Министерство на образованието и науката
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ
за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (Република България), от една страна, и Международната банка за възстановяване и развитие, от друга страна, подписано на 12 февруари 2020 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то Народно събрание на 29 май 2020 г. – ДВ, бр. 52 от 2020 г. В сила от 10 юни 2020 г.)
Споразумение
за предоставяне на консултантски услуги
Споразумение, подписано на 12.02.2020 г. между Министерството на образованието и науката на Република България („МОН“) и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ („ИА „ОПНОИР“) (наричани заедно „Клиента“) и Международната банка за възстановяване и развитие („Банката“) (наричани всички заедно „Страните“).
Като взеха предвид, че на 1 септември 2015 г. между Банката и българското правителство бе подписан Меморандум за разбирателство за партньорство и подкрепа при усвояването на Европейските структурни и инвестиционни фондове; и
Като взеха предвид, чеКлиентът е отправил искане към Банката да предостави на Клиента консултантски услуги („консултантски услуги срещу заплащане“ или „КУЗ“), описани в Графика към настоящото Споразумение, с които: (а) да предостави аналитична основа за повишаване ефективността на публичните разходи за наука, технологии и иновации („НТИ“) чрез подобрено насочване и преразпределение на ресурсите, преразглеждане и рационализиране на политиките и инструментите, и (б) да предостави подкрепа за идентифицирането и планирането на основани на доказателства реформи и инвестиции, необходими за прилагане на Стратегическата рамка на България в областта на образованието до 2030 г.,
С настоящото Страните се споразумяха за следното:
1. Консултантски услуги. Банката ще предостави на Клиента услугите („консултантски услуги срещу заплащане“ или „КУЗ“), описани в Графика към настоящото Споразумение, при условията, изложени в това Споразумение, включително и Анекса към него, който представлява неотменна част от Споразумението.
2. Контакт с Клиента. В изпълнение на Консултантските услуги Банката ще работи в тясно взаимодействие с определените за тази цел служители на МОН за дейности по Стълб 1, както е описано в Графика (Дейности по стълб 1), и на ИА „ОПНОИР“ за дейности по Стълб 2, както е описано в Графика (Дейности по стълб 2). Клиентът ще предостави на Банката имената и информация за контакт на упоменатите длъжностни лица.
3. Срокове. Банката се задължава навременно да мобилизира всички налични ресурси, за да осъществи навременно Консултантските услуги, като работната програма и сроковете за изпълнение, набелязани в Графика към настоящото Споразумение, са изготвени добронамерено и въз основа на наличната към момента информация на Банката и са заложени индикативно въз основа на предположението, че: (i) Клиентът и неговият персонал ще изпълнят задълженията си по задоволителен начин и в срок; и (ii) Клиентът винаги ще действа навременно при предоставянето на информация, вземането на решения и предоставяне на необходимата подкрепа, както е предвидено в настоящото Споразумение, и при поискване от страна на Банката.
4. Заплащане. (a) Клиентът ще заплати на Банката фиксираната сума от два милиона седемстотин деветдесет и четири хиляди сто осемдесет и девет евро (EUR 2,794,189) в съответствие със следния график на плащанията:
Размер на           Събитие, при което плащането плащането   става дължимо
Дейности по Стълб 1, платими от МОН, както следва1:
1. € 94,189          При представен встъпителен доклад, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
2. 400,000        При одобрени от МОН резултати 1.1 и 1.2, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
3. 400,000        При одобрени от МОН резултати 2.1, 2.2 и 2.3, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
4. 400,000        При одобрени от МОН резултати 3.1, 3.2 и 3.3 и представен от Банката Окончателен доклад за дейностите по Стълб 1, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
Дейности по Стълб 2, платими от ИА „ОПНОИР“, както следва2:
1. € 150,000       При представен встъпителен доклад, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
2. € 400,000       При одобрени от ИА „ОПНОИР“ резултати 4.1 и 4.2, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
3. € 600,000       При одобрени от ИА „ОПНОИР“ резултати 5, 6.1 и 6.2, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
4. € 350,000       При одобрени от ИА „ОПНОИР“ резултати 7.1 и 7.2 и представен от Банката Окончателен доклад за дейностите по Стълб 2, както е посочено в таблицата в Раздел Б на Графика към това Споразумение.
__________
1 Плащанията за дейностите по Стълб 1 ще се извършват със средства от държавния бюджет.
2 Плащанията за дейностите по Стълб 2 ще се извършват със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) по ОПНОИР 2014 – 2020, Приоритетна ос 4 Техническа помощ.
 
(б) Всички плащания към Банката, дължими по това Споразумение, се правят в пълен размер при настъпване на събитието, при което стават дължими и при получаване на фактура от Банката. Одобрен от страните образец на фактура е приложен към настоящото Споразумение за КУЗ (Приложение 2). Плащанията се извършват от Клиента в рамките на 30 (тридесет) работни дни от получаването на фактура, в евро, в непосредствено налични средства, без каквито и да било удръжки за данъци, мита, такси или други удръжки, и независимо от наличието на висящи спорове между Страните, по сметка, която Банката може периодично да определя в писмена форма.
(в) Освен ако Клиентът и Банката не се договорят за друго, МОН за дейностите по Стълб 1 и ИА „ОПНОИР“ за дейностите по Стълб 2, според случая, ще разполагат с петнадесет (15) работни дни за преглед на всеки резултат след представянето му, като след изтичане на този срок резултатът ще се счита за одобрен от Клиента, освен ако МОН за дейностите по Стълб 1 и ИА „ОПНОИР“ за дейностите по Стълб 2, според случая, не предоставят коментари на Банката в рамките на този период. В случай на коментари от страна съответно на МОН за дейностите по Стълб 1 или от страна на ИА „ОПНОИР“ за дейностите по Стълб 2 Банката разполага с десет (10) работни дни, за да представи преработен резултат и/или да предостави коментари и разяснения. В такъв случай МОН за дейностите по Стълб 1 или ИА „ОПНОИР“ за дейностите по Стълб 2, според случая, ще разполагат с десет (10) допълнителни работни дни за одобрение на преработения резултат, след което той ще се счита за приет. Всички резултати и доклади ще бъдат изготвени на английски и на български език.
(г) Без ограничение на имунитета от данъчно облагане и митнически задължения на Банката, нейните активи, приходи, операции и сделки в съответствие с раздел 11 от Приложението към настоящото Споразумение Клиентът може да бъде облаган с данък от правителството на България. В такива случаи Клиентът носи пълна отговорност за плащането на въпросните данъци.
5. Влизане в сила. Настоящото Споразумение влиза в сила в деня и в годината, в които Банката е получила правно становище от упълномощено длъжностно лице на Клиента, че са изпълнени всички национални законови изисквания и процедури, позволяващи Споразумението да влезе в сила.
6. Срок на действие. Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича в деня на изтичане на двадесет и втория (22) месец от датата на влизането му в сила, освен ако не бъде подновено по-рано по взаимно съгласие на Клиента и Банката.
