Комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 55, от дата 19.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Правила за работа на организиран борсов пазар на електрическа енергия

 

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА
за работа на организиран борсов пазар на електричaеска енергия
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, наричано по-нататък БНЕБ – ЕАД, или оператор, е титуляр на лицензия за организиране на борсов пазар на електрическа енергия, издадена на дружеството по реда и при условията на Закона за енергетиката.
Чл. 2. Борсовият пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, оперира при следните основни принципи:
1. търговия с електрическа енергия чрез открит, прозрачен, недискриминационен и анонимен механизъм;
2. формиране на референтни цени за всички търгувани стандартизирани продукти;
3. сключване на сделки по лесен, бърз и сигурен начин.
Чл. 3. Настоящите правила регламентират организацията на дейността, правата и задълженията на всички търговски участници и на БНЕБ – ЕАД, във връзка с участието им, респективно с оперирането на борсовия пазар на електрическа енергия в следните направления:
1. пазарен сегмент „В рамките на деня“;
2. пазарен сегмент „Ден напред“;
3. пазарен сегмент „Двустранни договори“.
Чл. 4. Тези правила са задължителни за всички търговски участници и дружества в договорни отношения с БНЕБ – ЕАД, към които са относими.
Чл. 5. Търговията на борсовия пазар на електрическа енергия се осъществява чрез електронна система за търговия, наричана по-нататък ЕСТ, която система е с ограничен и непрехвърляем достъп.
Чл. 6. Търговията на БНЕБ – ЕАД, се осъществява в централноевропейско време и всички часове в тези правила са в съответствие с това време.
Чл. 7. БНЕБ – ЕАД, определя приложими цени към дейността на борсовия пазар, които оповестява в Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД, публикувана на интернет страницата на оператора. Търговските участници и всички дружества в договорни отношения с БНЕБ – ЕАД, към които са относими, са длъжни да заплащат приложимите цени, определени в Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 8. Всеки търговски участник е длъжен да изпрати незабавно официално уведомление до БНЕБ – ЕАД, за всички промени, настъпили както от фактическа, така и от правна страна, които могат да имат отражение върху възможността на съответния търговски участник да изпълнява задълженията си в съответствие с изискванията на ЗЕ, правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, договора за участие и тези правила.
Чл. 9. Всеки търговски участник се съгласява, че наименованието и адресът на дружеството, лицата за контакт, както и телефонните номера, имейли и адресите за кореспонденция могат да бъдат използвани, предоставяни и публикувани от БНЕБ – ЕАД, за целите на дейността му.
Чл. 10. Всеки търговски участник е длъжен да изпълни задълженията си в съответствие с физическия и финансовия сетълмент, породени от подадената от него оферта.
Чл. 11. Всички сключени сделки от търговски участник преди неговото отстраняване, изключване или оттегляне от борсовия пазар запазват действието си.
Чл. 12. За целите на тези правила се прилагат определенията, съдържащи се в Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1348/2014 на Комисията от 17 декември 2014 г. за прилагане на член 8, параграфи 2 и 6 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия по отношение на докладването на данни.
Глава втора
РЕГИСТРАЦИЯ
Раздел I
Процедура по регистрация
Чл. 13. Процедурата по регистрация на борсов пазар на електрическа енергия включва:
1. подаване на заявление за регистрация;
2. сключване на договор за участие;
3. предоставяне на обезпечение;
4. плащане на приложимите цени съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
5. получаване на сертификат за успешно преминато обучение;
6. предоставяне на достъп.
Чл. 14. Процедурата по регистрация на борсовия пазар започва с изпращане на попълнено заявление за регистрация ведно с приложенията към него. Заявлението за регистрация се подготвя по образец, публикуван на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, и се изпраща на имейл application@ibex.bg или на адреса за кореспонденция на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 15. БНЕБ – ЕАД, разглежда заявлението за регистрация в срок до 5 (пет) работни дни, като извършва проверка на предоставените данни. При необходимост от предоставяне на допълнителна информация и/или нередовност на заявлението за регистрация операторът предписва на заявителя срок от 3 (три) работни дни за представяне на допълнителна информация и/или за отстраняване на нередовностите. Срокът за разглеждане на заявлението за регистрация се спира за времето на допълнителния срок и продължава да тече след изпълнение на предписанието на оператора.
Чл. 16. БНЕБ – ЕАД, допуска до регистрация и участие на борсов пазар на електрическа енергия единствено лица, които не го излагат на репутационен или финансов риск.
Чл. 17. БНЕБ – ЕАД, отказва регистрация, когато заявителят не отговаря на изискванията, установени в тези правила, като официално го уведомява за мотивите на отказа.
Чл. 18. При одобрение на заявлението за регистрация операторът изпраща на заявителя договор за участие, образец от който е публикуван на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 19. Търговският участник е длъжен да сключи договора за участие и да го изпрати в 2 (два) оригинални екземпляра на актуалния адрес за кореспонденция на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 20. В срок до 15 (петнадесет) работни дни от датата на сключване на договора за участие търговският участник:
1. заплаща всички дължими такси съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
2. предоставя обезпечение съгласно глава седма.
Чл. 21. След успешното приключване на процедурата по регистрация на борсовия пазар търговският участник придобива съответния статус, който се отразява на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, а именно:
1. статус „Активен“ за пазарен сегмент „В рамките на деня“ и пазарен сегмент „Ден напред“ се придобива след изпълнение на изискванията на чл. 13;
2. статус „Регистриран“ за пазарен сегмент „Двустранни договори“ се придобива след изпълнение на изискванията на чл. 13;
3. статус „Активен“ за пазарен сегмент „Двустранни договори“ се придобива след изпълнение на изискванията на чл. 13 и на глава шеста, раздел ІІ.
Чл. 22. Процедурата за регистрация на борсов пазар се прекратява:
1. автоматично, когато с изтичане на тримесечен срок от подаване на заявлението за регистрация търговският участник не е придобил статус по чл. 21, т. 1 и/или 2, за което операторът изпраща официално уведомление до търговския участник;
2. с официално уведомление до търговския участник, съдържащо мотивиран отказ:
а) когато не е спазено предписанието на оператора по чл. 15;
б) при наличие на хипотезата на чл. 16.
Раздел ІІ
Достъп до електронна система за търговия
Чл. 23. Достъпът до ЕСТ се осъществява чрез създадени от оператора профили на посочените от търговския участник лица като отговорници за търговия.
Чл. 24. (1) Всеки търговски участник е длъжен да определи минимум 2 (две) физически лица като отговорници за търговия. При посочването на лицата търговският участник декларира пред оператора, че същите са оправомощени да го представляват пред БНЕБ – ЕАД, във връзка с участието на борсовия пазар на електрическа енергия и имат право да подават, анулират и модифицират оферти, изпращат заявки за подаване, модифициране или анулиране на оферти на оператора и/или заявления за иницииране на търгове.
(2) Всеки отговорник за търговия е длъжен да премине курс на обучение за запознаване с тези правила и за работа със съответната ЕСТ съгласно Инструкция № 1 „Обучение“, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 25. (1) Операторът създава за всеки търговски участник определен брой профили, който съответства на броя на посочените отговорници за търговия по чл. 24.
(2) За пазарен сегмент „Двустранни договори“ операторът създава 2 (два) безплатни профила за всеки търговски участник, като за всеки допълнителен профил се заплаща такса в съответствие с Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД.
(3) Видът на достъп на отговорниците за търговия до ЕСТ се определя от съответния търговски участник, а именно:
1. с активен достъп – създават се профили, посредством които отговорниците за търговия имат възможност да оперират с ЕСТ от името на съответния търговски участник;
2. с пасивен достъп – създават се профили, посредством които отговорниците за търговия имат достъп до информацията в ЕСТ, но не могат да оперират с тях.
(4) Операторът създава профилите съгласно определения вид на достъпа по ал. 2, след което предоставя на отговорниците за търговия индивидуални потребителско име и парола.
Чл. 26. При първото влизане в съответната ЕСТ отговорниците за търговия са длъжни да променят предоставените от оператора пароли и да не ги предоставят на трети лица. Операторът не носи отговорност, в случай че отговорниците за търговия предоставят индивидуалните потребителско име и парола за достъп до ЕСТ на трети лица.
Чл. 27. Търговският участник е длъжен незабавно да изпрати официално уведомление до БНЕБ – ЕАД, при промяна на лице, посочено като отговорник за търговия. В срок от 1 работен ден операторът прекратява достъпа и изпраща официално уведомление с потвърждение на търговския участник. Последният остава обвързан и отговорен за всички пропуски, действия и бездействия от страна на отговорника за търговия до момента, в който БНЕБ – ЕАД, е изпратило официално уведомление, че достъпът e прекратен.
Раздел III
Достъп до електронни системи за сетълмент
Чл. 28. (1) Всеки търговски участник е длъжен да определи минимум 1 (едно) лице като отговорник за сетълмент и обезпечения, с посочването на което търговският участник декларира пред оператора, че същото е упълномощено да го представлява пред БНЕБ – ЕАД, по всички въпроси, свързани със сетълмент и обезпечения във връзка с глава седма, и има право да подписва документи за разпределяне и освобождаване на обезпечение, както и документи за потвърждаване на предоставяне и/или приемане на обезпечение за плащане и обезпечение за добро изпълнение.
(2) Всеки отговорник за сетълмент и обезпечения е длъжен да премине курс на обучение за запознаване с тези правила и за работа със съответната електронна система за сетълмент съгласно Инструкция № 1 „Обучение“, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 29. (1) БНЕБ – ЕАД, осигурява достъп до електронните системи за сетълмент, като създава индивидуално потребителско име на всеки отговорник за сетълмент и обезпечения и изпраща активационен линк на имейла за контакт на съответното лице съгласно чл. 28.
(2) Активационният линк съдържа информация за индивидуалното потребителско име на съответния отговорник за сетълмент и обезпечения.
(3) При потвърждаване на достъпа чрез изпратения активационен линк отговорникът за сетълмент и обезпечения създава персонална парола за достъп.
Чл. 30. Всеки отговорник за сетълмент и обезпечения носи отговорност за съхраняването и опазването на индивидуалните потребителско име и парола за достъп до електронните системи за сетълмент. Операторът не носи отговорност, ако отговорник за сетълмент и обезпечения предоставя индивидуалните потребителско име и парола за достъп на трети лица.
Чл. 31. Отговорниците за сетълмент и обезпечения са задължени да се информират за сключените сделки, размера на обезпечението и друга информация, предоставена чрез електронните системи за сетълмент.
Чл. 32. (1) Търговският участник е длъжен незабавно да изпрати официално уведомление до БНЕБ – ЕАД, при промяна на лице, посочено като отговорник за сетълмент и обезпечения.
(2) Операторът своевременно прекратява достъпа и изпраща официално уведомление с потвърждение до търговския участник.
(3) Търговският участник остава обвързан и отговорен за всички пропуски, действия и бездействия от страна на отговорника за сетълмент и обезпечения до момента, в който БНЕБ – ЕАД, е изпратило официално уведомление, че достъпът e прекратен.
Глава трета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
Раздел I
Оттегляне
Чл. 33. Всеки търговски участник има право да се оттегли от участие на борсовия пазар на електрическа енергия с писмено заявление по образец, изпратено до БНЕБ – ЕАД, най-малко 10 (десет) работни дни преди датата на прекратяване на регистрацията на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 34. БНЕБ – ЕАД, разглежда заявлението по чл. 33 и се произнася по него в разумен срок.
Раздел II
Отстраняване
Чл. 35. Операторът има право да отстрани търговски участник от определен пазарен сегмент, част от борсовия пазар на електрическа енергия, при неизпълнение на едно или повече от следните задължения:
1. търговският участник да спазва задълженията, произтичащи от Закона за енергетиката, правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката или друг нормативен документ, който има отношение към участието на търговски участник на борсовия пазар;
2. търговският участник да спазва задълженията, произтичащи от тези правила;
3. търговският участник да отговаря на условията за регистрация на пазарен сегмент, част от борсовия пазар на електрическа енергия, съдържащи се в ЗЕ, правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези правила;
4. търговският участник да не застрашава нормалното функциониране на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 36. При неизпълнение на задължение по чл. 35 БНЕБ – ЕАД, изпраща официално уведомление до търговския участник, като определя разумен срок за неговото изпълнение.
Чл. 37. (1) При неизпълнение на задължение по чл. 35 в срока по чл. 36 БНЕБ – ЕАД, отстранява търговския участник от съответния пазарен сегмент, с което прекратява всички видове предоставен достъп до него.
(2) Когато неизпълнението се отнася до пазарен сегмент „В рамките на деня“ и/или пазарен сегмент „Ден напред“, достъпът се прекратява едновременно до двата пазарни сегмента.
Чл. 38. БНЕБ – ЕАД, изпраща официално уведомление до търговския участник за отстраняването му от съответния пазарен сегмент, като посочва нов разумен срок за изпълнение на задълженията по чл. 35.
Чл. 39. При продължаващо неизпълнение след изтичане на срока по чл. 38 БНЕБ – ЕАД, изключва търговския участник от борсовия пазар на електрическа енергия по реда на раздел III от тази глава.
Чл. 40. В случаите, когато е застрашено нормалното функциониране на борсовия пазар на електрическа енергия, и/или при повторно неизпълнение на задължение по чл. 35 в период от 6 месеца БНЕБ – ЕАД, отстранява търговския участник от участие на борсовия пазар незабавно преди уведомяването и без да дава срок по чл. 36, като анулира вече регистрирани оферти и заявления за иницииране на търг. Операторът изпраща официално уведомление до търговския участник след неговото отстраняване и предписва срок по реда на чл. 38.
Чл. 41. (1) БНЕБ – ЕАД, възстановява всички видове прекратени достъпи до 3 (три) работни дни след изпълнение на задължение по чл. 35 и извършване на плащания по реда и при условията на глава осма, когато такива са приложими.
(2) За възстановяване на достъпа до ЕСТ след всяко отстраняване търговският участник заплаща на БНЕБ – ЕАД, 50 % (петдесет процента) от таксата за участие съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Раздел III
Изключване
Чл. 42. Операторът изключва търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия, когато:
1. в указания от БНЕБ – ЕАД, срок по чл. 38 търговският участник не е изпълнил задължение по чл. 35;
2. е налице невъзможност задължение по чл. 35 да бъде изпълнено чрез последващи действия на търговския участник;
3. е отстранен от пазара на електрическа енергия от страна на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, наричано по-нататък ЕСО – ЕАД;
4. е налице решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, наричана по-нататък КЕВР, за отнемане/прекратяване на съответната лицензия или при изтичане на нейния срок, когато за дейността на търговския участник се изисква лицензия;
5. търговският участник не отговаря на условията за регистрация на борсов пазар, съдържащи се в ЗЕ, правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и/или тези правила, поради настъпила промяна в обстоятелствата, за която не е изпратил официално уведомление до БНЕБ – ЕАД.
Чл. 43. При изключване на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия БНЕБ – ЕАД, прекратява всички видове предоставен достъп и изпраща официално уведомление до търговския участник за датата на изключването, като изпраща съобщение до всички търговски участници.
