Министерство на отбраната
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.48


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия (ДВ, бр. 107 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 4 се създава буква „г“:
„г) Централна военномедицинска комисия.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военномедицинската академия се ръководи от началник, който се подпомага от заместник-началник по диагностично-лечебната дейност, заместник-началник по учебно-научната дейност и заместник-началник по войсковото медицинско осигуряване.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заместник-началникът на ВМА по учебно-научната дейност и заместник-началникът на ВМА по войсковото медицинско осигуряване се назначават и освобождават от длъжност от министъра на отбраната по предложение на началника на ВМА.“
§ 3. В чл. 9, ал. 1 т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 10, ал. 1, т. 9 думите „както и специалната подготовка на личния състав на медицинските пунктове във военните формирования“ се заличават.
§ 5. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Заместник-началникът на ВМА по войсковото медицинско осигуряване:
1. подпомага началника на ВМА при планирането и организацията на войсковото медицинско осигуряване във въоръжените сили в мирно време, при бедствия, извънредно и военно положение и положение на война;
2. участва в разработването на мобилизационния план на ВМА в касаещия го обем;
3. организира, ръководи и контролира здравната профилактика на личния състав от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
4. организира, ръководи и контролира специалната подготовка на личния състав на медицинските пунктове във военните формирования;
5. организира, ръководи и контролира подбора и подготовката на медицински специалисти за участие в мисии и операции извън територията на страната;
6. участва в организацията и контрола на медицинското осигуряване на българските военнослужещи от въоръжените сили, участващи в мисии и операции извън територията на страната;
7. изпълнява и други задачи, възложени му от началника на ВМА.
(2) Заместник-началникът на ВМА по войсковото медицинско осигуряване в изпълнение на своите функции може да издава разпореждания и указания.“
§ 6. Член 40 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) е военномедицински експертен орган в състава на ВМА, чиято дейност се урежда с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от ЗОВСРБ.
(2) Централната военномедицинска комисия извършва:
1. медицинско освидетелстване за годност за:
а) военна служба на:
аа) кандидати за военна служба;
бб) кандидати за летателна длъжност;
вв) кандидати за екипажи на безпилотни летателни апарати;
гг) кандидати за обучение като курсанти във висшите военни училища;
дд) военнослужещи;
ее) курсанти;
жж) военнослужещи на летателна длъжност;
зз) екипажи на безпилотни летателни апарати;
б) служба в доброволния резерв на:
аа) кандидати за служба в доброволния резерв;
бб) резервисти;
в) военновременна служба на:
аа) запасни и български граждани със задължения по военния отчет;
бб) кандидати за курс за начална и/или специална военна подготовка по чл. 59 от ЗРВСРБ;
2. медицинска експертиза на характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещи от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и резервисти на активна служба, причинено при или по повод изпълнение на военната служба;
3. медицинска експертиза на временна или трайно намалена работоспособност на военнослужещи и резервисти на активна служба;
4. предлага условия на изпълнение на военната служба на военнослужещите при промяна на здравословното им състояние извън медицинските стандарти;
5. разработва и предлага на началника на ВМА проекти на актове и други документи във връзка с военномедицинската експертиза;
6. извършва експертиза за годност за служба в Националната служба за охрана и за държавна служба в Държавна агенция „Разузнаване“, както и определя характера/вида на причинената телесна повреда на офицерите и сержантите от Националната служба за охрана/държавните служители от Държавна агенция „Разузнаване“.
(3) Председател на ЦВМК е лекар, военнослужещ с трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години, с придобита клинична специалност, който се назначава и освобождава от длъжност по реда на ЗОВСРБ по предложение на началника на ВМА.“
§ 8. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Бюджетът на ВМА е част от бюджета на Министерството на отбраната.“
§ 9. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Военномедицинската академия се финансира от:
1. държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на отбраната;
2. трансфери от Националната здравноосигурителна каса по сключени договори;
3. трансфери от Националния осигурителен институт по сключени договори;
4. трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването за извършени медицински и лечебни дейности и услуги по сключени договори;
5. други трансфери по силата на действащата нормативна уредба;
6. приходи от медицински дейности и услуги, предоставяни на други бюджетни организации;
7. приходи от медицински дейности и услуги/медицинска помощ, оказани на български и/или чуждестранни граждани срещу заплащане;
8. приходи от договори със застрахователи, лицензирани по раздел II, буква „А“, т. 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1 към Кодекса за застраховане;
9. получени застрахователни обезщетения;
10. получени помощи и дарения;
11. други постъпления в съответствие с действащата нормативна уредба.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, в раздел V, „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН“, в т. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2.2 „Нефрология“ се заличава.
2. Точка 2.24. „Лицево-челюстна хирургия“ се заличава.
§ 11. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“, буква „А“ се правят следните изменения:
1.1. В т. 19 думите „Клиника „Психиатрия и военна психология“ се заменят с „Клиника „Психиатрия“.
1.2. Точка 24 се изменя така:
„24. Клиника по пневмология и фтизиатрия:
a) Първо отделение по пневмология и фтизиатрия. В отделението се осъществяват дейности и по оценка на пациенти преди и след белодробна трансплантация.“
2. В раздел I „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ“, буква „Б“, в т. 3 се заличават думите „отговаряща на III ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
3. В раздел II „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА“, буква „А“, в т. 2 се правят следните изменения:
3.1. В буква „а“ се заличават думите „отговарящо на ІІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
3.2. В буква „в“ думите „І ниво на компетентност“ се заменят с „ІI ниво на компетентност“.
3.3. В буква „в“, подбуква „аа“ думите „І ниво на компетентност“ се заменят с „ІI ниво на компетентност“.
4. В раздел II „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ВАРНА“, буква „Б“, в т. 2 се заличават думите „отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
5. В раздел III „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ“, буква „А“, в т. 2, буква „б“ се заличават думите „с І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
6. В раздел III „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛОВДИВ“, буква „Б“, в т. 2 се заличават думите „отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
7. В раздел IV „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН“, буква „А“, в т. 7 се заличават думите „отговарящо на II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
8. В раздел IV „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – ПЛЕВЕН“, буква „В“, в т. 4 се заличават думите „отговаряща на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
9. В раздел V „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН“, буква „А“ се правят следните изменения:
9.1. В т. 1, буква „б“ се заличават думите „II ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия“.
9.2. В т. 1 букви „в“ и „д“ се заличават.
9.3. Точка 7 се изменя така:
„7. Отделение по гастроентерология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология“.“
10. В раздел V „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН“, буква „В“, в т. 1 се заличават думите „отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Обща и клинична патология“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Правилникът се издава на основание чл. 35, ал. 3, т. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 92, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 13. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2020 г.
§ 14. Правилникът е съгласуван с министъра на здравеопазването.
Министър: Красимир Каракачанов
4712