Народно събрание
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно „Нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г.

 

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски към министъра на финансите Владислав Горанов относно „Нова концепция за облагане на хазартните игри“, декларирана от министъра на финансите Владислав Горанов през месец март 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В срок до 10 юли 2020 г. министърът на финансите да представи пред Народното събрание детайлна информация за броя на организаторите на хазартни игри, както и за бюджетните постъпления от такси и данъци от хазартния сектор за последните пет години.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
4828