Чл. 44. (1) Изключването на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия се отразява в регистъра на търговските участници, публикуван на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
(2) Търговски участник, изключен от борсовия пазар на електрическа енергия, има право да започне нова процедура по регистрация не по-рано от 6 (шест) месеца след датата на изключване.
(3) При изключване на търговски участник от борсовия пазар на електрическа енергия всички дължими към борсовия оператор такси по Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, стават изискуеми.
Глава четвърта
ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ“
Раздел I
Електронна система за търговия
Чл. 45. Търговията на пазарен сегмент „В рамките на деня“ се осъществява чрез електронна система за търговия – в рамките на деня, наричана по-нататък ЕСТ-РД.
Чл. 46. За участието на пазарен сегмент „В рамките на деня“ всеки търговски участник има основно портфолио и допълнителни портфолиа.
Чл. 47. ЕСТ-РД на пазарен сегмент „В рамките на деня“ е с ограничен и непрехвърляем достъп.
Раздел II
Дни на търговия, интервал и етапи на търговия
Чл. 48. Дните на търговия са всеки ден от седмицата, 365/366 дни в годината.
Чл. 49. Период на подаване на оферти е периодът, през който оферти за покупка и продажба могат да бъдат подавани в ЕСТ-РД до приключване на времето за сключване на сделки за съответен продукт в деня на доставка (D).
Чл. 50. Сроковете за подаване на оферти за покупка и/или продажба са:
1. начален срок за подаване на оферти и сключване на сделки: 14,00 ч. на деня (D-1), предхождащ деня на доставка (D), за всички продукти с ден на доставка (D);
2. краен срок за подаване на оферти и сключване на сделки: търговските участници могат да подават оферти, да променят или изтриват вече подадени оферти и да сключват сделки до 60 (шестдесет) минути преди началото на доставка на съответния продукт.
Чл. 51. По преценка на БНЕБ – ЕАД, съответните начални и крайни срокове за подаване на оферти и сключване на сделки могат да бъдат променяни.
Чл. 52. Всички промени по чл. 51 се обявяват на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, като регистрираните търговски участници се уведомяват официално.
Раздел III
Маркет-мейкър (Market Maker)
Чл. 53. БНЕБ – ЕАД, може в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ да сключи договор с регистриран търговски участник/ци, който/които да поеме/ат отговорността за осигуряване на ликвидност (маркет-мейкър).
Чл. 54. Образец на рамково споразумение за осъществяване на роля на „маркет-мейкър“ е публикуван на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Раздел IV
Търгувани продукти
Чл. 55. Търгуваните продукти на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и техните параметри са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните продукти“.
Раздел V
Задължения, породени от подаване на оферта от търговски участник
Чл. 56. Офертите, подадени от търговски участник чрез ЕСТ-РД, се считат за обвързващи и се съхраняват в нея. Информация, генерирана от ЕСТ-РД въз основа на подадените оферти от търговските участници, се счита за обвързваща по отношение на съответния търговски участник, подал офертата.
Чл. 57. Сделките, сключени на пазарен сегмент „В рамките на деня“, представляват твърд ангажимент на съответния търговски участник за доставка на електрическа енергия – в случай на прието предложение за продажба, или задължение за приемане на доставка на електрическа енергия – в случай на прието предложение за покупка.
Чл. 58. Всяка сделка е обвързана към определен ден и интервал на доставка.
Чл. 59. Всеки търговски участник има задължение да вземе необходимите мерки срещу непозволен или външен достъп до неговия софтуер и хардуер за достъп до ЕСТ-РД и респективно да опазва паролите и кодовете си за достъп до ЕСТ.
Чл. 60. При технически проблеми, възникнали по време на осъществяване на оферирането и/или сключването на сделките, отговорникът за търговия следва да се свърже с БНЕБ – ЕАД, като се идентифицира.
Чл. 61. (1) Ако поради технически проблеми търговски участник е в невъзможност да подаде оферта, то отговорникът за търговия има право да изпрати офертата до оператора чрез имейл operations@ibex.bg, като използва шаблон във формат Excel, който е достъпен в ЕСТ-РД, и уведоми предварително оператора за това на посочените телефони за връзка.
(2) Операторът служебно въвежда офертата от името на търговския участник, като си запазва правото на отказ по технически или организационни причини, както и в случай че автентификацията на отговорника за търговия се окаже невъзможна.
(3) Офертата трябва да бъде получена от оператора най-късно 15 (петнадесет) минути преди крайния срок за подаване на оферти за съответния продукт.
Чл. 62. Оферта, подадена по служебен път, се счита за регистрирана единствено когато операторът е потвърдил въвеждането й в ЕСТ-РД по имейл на съответния отговорник, чрез изпращане на снимка на екрана от ЕСТ-РД или по друг подходящ начин, съдържащ изпратените предложения за покупка и/или продажба, в съответствие с чл. 61.
Чл. 63. Подаването на служебна оферта от страна на оператора по заявка на търговски участник поражда задължения за търговския участник, идентични с подаването на оферта от участника в ЕСТ-РД, от момента на регистрирането й независимо от момента на потвърждение.
Чл. 64. Търговският участник има задължение да осигури необходимите мерки срещу неправомерно изпращане на информация до оператора.
Раздел VI
Предложения за покупка и продажба
Чл. 65. Търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“ могат да изпращат предложения за продажба и/или предложения за покупка за активните на екрана на ЕСТ-РД продукти до крайния срок за подаване на оферти за всеки един продукт в съответствие с параметрите на продукта съгласно инструкцията по чл. 55.
Чл. 66. Достъпните за търговия в ЕСТ-РД часови продукти обхващат следващите от 9 до 32 часа на доставка, като нови достъпни за търгуване продукти се добавят в ЕСТ ежедневно в 14 ч. след публикуването на резултатите от пазарен сегмент „Ден напред“. Търговията с всеки един продукт е възможна до 60 минути преди началния час на доставка на съответния продукт.
Чл. 67. Всяка подадена от търговски участник оферта е обвързана с определен продукт и може да бъде единствено от типа оферти, определени съгласно чл. 55.
Чл. 68. Всеки ден на доставка се състои от двадесет и четири (24) последователни интервала на доставка, всеки от 1 (един) час, като първият интервал на доставка започва от 00,00 ч. в деня на доставката.
Чл. 69. При преминаване от лятно към зимно часово време денят на доставка се състои от двадесет и пет (25) последователни интервала на доставка, като часовият интервал между 02,00 – 03,00 ч. се повтаря 2 (два) пъти.
Чл. 70. При преминаване от зимно към лятно часово време денят на доставка се състои от двадесет и три (23) последователни интервала на доставка, като часовият интервал между 02,00 – 03,00 ч. се премахва.
Чл. 71. Предложения за продажба на електрическа енергия и предложения за покупка на електрическа енергия, изпращани от търговските участници на пазарен сегмент „В рамките на деня“, следва да съдържат най-малко следната информация:
1. търговски участник, изпратил офертата;
2. търговско портфолио, към което трябва да бъде отнесена офертата, в случай че по нея бъде осъществена сделка;
3. информация за това, дали офертата е за покупка или за продажба;
4. вида на офертата съгласно чл. 55;
5. приложим лимит на оферираното количество (в MW);
6. приложим ценови лимит (EUR/MWh);
7. срок на валидност на офертата.
Чл. 72. Предложенията представляват твърд ангажимент за продажба или покупка на електрическа енергия при въвеждането им на пазарен сегмент „В рамките на деня“.
Чл. 73. Всички оферти, въведени в търговската система, се маркират с час на постъпване.
Чл. 74. Постъпилите оферти от търговските участници, маркирани от системата, са валидни до момента на тяхното приемане от друг търговски участник, анулирането им или промяна в параметрите им, а в случай че не настъпи нито едно от тези събития – до настъпване на края на валидността на продукта, за който се отнасят, или до срока, посочен в самите оферти.
Чл. 75. Всеки търговски участник е отговорен за съдържанието на подадената от него оферта, както и за промените, направени до крайния срок за подаване на оферти за съответния продукт в ЕСТ-РД.
Чл. 76. (1) Всички постъпили в ЕСТ-РД оферти ще бъдат класирани по цената, посочена в тях.
(2) Когато две оферти са с една и съща посочена цена, те ще бъдат класирани по реда им на постъпване в ЕСТ-РД, като офертата, постъпила по-рано, ще бъде класирана първа.
Раздел VII
Регистриране на офертите и осъществяване на сделки (Matching)
Чл. 77. Офертите трябва да бъдат подадени към оператора чрез ЕСТ-РД, като сделките се осъществяват автоматично в момента, в който в ЕСТ-РД бъде регистрирана съответстваща насрещна оферта, или в момента на нейното подаване, ако вече е регистрирана съответстваща насрещна оферта.
Чл. 78. Всяка промяна или анулиране на оферта в ЕСТ-РД ще се отрази незабавно след регистрирането й, освен ако по съответната оферта вече не е била сключена сделка до момента на регистриране на промяната или анулирането.
Чл. 79. В случай че ЕСТ-РД не функционира или не е достъпна за един или повече търговски участници, операторът може по своя преценка да разреши на търговски участник да подаде, промени или анулира оферта. Промяната, подаването или анулирането трябва да бъде предшествано от официално уведомление до оператора в съответствие с чл. 61.
Чл. 80. В случай на пълно прекратяване на търговията от страна на оператора или по време на планирано спиране на ЕСТ-РД поради техническа профилактика търговските участници няма да имат възможност да подават оферти или да сключват сделки.
Раздел VIII
Преустановяване на търговията
Чл. 81. БНЕБ – ЕАД, може във всеки един момент да преустанови търговията цялостно или само за определени продукти, ако установи:
1. възникване на технически проблем с ЕСТ-РД;
2. противоречие на търговията с изискванията на приложимото законодателство;
3. когато това се изисква съгласно процедурите за функциониране на SIDC (Single Intraday Coupling).
Чл. 82. Мерките, предприети от оператора, са задължителни за всички търговски участници.
Чл. 83. Независимо от посоченото в чл. 81 БНЕБ – ЕАД, може да преустанови търговията за определени търговски участници при неспазване на тези правила.
Раздел IX
Анулиране на подадена оферта и/или осъществена сделка
Чл. 84. (1) Всяка оферта, въведена от търговски участник в ЕСТ-РД, може да бъде анулирана по време на етапа на подаване на оферти от съответния търговски участник или от негово име.
(2) Сделка, реализирана по вече подадена оферта, не може да бъде анулирана от съответния търговски участник.
(3) Оферта, застрашаваща функционирането на борсовия пазар, както и сделка, сключена въз основа на тази оферта, могат да бъдат анулирани от оператора, ако това е в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия или когато съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото законодателство или тези правила.
Чл. 85. За всяко решение за анулиране или промяна на вече подадена оферта по причини, посочени в чл. 81, операторът изпраща официално уведомление до съответния търговски участник и КЕВР.
Раздел X
Резултати от сделки и графици за доставка
Чл. 86. Референтните пазарни цени и търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“, постигнати в резултат от подадените оферти и сключените сделки, се публикуват на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 87. Референтните цени и количества, които БНЕБ – ЕАД, публикува на интернет страницата си за продукти, чийто срок за търговия е изтекъл, включват:
1. минималната от всички цени на сключените сделки за всеки търгуван часови продукт;
2. максималната от всички цени на сключените сделки за всеки търгуван часови продукт;
3. последна регистрирана цена (цената на последната сключена сделка) за всеки търгуван часови продукт;
4. среднопретеглена цена на сключените сделки за всеки търгуван часови продукт;
5. търгуван обем в MWh за всеки търгуван часови продукт.
Чл. 88. Цените се публикуват в евро и в левове за MWh, а изтъргуваното количество електрическа енергия – в МWh, за всеки отделен продукт и интервал на доставка.
Чл. 89. Всеки търговски участник може да получи информация за изтъргуваните от него количества електрическа енергия за покупка и/или продажба и съответните им цени чрез ЕСТ-РД.
Чл. 90. Реализираните сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ се регистрират като графици за обмен в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици в рамките на деня, публикувана на интернет страницата на ЕСО – ЕАД.
Глава пета
ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ДЕН НАПРЕД“
Раздел I
Електронна система за търговия
Чл. 91. Търговията на пазарен сегмент „Ден напред“ се осъществява чрез електронна система за търговия – ден напред, наричана по-нататък ЕСТ-ДН.
Чл. 92. За участието на пазарен сегмент „Ден напред“ всеки търговски участник има основно портфолио и допълнителни портфолиа.
Чл. 93. ЕСТ-ДН нa пазарния сегмент „Ден напред“ е с ограничен и непрехвърляем достъп.
Раздел II
Дни на търговия, интервал и етапи на търговия
Чл. 94. Дните на търговия в съответствие с настоящия документ са всеки ден от седмицата, 365/366 дни в годината.
Чл. 95. Периодът на подаване на оферти е периодът, през който оферти за покупка и продажба могат да бъдат подавани в електронната система за търговия до приключване на борсовата сесия в деня на търговия (D-1).
Чл. 96. Сроковете за подаване на оферти са:
1. начален срок за подаване на оферти: всяка седмица в понеделник търговският участник има възможност да подаде оферта за всеки един ден от следващите три седмици; по преценка на оператора съответните борсови сесии могат да бъдат отворени по-рано или по-късно от обявеното;
2. краен срок за подаване на оферти: търговските участници могат да подават оферти, да променят или да изтриват вече подадени оферти до 12,00 ч. в деня на търговия (D-1).
Чл. 97. Сроковете за определяне и обявяване на резултатите от борсовите сесии са в съответствие с общоприетите правила на обединението SDAC (Single Day Ahead Coupling).
Чл. 98. БНЕБ – ЕАД, може да направи промени в деня на търговия, в периода на търговия или в етапите на търговия в определени случаи, ако това е в интерес на извършване на безпрепятствена търговия или за осигуряване на нормални пазарни условия, като във всички случаи промените трябва да са в съответствие с приетите правила и процедури на обединението SDAC. Всички промени се обявяват едновременно на всички търговски участници чрез имейл и/или чрез обявяване на интернет страницата на оператора.
Раздел III
Търгувани продукти
Чл. 99. Търгуваните продукти на пазарен сегмент „Ден напред“ и техните параметри са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните продукти“.
Раздел IV
Задължения, породени от подаване на оферта от търговски участник
Чл. 100. Офертите, подадени от търговски участник чрез ЕСТ-ДН, се считат за обвързващи и се съхраняват в нея. Информация, генерирана от ЕСТ-ДН въз основа на подадените оферти от търговските участници, се счита за обвързваща по отношение на съответния търговски участник, подал офертата.
Чл. 101. Сделките, сключени на пазарен сегмент „Ден напред“, представляват твърд ангажимент на съответния търговски участник за доставка на електрическа енергия – в случай на прието предложение за продажба, или задължение за приемане на доставка на електрическа енергия – в случай на прието предложение за покупка.
Чл. 102. Всяка сделка на пазарен сегмент „Ден напред“ е обвързана към един ден за доставка, един интервал на доставка и една пазарна зона.
