Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 141 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 141 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Троян за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в размер 2 560 000 лв. по бюджета на Община Троян за обект „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци – изграждане на трета клетка“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходи/трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г., включително на бюджетните взаимоотношения на Община Троян с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 1 и 19 от 2020 г.) в чл. 1, ал. 1 т. 18 се изменя така:
„18. по бюджета на Община Горна Оряховица – 3 000 000 лв. за: „Ремонт на улици и площади на територията на община Горна Оряховица“ – 1 493 040 лв.; „Инженеринг на мултифункционални игрища в гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Поликраище и с. Първомайци, община Горна Оряховица“ – 1 506 960 лв.;“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Троян.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

4834