7. Преждевременно прекратяване. Настоящото Споразумение може да бъде прекратено от Клиента или от Банката преди неговото изтичане с 90(деветдесет)-дневно писмено предизвестие до другата страна. При получаване на такова уведомление Страните предприемат всички подходящи мерки, за да приключат по организиран начин текущите по Консултантските услуги дейности и да уредят навременно всички нерешени въпроси.
8. Съдействие
(a) Клиентът се задължава във всеки момент да осигурява своевременно на Банката цялата информация и съдействие, считани от двете Страни важни за изпълнението на Консултантските услуги, да информира Банката за всички събития, които имат отношение към Консултантските услуги, и да направи всичко необходимо, за да може персоналът на Банката да осъществи изпълнението на посочените по-долу Консултантски услуги.
(б) По-специално Клиентът уведомява незабавно и без ограничение Банката за всяка предложена промяна в естеството или обхвата на Консултантските услуги и за всяко събитие или условие, което има или би могло да се очаква, че ще има съществено въздействие върху изпълнението на Услугите.
(в) Изрично договорено и уточнено е, че Банката не носи отговорност за забавяне на изпълнението, в случай че Клиентът не предостави своя принос, както е предвиден в Раздел Г на Графика към настоящото Споразумение, или поради липса на съдействие от страна на Клиента, както е предвидено в параграф (а) по-горе.
9. Уведомления и адреси. За целите на Раздел 17 от Анекса към настоящото Споразумение:
(a) Адресът на Клиента е:
 Министерство на образованието и науката
бул. Княз Александър Дондуков № 2А
София 1000
Тел.: (+359-2) 921-77-99
 Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
бул. Цариградско шосе № 125
Блок 5, ет. 1, София 1113
Тел.: (+359-2) 4676 130
(б) Електронният адрес на Клиента е:
За Стълб 1
Факс: (+359-2) 921-76-47
Електронна поща: m.damyanova@mon.bg
За Стълб 2
Електронна поща: i.popov@mon.bg
(в) Адресът на Банката е:
Световна банка
 ИНТЕРПРЕД, Световен търговски център
бул. Драган Цанков № 36
София, България
Тел.: (359-2) 969-72-29
(г) Електронният адрес на Банката е:
Факс: (359-2) 971-20-45
Електронна поща: fzarcone@worldbank.org
Като потвърждение на изложеното по-горе Страните, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, доведоха настоящото Споразумение до подписване под съответните им имена в четири (4) екземпляра на английски език и четири (4) екземпляра на български език в деня и годината, посочени по-долу. В случай че която и да е от Страните установи противоречие при тълкуване на Споразумението, водеща ще бъде версията на английски език.
Министерство на Международна банка
образованието     за възстановяване и науката          и развитие
(Република България)      
От: __________________          От: __________________
  (подпис и печат)          (подпис и печат)
Упълномощен      Упълномощен
представител:      представител:
Име: Красимир    Име: Фабрицио
Вълчев Дзарконе
Длъжност:          Длъжност: постоянен
министър            представител
Дата: 12.02.2020 г.           Дата: 12.02.2020 г.
Изпълнителна агенция
„Оперативна програма
„Наука и образование
за интелигентен растеж“
(Република България)
От: __________________
  (подпис и печат)
Упълномощен представител:
Име: Кирил Гератлиев
Длъжност: изп. директор
Дата: 12.02.2020 г.
ГРАФИК
Описание на Консултантските услуги
A. Консултантски услуги. Освен в случай че Клиентът и Банката договорят друго, Консултантските услуги включват следните дейности и резултати:
СТЪЛБ 1: Преглед на публичните разходи в областта на науката, технологиите и иновациите
Компонент 1 – Анализ на качеството и последователността на комбинацията от политики
Банката ще подпомага изготвянето на анализ на качеството и съгласуваността на политиките за публични разходи в областта на науката, технологиите и иновациите (НТИ); извършва преглед на структурата на бюджета и потока от средства в системата на НТИ; и анализира доколко тези политики отговарят на нуждите на България в областта на НТИ.
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
1.1. Национален контекст и диагностика на екосистемата: Банката възнамерява да извърши преглед на съществуващата система на НТИ (включително инструментите за подкрепа на НТИ), свързаните с нея политики и програми, включително съпоставителен анализ на България и регионалните й партньори. В тази връзка Банката ще проведе: (i) преглед на стратегическия контекст на иновационната политика, политическите стремежи, дневния ред и програмната обосновка; (ii) относителен сравнителен анализ на националната иновационна система спрямо тези на страните-партньори; (iii) преглед на избрани институции/агенции в сектора на НТИ и тяхната организация на управление; и (iv) преглед на регулаторната рамка за научни изследвания и иновации.
1.2. Картографиране на комбинацията от политики. Банката възнамерява в тясно сътрудничество с МОН да извърши преглед на инструментите за подкрепа на НТИ и да събeрe информация, използвайки два източника на данни: (i) данни, събрани чрез преглед на програмната документация, покани за представяне на предложения и други налични източници; и (ii) данни за действителните резултати от покани и програми. Данните ще бъдат представени в портфейлна матрица и ще включват механизми за изпълнение, механизми за намеса, целеви бенефициенти, основни цели и секторна ориентация. Банката ще подкрепи организирането на информационни сесии и срещи с основните заинтересовани страни с цел гарантиране на правилното събиране на информация и предоставяне на изчерпателна база данни относно инструментите за подкрепа на НТИ.
1.3. Анализ на комбинацията от политики (анализ на качеството и съгласуваността). Банката ще извърши анализ, който ще спомогне за предоставянето на информация относно качеството и съгласуваността при финансирането и политиките за иновации в страната („политическия микс“) и ще идентифицира недостатъците и пропуските в политиката. Анализът ще включва две основни поддейности:
(a) Оценка на съгласуваността на комбинацията от политики: Тази поддейност ще се фокусира върху: (i) разпределението на ресурсите; (ii) идентифицирането на припокриващи се елементи на различните програми и степента на припокриване; (iii) съгласуваността на основните характеристики, включени в дадена програма и нивото на съответствие между тях; (iv) оценка на мащаба на избраните програми и тяхната релевантност, включително вероятността за въздействие; (v) оценка на концентрацията на наличните инструменти, степента на тяхната диверсификация и тяхната целесъобразност; (vi) оценка на наличието на механизми за съфинансиране и степента на тяхната приложимост; и (vii) финансовата устойчивост и предвидимост на програмите; и
(б) Последователност на политиката: Тази поддейност ще се фокусира върху връзките и съответствието между резултатите от оценката на контекста на НТИ и анализа на съгласуваността, проучвайки взаимната свързаност между контекста на страната, търсенето на иновации и наличния портфейл.
Компонент 2 – Анализ на управлението и функционален анализ
Банката ще съдейства на МОН при извършване на задълбочен анализ на проектирането, изпълнението и управлението на конкретни инструменти за подкрепа на НТИ, диференцирани по институции и по мястото, което заемат в рамките на политическия микс. Анализът ще събере информация въз основа на извадка от програми за НТИ.
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
2.1. Насоки за провеждане на интервюта и събиране на данни. Банката възнамерява да: (i) изготви насоки за полуструктурирани интервюта относно конкретни инструменти за НТИ, предназначени за ръководителите на програми от участващите институции; и да (ii) събере подробни данни от интервютата на ръководителите на програми за НТИ относно области, свързани тематично с изготвянето, изпълнението и управлението на НТИ програми.
