Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“    София
брой: 57, от дата 26.6.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.85


конкурси за редовни и задочни докторантури през 2021 г.

 

40. – Институтът по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ – София, съобщава, че със Заповед № ОХ-456 от 17.06.2020 г. на министъра на отбраната са обявени конкурси за редовни и задочни докторантури в института през 2021 г. Във връзка с гореизложеното прилагаме списък на научните проблеми/теми, по които може да се кандидатства за обучение в редовна и задочна форма на докторантура в Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, както следва:
I) Научен проблем/тема:„Обединяване на данни и разузнавателна фотография“
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
II) Научен проблем/тема:Визуализация на електронно бойно поле с елементи на добавена реалност
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма(военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
III)Научен проблем/тема:Интегриране на електронни платформи в обучението
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
3. Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
4. Форма на обучение: задочна форма(военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
IV)Научен проблем/тема:Откриване на нисколетящи, нискоскоростни въздушни обекти с малка отразяваща повърхност чрез пасивни софтуерно-дефинирани радари
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
V) Научен проблем/тема:Многофункционални софтуерно-дефинирани радари за откриване и наблюдение на въздушни обекти
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиолокация и радионавигация
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА)
VI)Научен проблем/тема:Изследване шумоустойчивостта на клас защитени мобилни мрежи
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
VII) Научен проблем/тема:Намаляване влиянието на преднамерените смущения върху шумоустойчивостта на комуникационна система чрез обработка на сигналите в предавателната част
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Радиопредавателна и радиоприемна техника
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
VIII) Научен проблем/тема:Методи за синтезиране на знания при обработката на многомерни масиви от данни
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: редовна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
IX) Научен проблем/тема:Усъвършенстване процеса на командване и управление чрез приложение на системи за подпомагане вземането на решения
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
X) Научен проблем/тема:Подходи и модели за идентифициране на източници на злонамерена информация в киберпространството
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XI) Научен проблем/тема:Оценка на щетите при кибератаки срещу информационни системи и компютърни мрежи за сигурност и отбрана
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.3. Комуникационна и компютърна техника
3. Докторска програма: Информационни технологии и киберсигурност
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XII) Научен проблем/тема:Влияние на калибъра на индивидуалното стрелково оръжие върху групираността и точността на стрелбата при наличие на различна растителност или друга лека преграда между стрелящия и целта
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма:Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
4. Форма на обучение:задочна форма(военнослужещ)
XIII) Научен проблем/тема:Изследване на възможността за създаване на единно индивидуално оръжие за поразяване на леко бронирани средства или нисколетящи авиационни средства на противника
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма:Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
4. Форма на обучение:задочна форма(военнослужещ).
XIV) Научен проблем/тема:Точност и повторяемост при позициониране на насочващи оптични системи
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма:Оптични и лазерни уреди и методи
4. Форма на обучение:задочна форма(цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XV) Научен проблем/тема:Монтажи за оптични мерници с двойно заключване
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма:Оптични и лазерни уреди и методи
4. Форма на обучение:задочна форма(цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XVI) Научен проблем/тема:Изследване влиянието на средата на разпространение върху точността на измерване с лазер
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма:Оптични и лазерни уреди и методи
4. Форма на обучение:задочна форма(военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XVII)Научен проблем/тема:Изследване на възможностите за прилагане на ултразвуков метод за контрол при оценка на техническото състояние на гладкостволни тела
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ)
XVIII)Научен проблем/тема:Изследване на възможностите за интегриране на оръжейните системи в безпилотни летателни апарати
1. Област на висше образование: 5. Технически науки
2. Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
3. Докторска програма: Методи за контрол на материали, изделия и апаратура
4. Форма на обучение: задочна форма (военнослужещ, цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XIX) Научен проблем/тема:Изследване и разработване на енергетични материали с ниска екотоксикологичност
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.10. Химични технологии
3. Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната
4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
XX) Научен проблем/тема:Нанотехнологии и наносистеми, внедрени в индивидуален защитен елемент от екипировката на войника
1. Област на висше образование:5. Технически науки
2. Професионално направление:5.10. Химични технологии
3. Докторска програма: Химични технологии, свързани със сигурността и отбраната
4. Форма на обучение: задочна форма (цивилен служител или гражданин извън системата на МО, СППМО и БА).
Забележка. Подробности и срокове за обявените конкурси може да се намерят в Заповед № ОХ-456 от 17.06.2020 г., качена на сайта на Министерството на отбраната (www.mod.bg), а допълнителна информация по отношение на темите – на сайта на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (http://di.mod.bg).
4757