Чл. 103. Всеки търговски участник има задължение да вземе необходимите мерки срещу непозволен или външен достъп до неговия софтуер и хардуер за достъп до ЕСТ-ДН и респективно да опазва кодовете си за достъп до ЕСТ-ДН.
Чл. 104. При технически проблеми, възникнали по време на осъществяване на оферирането и/или сключването на сделките, отговорникът за търговия следва да се свърже с БНЕБ – ЕАД, като се идентифицира с определена информация, поискана от оператора.
Чл. 105. (1) Ако поради технически проблеми търговски участник е в невъзможност да подаде оферта, то отговорникът за търговия има правото да изпрати офертата до оператора чрез имейл operations@ibex.bg, като използва шаблон Excel формат, който е достъпен в ЕСТ-РД, и уведоми предварително оператора за това на посочените телефони за връзка.
(2) Операторът служебно въвежда офертата от името на търговския участник, като си запазва правото на отказ по технически или организационни причини, както и в случай че автентификацията на отговорника за търговия се окаже невъзможна.
(3) Офертата трябва да бъде получена от оператора най-късно 15 (петнадесет) минути преди крайния срок за подаване на оферти за съответната борсова сесия.
(4) Ако търговски участник изпрати оферта чрез служител, който не е определен като отговорник за търговия, операторът не подава изпратената оферта.
Чл. 106. Оферта, подадена по служебен път, се счита за регистрирана единствено когато операторът е потвърдил въвеждането й в ЕСТ-ДН по имейл на съответния отговорник за търговия, чрез изпращане на снимка на екрана от ЕСТ-ДН или по друг подходящ начин, съдържащ изпратените предложения за покупка и/или продажба.
Чл. 107. Подаването на служебна оферта от страна на оператора по заявка на търговски участник поражда задължения за търговския участник, идентични с подаването на оферта от участника в ЕСТ-ДН, от момента на регистрирането й независимо от момента на потвърждение.
Чл. 108. Търговският участник има задължение да осигури необходимите мерки срещу неправомерно изпращане на информация до оператора.
Чл. 109. Търговският участник, сключил сделка на пазарен сегмент „Ден напред“, гарантира, че съответният отговорник за търговия остава на разположение в срок от 30 (тридесет) минути след обявяването на резултатите от съответната борсова сесия.
Раздел V
Предложения за покупка и продажба
Чл. 110. Търговските участници на пазарен сегмент „Ден напред“ изпращат предложения за продажба и предложения за покупка за деня на доставка (D) до крайния срок за подаване на оферти в съответствие с чл. 96, т. 2.
Чл. 111. Всеки ден на доставка се състои от двадесет и четири (24) последователни интервала на доставка, всеки от един час, като първият интервал на доставка започва от 00,00 ч. в деня на доставката.
Чл. 112. При преминаване от лятно към зимно часово време денят на доставка се състои от двадесет и пет (25) последователни интервала на доставка, като часовият интервал между 02,00 – 03,00 ч. се повтаря 2 (два) пъти.
Чл. 113. При преминаване от зимно към лятно часово време денят на доставка се състои от двадесет и три (23) последователни интервала на доставка, като часовият интервал между 02,00 – 03,00 ч. се премахва.
Чл. 114. Предложенията за продажба на електрическа енергия и предложенията за покупка на електрическа енергия, изпращани от търговските участници на пазарен сегмент „Ден напред“, следва да отговарят на следните условия:
1. всяко предложение може да съдържа до 200 (двеста) двойки цена-количество, включително двойките с най-високата и най-ниската цена;
2. всяка двойка цена-количество от предложението за покупка дефинира максималната цена, която търговският участник би платил за определено количество електрическа енергия;
3. всяка двойка цена-количество от предложението за продажба дефинира минималната цена, на която търговският участник би продал определено количество електрическа енергия;
4. търговски участник може да изпрати само едно предложение за покупка и/или продажба за всеки интервал на доставка за дадената пазарна зона;
5. предложенията представляват твърд ангажимент за доставка или приемане на електрическа енергия при реализирането им на пазарен сегмент „Ден напред“.
Чл. 115. Офертите, подадени от търговските участници, следва да постъпят в ЕСТ-ДН преди крайния срок за подаване на оферти в съответствие с чл. 96, т. 2.
Чл. 116. Всички оферти, въведени в ЕСТ-ДН, се маркират с час на постъпване.
Чл. 117. Постъпилите оферти от търговските участници могат да бъдат променяни или отменяни до крайния срок за подаване на оферти в съответствие с чл. 96, т. 2. Промените, направени от търговските участници, се отразяват в ЕСТ-ДН, като само последното постъпило предложение е валидно и има обвързващо действие за търговския участник.
Чл. 118. Всеки търговски участник е отговорен за съдържанието на подадената от него оферта, както и за промените, направени до крайния срок за подаване на оферти в ЕСТ-ДН.
Раздел VI
Формат на предложенията за покупка и продажба
Чл. 119. Всяко предложение трябва да съдържа най-малко две двойки цена-количество, включващи най-високата и най-ниската цена, дефинирани в инструкцията по чл. 99.
Чл. 120. БНЕБ – ЕАД, може да променя ценовия диапазон, определен в инструкцията по чл. 99, с предизвестие от минимум 4 (четири) дни.
Чл. 121. При въвеждане на стойностите на количествата за часовите продукти от търговските участници следва да се спазва изискването, че при оферта за покупка желаното количество се въвежда със знак плюс (+), а при оферта за продажба предложеното количество се въвежда със знак минус (-).
Чл. 122. ЕСТ-ДН допуска въвеждането на предложения за покупка и продажба в евро и в левове. При регистрацията на пазарния сегмент всеки търговски участник посочва валутата, в която ще оферира. Впоследствие всеки търговски участник има право да променя валутата на офериране, като за целта следва да изпрати заявление до оператора не по-късно от 3 (три) работни дни преди деня, в който желае промяната да бъде отразена.
Чл. 123. Оферта, подадена от търговски участник в ЕСТ-ДН в левове, съдържа цени в BGN/MWh до 1 (един) знак след десетичната запетая и количества в MW до 1 (един) знак след десетичната запетая.
Чл. 124. Оферта, подадена от търговски участник в ЕСТ-ДН в евро, съдържа цени в EUR/MWh до 1 (един) знак след десетичната запетая и количества в MW до 1 (един) знак след десетичната запетая.
Чл. 125. При въвеждане на двойките цена-количество в предложенията за покупка от търговския участник следва съответните цени да са подредени във възходящ ред, а количествата – в низходящ ред.
Чл. 126. При въвеждане на двойките цена-количество в предложенията за продажба от търговския участник следва съответните цени и количества за доставка да са подредени във възходящ ред.
Раздел VII
Проверка на предложенията за покупка и продажба
Чл. 127. След постъпване на предложение в ЕСТ-ДН се стартира процесът на проверката на данните. Извършват се следните основни проверки на въведените стойности:
1. проверка за съответствие с параметрите на борсовата сесия съгласно инструкцията по чл. 99;
2. проверка за монотонност – системата проверява дали посочените двойки цена-количество са представени така, че цените да са подредени във възходящ ред, а количествата – в съответствие с чл. 125 и 126;
3. проверка за формата на стойностите, участващи в двойките цена-количество, които следва да бъдат в съответствие с посочените в чл. 123 и 124.
Раздел VIII
Преустановяване на търговията
Чл. 128. БНЕБ – ЕАД, може във всеки един момент да преустанови търговията, ако установи, че:
1. е възникнал технически проблем с ЕСТ-ДН;
2. търговията е в противоречие с изискванията на приложимото законодателство;
3. задействана е извънредна PCR процедура от координатора на Euphemia алгоритъма.
Чл. 129. Мерките, предприети от оператора, са задължителни за всички търговски участници.
Чл. 130. Независимо от посоченото в чл. 128 БНЕБ – ЕАД, може да преустанови търговията за определени търговски участници при неспазване на тези правила.
Раздел IX
Анулиране на оферта
Чл. 131. (1) Всяка оферта, въведена от търговски участник в ЕСТ-ДН, може да бъде анулирана по време на етапа на подаване на оферти от съответния търговски участник или от негово име при невъзможност от страна на съответния търговски участник.
(2) Сделка, реализирана по вече подадена оферта, не може да бъде анулирана от съответния търговски участник.
(3) Оферта, застрашаваща функционирането на борсовия пазар, както и сделка, сключена въз основа на тази оферта, могат да бъдат анулирани от оператора, ако това е в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия или когато съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото законодателство или тези правила.
Чл. 132. Оферта на търговски участник може да бъде анулирана от оператора, ако това е в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия или когато съответната оферта е в противоречие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ, приложимото законодателство или тези правила.
Чл. 133. Оферта на даден търговски участник може да бъде анулирана от оператора след приключване на борсовата сесия, ако тя възпрепятства успешното протичане на процеса по изчисляване на клиринговите цени или разпределяне на търгуваните обеми за пазарната зона на Република България.
Чл. 134. (1) За всяко решение за анулиране или промяна на вече подадена оферта по причини, посочени в чл. 132 и 133, операторът изпраща официално уведомление до съответния търговски участник.
(2) За всяко решение за анулиране на вече подадена оферта по причини, посочени в чл. 133, операторът изпраща официално уведомление до всички търговски участници, подали оферти и участвали в съответната борсова сесия, както и до КЕВР.
Раздел Х
Право за подаване на оферти
Чл. 135. Само регистрирани търговски участници на пазарен сегмент „Ден напред“ чрез определените за отговорници за търговия лица имат право да подават оферти в ЕСТ-ДН.
Чл. 136. Всеки отговорник за търговия търгува от името на определен търговски участник и има индивидуално потребителско име и парола за достъп до ЕСТ-ДН.
Чл. 137. Офертите, постъпили в ЕСТ-ДН, се съхраняват в системата и могат да се променят до настъпването на крайния срок за подаване на оферти.
Раздел ХI
Клирингова цена. Криви на търсене и предлагане
Чл. 138. Клирингова цена е цената, на която се сключват всички сделки и се изчислява за определена пазарна зона, определен ден на доставка и определен интервал на доставка (час).
Чл. 139. Клиринговата цена е определена при пресичането на кривата на търсене и кривата на предлагане, изчислена от алгоритъма Euphemia. Кривите на търсене и предлагане се формират на базата на метода на линейна интерполация.
Чл. 140. Кривата на търсене се определя за всеки час на доставка чрез събиране в една крива на всички двойки цена-количество от предложенията за покупка, като точките се свързват в крива чрез метода на линейна интерполация.
Чл. 141. Кривата на предлагане се определя за всеки час на доставка чрез събиране в една крива на всички двойки цена-количество от предложенията за продажба, като точките се свързват в кривата чрез метода на линейна интерполация.
Чл. 142. Когато липсват оферти за търсене или предлагане или липсва пресичане на кривите на търсене и предлагане, обемите на предлагане и търсене ще бъдат равни на нула.
Чл. 143. Когато за някой часови интервал количеството на търсене или количеството на предлагане е равно на нула, не се формира клирингова цена за съответния интервал на доставка и търгуваното количество е равно на нула.
Чл. 144. Когато липсва пресичане на кривите на търсене и предлагане, клиринговата цена ще е равна на средната цена между цените, които се получават при обеми, равни на нула.
Чл. 145. В случай че в етапа на подаване на оферти има часови интервали, в които няма пресичане на кривите на търсене и предлагане, или липсват оферти за продажба и/или покупка, операторът може да публикува на интернет страницата си информация за тези часови интервали с цел оптимизиране на търгувания обем.
Раздел ХII
Определяне на резултатите от тръжната сесия
Чл. 146. Процесът по изчисление на клиринговата цена и определяне на търгуваните обеми се извършва в съответствие с алгоритъма Euphemia, чието описание е публикувано на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 147. Всички стандартни процедури и етапи на калкулация и публикуване на резултатите от тръжните сесии са в съответствие с общоприетите процедури и правила от обединението Price Coupling of Regions, наричано по-нататък обединението PCR, и обединението SDAC, а именно:
1. краен срок за подаване на оферти: 12,00 ч.;
2. публикуване на клиринговите цени за деня на доставка и съответните търгувани обеми: 12,42 – 13,00 ч.;
3. публикуване на резултатите от търговията за търговските участници, сключили сделки в ЕСТ-ДН: 12,55 – 13,10 ч.
Чл. 148. (1) При извънредни ситуации, свързани със закъснение на изчисляването на клиринговите цени и резултатите от търговията от страна на обединението PCR и алгоритъма Euphemia или по други причини извън контрола на оператора, сроковете по чл. 147, т. 2 и 3 могат да бъдат удължени до 15,00 ч.
(2) В случаите по ал. 1 операторът уведомява незабавно търговските участници чрез публикуване на съобщение на интернет страницата си.
Чл. 149. При невъзможност от страна на алгоритъма Euphemia да завърши калкулацията на клиринговите цени и търгуваните количества до 15,00 ч. операторът обявява съответната борсова сесия за анулирана, като за клирингови цени за часовите интервали на съответния ден на доставка служебно се приемат цените от последния предходен работен ден, в случай че денят на доставка е работен ден, съответно последният предходен неработен ден, в случай че денят на доставка е неработен ден. Търгуваните количества остават равни на 0 (нула).
Раздел XIII
Обявяване на резултатите
Чл. 150. Клиринговите цени, изчислени от алгоритъма Euphemia, се изчисляват в съответствие с правилата, установени от обединението SDAC, и се публикуват на интернет страницата на оператора при нормално протичаща борсова сесия в съответствие със сроковете по чл. 147, т. 2.
Чл. 151. Цените се публикуват в левове за MWh, като се публикуват до втория знак след десетичната запетая, а изтъргуваното количество електрическа енергия – до първия знак след десетичната запетая.
Чл. 152. Всеки търговски участник може да види реализираните от него обеми за покупка и/или продажба и съответните клирингови цени в ЕСТ-ДН в деня на търговия в съответствие с часовия график, посочен в чл. 147, т. 3.
Чл. 153. (1) При несъгласие на търговски участник с представените резултати той има право да подаде възражение на имейл operations@ibex.bg до 13,30 ч. в деня за търговия.
(2) Операторът изпраща отговор на търговския участник до 16,00 ч. в първия работен ден след деня на търговия.
(3) Подаването на възражение не освобождава съответния търговски участник от задълженията му, възникнали от участието му на пазарния сегмент.
Раздел ХIV
Задължения за продавачите и купувачите
Чл. 154. Всеки търговски участник е обвързан с резултатите от борсовата сесия в съответствие с подадената от него оферта.
Чл. 155. Всеки търговски участник е длъжен да изпълни задълженията си в съответствие с физическия и финансовия сетълмент, породени от подадената от него оферта.
Раздел ХV
Графици
Чл. 156. След приключване на всяка борсова сесия за всеки търговски участник, реализирал сделки на пазарен сегмент „Ден напред“, се регистрират графици за обмен в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и Инструкцията за известяване и валидиране на търговски и производствени графици ден напред, публикувана на интернет страницата на ЕСО – ЕАД.