2.2. Анализ на управлението и функционален анализ. За всяко интервю ще бъде попълнена матрица за оценяване, показваща нивото на приближаване до най-добрите практики. Ще бъде направено сравнение между различните звена, програми и институции с цел да се идентифицират пропуските в изпълнението. Това включва специфичен бенчмаркинг между инструментите за подкрепа на НТИ, както и тяхното кръстосано сравняване с най-добрите международни практики. Анализът ще използва статистически методи (клъстеризация), за да идентифицира модели при данните на детайлно равнище, разкривайки взаимоотношенията и несъответствията сред променливите и инструментите. Анализът ще бъде представен в обобщен вид. Наред с това анализът ще включва и отделно предложена пътна карта за изпълнение на доклада за препоръки относно политиките.
2.3. Изграждане на капацитет. Банката ще осъществи дейности за изграждане на капацитет, насочени към проектирането, изпълнението и оценката на инструментите на иновационната политика, свързани с НТИ. Дейностите за изграждане на капацитет имат за цел споделяне на най-добрите международни практики, въоръжаване на политиците и практиците с инструменти за проектиране, изпълнение и мониторинг, както и изграждане на мрежи за обучение в страната и отвъд нейните граници. Неразделна част от дейностите за изграждане на капацитет ще бъде свързана с разработването на рамка за мониторинг и оценка (М&О) на инструментите на политиката в областта на НТИ. Дейностите ще включват: (i) провеждането на обучителни семинари с участието на международни експерти и практици – за служители на администрацията на Министерския съвет (АМС), на Министерството на финансите (МФ), на МОН, на ИА „ОПНОИР“, на Министерството на икономиката (МИ) и въобще на администрацията на изпълнителната власт с функции по отношение провеждане на политики за наука и иновации; и (ii) учебно посещение, имащо за цел изучаване на опита на глобалните лидери в съответните области. Дейностите по М&О са насочени към подпомагане на ръководителите на програми при определянето на логическата рамка за оценка на напредъка и оценяването на резултатите от избраните програми.
Компонент 3 – Анализ на ефективността
Банката ще подпомага МОН при оценката на ефективността на извадка от съществуващи инструменти за НТИ с цел измерване на тяхната способност да произвеждат очаквани резултати спрямо използваните вложения и ресурси. Анализът ще се състои в събиране на информация за извадка от програми за НТИ относно административните разходи и модел за проучване на бенефициентите, имащ за цел събиране на информация за резултатите и качеството на предоставяните услуги.
Анализът на ефективността включва:
3.1. Методология и инструменти за събиране на данни. Банката ще подпомага МОН при разработването на методология и инструменти за събиране на данни за провеждане на анализ на ефективността на извадка от съществуващите програми на Клиента за НТИ. Събраната информация ще се съсредоточи върху пет (5) ключови области на всяка програма: (а) структура на разходите, (б) продукти и резултати, (в) процес на избор на бенефициенти, (г) оценка на входящите и изходящите данни, и (д) разпределение на ресурсите.
3.2. Доклад за анализа на ефективността. Банката ще изготви доклад, обобщаващ анализа на ефективността, който ще включва:
(а) Пълна оценка на разходите. Оценката ще включва разходите за подбраната извадка от НТИ програми, но също така и разходите на бенефициентите. Разходите по програмата ще бъдат разбити на: (1) пряко и непряко финансиране, (2) персонал (ръководители и надзорници), (3) дизайн, материали и инфраструктура, (4) покани за кандидатстване, маркетинг, заявления и подбор, и (5) изпълнение и последващи действия.
(б) Цялостна оценка на всички продукти и резултати за бенефициентите както материални, така и нематериални, както и (доколкото това е технически възможно) оценка на продуктите и резултатите за небенефициенти, които могат да се разглеждат като външни фактори, свързани с програми за НТИ.
(в) Проучване на бенефициентите, което в консултация с Министерството на икономиката ще предостави информация за основните характеристики на бенефициентите (изследователи, предприятия, предприемачи), тяхното възприятие по отношение на проектирането, изпълнението, ключовите вложения на вход и продукти и резултати на изход, свързани с разходите по програмата и качеството на услугите.
(г) Пълно отчитане на входящите ресурси и изходящите резултати както материални, така и нематериални, на ниво програма за НТИ и на ниво бенефициент. Анализът ще включва две части. Първата част ще даде количествено определение на връзката между входящите ресурси и изходящите продукти, включвайки оценка на качеството на предоставяните услуги. Втората част ще отчете напредъка по резултатите, които представляват интерес.
При предоставянето на консултантски услуги за дейности, които се извършват по Стълб 1, Банката ще вземе предвид всички относими аналитични документи, при условие че бъдат предоставени в рамките на изпълнението на настоящото Споразумение, в частност:
(а) стратегическа оценка на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК) във връзка с препоръките, предоставени от Съвместния изследователски център на Европейската комисия (СИЦ);
(б) доклади, предоставени на ръководните екипи на ЦВП и ЦК от Платформата за обучение в политиката на Програмата Interreg Europe;
(в) средносрочната оценка на ОПНОИР;
(г) предварителната оценка и инвестиционната стратегия за прилагане на финансови инструменти по Оперативна програма „Наука и образование“ (ОПНО) за програмния период 2021 – 2027 г., които се договарят от Министерството на финансите.
СТЪЛБ 2: Подкрепа за изграждане на основан на доказателства подход по отношение на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.
Дейностите, които ще се извършват в рамките на този стълб, ще бъдат разработени с цел подпомагане на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) в усилията за изпълнение на изискванията на ЕС за създаване на благоприятстващи условия за програмен период 2021 – 2027 г. в областта на образованието3 и за подпомагане на планирането на Оперативна програма „Образование и наука“ 2021 – 2027 г.
__________
3 Съгласно определението във: Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонда „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите, COM (2018) 375 окончателно и приложение IV към него, може да се види на интернет страница: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN.
 
Компонент 1 – Ситуационен анализ на резултатите в образователния сектор в България
Банката ще оказва подкрепа на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при анализиране на развитието и резултатите в образователния сектор за периода 2014 – 2020 г., разглеждайки пет подсектора на образованието: (1) предучилищно образование; (2) общо училищно образование; (3) професионално образование и обучение (ПОО); (4) висше образование (ВО); и (5) учене през целия живот. Банката ще подпомага МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при извършване на анализ на нуждите за подобряване на учебната среда в предучилищното и училищното образование.
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
1.1. Преглед и оценка на резултатите от стратегиите и оперативните инвестиции в образованието за периода 2014 – 2020 г. и планирането за периода 2021 – 2027 г.
