Народно събрание
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал „За заслуга“

 

РЕШЕНИЕ
за предложение до Президента на Република България за награждаване с медал „За заслуга“
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България  
РЕШИ:
Предлага на Президента на Република България да награди ст. н. с. д-р Александър Данаилов Скордев с медал „За заслуга“ за неговите заслуги в областта на инженерните науки и практика като учен, преподавател, физик в сферата на контрола и изпитването без разрушаване и признат общественик.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 юни 2020 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
4808