Министерство на отбраната
брой: 58, от дата 30.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.50


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 2018 г. за военномедицинска експертиза (обн., ДВ, бр. 23 от 2018 г.; изм., бр. 66 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 44 и 87 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 думите „от медицинска комисия от ОВМЕВР – Варна“ се заменят с „от лекари специалисти от ФВМК – Варна“.
§ 3. В чл. 13, ал. 1 след думите „от експертите на комисията“ се добавя „и консултантите от ВМА“.
§ 4. В чл. 15а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Функционалните военномедицински комисии по чл. 2, ал. 1, т. 3 се разкриват със заповед на началника на ВМА от състава на МБАЛ – гр. Пловдив, МБАЛ – гр. Плевен, МБАЛ – гр. Сливен, и МБАЛ – гр. Варна, към ВМА.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Председателят на ФВМК е лекар, военнослужещ или цивилен служител с трудов стаж като лекар не по-малко от 10 години, с придобита клинична специалност.
(4) Лекарите от ФВМК имат придобита клинична специалност, като извършват освидетелстване по специалността си, изготвят предложение за експертно решение и го представят на общо заседание на ФВМК.
(5) Всяка ФВМК притежава собствен печат.“
§ 5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Решенията на ЦВМК и ФВМК по годността за военна служба, за служба в доброволния резерв, летателна и плавателна длъжност, за военновременна служба и заключението за характера и степента на увреждане (телесна повреда) на военнослужещ/резервист не подлежат на обжалване по административен ред.“
§ 6. В чл. 17 ал. 2 се изменя така:
„(2) Централната военномедицинска комисия и ФВМК използват общ регистър за явилите се пред съответната комисия лица по чл. 3, т. 1 и 5, достъпен за всяка от тях.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 запетаята след думите „ЦВМК“ се заменя с „и“, а думите „и медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“ се заличават.
§ 8. В чл. 22, ал. 1 след думите „медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“ се заменят с „ФВМК – гр. Варна“.
§ 9. В чл. 25, ал. 1 думите „медицинска комисия от ОВМЕРВ – Варна“ се заменят с „ФВМК – гр. Варна“.
§ 10. В чл. 32 ал. 3 се изменя така:
„(3) Отговорността и задълженията по провеждането на допълнителните изследвания, попълването и съхранението на декларацията, както и последващата оценка на здравословното състояние на военнослужещите, определени за участие в операция или мисия извън територията на страната, се определят със заповед на министъра на отбраната.“
§ 11. В приложение № 1 към чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В част I „Медицински стандарти за определяне годността за служба по заболявания и състав“, след таблицата в раздел „Специфични указания и тълкувания“, в клас VII „Болести на окото и на придатъците му (Н00-Н59), в рубрика Н52 „Нарушения на рефракцията и акомодацията“, трето тире думите „кандидатите за ВВУ за специалностите военен лекар и военна медицинска сестра са годни при зрителна острота 0.5 за всяко око без корекция и до 1.0 с допустимата корекция“ се заменят с „кандидатите за ВВМУ за специализация „Медицинско осигуряване на въоръжените сили“ са годни при зрителна острота 0.5 за всяко око без корекция и до 1.0 с допустимата корекция“.
2. В част II „Медицински стандарти за определяне годността за летателни длъжности по заболявания и състав“, в раздел „Указания и тълкувания на отделните рубрики при определяне годността за летателна длъжност“ се правят следните изменения:
а) в клас XVIII „Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)“, в рубрика R94.0 „Oтклонения от нормата, открити при провеждане на функционални изследвания на централната нервна система“ абзац втори се изменя така:
„Към тази рубрика се отнасят епилептиформени (интериктални фокални или генерализирани промени и такива по време на епилептичен пристъп) и неепилептиформени ЕЕГ промени.
Епилептиформените промени включват:
интериктални фокални и/или мултифокални спайкове (острия), остри вълни и/или комплекси „остра – бавна вълна“, вторично генерализирани разряди от посочените абнормни графоелементи, както и периодични латерализирани епилептиформени разряди;
интериктални първично генерализирани епилептиформени промени – генерализирани комплекси „спайк – бавна“, „полиспайк – бавна“ и „остра – бавна“ вълни (типични и атипични), генерализирани пароксизми от „делта“ вълни, поява на пароксизми при фотостимулация и други провокационни тестове;
– типичен ЕЕГ запис за фокален (прост или комплексен) и/или генерализиран епилептичен пристъп по време на изследване.
В тези случаи при кандидат-курсантите за летателно обучение и/или РП УВД, кандидатите за парашутисти и кандидатите за първоначално освидетелстване за летателна длъжност решението е негоден. Същите не подлежат на повторно освидетелстване за летателно обучение, РП УВД, парашутист и летателна длъжност.
Кандидат-курсантите за летателно обучение и/или РП УВД, кандидатите за парашутисти и кандидатите за първоначално освидетелстване за летателна длъжност с установено абнормно ЕЕГ и решени като негодни, но изявили желание за освидетелстване по земни специализации, и кандидат-курсанти, решени като годни за земни специализации с последващо кандидатстване за летателно обучение и/или РП УВД и установено абнормно ЕЕГ, подлежат на диагностично уточняване (с КТ и/или МРТ и други необходими изследвания) и консултация с началник на клиника „Нервни болести“. При установено заболяване годността се решава по съответстващата рубрика.
При липса на заболяване решението е годен за земна специализация.
Неепилептиформените промени включват:
– абнормна асиметрия в амплитудата и честотата на алфа- и бета-ритъма;
– забавена фонова алфа-активност;
– поява на дифузни неспецифични ЕЕГ абнормни промени.
Кандидат-курсантите за летателно обучение и РП УВД, кандидатите за парашутисти и кандидатите за първоначално освидетелстване за летателна длъжност подлежат на диагностично уточняване (КТ и/или МРТ, повторно ЕЕГ след минимум 1 месец и други необходими изследвания) и консултация с началник на клиника „Нервни болести“. При установено заболяване годността се решава по съответстващата рубрика.
При липса на заболявания решението е годен за съответната специализация, за която се кандидатства.“;
б) в клас XX, в раздел „Определяне на психологичната годност за летателна работа, ръководител полети и парашутна дейност“ се правят следните изменения и допълнения:
аа) в абзац втори изречението „Условията, редът, организацията и инструментариумът на изследването са описани в Методиката за психологично изследване и определяне на психологичната годност за военна служба, летателна и плавателна служба в мирно време, изведена като приложение към настоящата Наредба.“ се заменя с „Условията, редът, организацията и инструментариумът на изследването са описани в Методиката за авиопсихологично изследване за определяне на психологичната годност за летателна длъжност (приложение № 18).“;
бб) в абзац тридесет и четвърти, изречение второ думите „психоактивни вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества“;
вв) след абзац тридесет и четвърти се създава нов абзац:
„Освидетелстваните кандидати по графа 2 и графа 6 по т. 2, буква „а“ и буква „б“ са негодни. Повторното им освидетелстване в ЦВМК може да се проведе не по-рано от 6 месеца след първоначалното.“;
гг) в абзац петдесет и втори думите „авиомедицинската експертна комисия“ се заменят с „ЦВМК“, а думите „психоактивни вещества“ се заменят с „алкохол и/или наркотични вещества“.
3. В част ІІІ „Медицински стандарти за определяне годността за плавателна длъжност по заболявания и състав“, след таблиците в раздел „Указания и тълкования на определените рубрики при определяне годността за плавателна длъжност“, клас VII „Болести на окото и придатъците му (H00-H59), в рубрика „Н52 „Нарушения на рефракцията и акомодацията“, По графа 1 думите „кандидатите за ВВМУ са годни при зрителна острота 1.0 без корекция за всяко око“ се заменят с „кандидатите за ВВМУ по специализации „Корабоводене “ са годни при зрителна острота 1.0 без корекция за всяко око; за останалите специализации – са годни при зрителна острота 0.7 за всяко око без корекция и до 1.0 с допустимата корекция“.
§ 12. В приложение № 3 към чл. 5, ал. 3, т. 1, в т. 7 ред 20 се изменя така:

