Президент на Републиката
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 124 за награждаване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. д-р Красимир Димитров Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги за развитието на медицинската наука и образованието в Република България.
Издаден в София на 22 юни 2020 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
4795