Банката ще извърши преглед на:
(a) съответните стратегически документи в образованието и свързаните с тях планове за изпълнение с цел анализ и оценка на изпълнението на текущите стратегически планове;
(б) съществуващата рамка за изпълнение и оценка на стратегическите планове в образованието;
(в) ОПНОИР 2014 – 2020 г. по отношение на стратегическите цели в образованието, развитието и резултатите от политиката;
(г) решенията на Министерски съвет, свързани с оперативната програма в образователния сектор за периода 2021 – 2027 г.;
(д) текущи национални програми в областта на образованието, свързани със: (i) стратегическите цели в образованието и тяхното въздействие; и (ii) преглед на идентифицираните добри практики на МОН, както и нуждите и плановете за бъдещо програмиране.
Банката ще подкрепя МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при идентифициране на механизмите за развитие на политики и въпроси, които могат да бъдат от значение за прилагането на Предложението за Регламент, определящ общоприложими разпоредби за фондовете на ЕС4.
Банката също така ще подпомага МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при идентифициране на ключовите заинтересовани страни, които ще бъдат включени в процеса на консултации, свързан с аналитичните констатации, концепциите за секторните програми и рамката за оценка на сектора.
__________
4 Цитирано по-горе, т. 3 под черта.
 
1.2. Анализ на развитието и резултатите от образователния период 2014 – 2020 г.
Банката ще разработи три (3) аналитични доклада, насочени към следните пет области: (1) предучилищно образование; (2) общо училищно образование; (3) професионално образование и обучение (ПОО); (4) висше образование (ВО); и (5) учене през целия живот. За всяка област анализът ще обхване следните аспекти:
(a) Оценка на степента, в която политиките и инвестициите в образованието през периода 2014 – 2020 г. са били успешни в постигане на целите на образователната политика в посочените по-горе области. Анализът също така ще търси несъответствия в резултатите от образованието по отношение на социалния и икономическия контекст на регионално ниво.
(б) Анализ във връзка със следните области на хоризонталната политика:
• Приобщаващо образование (включително достъп до образование);
• Качество на образователния процес: учебно съдържание/учебна програма, оценяване на учениците, самооценка в училище;
• Учители и училищно ръководство при ПОО, ВУЗ и учене през целия живот;
• STEM, наука и иновации;
• Дигитализация и свързаност;
• Адаптиране към климата и зелени инвестиции;
• Информационни и мониторингови системи в образованието;
• Финансиране, структура и администрация;
• Необходимост от изграждане на институционален капацитет;
• Мониторинг и оценка на въздействието.
(в) Препоръки и предложения за развитие на образованието, като се вземат предвид Националната стратегическа рамка до 2030 г. и препоръките в мониторинговия Доклад на ЕС за България за 2019 г.5 Препоръките ще предоставят подкрепа на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) по отношение, наред с другото, на: (1) подхода за разработване на политики за предучилищното образование, общообразователните училища, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот; (2) плановото изпълнение на определени от МОН хоризонтални приоритети (пазар на труда, учене през целия живот и приобщаващо образование); и (3) критериите за изпълнение на изискванията по Цел 4 на политиката за създаване на благоприятстващи условия във връзка със специфичните цели на структурните фондове на ЕС в областта на образованието6.
__________
5 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: Оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 може да се види на интернет страница: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-bulgaria_en.pdf.
6 Цитирано по-горе, т. 3 под черта
 
1.3. Описване и анализ на нуждите от подобряване на образователната среда в предучилищното и училищното образование
Банката ще изготви доклад за оценка на физическата среда (качество на структурата) в системата на предучилищно образование, общообразователните училища и професионалните училища въз основа на оценка на потребностите на образователната им среда, който ще отразява: (i) демографския профил, (ii) миграционните процеси и (iii) икономически нужди на общинско ниво. Докладът ще включва препоръки и ще вземе предвид добрите европейски и международни практики.
Компонент 2 – Подкрепа за укрепване на системата за наблюдение и измерване на ефективността на образователната система за информиране на образователната политика
Банката ще подкрепя МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при: (а) определяне на система от показатели за измерване на резултатите и постиженията на образователната политика в България и (б) разработване на предложение за методология, която да се използва за мониторинг на целите на образователната политика и за управление на информация, свързана с тези цели.
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
2.1. Предлагане на система от показатели
Банката ще извърши преглед на международните и националните статистически и информационни източници в областта на образованието, включително ОИСР, ЕВРОСТАТ, ЮНЕСКО и други подходящи официални източници. На тази основа Банката ще предостави подкрепа на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при определянето на система от показатели за мониторинг на: (i) резултатите от политиката, обхващащи предучилищното, училищното образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот; и (ii) приоритетните политики на Стратегическата рамка в областта на образованието до 2030 г. Предложената система от индикатори ще вземе предвид показателите, определени от ИА „ОПНОИР“ за Структурните фондове на ЕС за периода 2021 – 2027 г. по отношение на образователния сектор в България.
2.2. Разработване на методология за наблюдение на целите на образователната политика и за управление и докладване на информация
Банката ще подкрепя МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при определяне на подход за наблюдение на целите на политиката в областта на образованието, както и за управление и отчитане на информация. Предлаганата методология ще обхваща: (i) източници на информация, (ii) методика за изчисляване на индикаторите и (iii) регулярност на разработване на индикатори.
Предложената методология ще вземе предвид Стратегическата рамка в образованието до 2030 г., набора от индикатори за ОПНО 2021 – 2027 г., съществуващи системи за данни и планове за подобрение на системите за данни на МОН, както и набора от показатели на ОПНОИР за ЕСФ в рамките на Единната система за мониторинг и информация, поддържана от правителството.
Компонент 3 – Идентифициране и определяне на приоритетност на национални програми за образователна политика, свързани със Стратегическата рамка в областта на образованието до 2030 г.
Банката ще оказва подкрепа на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при определяне и изготвяне на приоритетни образователни програми, свързани със Стратегическата рамка в образованието до 2030 г. в областта на предучилищното образование, училищното образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот, както и при провеждането на максимум пет консултативни семинара със съответните заинтересовани страни за валидиране на предложените програми за политики.
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
3.1. Идентифициране на програми за реализация на приоритетните политики на Стратегическата рамка в областта на образованието до 2030 г.
(а) Банката ще предостави подкрепа на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) за определяне по приоритетност на стратегическите действия в предучилищното образование, училищното образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот. Банката ще предоставя своите аналитични услуги, отчитайки надлежно i) предложената от МОН Стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.; (ii) приоритетните инвестиционни области и рамковите условия за ефективно изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021 – 2027 г., очертани от Европейската комисия съгласно Цел 4 на политиката в Приложение Г към Доклада за България за 2019 г.7; и (iii) секторния ситуационен анализ, извършен по Компонент 1, както е описано по-горе. Наред с това Банката ще помогне на МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) да идентифицира областите, които могат да бъдат финансирани от националния бюджет, както и областите, които могат да бъдат финансирани по ОПНО за периода 2021 – 2027 г.;
(б) Банката ще предостави подкрепа за подготовката на максимум пет консултативни семинара с експерти на МОН и ИА „ОПНОИР“ и съответните заинтересовани страни, включително Тематичната работна група за подготовка на ОПНО за програмния период 2021 – 2027 г. Работните семинари ще имат за цел: (i) представяне на констатациите и препоръките от анализа на текущата ситуация, (ii) предоставяне на консултации по конкретни цели в областта на образованието, свързани със Стратегическата рамка в областта на образованието до 2030 г., (iii) представяне на списък на предложените програми за политики за провеждане на реформи и постигане на стратегически цели (по области на образованието); предложение за групиране на програми за политики за инвестиции в рамките на националния бюджет и ОПНО 2021 – 2027 г.; iv) идентифициране на институционалните договорености, необходими за улесняване на изпълнението на стратегическите планове в образованието, и (v) идентифициране на пропуски, рискове и улесняващи регулации;
(в) Банката ще подготви доклад за документиране на консултациите и семинарите, проведени в рамките на описания по-горе Компонент 3.1, буква (б);
(г) Банката ще подпомага МОН (в консултации с ИА „ОПНОИР“) при формулирането на до петнадесет (15) предложения за програми за политики в образованието (включително описание на проектната рамка, цели, основни дейности, оценка на разходите и човешките ресурси, критерии за мониторинг и оценка и базов план за изпълнение). Предложенията ще вземат предвид (i) аналитичните констатации по Компонент 1.2, описан по-горе, и (ii) процеса на консултации по Компонент 3.1, буква (б), описан по-горе.
