Институт за космически изследвания и технологии при БАН    София
брой: 56, от дата 23.6.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.88


конкурс за доцент

 

446. – Институтът за космически изследвания и технологии при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност „Дистанционни изследвания на Земята и планетите“, за нуждите на секция „Системи за дистанционни изследвания“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи се приемат в канцеларията на ИКИТ – БАН – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 1, стая 413, тел. 02/988-35-03.
4551