шумен
1 505
3 273
248.
Шумен
Шумен
111 316
6 306
249.
Болярово
Ямбол
3 400
716
250.
Елхово
Ямбол
27 391
0
251.
Стралджа
Ямбол
49 134
3 942
252.
„Тунджа“
Ямбол
56 653
12 247
253.
Ямбол
Ямбол
102 759
1 512
 
ОБЩО:
12 159 617
840 786

 4835