Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.23


Постановление № 138 от 26 юни 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 ОТ 26 ЮНИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. във връзка с Механизма за бежанците в Турция
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. в размер до 1 835 789 лв. за извършване на плащане по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г., ратифицирани със закон (ДВ, бр. 101 от 2018 г.).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
(3) Плащането да бъде извършено на две вноски:
1. първа вноска в размер – 917 894,50 лв., в срок до 1 юли 2020 г.;
2. втора вноска в размер – 917 894,50 лв., в срок до 1 октомври 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация“, бюджетна програма „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4831