Глава шеста
ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ПАЗАРЕН СЕГМЕНТ „ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ“
Раздел I
Организация на търговията
Чл. 157. Търговски участници със статус „активен“ за пазарен сегмент „Двустранни договори“ и сключили стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия, при спазване разпоредбите на тези правила, могат да сключват сделки за покупко-продажба на електрическа енергия в резултат на:
1. иницииране и/или участие на търг на екран „Търгове“;
2. подаване на оферта/и на екран „Непрекъсната търговия“.
Чл. 158. Офертите за покупка и продажба на екраните за търговия на пазарен сегмент „Двустранни договори“ се подават при съобразяване със следното:
1. офертите са анонимни с изключение на иницииращата оферта при търг на екран „Търгове“, където инициаторът на търга се обявява предварително;
2. при подаване на оферта, за която не е налично свободно изискуемо обезпечение съгласно изискванията на глава седма, офертата се отхвърля автоматично от електронната система за търговия – двустранни договори, наричана по-нататък ЕСТ-ДД;
3. всяка оферта за покупка или продажба, подадена в ЕСТ-ДД, представлява твърд ангажимент и е обвързваща за търговския участник, подал съответната оферта;
4. всеки търговски участник може да подаде, промени или анулира своята/своите оферта/и за покупка или продажба преди крайния срок за подаване на оферти; при две или повече подадени оферти с еднакви офертни цени с приоритет е офертата, която е постъпила в по-ранен момент в ЕСТ-ДД.
Чл. 159. За всяка оферта:
1. минималната мощност е 1 (един) MW за продуктите на екран „Непрекъсната търговия“, а за продуктите на екран „Търгове“ е съгласно посоченото от инициатора в заявлението за иницииране на търг, но не по-малко от 1 (един) MW;
2. минималната стъпка за мощност e 1 (един) MW;
3. минималната цена е 0,01 BGN/MWh;
4. минималната стъпка за цена e 0,01 BGN/MWh.
Раздел II
Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия
Чл. 160. Търговските участници на пазарен сегмент „Двустранни договори“ сключват стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия с всички търговски участници, с които искат да сключват сделки за покупко-продажба на екраните за търговия.
Чл. 161. Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия, наричан по-нататък СДППЕЕ:
1. е стандартизиран договор, образец от който е публикуван на интернет страницата на БНЕБ – EАД, и е задължителен за спазване;
2. може да бъде сключен само между търговски участници на пазарен сегмент „Двустранни договори“;
3. урежда правата и задълженията на страните в резултат на сключени сделки за покупко-продажба на електрическа енергия на екраните за търговия.
Чл. 162. С подписване на СДППЕЕ всеки търговски участник се съгласява, че за всяка сделка за покупко-продажба на електрическа енергия, сключена между страните, количеството, цената и предварително заложените условия относно разплащания, обезпечения, прекратяване и неустойки ще се отразяват в допълнителни споразумения и индивидуалните условия към тях.
Чл. 163. След сключване на СДППЕЕ всяка от страните изпраща на оператора сканирано копие на двустранно подписания договор на адрес otc.operations@ibex.bg.
Чл. 164. (1) Въз основа на получените копия на СДППЕЕ операторът създава и администрира списък „Допустими контрагенти“ за всеки търговски участник.
(2) За периода на активна регистрация всеки търговски участник се задължава да поддържа най-малко 5 (пет) контрагента в списък „Допустими контрагенти“.
(3) При прекратяване на СДППЕЕ търговските участници са длъжни да изпратят официално уведомление до оператора на адрес otc.operations@ibex.bg с цел актуализиране на списък „Допустими контрагенти“.
(4) Операторът предоставя актуална информация за търговските участници, включени в индивидуалния списък „Допустими контрагенти“, чрез съответната система.
Чл. 165. Операторът извършва актуализацията на списъка „Допустими контрагенти“ в срок до 1 (един) ден от получаване на известие относно прекратяване или сключване на СДППЕЕ между търговски участници.
Раздел III
Търгувани продукти. Срокове за търговия
Чл. 166. ЕСТ-ДД е достъпна за търговия всеки работен ден с изключение на случаите на техническо прекъсване или актуализация на софтуера. Операторът изпраща своевременно официално уведомление до търговските участници за тези случаи. Операторът е задължен да осигури достъпност до ЕСТ-ДД в рамките на 97% (деветдесет и седем процента) годишно, като в периода на достъпност не се включва времето, необходимо за планирани дейности по поддръжка и актуализация на ЕСТ-ДД.
Чл. 167. Търгуваните продукти на екран „Непрекъсната търговия“ са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните продукти“.
Чл. 168. Стандартизираните продукти на екран „Непрекъсната търговия“ се търгуват от 08,00 ч. до 14,00 ч. всеки работен ден с изключение на случаите, посочени в чл. 169, като търговските участници имат възможност да подават оферти за следните продукти в съответствие с дефинираните по-долу срокове:

 
Период на доставка на продукта
Достъпен за следващите
Краен срок за подаване на оферта
1.
Ден
7 (седем) дни
1 (един) ден
2.
Уикенд
4 (четири)
уикенда
2 (два) дни
3.
Седмица
4 (четири)
седмици
2 (два) дни
4.
Месец
4 (четири)
месеца
3 (три) дни
5.
Тримесечие
3 (три) три-
месечия
5 (пет) дни
6.
Полугодие
2 (две) полугодия
7 (седем) дни
7.
Година
2 (две) години
7 (седем) дни
 
Периодът на доставка е определен спрямо съответния ден на търговия.
Крайният срок за подаване на оферта е определен в работни дни преди първия ден на доставка.

Чл. 169. Всеки работен ден от 07,30 ч. до 08,00 ч. на екран „Непрекъсната търговия“ се провежда сесия за подаване на оферти, при която:
1. търговските участници подават оферти за покупка и/или продажба, които се класират автоматично според посочените в тях цени;
2. не се сключват сделки за покупко-продажба на екран „Непрекъсната търговия“.
3. сделки се сключват съгласно сроковете за търговия по чл. 168.
Чл. 170. Търгуваните продукти на екран „Търгове“ и техните параметри са дефинирани в Инструкция „Спецификация на търгуваните продукти“, като:
1. търгове се провеждат всеки работен ден на всеки 30 (тридесет) минути от 09,00 ч. до 14,30 ч. включително, като времетраенето на всеки търг е 10 (десет) минути;
2. крайният срок за подаване на заявление за иницииране на търг е до 14,00 ч. на предходния работен ден спрямо датата на провеждане на търга.
Раздел IV
Екран „Непрекъсната търговия“
Чл. 171. На екран „Непрекъсната търговия“ се подават оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия, като цените и количествата на вече подадените оферти са видими в ЕСТ-ДД.
Чл. 172. Всички сделки на екран „Непрекъсната търговия“ се сключват чрез алгоритъм „Auto-Matching“ или алгоритъм „Click-trading“.
Чл. 173. Алгоритъмът за сключване на сделки „Auto-Matching“ функционира, както следва:
1. при въвеждането на насрещна оферта за покупка или за продажба, в която са заложени условия, които удовлетворяват условията на вече съществуваща в системата оферта, се сключва сделка;
2. сделката се сключва на офертната цена, посочена от търговския участник, въвел първи своята оферта в ЕСТ-ДД;
3. по време на търговията се извършва непрекъснато автоматично съпоставяне по цена на офертите за продажба и за покупка, като при въведени две или повече оферти с една и съща цена с приоритет е офертата, която е постъпила първа в системата;
4. при въвеждане на нова и/или промяна на съществуваща оферта автоматично се проверява изпълнението на условието за съвместимост на цената по следния начин:
a) при въвеждане или промяна на офертата за покупка – дали предложената цена е по-висока или равна на предложената цена на съществуваща в ЕСТ-ДД оферта за продажба;
б) при въвеждане или промяна на оферта за продажба – дали предложената цена е по-ниска или равна на предложена цена на съществуваща в ЕСТ-ДД оферта за покупка.
Чл. 174. При сключване на сделка чрез механизма „Click-trading“ търговският участник трябва да избере съществуваща на екран „Непрекъсната търговия“ оферта и да я приеме. Сделката се сключва на офертната цена, посочена в подадената вече в ЕСТ-ДД оферта.
Чл. 175. След крайния срок за подаване на оферти автоматично се деактивират всички активни оферти на екран „Непрекъсната търговия“. Офертите остават деактивирани, докато не бъдат активирани ръчно от съответния търговски участник или не бъдат автоматично изтрити, когато изтече срокът за търгуване на продуктите, за които са подадени.
Раздел V
Екран „Търгове“
Чл. 176. Всеки търговски участник може да инициира търг съгласно условията и сроковете по тези правила и Инструкция № 2 „Иницииране на търг“, публикувана на интернет страницата на оператора.
Чл. 177. Всички предстоящи търгове се оповестяват едновременно за всички търговски участници чрез ЕСТ-ДД, имейл и търговски календар.
Чл. 178. Заявление за иницииране на търг се подава според Инструкция № 2 „Иницииране на търг“, която е публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 179. Попълненото заявление за иницииране на търг се подава от отговорник за търговия по начина, указан в Инструкция № 2 „Иницииране на търг“.
Чл. 180. БНЕБ – ЕАД, не организира два или повече търга едновременно.
Чл. 181. В случай че даден търг не може да бъде проведен или приключен поради неочаквано възникнало техническо прекъсване, операторът има право да проведе търга в друг най-близък възможен час, за което изпраща официално уведомление до инициатора на търга и до всички търговски участници. Когато най-близкият възможен час за провеждане на търга е след 5 (пет) или повече дни, БНЕБ – ЕАД, дава право на търговския участник да избере дали да проведе търга в този час, или да го анулира. При анулиране на търг в тази хипотеза търговският участник не дължи таксата за анулиране на търг съгласно чл. 188, а операторът не възстановява таксата за иницииране на търг.
Чл. 182. В случай че инициаторът на търга постави условие търговски участник да подава само по 1 (една) оферта за покупка или за продажба, при подадени две или повече оферти от един търговски участник операторът анулира всички оферти, постъпили преди последно въведената.
Чл. 183. Подадените оферти по време на търг трябва да бъдат съобразени със следните изисквания:
1. при търг за покупка цената на подадена от продавача оферта трябва да бъде равна или по-ниска от тази, посочена от инициатора на търга в заявлението за иницииране на търг;
2. при търг за продажба цената на офертата, подадена от купувача, трябва да бъде по-висока или равна на тази, посочена от инициатора на търга в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 184. Класирането на офертите при провеждането на търг и приключването му се извършва в следния ред:
1. при търг за покупка всички подадени оферти за продажба се подреждат във възходящ ред на офертните им цени, като на всяка оферта се отбелязва време на постъпване, а при въведени две или повече оферти с една и съща цена с приоритет е офертата, която е постъпила първа в системата;
2. при търг за продажба всички подадени оферти за покупка се подреждат в низходящ ред на офертните им цени, като на всяка оферта се отбелязва време на постъпване, а при въведени две или повече оферти с една и съща цена с приоритет е офертата, която е постъпила първа в системата.
Чл. 185. След приключването на търга операторът подава от името на инициатора на търга оферта за покупка/продажба, ползвайки активното потребителско име на отговорник за търговия, посочен от търговския участник – инициатор на търга, със същите параметри като тези, посочени в заявлението за иницииране на търг, в резултат на което автоматично се сключват сделки по реда на класирането до изчерпването на зададената в заявлението за иницииране на търг мощност.
Чл. 186. След приключването на търга страните по сделките получават достъп до информация за сключените от тях сделки. Операторът изпраща официално уведомление до инициатора на търга с информация за всички подадени оферти и техните цени и количества в случаите, когато:
1. при търг за покупка общата мощност по оферти за продажба е по-голяма от посочената в заявлението за иницииране на търг;
2. при търг за продажба общата мощност по оферти за покупка е по-голяма от посочената в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 187. Всеки търговски участник, който е подал заявление за иницииране на търг, има право да поиска анулиране на търга, като изпрати официално уведомление с искане до оператора най-късно до 13,30 ч. на предходния работен ден преди датата за провеждане на търга. При анулиране на три или повече търгове в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на анулиране на първия търг се прилагат хипотезите на чл. 205, т. 2 и съответните плащания по раздел V от глава осма.
Чл. 188. При анулиране на търг търговският участник дължи приложимата такса за анулиране съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, а операторът не възстановява таксата за иницииране на търг.
Чл. 189. (1) Операторът може служебно да анулира търг, ако анулирането е в интерес на сигурността и нормалното провеждане на борсовата търговия.
(2) В случаите по ал. 1 операторът възстановява заплатената от търговския участник такса за иницииране на търг.
Чл. 190. Информацията за анулиран търг остава налична в търговския календар на интернет страницата на оператора, като търгът се маркира със статус „Cancelled“.
Чл. 191. Операторът изпраща официално уведомление на всички регистрирани търговски участници за наличието на анулиран търг.
Раздел VI
Задължения на купувачите и продавачите
Чл. 192. (1) При сключена сделка всеки търговски участник:
1. е длъжен да достави или да приеме електрическа енергия за определен период с параметри за количество и цена в съответствие с оферираните;
2. е длъжен да подпише допълнително споразумение и в срок до 3 (три) дни след сключването на сделката да предостави копие от него на оператора, като го изпрати на адрес otc.operations@ibex.bg.
(2) За продукти със срок на доставка 1 (един) ден, изтъргувани в рамките на един ден, търговските участници подготвят едно допълнително споразумение по ал. 1, т. 2, в което описват всички сделки за съответния ден.
Чл. 193. Операторът приема допълнително споразумение само ако същото е подписано от двете страни и отговаря изцяло на параметрите на сключената сделка.
Раздел VII
Доставка и графици
Чл. 194. (1) Графиците за доставка се изготвят в съответствие с правилата по чл. 91, ал. 2 от ЗЕ и с параметрите на всяка сключена сделка, отразени в допълнително споразумение, като същите са задължителни за изпълнение за всяка от страните.
(2) Всяко несъответствие в графиците, подадени към ЕСО – ЕАД, се счита за неизпълнение на допълнителното споразумение и неизпълнение на задължения по чл. 35.
(3) В случай че неизпълнението не бъде отстранено до крайния срок за известяване на графици, се прилага хипотезата на чл. 35, т. 4.
Чл. 195. Продавачът и купувачът номинират своите почасови дневни графици в резултат от сключените сделки на пазарен сегмент „Двустранни договори“ съгласно Инструкцията за известяване на графици за обмен (TPS), публикувана на интернет страницата на ЕСО – ЕАД.
Раздел VIII
Изменение и прекратяване на допълнително споразумение
Чл. 196. Сключено допълнително споразумение не може да бъде изменяно. Клауза, която предвижда такава възможност, е недействителна.
Чл. 197. (1) Допълнителното споразумение прекратява действието си само в следните случаи:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. при разваляне от изрядната страна при наличие на основателна причина и/или неизпълнение на задълженията на другата страна;
3. при изтичане срока, за който е сключено;
4. когато изпълнението стане невъзможно.
