Народно събрание
брой: 57, от дата 26.6.2020 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

 

УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, приет от 44-то Народно събрание на 17 юни 2020 г.
Издаден в София на 22 юни 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18 и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49, 55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и 82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от 2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58, 102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91 и 103 от 2018 г., бр. 17, 41 и 79 от 2019 г. и бр. 25 и 38 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1, т. 2 текстът преди буква „а“ се изменя така: „притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години“, а в буква „д“ след думата „стаж“ се добавя „на ръководна длъжност“.
§ 2. В чл. 21, ал. 1 се създава т. 27а:
„27а. създава и поддържа платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия;“.
§ 3. В чл. 30, ал. 1, т. 9 думите „и небитови“ се заличават.
§ 4. В глава трета, раздел VI се създават чл. 38и и 38к:
„Чл. 38и. (1) Платформата по чл. 21, ал. 1, т. 27а е единна, централна, публична уеб базирана информационна система, която осигурява достъп до актуална информация за офертите за доставка на електрическа енергия. Крайните клиенти с очаквано годишно потребление под 100 000 kWh имат безплатен достъп до платформата за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия, включително оферти за договори с динамична цена на електрическата енергия.
(2) Платформата по ал. 1 трябва да:
1. осигурява условия за еднакво третиране на електроенергийните предприятия при сравняване на офертите за доставка на електрическа енергия;
2. осигурява критерии, въз основа на които да се извършва сравнението, включително услугите, които са публични;
3. предоставя точна и актуална информация, включително датата на последната актуализация;
4. е достъпна за хората с увреждания, лесна за сетивно възприемане, функционално пригодна, разбираема и стабилна;
5. осигурява ефективна процедура за съобщаване на наличието на неточна информация относно публикуваните оферти;
6. извършва сравнения, като обработването на лични данни се ограничава до данните, необходими за сравняването.
(3) Комисията е оператор на платформата по ал. 1.
(4) Платформата обхваща целия пазар на електрическа енергия с клиенти по ал. 1.
(5) Условията и редът за поддържане на платформата по ал. 1 се определят с правила, приети с решение на комисията, които се публикуват на интернет страницата й.
Чл. 38к. (1) Търговците на електрическа енергия са длъжни да предоставят на оператора на платформата ежемесечно актуална информация за офертите си за крайните клиенти по чл. 38и, ал. 1.
(2) Търговците на електрическа енергия осигуряват информация за платформата по чл. 38и, ал. 1 във фактурите на клиентите или в приложения към тях.“
§ 5. В чл. 39, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „или природен газ“.
§ 6. В чл. 94а, ал. 1 думите „и небитови“ се заличават.
§ 7. В чл. 95 се създава ал. 6:
„(6) При първоначална регистрация на пазара на електрическа енергия, с договора за доставка клиентът упълномощава доставчика да сключи от негово име и за негова сметка договори със съответния оператор на мрежата и с доставчика от последна инстанция, както и да подаде заявлението за първоначална регистрация. Договорите може да бъдат сключени и по електронен път с електронен подпис.“
§ 8. В чл. 97, ал. 1, т. 4 думите „и небитови“ се заличават.
§ 9. В чл. 199 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 текстът преди т. 1 се изменя така: „Операторът на газоразпределителната мрежа с писмен мотивиран отказ, копие от който се изпраща до комисията, може да откаже присъединяването към газоразпределителната мрежа, когато липсва“.
2. В ал. 6 се създават изречения второ и трето: „При отказ по ал. 5, т. 1 операторът на газоразпределителната мрежа е длъжен в тримесечен срок от получаването на отказа от клиента да осигури необходимия капацитет. Операторът на газоразпределителната мрежа не може да издаде последващ отказ на същия клиент на същото основание.“
§ 10. Създава се чл. 206а:
„Чл. 206а. (1) На енергийно предприятие – оператор на газоразпределителна мрежа, което не изпълни задължението си по чл. 199, ал. 6, изречение второ, се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.“
§ 11. Създава се чл. 224з:
„Чл. 224з. (1) На търговец на електрическа енергия, който не изпълни задължение по чл. 38к, се налага имуществена санкция в размер от 5000 до 50 000 лв.
(2) При повторно извършено нарушение имуществената санкция е в трикратен размер на санкцията по ал. 1.“
§ 12. В чл. 225, ал. 2 думите „и 224ж“ се заменят с „224ж и 224з“.
§ 13. В § 1, т. 28а, буква „а“ от допълнителните разпоредби думите „и небитови крайни“ се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. (1) В започналите до влизането в сила на този закон производства по чл. 30, ал. 1, т. 9 за ценовия/регулаторния период, който завършва на 30 юни 2021 г., Комисията за енергийно и водно регулиране съгласно чл. 30, ал. 1, т. 9, чл. 94а, ал. 1 и чл. 97, ал. 1, т. 4 утвърждава цени, както следва:
1. за битови клиенти – за период до 30 юни 2021 г.;
2. за небитови клиенти – за период до 30 септември 2020 г.
(2) В производствата по ал. 1 открито заседание и обществено обсъждане не се провеждат, ако такива са проведени до влизането в сила на този закон.
§ 15. (1) В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители изпращат уведомление до всеки небитов краен клиент за прекратяване снабдяването с електрическа енергия от 1 октомври 2020 г. на обекти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниво ниско напрежение, в съответната лицензионна територия.
(2) В случай че до 30 септември 2020 г. включително клиент по ал. 1 не е сключил договор с търговец на електрическа енергия по свободно договорени цени, доставката на електрическа енергия се извършва от досегашния му доставчик в качеството му на титуляр на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5.
(3) Доставчикът по ал. 2 сключва типов договор с клиентите, които до 30 септември 2020 г. включително не са сключили договор с търговец на електрическа енергия. Типовият договор е със срок от 1 октомври 2020 г. до 30 юни 2021 г. До сключването на типовия договор доставчикът по ал. 2 осигурява доставката на електрическа енергия, при условие че клиентът своевременно заплаща всички дължими суми във връзка с доставката.
(4) До 31 август 2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърждава образец на типовия договор по ал. 3, с който се уреждат правата и задълженията на страните, условията за доставка на електрическа енергия и за прекратяване на договора.
(5) Смяната на доставчика се извършва при условията на чл. 95, като клиентът не дължи неустойка и смяната не е съпроводена с допълнителни задължения за него. От 1 юли 2021 г. клиентите, които не са избрали доставчик, се снабдяват с електрическа енергия при условията на чл. 95а.
§ 16. От 1 януари 2021 г. търговците на природен газ подават пред Комисията за енергийно и водно регулиране заявления за издаване на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5.
§ 17. От 1 октомври 2021 г. търговията с природен газ се извършва въз основа на лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 5.
§ 18. В 30-дневен срок от влизането в сила на този закон крайните снабдители на електрическа енергия публикуват на интернет страницата си списък с небитовите крайни клиенти по § 15, ал. 1.
§ 19. Комисията за енергийно и водно регулиране създава платформата и определя правилата по чл. 38и, ал. 5 в срок до 31 декември 2020 г.
§ 20. Пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро се осъществява до 1 юли 2021 г.
§ 21. Параграфи 3, 6, 8 и 13 се прилагат от 1 октомври 2020 г., а § 4 относно чл. 38к се прилага в едномесечен срок от приемане на решението по чл. 38и, ал. 5.
§ 22. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 юни 2020 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
4583