Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.32


Решение № 414 от 25 юни 2020 г. за определяне на концесионер на морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас

 

РЕШЕНИЕ № 414 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г.
за определяне на концесионер на морски плаж „Лозенец“, община Царево, област Бургас
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8о, ал. 1 и чл. 8и, ал. 2 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 720 на Министерския съвет от 2019 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Лозенец“, намиращ се в община Царево, област Бургас (ДВ, бр. 97 от 2019 г.), проведена на 29 май 2020 г. открита процедура, протокол за резултатите от проведената процедура на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия, назначена със Заповед № Р-73 от 11 май 2020 г. на министър-председателя на Република България, доклад за резултатите от проведената процедура на председателя на комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на концесия и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж, „Лозенец“, община Царево, област Бургас, и за концесионер на морския плаж – „Атрикор“ – ЕООД, с ЕИК: 205466833.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 от 2019 г.), съгласно предложения от „Атрикор“ – ЕООД, размер на отчисленията от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен на 7,50 на сто.
2.2. За целия срок на концесионния договор предложените цена за един чадър в размер до 10 лв. с данък върху добавената стойност (ДДС) при ставка 20 на сто и за един шезлонг – в размер до 10 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават за срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестиции за подобряване на обектите на инфраструктурата на морския плаж за срока на концесията в размер 279 492 лв. с ДДС за целия срок на концесионния договор.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Атрикор“ – ЕООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, да организира контрола по изпълнението на концесионния договор, както и да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 720 на Министерския съвет от 2019 г. и подадената от „Атрикор“ – ЕООД, оферта за участие в процедурата за възлагане на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият процедурата за възлагане на концесия участник губи гаранцията за участие в откритата процедура за възлагане на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава шеста от Закона за концесиите пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4805