Компонент 4 – Преглед на етапа на изготвяне и препоръки относно проекта на Оперативна програма за наука и образование (ОПНО) 2021 – 2027 г.
Банката ще подкрепи ИА „ОПНОИР“ при извършването на преглед на етапа на проектиране и оценка на ОПНО 2021 – 2027 г. и ще отправи препоръки по проекта на ОПНО 2021 – 2027 г., обхващащи планираните инвестиции по ЕСФ+ в областта на предучилищното образование, училищното образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот.
Прегледът ще включва анализ на напредъка по отношение на изискването на ЕС по Цел 4 на политиката за създаване на условия, благоприятстващи изпълнението на специфичните цели на структурните фондове на ЕС в областта на образованието (в съответствие с Приложение IV към Предложението за Регламент за установяване на общовалидни разпоредби за фондовете на ЕС8).
__________
7 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, придружаващ СЪОБЩЕНИЕ ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И ЕВРОГРУПАТА Европейски семестър за 2019 г.: Оценка на напредъка в структурните реформи, предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и резултати от задълбочените прегледи в съответствие с Регламент (ЕС) № 1176/2011 може да се види на интернет страница: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-bulgaria_en.pdf.
8 Цитирано по-горе, т. 3 под черта.
 
Дейностите, които Банката ще извърши, включват:
4.1. Извършване на преглед на първия проект на ОПНО 2021 – 2027 г.
Банката ще направи преглед и оценка на изготвения от ИА „ОПНОИР“ първи проект на ОПНО 2021 – 2027 г. Банката ще изготви доклад с препоръки, обхващащи следните аспекти:
(а) релевантността на проекта на ОПНО по отношение на съответните национални, европейски и международни стратегически политики;
(б) приноса към хоризонталните политики и принципи на ЕС, очертани като цели по отношение на периода на финансиране на ЕС 2021 – 2027 г.;
(в) приноса към Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г., като се вземат предвид националните и регионалните потребности и поуките, извлечени от предишни програмни периоди;
(г) теория на промяната чрез проследяване на начина, по който очакваните резултати ще допринесат за крайния резултат;
(д) пригодността на избраните основни етапи на рамката за качество на изпълнението;
(е) планираната система от показатели (включително оценка на тяхната релевантност, яснота, пригодност на количествените изходни стойности, основни етапи и целеви стойности, процедури за събиране на данни и предложение за методология за изчисляване на индикаторите);
(ж) обосновката на предложената форма на инвестиции (подкрепа) спрямо нуждите на политиката;
(з) съответствието на предвидените по ОПНО финансови средства с целите на политиката и програмата;
(и) планирания подход за наблюдение и оценка на ОПНО (пригодност на процедурите за мониторинг и за събиране на необходимите данни за извършване на оценки).
4.2. Преглед на втория проект на ОПНО за периода 2021 – 2027 г.
Банката ще направи преглед и оценка на изготвения от ИА „ОПНОИР“ втори проект на ОПНО 2021 – 2027 г. като продължение на препоръките, предоставени от Банката по Компонент 4.1, както е описано по-горе.
Банката ще изготви доклад с препоръки, обхващащи следното:
(а) Оценка на рисковете за ОПНО 2021 – 2027 г.;
(б) Предложение за стратегия за смекчаване на основните рискове;
(в) Препоръки относно промените след първия проект на ОПНО 2021 – 2027 г.
При предоставянето на консултантските услуги за дейности, които ще се извършват по Стълб 2, Банката ще вземе предвид всички имащи отношение аналитични документи и информация, при условие че бъдат предоставени в рамките на изпълнението на настоящото Споразумение, в частност:
(а) окончателната версия на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г., която трябва да бъде разработена от МОН;
(б) данните на МОН за предучилищното образование, общото училищно образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот във формат, приемлив за Банката, с рубрики на английски език;
(в) списък на показателите на МОН за мониторинг на резултатите от политиките в предучилищното, общото училищно образование, ПОО, висшето образование и ученето през целия живот, включително методология за изчисляване на показателите, ако такава е налична;
(г) списък на показателите, използвани в Единната система за мониторинг и информация на правителството за проследяване на резултатите от инвестициите по линия на ЕСФ през ОПНОИР 2014 – 2020 г.;
(д) списък на идентифицираните от Клиента показатели за Структурните фондове за периода 2021 – 2027 г. в предложението за регламенти за подкрепа от Структурните фондове на ЕС за образователния сектор в България;
(е) структурата на данните в системите за данни и плановете за подобрения на системата за данни на МОН;
(ж) средносрочната оценка на ОПНОИР, която се договаря от ИА „ОПНОИР“;
(з) предварителната оценка и инвестиционната стратегия за прилагане на финансови инструменти по ОПНО за програмен период 2021 – 2027 г., които се договарят от Министерството на финансите.
Всяка промяна в горепосочения обхват на работата ще се определя в писмена форма, подписана от Клиента и от Банката, като се определя допълнителната работа, която трябва да се извърши и приложимото за нея заплащане.
Банката не носи отговорност за изпълнението на препоръките, отправени в рамките на предоставените резултати. Изпълнението на препоръките, отправени в рамките на предоставените резултати, остава изцяло и единствено отговорност на Клиента.
