Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.33


Решение № 415 от 25 юни 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна

 

РЕШЕНИЕ № 415 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 219 на Министерския съвет от 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна (ДВ, бр. 32 от 2020 г.), проведена на 26 май 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-70 от 29 април 2020 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Шкорпиловци – централен“, община Долни чифлик, област Варна, и за концесионер на морския плаж – „Съмъртийм“ – ЕООД, с ЕИК: 205434166.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от „Съмъртийм“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 4,50 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в размер до 10 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции, свързани с опазване на дюните на морския плаж за срока на концесията, в размер 140 568 лв. с ДДС за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор със „Съмъртийм“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 219 на Министерския съвет от 2020 г. и подадената от „Съмъртийм“ – ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4806