(2) Прекратяването на допълнително споразумение има действие занапред.
Раздел IX
Прекратяване на СДППЕЕ
Чл. 198. (1) СДППЕЕ се прекратява:
1. при изтичане срока на договора, ако такъв е предвиден;
2. по взаимно съгласие на страните;
3. едностранно от всяка страна с едномесечно предизвестие.
(2) СДППЕЕ може да бъде развален занапред с 5-дневно писмено предизвестие при хипотезата на чл. 197.
Чл. 199. Допълнителните споразумения, сключени преди прекратяването на СДППЕЕ, които не са прекратени по реда на чл. 197, продължават действието си до изпълнението на задълженията на страните по тях.
Раздел X
Публикуване на информация
Чл. 200. Операторът ежедневно публикува на своята интернет страница информация, която включва:
1. търгове на екран „Търгове“, инициатор на търга и техния статус в търговския календар;
2. търгувани обеми електрическа енергия и средноаритметични или среднопретеглени цени на търгуваните продукти на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
Чл. 201. Търговският календар се актуализира всеки работен ден на всеки кръгъл час от 09,00 ч. до 16,00 ч., но не по-рано от 30 (тридесет) минути след изпратено официално уведомление с потвърждение съгласно Инструкция № 2 „Иницииране на търг“.
Чл. 202. Информацията, която се публикува за сключените сделки на екран „Непрекъсната търговия“, съдържа данни за търгувани продукти за съответния ден, търгувани обеми и постигнатите средноаритметични цени по сключените сделки.
Чл. 203. Информацията, която се публикува за сключените сделки на екран „Търгове“, съдържа данни за дата и час на проведения търг, вида на търга, инициатор на търга, наименование на продукта, мощност, среднопретеглена цена и имената на всички участници, в случай че те са повече от един.
Чл. 204. Информацията по чл. 202 и 203 е достъпна за търговските участници и чрез ЕСТ-ДД чрез екран, препращащ към интернет страницата на оператора.
Чл. 205. Операторът публикува наименованието на търговски участник в списък „Неизрядни участници“ на интернет страницата си за срок от 1 (една) година в следните случаи:
1. при всяко констатирано от оператора неизпълнение на тези правила;
2. когато в рамките на 1 (една) година считано от датата на първия анулиран търг търговският участник анулира общо 3 (три) търга.
Глава седма
ПРАВИЛА ЗА СЕТЪЛМЕНТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 206. Правилата за сетълмент обхващат действията, пораждащи финансови взаимоотношения и финансови задължения, както и предоставяните услуги по сетълмент на борсовия пазар на електрическа енергия, при съобразяване със следните условия:
1. операторът на борсовия пазар на електрическа енергия е страна по всички сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, реализирани на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. операторът на борсовия пазар на електрическа енергия не е страна по сделките за покупка и продажба на електрическа енергия, реализирани на пазарен сегмент „Двустранни договори“;
3. на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ не могат да бъдат сключвани необезпечени сделки.
Чл. 207. При регистрацията на борсовия пазар на електрическа енергия всеки търговски участник предоставя информация за:
1. банкова сметка в левове за целите на разплащанията, възникнали в резултат на реализирани сделки на борсовия пазар на електрическа енергия;
2. отговорници за сетълмент и обезпечения.
Чл. 208. Лицата по чл. 28, ал. 1:
1. имат право да заявяват разпределение на обезпечението между пазарните сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и пазарен сегмент „Двустранни договори“;
2. имат право да заявяват освобождаване на наличното обезпечение;
3. са длъжни да се информират относно размера на изискуемото обезпечение в съответната система;
4. имат достъп чрез съответните системи до информация за реализираните сделки за покупка и продажба на електрическа енергия, наличното обезпечение, изискуемото обезпечение и финансовите задължения, възникнали вследствие на сключените сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ и пазарен сегмент „Ден напред“.
Чл. 209. Търговските участници са задължени своевременно и систематично да погасяват задълженията си, възникнали в резултат от реализирани сделки на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 210. Търговските участници са задължени да заплащат стойността на електрическата енергия по сключени сделки за покупка на борсовия пазар на електрическа енергия. Разплащанията се извършват по безкасов път.
Чл. 211. Услугите, извършвани от БНЕБ – ЕАД, по отношение на търговията, реализирана на борсовия пазар, подлежат на таксуване съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД. Всеки търговски участник е длъжен да заплаща дължимите такси.
Чл. 212. Разплащанията към БНЕБ – ЕАД, се извършват в левове по безкасов път. Задълженията се считат за надлежно погасени след заверяването на банковата сметка на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 213. За гарантиране изпълнение на задълженията си всеки търговски участник е длъжен да поддържа обезпечение, което да отговаря на определените за стойността му изисквания съгласно раздел VІ от тази глава.
Чл. 214. При наличие на неизпълнени в срок и изискуеми финансови задължения към оператора последният има право да:
1. приложи разпределение на наличното обезпечение между пазарните сегменти в случай на непредставено изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, за което изпраща официално уведомление до лицата по чл. 207, т. 2;
2. усвои от наличното обезпечение на съответния търговски участник задълженията по непогасени фактури;
3. усвои от наличното обезпечение на съответния търговски участник задълженията по дължими плащания по глава осма и начислени лихви.
Чл. 215. Всички плащания по глава осма, дължими на БНЕБ – ЕАД, по силата на тези правила, подлежат на плащане в срок до 5 (пет) работни дни, след като бъдат предявени писмено от БНЕБ – ЕАД.
Раздел II
Предоставяне на обезпечение
Чл. 216. Обезпечение в полза на БНЕБ – ЕАД, може да бъде предоставено под формата на:
1. банкова гаранция, приета от БНЕБ – ЕАД, в левове/евро, валидна до тридесет и първи януари на следващата календарна година; БНЕБ – ЕАД, публикува текста на банковата гаранция и условията за приемливост на своята интернет страница в Инструкция № 3 „Предоставяне на банкова гаранция“; сумите по предоставените банкови гаранции не се вземат предвид при определяне на размера на наличното обезпечение през последните 15 (петнадесет) работни дни преди изтичане на срока на валидност на съответната банкова гаранция, в случай че не е предоставена банкова гаранция с нов срок на валидност;
2. паричен депозит, внесен по сметка, посочена от БНЕБ – ЕАД, в левове; БНЕБ – ЕАД, не дължи лихви по внесени от търговски участници суми;
3. комбинация от банкова гаранция по т. 1 и паричен депозит по т. 2.
Чл. 217. Търговските участници, избрали форма на обезпечение банкова гаранция по чл. 216, т. 1, се задължават:
1. да заплатят всички разходи по предоставянето й както в банката издател, така и в банката на бенефициента, включително, но не само, таксите и комисионите за авизиране на банкови гаранции при представянето им чрез посредничеството на обслужващата/ите банка/и; банката, издател на банковите гаранции, следва изрично да посочи към авизиращата банка на бенефициента, че комисионите за авизиране са за сметка на наредителя и са по договаряне;
2. да предоставят нова банкова гаранция за следващия дванадесетмесечен период в срок най-късно до 15 (петнадесет) работни дни преди изтичането на срока на наличната банкова гаранция;
3. да заявят желаното разпределение на стойността на банковата гаранция между пазарните сегменти с изпращане на заявление по образец, публикувано на интернет страницата на оператора.
Чл. 218. Търговските участници, избрали форма на обезпечение паричен депозит по чл. 216, т. 2:
1. се задължават да посочат в платежното нареждане пазарния сегмент, към който следва да се насочи обезпечението, или точно разпределение на сумата по платежното нареждане между пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и пазарен сегмент „Двустранни договори“ в случаите, когато сумата е предназначена за повече от един пазарен сегмент;
2. при липса на пояснение съгласно горното изискване операторът ще разпредели сумата поравно между пазарни сегменти „В рамките на деня“/„Ден напред“ и пазарен сегмент „Двустранни договори“.
Раздел III
Налично обезпечение
Чл. 219. Наличното обезпечение се формира от пълната стойност на предоставеното обезпечение съгласно чл. 216.
Чл. 220. Наличното обезпечение се актуализира в следните случаи:
1. при получаване на паричен депозит по банковата сметка съгласно чл. 216, т. 2, като актуализацията се извършва всеки работен ден на всеки кръгъл час от 08,00 ч. до 16,00 ч.;
2. при промяна на стойността на предоставена/и банкова/и гаранция/и, като актуализацията се извършва в срок до края на следващия работен ден след получаване на потвърждение от банката – издател на банковата гаранция, при повишаване сумата на гаранцията и незабавно – при понижаване сумата на гаранцията;
3. при получаване на заявление за частично освобождаване на обезпечение съгласно чл. 222, т. 1, като актуализацията се извършва в срок до края на следващия работен ден;
4. при прилагане на хипотезите на чл. 214 от страна на БНЕБ – ЕАД.
Раздел IV
Освобождаване на обезпечение
Чл. 221. Налично обезпечение на търговски участник се освобождава при прекратяване на регистрацията на борсовия пазар в срок от 10 (десет) работни дни след датата на прекратяване договора за участие, при условие че търговският участник няма финансови задължения към БНЕБ – ЕАД. При наличие на изискуеми финансови задължения към оператора наличното обезпечение се усвоява до размера на дължимото, като останалата сума се освобождава от оператора в полза на търговския участник.
Чл. 222. (1) Частично освобождаване на налично обезпечение се извършва в срок до 5 (пет) работни дни:
1. при писмено заявление от съответния търговски участник в съответствие с образец, публикуван на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД;
2. до размера на свободното обезпечение.
(2) При наличие на финансови задължения към оператора освободената сума се пренасочва автоматично за погасяването им, като се освобождава единствено размерът на остатъчната сума.
Раздел V
Минимално обезпечение
Чл. 223. БНЕБ – ЕАД, изисква минимално обезпечение от всички търговски участници, регистрирани на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 224. (1) Размерът на минимално обезпечение е определен съгласно Тарифата за таксите, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД. Търговският участник се задължава да предостави минимално обезпечение за съответния пазарен сегмент при подписване на договора за участие.
(2) При регистрацията на търговския участник и за времето, в което той е със статус „активен“ за пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и/или със статус „регистриран“ за пазарен сегмент „Двустранни договори“, размерът на изискуемото обезпечение е не по-малък от минималното обезпечение съгласно ал. 1.
Чл. 225. Минималното обезпечение се освобождава след уреждане на финансовите отношения с БНЕБ – ЕАД, и след прекратяване на регистрацията и договора за участие.
Чл. 226. При усвояване и/или блокиране на част или на цялото минимално обезпечение от страна на оператора търговският участник е задължен да го възстанови до изискуемия размер съгласно чл. 224 в срок до 3 (три) работни дни, като за посочения период операторът отстранява търговския участник от съответния пазарен сегмент при условията на раздел VІІ от тази глава. При невъзстановен размер на минималното обезпечение в указания срок операторът изключва търговския участник от участие на борсов пазар на електрическа енергия при условията на глава трета, раздел ІІІ.
Раздел VI
Изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
Чл. 227. За пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ се изчислява общо изискуемо обезпечение, чийто размер се определя на основание на количествата от реализираната търговия на двата пазарни сегмента, изчислява се в левове за всеки работен ден и представлява най-голямата от дневните рискови експозиции за последните тридесет календарни дни.
Чл. 228. Дневната рискова експозиция се изчислява като произведение от нетната позиция в MWh на конкретния търговски участник, риск параметър и дневен фактор, където:
1. нетна позиция в MWh представлява разликата между закупеното и продаденото количество електрическа енергия от съответния търговски участник, като нетирането се осъществява по отношение на двата пазарни сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. риск параметър е цена в EUR/MWh, определена от БНЕБ – ЕАД, съответно за дълга позиция (позиция на нетна покупка) или къса позиция (позиция на нетна продажба), и представлява очакваната най-висока среднодневна цена, изчислена от БНЕБ – ЕАД, на база на исторически данни;
3. дневен фактор e параметър, определен от БНЕБ – ЕАД, който отразява рисковата експозиция на търговския участник при поредица от нефинансови дни.
Чл. 229. Методът на изчисление на дневната рискова експозиция, стойността на риск параметъра и стойността на определения дневен фактор се обявяват на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, в Инструкция № 4 „Метод на изчисление изискуемо обезпечение“ и могат да се променят по преценка на оператора с двудневно предизвестие:
1. с цел обезпечаване сигурността и дейността на оператора;
2. при наличие на поредица от неработни дни;
3. при съществена промяна на пазарната среда.
Чл. 230. Търговските участници са длъжни да актуализират размера на наличното обезпечение до размера на изискуемото най-късно до 10,30 ч. на първия работен ден, следващ деня на възникване на задължението за повишаване на обезпечението.
Чл. 231. Независимо от разпоредбата на чл. 230 наличното обезпечение на търговските участници, възнамеряващи да реализират покупки на положителни цени и/или продажби на отрицателни цени, трябва да е по-голямо от общото задължение към оператора при съобразяване със следното:
1. общото задължение към оператора е сумата от нетното генерирано задължение към оператора на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и най-голямата стойност на задължението, което оферта/и може да породи в съответната борсова сесия на пазарен сегмент „Ден напред“, и/или най-голямата стойност на задължението, което оферти на пазарен сегмент „В рамките на деня“ могат да породят; най-голямата стойност на задължението, което оферта може да породи в борсова сесия на пазарен сегмент „Ден напред“, е положителният сбор, получен от максималните произведения на двойките количество-цена (оферти за покупка на положителни цени и/или оферти за продажба на отрицателни цени) за всеки отделен час на доставка;
2. търговските участници следва да повишат размера на наличното обезпечение най-късно до момента на подаване на офертата/офертите; за подаване на оферти в нефинансови дни – най-късно до 15,00 ч. в последния работен ден;
3. наличното обезпечение трябва да е равно или по-голямо от нетното генерирано задължение към оператора във всеки момент.
Чл. 232. Операторът може да изисква предоставянето на извънредно обезпечение от търговски участник при констатиране на завишено ниво на риска. Завишеното ниво на риска се констатира при всяко нарушение на задълженията по чл. 231, при оферти за покупка на положителна цена и продажби на отрицателна цена, когато цената значително надвишава риск параметъра, както и по преценка на оператора.
Чл. 233. (1) При изискване на извънредно обезпечение съгласно чл. 232 БНЕБ – ЕАД, изпраща официално уведомление до лицата по чл. 207, т. 2 за необходимостта от предоставяне на извънредно обезпечение, като посочва разумен срок за неговото предоставяне, който не може да бъде по-кратък от 2 (два) часа от получаването на уведомлението. Официалното уведомление се счита за получено с изпращането му до имейл на лицата по чл. 207, т. 2, което се удостоверява с копие на електронния запис.
(2) При неизпълнение на задължението за предоставяне на извънредно обезпечение в посочения срок БНЕБ – ЕАД, може да наложи съответните санкции, както и да премине към процедура по отстраняване на търговския участник, предвидени в раздел ІІ на глава трета.
Раздел VII
Изискуемо обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 234. Изискуемото обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ се определя въз основа на параметрите на конкретна оферта и/или заявление за иницииране на търг на съответния търговски участник.
