Народно събрание
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика

 

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на народните представители Искрен Веселинов и Александър Сиди към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно фрагментирано законодателство в социалната политика
Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. В срок от четири месеца Министерството на труда и социалната политика да изготви и представи в Народното събрание анализ на действащото законодателство в областта на социалното подпомагане.
2. В срок от шест месеца Министерството на труда и социалната политика да представи в Народното събрание проект на Кодекс за социална подкрепа, който да обедини в един нормативен акт цялостната държавна политика в тази сфера.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 25 юни 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
4827