20.
Национална служба за охрана.
Охранител
Зрителна острота 0,7 за всяко око без корекция, с корекция до 1,0
Мъже:
Ръст – от 170 см до 195 см
Тегло – не по-малко от 65 кг
БМИ – до 32
Жени:
Ръст – от 160 см до 190 см
Тегло – не по-малко от 50 кг
БМИ – до 29.99
Шофьор на специализиран автомобил
Зрителна острота 0,7 за всяко око без корекция, с корекция до 1,0
Мъже:
Ръст – от 165 см до 195 см
Тегло – не по-малко от 65 кг
БМИ – до 32
Жени:
Ръст – от 160 см до 190 см
Тегло – не по-малко от 50 кг
БМИ – до 29.99

§ 13. В приложение № 4 към чл. 5, ал. 3, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 след думите „ЦВМК“ запетаята се заменя с „и“, а думите „и в медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“ се заличават.
2. В т. 2 след думите „ЦВМК“ се добавя „и ФВМК“.
3. В т. 3.4 думите „електрокардиограма (ЕКГ), флуорография“ се заменят с „електрокардиограма (ЕКГ), рентгенография (флуорография)“.
§ 14. В Приложение № 5 към чл. 5, ал. 3, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „в медицинската комисия от ОВМЕРВ – Варна“ се заменят с „във ФВМК – гр. Варна“.
2. В т. 6.4 думите „електрокардиограма (ЕКГ), флуорография“ се заменят с „електрокардиограма (ЕКГ), рентгенография (флуорография)“.
§ 15. В приложение № 10 към чл. 5, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „Медицинска комисия от отделението по военномедицинска експертиза за работа на вода (ОВМЕРВ) – Варна“ се заменят с „ФВМК – гр. Варна“.
2. В т. 6.3, изречение първо думите „в ОВМЕРВ към ЦВМК – Варна“ се заменят с „във ФВМК – гр. Варна“.
3. В т. 7.1, изречение първо думите „в ОВМЕРВ към ЦВМК – на територията на МБАЛ – Варна“ се заменят с „във ФВМК – гр. Варна“.
4. В т. 7.11, изречение първо думите „ОВМЕРВ към ЦВМК“ се заменят с „ФВМК – гр. Варна“.
5. В т. 7.17 думите „ОВМЕРВ към ЦВМК“ се заменят с „ФВМК – гр. Варна“.
§ 16. В приложение № 16 към чл. 5, ал. 5 навсякъде думите „МЕДИЦИНСКА КОМИСИЯ ОТ ОВМЕРВ“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
4711