Чл. 235. Методът на изчисляване на изискуемото обезпечение на пазарен сегмент „Двустранни договори“ се публикува на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, в Инструкция № 4 „Метод на изчисление на изискуемо обезпечение“ и може да се променя по преценка на оператора с двудневно предизвестие. При изчисляване на изискуемото обезпечение не се начислява данъкът по чл. 243, т. 1, както и компонентите по чл. 243, т. 2.
Чл. 236. За подаване на оферта за покупка или продажба, както и за иницииране на търг, търговският участник трябва да разполага със свободно обезпечение, чийто размер надвишава или е равен на размера на изискуемото обезпечение.
Чл. 237. При сключване на сделка изискуемото обезпечение се блокира, след което размерът на свободното обезпечение се преизчислява и на база неговия преизчислен размер активните до момента на сключване на сделката оферти:
1. се деактивират, когато размерът на свободното обезпечение не е достатъчен да покрие изискуемото обезпечение по дадена оферта;
2. не променят статуса си, когато размерът на свободното обезпечение е достатъчен да покрие изискуемото обезпечение по дадена оферта.
Чл. 238. Операторът освобождава обезпечение, блокирано по сключена сделка, когато страните по сделката:
1. са подписали допълнително споразумение в съответствие с раздел VІ от глава шеста и една от страните с копие до другата страна е изпратила сканирано копие на имейл cass@ibex.bg;
2. са изпълнили задълженията си съгласно раздел VІІІ от тази глава, което удостоверяват с изпращане на двустранно подписано потвърждение за спазен ангажимент; последното се изготвя съгласно задължителен за спазване образец, публикуван на интернет страницата на оператора, и се изпраща до имейл, публикуван в самия образец, от която и да е от страните с копие до другата.
Раздел VIII
Обезпечение за плащане и добро изпълнение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 239. Обезпечение за плащане и/или добро изпълнение се предоставя в една от следните форми или в комбинация от тях – паричен депозит, банкова гаранция и застраховка-гаранция.
Чл. 240. Търговските участници, сключили сделка на екран „Търгове“, са длъжни да предоставят обезпечение за плащане и/или добро изпълнение съгласно параметрите, посочени от инициатора на търга.
Чл. 241. При сключена сделка на екран „Непрекъсната търговия“ за продукти със срок на доставка, по-кратък или равен на 31 (тридесет и един) календарни дни, не се изисква обезпечение за плащане и/или добро изпълнение.
Чл. 242. (1) Търговските участници, сключили сделка на екран „Непрекъсната търговия“ за продукти със срок на доставка, по-дълъг или равен на 32 (тридесет и два) календарни дни, са длъжни да предоставят на другата страна по сделката обезпечения за плащане и/или добро изпълнение.
(2) Купувачът е длъжен да предостави на продавача обезпечение за плащане, възлизащо на стойността на количеството договорена електрическа енергия за 31 (тридесет и един) календарни дни.
(3) Продавачът е длъжен да предостави на купувача обезпечение за добро изпълнение, възлизащо на 10 % (десет процента) от стойността на договорената електрическа енергия.
(4) Обезпечения за плащане и/или добро изпълнение се представят в срок до 3 (три) дни след датата на подписване на допълнително споразумение и се освобождават до 20 (двадесет) работни дни след датата на изтичане на срока на доставка по допълнителното споразумение при условие, че финансовите отношения между страните са окончателно уредени. Когато периодът между датата на сключване на сделката и първия ден на доставка е по-дълъг или равен на 32 (тридесет и два) календарни дни, срокът за предоставяне на обезпечението е до 10 (десет) работни дни преди първия ден на доставка.
Чл. 243. При изчисляване стойността на обезпечението за плащане и/или добро изпълнение търговските участници са длъжни да съобразят следното:
1. при изчисляване на обезпечениe за плащане се начислява ДДС (ако е приложимо);
2. за търговски участници, потребители на електрическа енергия, освен данъка по т. 1 се начисляват и:
a) утвърдената от КЕВР цена по чл. 30, ал. 1, т. 17 от ЗЕ;
б) данък в съответствие със Закона за акцизите и данъчните складове;
3. при изчисляване на гаранционни обезпечения за добро изпълнение не се начисляват компонентите по т. 2.
Чл. 244. Обезпечение за плащане и/или добро изпълнение на екран „Търгове“ и екран „Непрекъсната търговия“ в една от следните форми – банкова гаранция и застраховка-гаранция, следва да бъде със срок на валидност 20 (двадесет) работни дни след последния ден на доставка в съответствие с параметрите на сключената сделка.
Раздел IX
Фактуриране на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
Чл. 245. За сделки, сключени на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, не се допуска издаване на нетна фактура. Издават се две отделни фактури за реализираните сделки за покупка и сделки за продажба.
Чл. 246. Всеки работен ден БНЕБ – ЕАД, издава фактури, които изпраща на търговските участници, включващи всички присъщи суми според Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, както и описаните по-долу количества електрическа енергия:
1. за пазарен сегмент „В рамките на деня“ се фактурират количествата, които са доставени на предходния работен ден; при поредица от неработни дни търгуваните и доставени през неработните дни количества се фактурират в първия работен ден, следващ неработните дни; издадените фактури са с падеж денят, следващ деня на издаване на фактурата;
2. за пазарен сегмент „Ден напред“ се фактурират количествата, които ще бъдат доставени на следващия ден; при поредица от неработни дни търгуваните през неработните дни количества се фактурират в първия работен ден, следващ неработните дни; издадените фактури са с падеж денят, следващ деня на издаване на фактурата.
Чл. 247. Търговски участници, реализирали сделки за продажба на пазарен сегмент „В рамките на деня“, издават фактура и я изпращат на БНЕБ – ЕАД, съгласно един от изброените срокове:
1. до края на първия работен ден, следващ деня на доставка;
2. до 5-о число на текущия месец за предходния месец;
3. до 16-о число на текущия месец за периода от 1-во до 15-о число и в последния ден от текущия месец за останалите дни.
Чл. 248. Търговски участници, реализирали сделки за продажба на пазарен сегмент „Ден напред“, издават фактура и я изпращат на БНЕБ – ЕАД, съгласно един от изброените срокове:
1. до края на първия работен ден, следващ деня на търговия;
2. до 5-о число на текущия месец за предходния месец;
3. до 16-о число на текущия месец за периода от 1-во до 15-о число и в последния ден от текущия месец за останалите дни.
Чл. 249. При сделки, сключени на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ на отрицателни цени:
1. търговските участници, реализирали сделки за продажба, издават фактури с нулева стойност и ги изпращат на БНЕБ – ЕАД, съгласно сроковете по чл. 248, а БНЕБ – ЕАД, фактурира цялата абсолютна стойност на продажбата към съответните търговски участници съгласно сроковете по чл. 246 с основание „Извършена услуга по покупко-продажба на електрическа енергия на отрицателна цена“;
2. БНЕБ – ЕАД, издава фактури с нулеви стойности и ги изпраща на търговските участници, реализирали сделки за покупка съгласно сроковете по чл. 246, а търговските участници фактурират цялата абсолютна стойност по сделката към БНЕБ – ЕАД, съгласно сроковете по чл. 248 с основание „Извършена услуга по покупко-продажба на електрическа енергия на отрицателна цена“.
Раздел Х
Фактуриране на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 250. БНЕБ – ЕАД, издава фактури за плащане на дължими суми по чл. 211 за договорените с допълнително споразумение количества електрическа енергия за период от 1 (един) месец. Фактурите се изпращат на търговските участници на всяко последно число на текущия месец или на първия работен ден, следващ месеца на доставка.
Чл. 251. (1) При прекратяване на допълнителни споразумения по реда на раздел ІІ от глава осма БНЕБ – ЕАД, изпраща протоколи за дължимите суми по чл. 263 и 264 в деня на прекратяването или в първия работен ден, следващ деня на прекратяването.
(2) При оттегляне или изключване от борсов пазар на електрическа енергия БНЕБ – ЕАД, изпраща фактури за дължимите суми по Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, които са изискуеми съгласно чл. 44, в деня на оттеглянето/изключването или в първия работен ден, следващ деня на оттеглянето/изключването.
Раздел ХI
Разплащания на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“
Чл. 252. Разплащанията на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ се извършват на базата на нетна покупка и нетна продажба.
Чл. 253. Търговски участници, реализирали нетна покупка, са длъжни да изпълнят своите задължения за разплащане чрез една от двете форми:
1. на дневна база;
2. на седмична база.
Чл. 254. С цел спазване на задълженията, съдържащи се в разпоредбите на чл. 206, т. 3, когато реализират нетна покупка, търговските участници са длъжни да спазват изискванията на чл. 231.
Чл. 255. Търговски участници, избрали форма на разплащане съгласно чл. 253, т. 1 и реализирали нетна покупка, са длъжни да преведат дължимите суми, включително тези, съдържащи се в Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, по определената за целта банкова сметка на оператора до 10,30 ч. в първия работен ден, следващ деня на издаване на фактурата.
Чл. 256. (1) Търговски участници, избрали форма на разплащане съгласно чл. 253, т. 2 и реализирали нетна покупка, са длъжни да внесат сума по разплащателната сметка на БНЕБ – ЕАД, която да покрива нетната му покупка за седемдневен период, като се вземе предвид евентуално наличие на поредица от неработни дни.
(2) Всеки работен ден след издаване на фактура БНЕБ – ЕАД, приспада стойността на покупката, включително дължимите такси, от сумата на съответния търговски участник.
(3) Всеки търговски участник е длъжен да следи баланса на сумата за покриване на възникналите задължения за нетна покупка.
(4) При изразходване на наличните средства преди края на седемдневния период съответният търговски участник преминава към форма за покриване на задълженията си на дневна база в съответствие с чл. 255.
Чл. 257. БНЕБ – ЕАД, заплаща задълженията си към нетните продавачи:
1. до третия работен ден, следващ деня на доставка, за количествата електрическа енергия, реализирани на пазарен сегмент „В рамките на деня“, при избрана форма за фактуриране съгласно чл. 247, т. 1, като от дължимата сума се приспада сумата на дължимите такси;
2. до втория работен ден, следващ деня на доставка, за количествата електрическа енергия, реализирани на пазарен сегмент „Ден напред“, при избрана форма за фактуриране съгласно чл. 248, т. 1, като от дължимата сума се приспада сумата на дължимите такси;
3. до втория работен ден, следващ деня на предоставяне на съответната фактура, при избрана форма за фактуриране в съответствие с чл. 247, т. 2 и 3 и чл. 248, т. 2 и 3, като от дължимата сума се приспада сумата на дължимите такси.
Раздел ХII
Разплащания на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 258. Крайният срок за плащане на издадените от БНЕБ – ЕАД, фактури е до 5 (пет) работни дни след издаването на съответната фактура.
Чл. 259. Продуктите по сделки, сключени на екран „Непрекъсната търговия“, се заплащат в съответствие със срока на доставка, както следва:
1. продукти със срок на доставка до 31 (тридесет и един) календарни дни включително се заплащат не по-късно от 16,00 ч. в деня, следващ деня на сключване на сделката; продукти, за които крайният срок за подаване на оферти е до един или два дни преди първия ден на доставка, се заплащат не по-късно от 14,00 ч. в деня за известяване на графици; при постъпване на сумата по банковата сметка на продавача се издава фактура за полученото плащане;
2. продукти със срок на доставка, по-дълъг от 32 (тридесет и два) календарни дни, се заплащат последващо два пъти месечно; продавачът е длъжен да издаде фактура, а купувачът е длъжен да заплати енергията до 5 (пет) работни дни след издаването на фактурата.
Чл. 260. Продуктите по сделки, сключени на екран „Търгове“, се заплащат в съответствие с параметрите, посочени от инициатора на търга.
Глава осма
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Раздел I
Отказ от сключване на допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 261. При отказ от сключване на допълнително споразумение, отговарящо на изискванията на раздел VІ от глава шеста от страни по сделката, всяка от тях заплаща на БНЕБ – ЕАД, дължимите по сделката такси съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, за целия период на доставка.
Чл. 262. (1) При отказ от сключване на допълнително споразумение, отговарящо на изискванията на раздел VІ от глава шеста, от една от страните по сделката тази страна заплаща на БНЕБ – ЕАД, кумулативно стойността на блокираното по сделката изискуемо обезпечение и стойността на дължимите от двете страни такси по сделката за целия период на доставка.
(2) Стойността на блокираното по сделката изискуемо обезпечение се превежда на изрядната страна от БНЕБ – ЕАД.
Раздел II
Прекратяване на допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 263. При прекратяване на допълнително споразумение по взаимно съгласие на страните всяка от тях заплаща на БНЕБ – ЕАД, в двоен размер стойността на дължимите такси съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, за първоначално уговорения период на доставка по съответното допълнително споразумение.
Чл. 264. При предсрочно прекратяване на допълнително споразумение по причина, за която отговаря една от страните, тази страна заплаща на БНЕБ – ЕАД, в двоен размер стойността на дължимите от двете страни такси съгласно Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, за първоначално уговорения период на доставка по съответното допълнително споразумение.
Раздел III
Забава за плащане по допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 265. Неустойките при забава на плащане по сключени сделки на екран „Търгове“ се определят от инициатора на търга в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 266. При неспазване на сроковете за плащане по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ купувачът дължи на продавача неустойка за забавено плащане в размер на законната лихва, начислена за всеки календарен ден от датата на падежа до датата на плащане.
Чл. 267. При неспазване на сроковете за плащане по сключени сделки за продукти със срок на доставка 1 (един) ден на екран „Непрекъсната търговия“ БНЕБ – ЕАД, има право да усвои блокираното по сключената сделка обезпечение и да го преведе на продавача по съответната сделка.
Раздел IV
Неприемане/недоставяне на електрическа енергия по допълнително споразумение на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 268. Неустойките при неприемане/ недоставяне на електрическа енергия по сключени сделки на екран „Търгове“ се определят от инициатора на търга в заявлението за иницииране на търг.
Чл. 269. При недоставяне на електрическа енергия по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ продавачът дължи на купувача неустойка, чийто размер се изчислява за всеки отделен час по следната формула:
Нпрод = недоставено количество в MWh х (Цн – Цдс),
където:
„Нпрод“ е стойността на неустойката, дължима от продавача;
„Цн“ е цената за недостиг за съответния час, формирана на балансиращия пазар на електрическа енергия, опериран от ЕСО – ЕАД;
„Цдс“ е цената на електрическата енергия по съответното допълнително споразумение.
Чл. 270. При неприемане на електрическа енергия по сключени сделки на екран „Непрекъсната търговия“ купувачът дължи на продавача неустойка, чийто размер се изчислява за всеки отделен час по следната формула:
Нкуп = неприето количество в MWh х (Цдс – Ци),
където:
„Нкуп“ е стойността на неустойката, дължима от купувача;
„Цдс“ е цената на електрическата енергия по съответното допълнително споразумение;
„Ци“ е цената за излишък за съответния час, формирана на балансиращия пазар на електрическа енергия, опериран от ЕСО – ЕАД.
