Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 140 от 26 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 140 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 353 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 18, 24 и 80 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6 т. 13 се изменя така:
„13. провежда националната политика по прилагането на финансовите инструменти като форма на предоставяне на средства от Европейския съюз;“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 т. 11 се изменя така:
„11. контролира изпълнението на дейностите и задачите, свързани с отбранително-мобилизационната подготовка и за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства;“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. Точка 11 се изменя така:
„11. изпълнява дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка;“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. създава организация за предотвратяване на вредните последици за МФ в случаи на извънредни обстоятелства;“.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 4 и 5 се изменят така:
„4. подготвя и съгласува позициите на Република България във връзка с преговорите по Многогодишната финансова рамка и участието на държавата в процедурата по приемането и изпълнението на годишния бюджет на Европейския съюз;
5. изпълнява функциите на координационно звено за собствените ресурси и отговаря за цялостната организация и координация при прилагането на системата за собствените ресурси в Република България и изпълнението на задълженията, свързани с това, включително изготвя прогноза за годишната вноска на държавата в общия бюджет на Европейския съюз;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. координира процеса по разработване, оценка, актуализация и наблюдение на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030, като осигурява съгласуваност между нея и други национални стратегически документи;“.
3. Досегашните т. 7 – 19 стават съответно т. 8 – 20.
§ 5. В чл. 22, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително по отношение на споразуменията за автоматичен обмен на информация, на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, както и на други международни договори в областта на административното сътрудничество и обмен на информация за данъчни цели“.
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. разработва разчети за приходите, разходите, бюджетните взаимоотношения и другите показатели по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, самостоятелните бюджети, сметката за средства от Европейския съюз, администрирана от Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие“, другите сметки за средства от Европейския съюз и средствата по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, и за другите бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма;“.
2. Точка 13 се отменя.
§ 7. В чл. 25 т. 14 се изменя така:
„14. наблюдава и анализира информацията, която се предоставя от общините в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси;“.
§ 8. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Като звено по смисъла на чл. 16, ал. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор дирекцията:
1. подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит в публичния сектор, като изработва проекти на нормативни актове и стратегии;
2. разработва и актуализира единна методология по вътрешен одит и контрол в публичния сектор;
3. изготвя становища и отговори на писмени запитвания по прилагането на законодателството и методологията в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
4. координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит;
5. осъществява системни наблюдения по прилагането на законодателството и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
6. изготвя проект на консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор, който включва обобщена информация за състоянието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор;
7. извършва наблюдение и контрол при извършване на външни оценки за осигуряване на качеството на одитната дейност;
8. организира и провежда изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“;
9. поддържа и актуализира публична база данни за звената за вътрешен одит в публичния сектор и на публичен регистър на одиторите, издържали успешно изпита за вътрешен одитор в публичния сектор по чл. 53 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
10. извършва проверки на постъпилите искания и документи относно назначаването и освобождаването на ръководителя на вътрешния одит и вътрешните одитори в организациите по чл. 12, ал. 2, т. 1, 3, 4 и 5, ал. 3 и 4 във връзка с изискванията на чл. 21, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
11. извършва проверки на постъпилите документи при определяне и съгласуване на състава на одитните комитети в министерствата и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
12. извършва анализ на дейността на одитните комитети в министерствата, общините и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, на база на постъпилите годишни доклади за дейността им;
13. чрез определени от министъра служители съставя актове за установяване на административни нарушения на Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
14. изпълнява функцията на секретариат на Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор;
15. осъществява сътрудничество с институции и лица в областта на финансовото управление и контрол, вътрешния и външния одит от страната и чужбина.“
§ 9. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. подпомага министъра при изпълнение на правомощията му като национален орган, който отговаря за наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи и минималните помощи на национално, областно и общинско равнище;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. координира и осъществява дейности във връзка с дивидентната политика на публичните предприятия и приватизацията;“.
§ 10. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагането на финансовите инструменти като форма на предоставяне на средства от Европейския съюз;“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. при възлагане с акт на Министерския съвет извършва проверки по смисъла на параграф 4, ал. 1, буква „а“ на член 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) за верификация на разходи по Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативни програми на управляващите органи на програмата.“
§ 11. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Точки 1 – 5 се изменят така:
„1. подпомага министъра при изпълнение на правомощията му като централен орган за покупки за нуждите на централни и други органи на изпълнителната власт, като планира, организира и провежда централизирани обществени поръчки;
2. контролира изпълнението на сключените от Централния орган за покупки рамкови споразумения или договори;
3. поддържа регистри на сключени, прекратени и изпълнени договори по рамковите споразумения, възложени от Централния орган за покупки;
4. предоставя информация и дава разяснения на възложителите, изготвя указания и образци на документи във връзка с централизираните обществени поръчки на Централния орган за покупки;
5. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки за нуждите на МФ;“.
2. В т. 7 думите „с управление и финализиране на Програма ФАР, Преходния финансов инструмент и Инструмента Шенген“ се заменят със „със закриването на програми“.
§ 12. В приложението към чл. 9, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Регулация на финансовите пазари“ числото „13“ се заменя с „14“.
2. На ред „дирекция „Национален фонд“ числото „61“ се заменя с „60“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4833