Б. Срокове. Освен в случай че Клиентът и Банката договорят друго, Банката ще се стреми да изпълни Консултантските услуги в следните индикативни срокове:

Резултат
Ориентировъчен срок за изпълнение
СТЪЛБ 1
 
1.0. Встъпителен доклад
В рамките на две (2) седмици от датата на влизане в сила на това Споразумение
1.1. Картографиране на портфолиото с очертаване на предизвикателствата пред провежданата политика за подкрепа на иновациите
В рамките на три (3) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
1.2. Оценка на екосистемата и анализ на комбинацията от политики
В рамките на шест (6) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
2.1. Предложени Насоки за полуструктурирани интервюта
В рамките на шест (6) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
2.2. Анализ на управлението и функционален анализ
В рамките на четиринадесет (14) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
2.3. Дейности за изграждане на капацитет – за служители на АМС, на МФ, на МОН, на ИА „ОПНОИР“, на МИ и въобще на администрацията на изпълнителната власт с функции по отношение провеждане на политиката за иновации
В рамките на тринадесет (13) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
3.1. Предложени Методология и инструменти за събиране на данни
В рамките на четиринадесет (14) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
3.2. Анализ на ефективността
В рамките на осемнадесет (18) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
3.3. Семинар за разпространение
В рамките на деветнадесет (19) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
Окончателен доклад за дейностите по Стълб 1
В рамките на двадесет (20) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
СТЪЛБ 2
 
4.0. Встъпителен доклад
В рамките на две (2) седмици от датата на влизане в сила на това Споразумение
4.1. Три доклада за анализа на текущата ситуация относно резултатите от образованието с посочени тенденции и международни сравнения
В рамките на пет (5) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
4.2. Оценка и препоръки относно учебната среда в предучилищното образование, общообразователните училища и професионалните училища в България
В рамките на четири (4) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
5. Доклад, съдържащ подробно предложение за система за мониторинг на развитието и резултатите от образователната политика
В рамките на десет (10) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
6.1. Консултативни семинари със заинтересованите страни за технически експерти и отговорни ръководители
В рамките на дванадесет (12) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
6.2. Доклад с предложения за програми за политики в отговор на Националната стратегическа рамка в областта на образованието до 2030 г.
В рамките на четиринадесет (14) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
7.1. Доклад за оценка на първия проект на Оперативна програма за образование 2021 – 2027 г. (част от ЕСФ+)
В рамките на шест (6) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
7.2. Доклад с препоръки относно втория проект на Оперативна програма за образование 2021 – 2027 г. (част от ЕСФ+)
В рамките на единадесет (11) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение
Окончателен доклад за дейностите по Стълб 2
В рамките на седемнадесет (17) месеца от датата на влизане в сила на това Споразумение

Съгласно Раздел 4, буква (в) от настоящото Споразумение резултатите ще се представят на английски и на български език. Българската версия на резултатите ще се представя от Банката 15 (петнадесет) работни дни, след като английската версия на същите бъде одобрена от МОН за дейности по Стълб 1 и от ИА „ОПНОИР“ за дейности по Стълб 2.
Банката ще представя шестмесечни доклади за напредъка след старта на заданието. Шестмесечните доклади за напредъка следват формата, посочен в Приложение 1 към Графика на настоящото Споразумение. Този формат може да бъде променен по взаимно съгласие между Банката и Клиента чрез размяна на писма. Клиентът разполага с 10 (десет) работни дни след представяне на доклад за напредъка от Банката, за да отговори, след което докладът за напредъка се счита за приет. Банката приема да отговори в рамките на 5 (пет) работни дни на всички коментари по доклада за напредъка, получени от Клиента.
Докладите за напредъка, представяни от Банката, ще бъдат изготвени на английски и на български език. Българската версия на докладите за напредъка се предоставя от Банката 15 (петнадесет) работни дни след английската версия на същите.
Всички промени в очакваните срокове за изпълнение, предвидени в горната таблица, ще бъдат договорени между страните чрез размяна на писма.
В. Персонал на Банката. Банката отговаря за определянето на подходящия състав на екипа, необходим за изпълнение на Консултантските услуги. Персоналът ще включва експерти, специализирани в области, свързани с изпълнението на настоящото Споразумение за консултантски услуги, включително, но не само: специалисти от частния сектор и сферата на иновациите и икономисти за дейностите по Стълб 1 и образователни специалисти, анализатори на данни за образованието, анализатори на данни от ученическите оценявания и икономисти за дейностите по Стълб 2.
Г. Партньорство и съдействие. Клиентът се задължава да предостави следното съдействие в подкрепа на Консултантските услуги:
(a) Своевременно да предоставя на Банката необходимите доклади и документи, пълни и точни данни и друга информация, необходима за осъществяване на дейността на Банката по изпълнение на Консултантските услуги;
(б) Улесняване на контактите и координацията между Банката, персонала на МОН и ИА „ОПНОИР“ и координаторите на съответните институционални заинтересовани страни за осъществяване на Споразумението за консултантски услуги, включително обмен на информация, сътрудничество и всички необходими действия от съответните министерства, агенции и експерти, които МОН и ИА „ОПНОИР“ може да включат в изпълнението на съответните дейности по настоящото Споразумение за консултантски услуги;
(в) За всички семинари, учебни посещения и обучителни дейности, които ще се проведат съгласно описанието в Раздел А на Графика към Споразумението за консултантски услуги, МОН и ИА „ОПНОИР“ трябва да гарантират, че съответният персонал на заинтересованите институции и по-специално посочените координатори, както и други избрани ключови участници ще са на разположение да присъстват. Банката и Клиентът се договарят за списъка на участниците в учебните посещения;
(г) Осигуряване при необходимост на офис площи, необходимия персонал и подкрепа на Банката, при поискване, за изпълнение на Споразумението за консултантски услуги, включително участие в мисии, семинари и други свързани задачи; и
(д) Осъществяване на тясна координация с Банката за улесняване организацията на мисии, свързани със Споразумението за консултантски услуги, като определяне на маршрути, графици за срещи и логистични мерки, включително чрез редовни срещи за преглед на напредъка.
Изрично договорено и уточнено е, че Банката не носи отговорност за закъснения в изпълнението, породени от невъзможността на Клиента да предостави своя принос, както е посочено в Раздел 8 на Споразумението и Раздел Г на Графика към това Споразумение.
Д. Отчетност. Банката се задължава да води необходимите отчети за предоставяните Консултантски услуги в съответствие с обичайните си практики на отчетност и се задължава да предоставя на Клиента съответната информация за извършваните Консултантски услуги, която Клиентът основателно поиска. Банката поддържа копия на отчетите за период от седем години след края на финансовата година на Банката, към която отчетът се отнася.
Е. Публичност на ЕС. ИА „ОПНОИР“ се задължава да информира Банката за всички съпътстващи мерки за публичност, които Банката следва да осъществи във връзка с всички резултати от описаните по-горе дейности по Стълб 2, включително позоваването на съответния/те фонд/ове, който/които подкрепя/т дейностите по настоящото Споразумение (като програми за финансиране от Европейския съюз) и визуалните символи на българското правителство и Европейския съюз, които следва да бъдат заложени от Банката в окончателните резултати, описани в раздел Б от настоящия График.
Приложение 1 към Графика
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА
I. Времеви период:________________________
II. Обобщена оценка
• Общо състояние на дейностите и сравнителен напредък
• Координационни проблеми за разрешаване по отношение на консултантските услуги
• Обобщение на констатациите и заключенията
• Следващи стъпки
III. Напредък (резултати въз основа на Раздел А от Графика)
1. Резултат 1
• Принос, видове извършени дейности и завършен анализ
• Очаквани следващи стъпки
2. Резултат 2
• Принос, видове извършени дейности и завършен анализ
• Очаквани следващи стъпки
3. Резултат 3:
• Принос, видове извършени дейности и завършен анализ
• Очаквани следващи стъпки
• т. н.