Чл. 271. Срокът за заплащане на дължимите неустойки по чл. 269 и 270 е до 5 (пет) работни дни от датата на тяхното предявяване.
Чл. 272. При неприемане/недоставяне на електрическа енергия по сключени сделки БНЕБ – ЕАД, начислява дължимите такси съгласно параметрите на сключената сделка без оглед на неприетите/недоставените количества.
Раздел V
Други плащания на пазарен сегмент „Двустранни договори“
Чл. 273. За възстановяване на достъпа до ЕСТ след всяко отстраняване по реда на чл. 37 търговският участник заплаща на БНЕБ – ЕАД, 50 % (петдесет процента) от таксата за участие съгласно Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 274. Търговски участник, който е вписан в списък „Неизрядни участници“ поради анулиране на търгове, в продължение на 1 (една) година заплаща на БНЕБ – ЕАД, в двоен размер таксата за иницииране на търг при всеки следващ иницииран търг.
Раздел VI
Неизпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение по глава седма
Чл. 275. При неизпълнение на задълженията за актуализиране размера на наличното обезпечение до размера на изискуемото съгласно раздел VІ на глава седма БНЕБ – ЕАД:
1. за срок от един месец увеличава с 0,04 BGN/MWh размера на такса сетълмент, определена в Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, при трето неизпълнение от търговски участник на задълженията за актуализиране размера на наличното обезпечение до размера на изискуемото за период от един месец, като за определяне на броя на неизпълненията се вземат предвид тези и за двата пазарни сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. може да не допусне търговски участник до участие в следващата борсова сесия и/или да ограничи достъпа до пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или да анулира офертата на търговски участник, ако същата е високорискова за провеждането на борсовата сесия.
Чл. 276. При неизпълнение на задълженията за поддържане на размера на налично обезпечение, по-голямо от общото задължение към БНЕБ – ЕАД, съгласно раздел VІ на глава седма БНЕБ – ЕАД:
1. за срок от един месец увеличава с 0,04 BGN/MWh размера на такса сетълмент, определена в Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, при трето поредно неизпълнение от търговски участник на задълженията за поддържане на размера на налично обезпечение, по-голямо от общото задължение към БНЕБ – ЕАД, за период от един месец, като за определяне на броя на неизпълненията се вземат предвид тези и за двата пазарни сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“;
2. изисква извънредно обезпечение в размер на стойността, с която общото задължение към оператора е надвишило наличното обезпечение, за срок от един месец;
3. може да не допусне търговски участник до участие в следващата борсова сесия и/или да ограничи достъпа до пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“, и/или да анулира офертата на търговски участник, ако същата е високорискова.
Чл. 277. (1) При всяко последващо неизпълнение след тези по чл. 275 и/или 276 БНЕБ – ЕАД, увеличава размера на такса сетълмент с нови 0,04 BGN/MWh за срок от един месец.
(2) Увеличението както на размера, така и на срока по ал. 1, се прилага при всяко следващо неизпълнение.
Чл. 278. Увеличаването на таксите по чл. 275, 276 и 277 се извършва в двуседмичен срок от установяване на неизпълнението, но не по-късно от два месеца от извършването му.
Раздел VII
Неизпълнение на задължението за разплащане на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ съгласно глава седма
Чл. 279. (1) БНЕБ – ЕАД, за срок от един месец увеличава с 0,04 BGN/MWh размера на определената в Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД, такса „оборот“ за съответния пазарен сегмент при трето поредно неизпълнение от страна на търговски участник на задълженията за разплащане на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ в рамките на период от един месец, като за определяне на броя на неизпълненията се вземат предвид тези и за двата пазарни сегмента „В рамките на деня“ и „Ден напред“.
(2) При всяко следващо неизпълнение, след като търговският участник е бил санкциониран по реда на ал. 1, БНЕБ – ЕАД, увеличава размера на таксата по ал. 1 с още 0,04 BGN/MWh за срок от един месец.
(3) Увеличението както на размера, така и на срока по ал. 2, се прилага при всяко следващо неизпълнение.
(4) Увеличаването на таксите по ал. 1, 2 и 3 се извършва в двуседмичен срок от установяване на неизпълнението, но не по-късно от два месеца от извършването му.
Глава девета
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 280. (1) Операторът осъществява наблюдение на борсовия пазар с цел гарантиране, че търговията и всички други дейности протичат в съответствие с тези правила и приложимото законодателство.
(2) БНЕБ – ЕАД, сезира КЕВР по официален път при съмнение за незаконосъобразно поведение на търговски участник.
Чл. 281. БНЕБ – ЕАД, може да отправи искане за предоставяне на информация от търговски участник и/или координатори на балансиращи групи, и/или ЕСО ЕАД, във връзка с осъществяване на наблюдение и контрол на борсовия пазар.
Чл. 282. Всички представители на търговските участници се задължават да се придържат към поведение, отговарящо на високи етични стандарти, в съответствие с приложимите регулаторни и правни задължения и добрата бизнес практика с цел поддържане на висок стандарт на работа по време на оперирането на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 283. Всеки търговски участник се задължава, че всички подадени от него оферти отразяват реален интерес за покупка и/или продажба на електрическа енергия и че всички сделки, по които търговският участник е страна, са реални.
Чл. 284. Търговските участници са длъжни да не влияят на цената или ценовата структура на борсовия пазар на електрическа енергия или по някакъв начин да нарушават достъпа или да възпрепятстват участието на други търговски участници.
Раздел II
Забрана за манипулиране на пазара
Чл. 285. На търговските участници се забранява извършването или опитът за извършване на манипулиране на борсовия пазар на електрическа енергия.
Чл. 286. Тази забрана включва без ограничение:
1. всяко манипулативно поведение във връзка с подаване на неверни или подвеждащи сигнали;
2. всякакви предварителни договаряния за сключване на споразумения или сътрудничество между търговските участници или между търговските участници и трети лица;
3. всяко поведение за позициониране на цените.
Чл. 287. На търговските участници се забранява всякакво манипулативно поведение във връзка с подаване на неверни или подвеждащи сигнали, като:
1. регистриране на оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия без подходяща икономическа и друга видима обосновка;
2. регистриране на оферти за покупка и/или продажба на електрическа енергия без намерение тези оферти да доведат до реализиране на съответните сделки;
3. даване на неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро с физическа доставка;
4. използването на фиктивно средство или друга форма на заблуда или измама, както и подаването на неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на енергийни продукти на едро с физическа доставка;
5. разпространяване на фалшива или подвеждаща пазарна информация чрез медиите, включително интернет или по друг начин.
Чл. 288. На търговските участници се забранява тайно договаряне или тайно сътрудничество, както и предварително договаряне.
Чл. 289. На търговските участници се забранява определяне на цената за един или повече енергийни продукти с физическа доставка на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е издало нареждането за търгуване, докаже, че причините са законни и че въпросната сделка или оферта са съобразени с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия.
Раздел III
Забрана за търгуване с вътрешна информация
Чл. 290. На търговските участници или техни контрагенти, които притежават вътрешна информация във връзка с енергиен продукт на едро, се забранява да:
1. използват тази информация, когато придобиват или се разпореждат или когато се опитват да придобият или да се разпоредят за своя собствена сметка или за сметка на трето лице пряко или косвено с продукти, за които се отнася тази информация;
2. разкриват тази информация на трето лице, освен ако това не е в рамките на нормалните условия на изпълнение на неговата работа или задължения;
3. предлагат или подтикват друго лице въз основа на вътрешна информация да придобива или да се разпорежда с продукти, за които се отнася информацията.
Раздел IV
Прозрачност
Чл. 291. (1) Търговските участници се задължават публично да разкриват информация, с която разполагат по отношение на търговска дейност или съоръжения, които съответният търговски участник или неговото предприятие-собственик или свързано предприятие притежава или контролира, или по отношение на въпроси, свързани с тяхната експлоатация, за които въпросният участник на пазара или въпросното предприятие носи отговорност, независимо дали изцяло или отчасти. Такова разкриване включва информация, свързана с капацитета и използването на съоръжения за производство, потребление или пренос на електроенергия, включително планирани или непланирани промени в работата на тези съоръжения.
(2) Публикуването на информацията по ал. 1 на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, има информативен характер за останалите търговски участници, но не съставлява изпълнение на задълженията на търговски участник по смисъла на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1227/2011 от 25.11.2011 г. на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия във връзка с чл. 10, параграф 1 от Регламент за изпълнение № 1348/2014 за разкриване на вътрешна информация на интернет страница на доставчик на услуги – платформа за разкриване на вътрешна информация.
Чл. 292. Изискванията за разкриване на информация не се прилагат за информация за собствени планове и стратегии за търгуване на търговския участник.
Чл. 293. Търговският участник публично разкрива всяка вътрешна информация, която е точна по своето естество, не е била направена публично достояние и се отнася пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро и която, ако бъде направена публично достояние, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.
Чл. 294. Когато информацията подлежи на публично разкриване, тя включва най-малко информация за:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. статус на събитието;
3. вид неразполагаемост;
4. тип на събитието;
5. час и дата на публикуване на съобщението;
6. начало на събитието;
7. край на събитието;
8. измервателна единица;
9. неразполагаема мощност;
10. разполагаема мощност;
11. инсталирана мощност;
12. причина за неразполагаемостта;
13. забележка;
14. тип гориво;
15. пазарна зона;
16. засегнат актив или електропроизводствена единица;
17. EIC код на засегнатия актив или електропроизводствена единица;
18. наименование на пазарния участник;
19. ACER код на пазарния участник.
Чл. 295. (1) Търговските участници се задължават да разкрият публично информацията възможно най-рано, но не по-късно от 60 минути след настъпване на събитието. Информацията се разкрива публично чрез съобщение на интернет сайта на съответния търговски участник, както и на интернет страницата на оператора, съгласно Инструкция „Публикуване на вътрешна информация на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД“.
(2) За да бъде публикувана информацията незабавно, търговският участник самостоятелно регистрира съобщението на интернет страницата на оператора, след което информацията става публично достъпна. За тази цел търговският участник предварително е получил от оператора профил с потребителско име и парола за достъп и връзка към интернет страницата на оператора.
(3) Търговският участник носи отговорност за пълнотата, точността и навременното предоставяне на информацията, подлежаща на публично разкриване.
Чл. 296. Търговският участник може на своя отговорност по изключение да забави публичното разкриване, за да не накърни законните си интереси, при условие че такъв пропуск няма да подведе обществеността и търговският участник може да гарантира поверителността на информацията и не взема решения, свързани с търгуването на борсовия пазар въз основа на тази информация.
Чл. 297. При съобщение, свързано със спиране, ограничаване, увеличаване на мощността или демонтаж на мощност, ако операторът определи, че такова съобщение не е достатъчно или не описва адекватно съответната информация, БНЕБ – ЕАД, може да изиска от търговския участник да предостави допълнително разяснение.
Раздел V
Предоставяне на информация
Чл. 298. Всеки търговски участник се съгласява, че:
1. БНЕБ – ЕАД, предоставя периодично информация за търговията на борсовия пазар и друга съответна информация на съответния регулаторен орган;
2. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация, независимо дали такава информация е придобита в контекста на анализ или не, при поискване от регулаторния орган или компетентен такъв;
3. БНЕБ – ЕАД, може да предоставя информация на други борсови оператори или преносния оператор, при условие че има писмена договорка между БНЕБ – ЕАД, и съответната страна, за целево и поверително третиране на такава информация;
4. комуникацията с БНЕБ – ЕАД, може да се записва, съхранява и използва във връзка с наблюдението на спазването на тези правила и приложимото законодателство; всеки търговски участник осигурява всички необходими съгласия от съответните служебни лица, служители и представители, преди такива лица да комуникират с БНЕБ – ЕАД, от името на търговския участник.
Чл. 299. Получената по реда на тази глава информация се използва единствено за целите, посочени в тези правила. БНЕБ – ЕАД, може да оповести резултатите от извършените наблюдения и контрол по конкретен въпрос, при условие че името на съответния търговски участник не се разкрива.
Чл. 300. БНЕБ – ЕАД, може публично да разкрива името на търговски участник по време на наблюдението единствено ако такова разкриване е необходимо, за да поддържа целостта на борсовия пазар.
Чл. 301. БНЕБ – ЕАД, провежда наблюдение и анализ на борсовия пазар за възможни неправомерни действия, извършени на този пазар.
Чл. 302. БНЕБ – ЕАД, уведомява КЕВР в случай на съмнение за осъществено неправомерно действие на борсовия пазар.
Глава десета
ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ
Раздел I
Собственост върху информацията
Чл. 303. Информация, представена под формата на оферти за покупка и/или продажба от търговските участници чрез ЕСТ или по друг начин, както и информацията, произтичаща от търговията на пазарните сегменти, принадлежат на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 304. БНЕБ – ЕАД, има право да ползва и обработва информацията за подадени оферти и реализирани сделки и друга информация по отношение на физическите и финансовите взаимоотношения без задължение за поверителност към търговските участници, доколкото такава информация не засяга отделен търговски участник. Търговските участници нямат право на възнаграждение по отношение на такива дейности.
Чл. 305. БНЕБ – ЕАД, може във всеки един момент да поиска правна и финансова информация, свързана с участието на търговския участник на борсовия пазар на електрическа енергия. Непредоставяне на информацията в определения от БНЕБ – ЕАД, срок се счита за неизпълнение на правилата.
Чл. 306. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация на компетентните органи в съответствие с приложимото законодателство.
Чл. 307. БНЕБ – ЕАД, има право да разкрива информация в съответствие с глава девета.
Раздел II
Комуникация
Чл. 308. Комуникацията между БНЕБ – ЕАД, и търговските участници по оперативни въпроси се осъществява по имейл и/или по телефон между отговорниците за търговия и отговорниците за сетълмент и обезпечения, посочени в договора за участие, и съответните служители от оперативните звена в БНЕБ – ЕАД.
Чл. 309. БНЕБ – ЕАД, предоставя информация, свързана с работата на борсовия пазар, на интернет страницата си и/или чрез изпращане на имейл на отговорниците за търговия и отговорниците за сетълмент и обезпечения, посочени в договора за участие. Търговските участници се задължават да се информират своевременно относно актуалната информация от БНЕБ – ЕАД.
Чл. 310. Съобщения, изпратени по време на периода на подаване на оферти, които засягат търговията, се изпращат на имейлите на отговорниците за търговия и/или се обявяват на интернет страницата на оператора, и/или се публикуват в ЕСТ.
Чл. 311. БНЕБ – ЕАД, публикува на своята интернет страница:
1. образец на договор за участие на борсов пазар;
2. образци на документи, които са задължителни за търговските участници;
3. адрес за кореспонденция;
4. информация за контакт с оператора, включително имейл;
5. Тарифата за таксите на БНЕБ – ЕАД;
6. регистър на търговските участници;
7. инструкции по тези правила.
