Министерски съвет
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 137 от 25 юни 2020 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 25 ЮНИ 2020 Г.
за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Списък на професионалните направления и защитените специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование съгласно приложение № 1.
Чл. 2. (1) Студентите по специалности от професионалните направления и по защитените специалности, включени в приложението по чл. 1, приети в рамките на броя по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование през учебната 2020/2021 година, са освободени от заплащане на такси за обучение за целия курс на обучението си.
(2) За компенсиране на разходите за освобождаване от такси за обучение на студентите по ал. 1 на държавните висши училища се предоставят средства за сметка на предвидените разходи за 2020 г. по бюджета на Министерството на образованието и науката съгласно приложение № 2.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по и между бюджета на Министерството на образованието и науката и самостоятелните бюджети на държавните висши училища по реда на чл. 112, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се прилага от учебната 2020/2021 година за студентите, приети за обучение в първи курс.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1
Списък на професионалните направления

№ по ред
Код на ПН
Професионално направление
1.
1.3.
Педагогика на обучението по…
2.
2.4.
Религия и теология
3.
4.5.
Математика
4.
4.1.
Физически науки
5.
4.2.
Химически науки
6.
5.10.
Химични технологии
7.
5.4.
Енергетика
8.
5.6.
Материали и материалознание

 
Списък на защитените специалности

№ по ред
Специалност
Професионално направление
1.
Арменистика и кавказология
2.1. Филология
2.
Индология
2.1. Филология
3.
Иранистика
2.1. Филология
4.
Новогръцка филология
2.1. Филология
5.
Румънска филология
2.1. Филология
6.
Унгарска филология
2.1. Филология
7.
Хебраистика
3.1. Социология, антропология и науки за културата
8.
Хидростроителство
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

 
Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2

№ по ред
Държавно висше училище
Сума (в лв.)
1.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
258 420
2.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
228 610
3.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
53 905
4.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
108 985
5.
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград
110 690
6.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
92 700
7.
Русенски университет „Ангел Кънчев“
83 250
8.
Тракийски университет – Стара Загора
20 690
9.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
3 750
10.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
16 997
11.
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
32 175
12.
Технически университет – София
94 500
13.
Химикотехнологичен и металургичен университет – София
106 750
14.
Технически университет – Варна
43 775
15.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
23 370
16.
Технически университет – Габрово
19 125
17.
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
10 850
 
ОБЩО:
1 308 542

 
4804