Приложение 2
Този образец е изготвен от Клиента с цел улесняване на прилагането на Член 4 (б) от настоящото Споразумение. Страните могат своевременно да се споразумеят за промяна на образеца чрез размяна на писма.
[Бланка на писмо с визуалните символи на Банката]
[дата]
[Клиент]
Представляван от .......................
БУЛСТАТ .......................................
ДДС номер .....................................
Адрес ..............................................
Фактура № …...............……………….
Да се плати сумата от евро (… … евро) на МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (МБВР), БУЛСТАТ ......................., представляваща цена за резултат … „..........“, съгласно Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за        , сключено съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ номер    по Оперативна програма „………..“.
Плащането следва да бъде извършено чрез банков превод до:
Титуляр на сметката:
Номер на сметката:
Име на банката:
Bank SWIFT:
BIC:
Адрес:
Допълнителна информация: (за вътрешна референция на Банката)
Моля, да бъдат заплатени всички допълнителни банкови такси, за да получи МБВР пълната сума по фактурата.
В допълнение, моля да бъде изпратено по електронен път копие от платежното нареждане на вниманието на ................. (име и електронна поща на служител на Банката).
Подпис:
…………………….........................
Постоянен представител на Банката за страната
АНЕКС
ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Стандарт за изпълнение. Неекслузивност. Банката се задължава да извършва Консултантските услуги със същата грижа и внимание, които използва в други свои аналитични и консултантски дейности. Ангажирането на Банката като съветник на Клиента по настоящото Споразумение е неизключително и не ограничава Клиента да се ангажира с други съветници по същите или свързани въпроси.
2. Служители на Банката. Банката определя по свое усмотрение състава на персонала (включително и служители, заемащи консултантски позиции) („Служители на Банката“), който е определен за предоставяне на Консултантските услуги. Графикът към настоящото Споразумение съдържа примерен списък на Служителите на Банката, които е вероятно да бъдат включени в предоставянето на Консултантските услуги. Банката обаче си запазва правото по всяко време да определя друго лице или лица в допълнение или в замяна за всяко от лицата, включени в този списък, както Банката счита за необходимо или подходящо при изпълнение на задълженията си по настоящото Споразумение. Клиентът може, ако има основателна причина за недоволство от работата на който и да е член на Служителите на Банката, да поиска от Банката да замени съответното/ите лице/лица. С цел избягване на недоразумения се уточнява, че настоящото Споразумение не създава отношения на работодател и служител или други трудово-правни отношения между Клиента и Служителите на Банката.
3. Принос на Клиента. Клиентът се задължава да извършва дейностите, да предоставя съдействието и изпълнява другите договорености, определени в Графика към настоящото Споразумение.
4. Оперативни политики на Банката. Банката предоставя своите препоръки по начин, който е съвместим със съответните нейни политики за екологични и социални гаранции.
5. Поверителност. Страните се договарят, че настоящото Споразумение и резултатите, посочени в Графика към настоящото Споразумение, могат да се предоставят на обществеността само след като Клиентът е дал своето писмено съгласие за това. За тази цел Клиентът упълномощава Банката публично да оповести настоящото Споразумение и резултатите, залегнали в Графика към него, в техния окончателен вид. По отношение на информацията, предоставена от Клиента в подкрепа на Консултантските услуги, Клиентът си запазва правото да определи посочената информация като поверителна. Банката може публично да оповестява тази информация само след като Клиентът е дал своето предварително съгласие. По отношение на основната информация (различна от крайните резултати), предоставена от Банката в подкрепа на Консултантските услуги, Банката си запазва правото да определя тази информацията като поверителна. Клиентът може публично да оповестява тази информация едва след като Банката е дала своето предварително съгласие.
6. Интелектуална собственост. Правата на интелектуална собственост на Страните по отношение на всички вече съществуващи данни или документи, използвани от Банката във връзка с предоставяните Консултантски услуги, остават на съответната страна. Правата на интелектуална собственост по отношение на новите материали, изготвени от Банката във връзка с Консултантските услуги, принадлежат на Клиента, при условие обаче, че Банката има глобално, неизключително, вечно (за срока на авторските права), изцяло под-прехвърлимо и безвъзмездно право на ползване, копиране, показване, разпространяване, публикуване и създаване на производни произведения на всички или част от тези материали, както и за използване на съдържащата се в тях информация в свои изследвания, документи, публикации, интернет страници и други медии без съгласието на Клиента, при спазване на ограниченията за разкриване на поверителна информация и на правата на трети страни, както е посочено в Раздел 5 Конфиденциалност от настоящия Анекс.
7. Представяне на възгледите и използване на името, марките и логото на другата страна
(a) Страните се съгласяват, че няма да представляват или да разрешат вижданията на другата страна да бъдат представлявани без нейното предварително писмено съгласие.
(б) Страните се съгласяват също, че няма да използват или да разрешават използването на името, марките или визуалните символи на другата страна при каквито и да е реклами, промоционална литература или информация без предварителното писмено съгласие на другата страна, както и в случай, че такова съгласие бъде дадено, използването на името, марката и визуалните символи ще бъдат в строго съответствие с предоставеното разрешение и с включване на обичайните за другата страна откази от отговорност, като посочените откази от отговорност се предоставят незабавно на другата страна.
(в) И двете страни следва да включат съответната информация за авторство и откази от отговорност в новите материали, изготвени във връзка с Консултантските услуги, като посочените откази от отговорност се предоставят незабавно на другата страна.
8. Отказ от гаранции и ограничение на отговорността
(a) Въпреки че ще полага щателни усилия в изпълнение на работата си по Консултантските услуги, Банката не дава никакви изрични гаранции или гаранции по подразбиране относно степента на успех, който може да бъде постигнат с прилагането на която и да е препоръка, съдържаща се в който и да е работен продукт, изготвен от или с помощта на Банката или на Служителите на Банката.
(б) Без ограничение на имунитетите и привилегиите на Банката, произтичащи от Учредителния й договор и от другите приложими норми на правото, Банката не носи отговорност пред Клиента или друга трета страна за каквито и да било загуби, щети, разходи или пасиви, възникнали за Клиента в резултат на Консултантските услуги, освен тези, които са резултат от груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката или на Служителите на Банката. Независимо от всичко записано в настоящото Споразумение отговорността на Банката, ако има такава, спрямо Клиента по настоящото Споразумение не обхваща каквито и да е косвени, наказателни или последващи вреди, загуба на печалба или пропуснати възможности, нито може да надвишава размера на професионалните хонорари, получени от Банката по настоящото Споразумение.
(в) Страните признават и приемат, че целта на настоящото Споразумение не е да създава акционерно дружество, съвместно предприятие или подобна структура, при което Страните биха могли да бъдат съвместно отговорни пред трети страни или за каквито и да е други цели. Никаква част от настоящото Споразумение не представлява ангажимент от страна на Банката да предоставя финансиране на Клиента по отношение на дейностите, които ще се извършват във връзка с Консултантските услуги или по друг начин.
9. Приложимо право. Правата и задълженията на Банката и на Клиента по настоящото Споразумение са валидни и приложими съгласно техните условия независимо от правото на която и да е държава или нейно политическо подразделение, което е в противоречие с тях.