Глава единадесета
 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 312. При наличие на събития и/или обстоятелства, представляващи непреодолима сила, страните се задължават взаимно да се уведомяват по официален път за началото на такива събития и/или обстоятелства, като страната, позоваваща се на непреодолима сила, задължително разполага и представя на другата страна сертификат за форсмажор, издаден от оторизиран орган за възникването й.
Чл. 313. БНЕБ – ЕАД, и търговските участници не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на непреодолима сила за периода, докато трае непреодолимата сила. Ако някоя от страните преди настъпването на непреодолимата сила е била в забава за изпълнение на свое задължение, същата не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 314. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, изискуеми преди настъпването на непреодолимата сила.
Чл. 315. Страната, която е под въздействие на непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно по официален път другата страна за обстоятелствата и ограниченията, наложени от непреодолимата сила. Страната, която претендира за непреодолима сила, полага необходимата грижа, за да смекчи последиците от тази сила.
Чл. 316. Ако непреодолимата сила продължи толкова дълго, че страната няма интерес от изпълнението, тя може да прекрати засегнатата услуга, без да дължи обезщетение, с отправяне на официално уведомление с обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава търговските участници и/или БНЕБ – ЕАД, от задълженията му за плащане, възникнали преди прекратяването.
Глава дванадесета
ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 317. Всички промени в тези правила се одобряват от КЕВР и се публикуват на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
Чл. 318. Всякакви претенции, спорове или различия, които могат да възникнат от или във връзка с тези правила, се уреждат в съответствие с действащото българско законодателство.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „ACER“ е Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори.
2. „Euphemia“ е алгоритъм, собственост на обединението PCR, който се оперира съгласно публично оповестени процедури. Координатор на алгоритъма Euphemia e борсов оператор, който в определения ден е водещ в процеса по изчисляване на резултатите от тръжната сесия на обединението SDAC чрез Euphemia алгоритъма.
3. „Борсов пазар“ е съвкупността от всички организирани пазарни сегменти, оперирани и администрирани от „Българска независима енергийна борса“ – ЕАД, на които се сключват сделки с електрическа енергия с физическа доставка.
4. „Борсова сесия“ е времето за провеждане на организирана търговия на пазарен сегмент „Ден напред“ при търговия с продукти с доставка в деня, следващ деня на търговия.
5. „Вътрешна информация“ означава информация, точна по своето естество, която не е била направена публично достояние, отнасяща се пряко или косвено до един или повече енергийни продукти на едро с физическа доставка и която, ако бъде направена публично достояние, вероятно би повлияла съществено на цените на тези енергийни продукти на едро.
6. „Генераторна единица“ е самостоятелен генератор на електрическа енергия, принадлежащ към електропроизводствена единица.
7. „Ден D“ е ден на доставка, в който се извършва физическата доставка.
8. „Ден D-1“ е ден на търговия, през който се подават оферти от търговските участници и се осъществяват сделките на борсовия пазар, предхождащ деня на доставка.
9. „Договор за участие“ е договор, който регламентира правата и задълженията на БНЕБ – ЕАД, и търговския участник във връзка с участието на борсов пазар на електрическа енергия.
10. „Допълнително споразумение“ е споразумение, неразделна част от СДППЕЕ, по силата на което се уреждат параметрите на конкретна сделка, сключена на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
11. „Единно обединение на пазарите „Ден напред“ е проект за обединение на националните електроенергийни пазари на базата на Европейския целеви модел (Single Price Market Coupling for DAM) с имплицитно разпределение на трансграничните преносни способности.
12. „Електронна система за търговия“ е софтуерна система, ползвана за администриране на процеса по подаване на оферти и изчисляване на резултатите от търговията на борсовия пазар.
13. „Електронни системи за сетълмент“ са електронни системи, ползвани за администриране на процесите по сетълмент, обезпечения и управление на финансовия риск на пазарни сегменти „Ден напред“ и „В рамките на деня“ и на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
14. „Електропроизводствена единица“ е съоръжение за производство на електрическа енергия, състоящо се от една генераторна единица или от съвкупност от генераторни единици.
15. „Екран за търговия“ е екран „Непрекъсната търговия“ и екран „Търгове“.
16. „Екран „Непрекъсната търговия“ е екран за търговия, на който се подават оферти и се сключват сделки чрез непрекъсната търговия, част от ЕСТ-ДД.
17. „Екран „Търгове“ е екран за търговия, на който се подават оферти и се сключват сделки чрез провеждане на търгове за покупко-продажба на електрическа енергия, част от ЕСТ-ДД.
18. „Застраховка-гаранция“ е застрахователен договор (полица), сключен съобразно разпоредбите на Кодекса за застраховането, приложение № 1 „Класове застраховки“, раздел II „Класове общо застраховане“ А 15 „Гаранции“.
19. „Заявител“ е юридическо лице, подало заявление за регистрация на борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД.
20. „Заявление за иницииране на търг“ е бланка-образец, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, задължителна за всеки инициатор на търг.
21. „Заявление за регистрация“ е бланка-образец, публикувана на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, задължителна за всеки заявител.
22. „Индивидуални условия“ са неразделна част от допълнително споразумение, подписано в резултат на сключена сделка.
23. „Инициатор на търг“ е търговски участник, подал заявление за иницииране на търг при условията и в сроковете съгласно тези правила.
24. „Купувач“ е търговски участник, сключил сделка за покупка на електрическа енергия.
25. „Манипулиране на пазара“ е:
а) сключване на сделка или подаване на оферта за търговия с продукти, които: дават или има вероятност да дадат лъжливи или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на продуктите, или определят, или се прави опит да се определи чрез действията на едно или повече лица, действащи заедно, цената на един или повече продукти на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е подало съответната оферта за търгуване, докаже, че причините, които са го мотивирали да направи това, са законни и че въпросната сделка или оферта са съобразени с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с електрическа енергия, или използва, или се прави опит да се използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с които се дават или могат да се дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на продуктите;
б) разпространяване на информация по медиите, включително по интернет или с всякакви други средства, която дава или е възможно да даде лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на доставката, търсенето или цената на продуктите, включително разпространяване на слухове и на неверни или заблуждаващи новини, когато лицето, извършващо разпространението, е знаело или би трябвало да знае, че информацията е невярна или заблуждаваща.
26. „Непреодолима сила“ са непредвидени и непредотвратими събития и/или обстоятелства, или комбинация от събития от извънреден характер извън контрола на страните, възникнали след започване на търговия от страна на търговски участник, включващи, но неограничаващи се до: война, саботаж, въстания, революция, бунт, експлозия, пожар, природни бедствия (наводнения, земетресения, гръм, буря, ураган, торнадо, проливен дъжд, градушка, свличане, срутвания на земни маси, заледявания и др.), по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, доколкото тези събития и/или обстоятелства създават невъзможност за изпълнение на задълженията по тези правила.
27. „Недоставяне на електрическа енергия“ е отказ от страна на продавач да изпълни задълженията си според допълнителното споразумение към СДППЕЕ, свързано с доставяне на електрическа енергия.
28. „Неприемане на електрическа енергия“ е отказ от страна на купувач да изпълни задълженията си, според допълнителното споразумение към СДППЕЕ, свързано с приемане на доставката на електрическа енергия.
29. „Неработен ден“ е почивен или празничен ден по смисъла на Кодекса на труда, през който банките, осъществяващи дейността си на територията на Република България, не обслужват клиенти.
30. „Нетен купувач“ е търговски участник, който за определен период на доставка е реализирал сделки за покупка на електрическа енергия с обща стойност, по-голяма от общата стойност на реализираните от него сделки за продажба.
31. „Нетен продавач“ е търговски участник, който за определен период на доставка е реализирал сделки за продажба на електрическа енергия с обща стойност, по-голяма от общата стойност на реализираните от него сделки за покупка.
32. „Нетна покупка“ се наблюдава, когато общата стойност на реализираните сделки за покупка от един и същи участник е по-голяма от общата стойност на реализираните сделки за продажба за определен период на доставка.
33. „Нетна продажба“ се наблюдава, когато общата стойност на реализираните сделки за продажба е по-голяма от общата стойност на реализираните сделки за покупка за определен период на доставка.
34. „Нетно генерирано задължение към оператора“ е разликата от: (i) сбора на всички фактурирани и неплатени задължения, включително тези, за които не е настъпил падежът, и стойността на всички нефактурирани реализирани покупки, и (ii) стойността на всички нефактурирани реализирани продажби.
35. „Непрекъсната търговия“ е механизъм за търговия, при който участниците могат да подават оферти, които се съпоставят непрекъснато, и сключват сделки за покупко-продажба на електрическа енергия.
36. „Опит за участие в манипулиране на пазара“ е:
а) сключване на сделка, подаване на оферта или предприемане на друго действие, свързано с продукт, с намерение да се: дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на продуктите; определят цените на един или повече продукти на изкуствено равнище, освен ако лицето, което е осъществило сделката или е издало нареждането, докаже, че причините, които са го мотивирали да направи това, са законни и че сделката или офертата, подадена от търговски участник, е съобразена с приетите пазарни практики на съответния пазар за търговия на едро с енергия, или използва фиктивен способ или всякаква друга форма на заблуда или на измама, с която се дават или могат да се дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането, търсенето или цената на продуктите;
б) разпространяването на информация, включително по интернет или по какъвто и да е друг начин, с намерение да се дадат лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на доставките, търсенето или цената на продуктите.
37. „Основателна причина“ е обективен факт от действителността, при наличието на който допълнително споразумение може да бъде прекратено предсрочно и едностранно от изправната страна, изразяващ се в образувано производство за обявяване в несъстоятелност, обявена несъстоятелност и образувано производство по ликвидация, инициирани срещу неизправната страна, неприемане или недоставяне на електрическа енергия, прекратяване, отнемане и/или изтичане на срока на издадена лицензия по ЗЕ, както и всяко неизпълнение на тези правила от страна на търговски участник.
38. „Отговорник за търговия“ е физическо лице, което е определено в договора за участие от търговски участник да подава, анулира и модифицира оферти, изпраща заявки за подаване, модифициране или анулиране на оферти на оператора и/или да изпраща заявления за иницииране на търг.
39. „Отговорник за сетълмент и обезпечения“ е физическо лице, което е определено в договора за участие от търговски участник като отговорно по всички въпроси, свързани със сетълмент и обезпечения.
40. „Официално уведомление или уведомяване по официален път“ е такова уведомление, което се осъществява по факс, предоставен от търговския участник, по електронен път до имейли на представляващите и/или отговорниците за търговия, и/или отговорниците за сетълмент и обезпечения, с писмо, адресирано до представляващия търговския участник и изпратено на представения адрес за кореспонденция, по факс, предоставен от оператора, по електронен път до имейл, предоставен от оператора или посочен на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД, или с писмо, адресирано до оператора, изпратено на актуалния адрес за кореспонденция, посочен на интернет страницата на БНЕБ – ЕАД.
41. „Пазарен сегмент „В рамките на деня“ е сегмент от борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, осигуряващ възможност за търговия на продукти с доставка в деня на търговия и в деня, следващ деня на търговия, като сделките на този сегмент се осъществяват чрез механизъм за непрекъснато договаряне и се сключват автоматично при наличието на взаимно удовлетворяващи се активни оферти.
42. „Пазарен сегмент „Ден напред“ е сегмент от борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, осигуряващ възможност за търговия на продукти с доставка в деня, следващ деня на търговия, който сегмент се оперира на базата на търг, а сетълментът на сделките, сключени за всеки отделен интервал на доставка, се осъществява по една еднаква за всички търговски участници цена – клирингова цена за съответния интервал на доставка.
43. „Пазарен сегмент „Двустранни договори“ е сегмент от борсовия пазар на електрическа енергия, организиран от БНЕБ – ЕАД, осигуряващ възможност за търговия на продукти с различен срок на доставка, равен или по дълъг от 1 (един) ден, който сегмент предоставя възможност на търговските участници да търгуват на екрани за търговия: екран „Търгове“ и екран „Непрекъсната търговия“.
44. „Планирано събитие“ е събитие, което е известно предварително на първоначалния собственик на съответните данни.
45. „Продавач“ е търговски участник, сключил сделка за продажба на електрическа енергия.
46. „Профил“ са създадени от оператора индивидуални потребителско име и парола, чрез които отговорникът за търговия се идентифицира и получава достъп до ЕСТ.
47. „Предсрочно прекратяване на допълнително споразумение“ е прекратяване на допълнително споразумение от изправната страна преди изтичане на срока на действие на споразумението поради неизпълнение на задълженията от насрещната страна, по взаимно съгласие и/или при наличие на основателна причина.
48. „Разумен срок“ е подходящ срок според обстоятелствата, но не по-дълъг от 10 (десет) работни дни.
49. „Свободно обезпечение“ е частта от наличното обезпечение на търговски участник, което не е блокирано като изискуемо обезпечение на пазарни сегменти „В рамките на деня“ и „Ден напред“ и/или по сключени сделки на пазарен сегмент „Двустранни договори“.
50. „Сключена сделка“ е налице, когато оферта за покупка и оферта за продажба се срещнат/съвпаднат в съответната ЕТС.
51. „Списък „Допустими контрагенти“ е списък, който се създава от оператора за всички търговски участници след отправено искане и въз основа на подписан СДППЕЕ.
52. „СДППЕЕ“ е договор, който урежда правата и задълженията на страните в резултат на сключена сделка на екран за търговия.
53. „Тарифа за таксите на БНЕБ – ЕАД“ е актуална ценова листа, публикувана на интернет страницата на оператора.
54. „Търговски участник“ е юридическо лице, сключило договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия с БНЕБ – ЕАД.
55. „Търг“ е онлайн търг за покупка или продажба на електрическа енергия, който се инициира от търговски участник чрез заявление за иницииране на търг и се организира от оператора, като подадените оферти се класират и се сключват сделки съобразно класирането.
56. „Търговски календар“ е секция на интернет страницата на оператора, в която под формата на календар се публикува информация за инициирани търгове.
57. „Финансови задължения“ са задълженията на търговски участник да предоставя и поддържа обезпечение, задълженията за разплащане по фактури и задълженията за разплащане по начислени лихви, неустойки и други плащания.
58. „Часови интервал“ е интервалът между два поредни часа с продължителност 60 (шестдесет) минути.
59. „Часови продукт“ е продукт, търгуван на борсовия пазар с продължителност на доставката един час.
60. SDAC е единно паневропейско обединение на пазарите с доставка „Ден напред“, създадено и управлявано съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Тези правила се прилагат за всички търговски участници, които преди датата на влизането им в сила имат сключен договор за участие на борсов пазар и/или договор за участие на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.
(2) Търговски участници, които към датата на влизане в сила на тези правила са изключени от някой от сегментите или от борсовия пазар, след шест месеца могат да започнат нова процедура по регистрация, след като изцяло са уредили финансовите си задължения към оператора и/или към изправната страна по сделка, която е предсрочно прекратена.
§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на тези правила търговските участници сключват нов договор за участие на борсов пазар с БНЕБ – ЕАД, регламентиращ участието им на борсовия пазар на електрическа енергия.
§ 4. Тези правила влизат в сила от датата на обнародването им в „Държавен вестник“.
Председател: Иван Иванов
4537