10. Уреждане на спорове. (a) Страните по настоящото Споразумение ще се стремят добросъвестно да разрешават всякакви различия и спорове по или във връзка със Споразумението по взаимно съгласие. Всеки спор, възникнал от или във връзка с настоящото Споразумение, който не е уреден чрез споразумение между Страните, ще бъде окончателно разрешаван от арбитраж в съответствие с Арбитражните правила на UNCITRAL в сила към датата на настоящото Споразумение. В случай на конфликт между Арбитражните правила на UNCITRAL и условията на настоящото Споразумение условията на настоящото Споразумение имат предимство.
Арбитражният трибунал се състои от 3 (трима) арбитри, като всяка страна назначава един арбитър. Двамата назначени от страните арбитри избират третия арбитър, който ще изпълнява ролята на председателстващ арбитър на арбитражния трибунал. Мястото на провеждане на арбитража ще бъде в Лондон, а езикът, който ще бъде използван при арбитражното производство, е английски.
(б)    Нито Клиентът, нито Банката имат право в рамките на производство по точка (а) на настоящия раздел да предявяват каквато и да е претенция по отношение на това, че която и да е от разпоредбите на настоящите Общи условия или на Споразумението за предоставяне на Консултантски услуги е невалидна или неприложима поради каквато и да е разпоредба на Учредителния договор на Банката.
11. Привилегии и имунитети. Данъчен имунитет. Клиентът признава и ще предприеме всички разумни стъпки да прилага статута, привилегиите и имунитетите на Банката и на нейните Служители, посочени в Учредителния договор на Банката и другите приложими норми на правото. Страните приемат и се съгласяват, че нито една разпоредба на настоящото Споразумение, нито подлагането на арбитраж от страна на Банката по никакъв начин не представляват или предполагат освобождаване, отказ, прекратяване или промяна от страна на Банката на която и да е привилегия, имунитет или освобождаване на Банката, постановени в Учредителния договор на Банката и в другите приложими норми на правото. Това включва, наред с другото, имунитета на Банката, нейните активи, приходи и нейните операции и сделки по отношение на всички данъци и митнически такси.
12. Изменения. Всяко изменение или отказ, или каквото и да е съгласие, дадено по която и да е разпоредба на настоящото Споразумение, следва да бъдат в писмена форма и, в случай на изменение, подписани от Страните. Измененията влизат в сила от датата, на която Банката е получила правно становище от упълномощено длъжностно лице на Клиента, че са изпълнени всички национални законови изисквания и процедури за влизане в сила на Изменението на споразумението.
13. Запазване на права. Никакъв подход, както и никакво неизпълнение или забавяне от страна на която и да е от Страните по това Споразумение при упражняване на правомощия, средства за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение не трябва да накърнява или да се тълкува като отказ или като мълчаливо съгласие по отношение на това или което и да е друго правомощие, средство за защита, право на преценка, авторитет или друго право по силата на настоящото Споразумение, или по някакъв начин да възпрепятства неговото допълнително или бъдещо упражняване.
14. Правоприемници. Забрана за прехвърляне без съгласие. Настоящото Споразумение обвързва и е в полза на съответните правоприемници на страните, при условие, че никой от тях няма право да възлага настоящото Споразумение изцяло или частично без предварителното съгласие на другата страна.
15. Цялостност на Споразумението. Настоящото Споразумение, заедно с Графика и Анекса, представлява цялото споразумение между Страните по него и отменя всички предишни споразумения, договорености и уговорки както устни, така и писмени, между Страните по отношение на предмета на Споразумението.
(б) Настоящото Споразумение е изготвено и на български език, по искане на Клиента, но единствено Споразумението на английски език е правно обвързващо.
16. Прекратяване. Независимо от прекратяването или изтичането на срока на настоящото Споразумение, разпоредбите на настоящото Споразумение, отнасящи се до (i) задължението за поверителност съгласно Раздел 5 от настоящия Анекс, (ii) задълженията, разписани в Раздел 6 Интелектуална собственост и Раздел 11 Привилегии и имунитети на настоящия Анекс и (iii) задължението на Клиента да заплати възнаграждение на Банката за предоставените Консултантски услуги, извършени преди датата на прекратяване или изтичане на срока на Споразумението, както и възстановяване на всякакви разумни разходи, свързани с прекратяването на Споразумението от страна на Клиента, продължават да са в пълна сила, освен в случаите, когато е направена констатация на груба небрежност или умишлено неправомерно поведение на Банката с решение на Арбитражен трибунал, в резултат на процедура за разрешаване на спорове, както е посочено в Член 10 от настоящия Анекс.
17. Изпълнение на Споразумението. Уведомления и искания. (a) Настоящото споразумение може да бъде подписано в няколко екземпляра, всеки от които е оригинал, но всички те представляват едно и също споразумение. Ако бъде подписано по електронен път, това Споразумение е оригинал.
(б) Всяко уведомление или искане, което се изисква или е разрешено съгласно настоящото Споразумение, трябва да бъде в писмена форма. Такова уведомление или искане се счита за надлежно дадено или отправено, когато е доставено на ръка или е изпратено по пощата или по електронен път до страната, до която се прави или към която се отправя, на пощенския или електронния адрес на тази страна, посочен в Раздел 9 от настоящото Споразумение, или на друг пощенски или електронен адрес, който тази страна е определила с известие до страната, която изпраща такова известие или отправя такова искане. Уведомленията, изпратени по електронен път, се считат за изпратени от изпращача от електронния му адрес, когато напуснат електронната комуникационна система на подателя и се считат за получени от другата страна на нейния електронен адрес, когато такова известие или искане може да бъде извлечено в машинно четим формат от системата за електронни съобщения на получаващата страна.
(в) Електронните документи имат същата правна сила и действие, както информацията, съдържаща се в настоящото Споразумение или в известие съгласно настоящото Споразумение, което не е изпълнено или изпратено по електронен път.
18. Определения
(a) „Електронен адрес“ означава обозначаване на адрес, който по уникален начин идентифицира лице в рамките на определена електронна комуникационна система за целите на удостоверяване на изпращането и получаването на електронни документи.
(б) „Електронна комуникационна система“ означава съвкупност от компютри, сървъри, системи, оборудване, мрежови елементи и друг хардуер и софтуер, използвани за целите на генериране, изпращане, получаване и съхраняване или обработка по друг начин на електронни документи, приемливи за Банката и Клиента и в съответствие с всякакви допълнителни указания, които Банката може периодически да отправи до Клиента.
(в) „Електронен документ“ означава информация, съдържаща се в настоящото Споразумение или уведомление съгласно настоящото Споразумение, което се предава по електронен път.
(г) „По електронен път“ означава генериране, изпращане, получаване, съхраняване или обработване по друг начин на електронен документ по електронен, магнитен, оптичен или подобен начин, включително, но не само, електронен обмен на данни, електронна поща, телеграма, телекс или телефакс, приемливи за Банката.
(д) „Дата на подписване“ означава по-късната от двете дати, на които Клиентът и Банката са подписали настоящото Споразумение.
4729