Министерски съвет
брой: 54, от дата 16.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.26


Постановление № 123 от 12 юни 2020 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 12 ЮНИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 3, 23 и 74 от 2019 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 16, ал. 1 числото „16“ се заменя със „17“.
2. В чл. 31 се създават т. 7 и 8:
„7. организира и осъществява вписването на данни в Регистъра на информационните ресурси;
8. осъществява общата организация по управление и използване на удостоверенията за електронен подпис.“
3. В чл. 32:
а) в основния текст числото „8“ се заменя с „9“;
б) създава се т. 10:
„10. дирекция „Национален координационен център“.“
4. В раздел VІІІ се създава чл. 41а:
„Чл. 41а. Дирекция „Национален координационен център“:
1. осъществява оперативно дежурство, като оперативно събира и обработва информация, свързана с компонентите на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда;
2. осъществява наблюдение на информации, свързани с компонентите на околната среда, както и факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, когато е необходимо;
3. изгражда и поддържа комуникационно-информационна инфраструктура, осигуряваща достъп до необходимите информационни ресурси;
4. събира информация, постъпваща от информационни системи и системи за видеонаблюдение;
5. предоставя периодична информация на министъра на околната среда и водите;
6. осъществява обмен на информация на оперативно ниво с други органи на власт и администрации, свързана с компонентите на околната среда;
7. събира и предоставя информация на специализираните дирекции съобразно функционалните им компетентности за подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите;
8. предоставя информация на компетентните дирекции за сигнали за нарушения на екологичното законодателство.“
5. В приложение № 1 към чл. 16, ал. 2:
а) на ред „Численост на персонала в администрацията на Министерството на околната среда и водите“ числото „415“ се заменя с „417“;
б) на ред „Обща администрация“ числото „85“ се заменя с „86“;
в) на ред „Стопанска дейност и човешки ресурси“ числото „17“ се заменя с „16“;
г) на ред „дирекция Информационно обслужване“ числото „6“ се заменя с „8“;
д) на ред „Специализирана администрация“ числото „301“ се заменя с „302“;
е) на ред „дирекция „Политики по околната среда и координация на контролната дейност“ числото „12“ се заменя с „11“;
ж) на ред „дирекция „Национална служба за защита на природата“ числото „34“ се заменя с „32“;
з) на ред „дирекция „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околна среда и предотвратяване на замърсяването“ числото „25“ се заменя с „24“;
и) на ред „Политики по изменение на климата“ числото „12“ се заменя с „11“;
к) на ред „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ числото „24“ се заменя с „23“;
л) на ред „Управление на водите“ числото „31“ се заменя с „28“;
м) на ред „Координация на въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество“ числото „29“ се заменя с „28“;
н) след ред „Координация на въпросите на Европейския съюз и международното сътрудничество – 28“ се създава нов ред:
„дирекция „Национален координационен център“ – 11.“
§ 2. В Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 80 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 23 от 2019 г.) в т. 2 от приложението към чл. 2, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В буква „н“ числото „46“ се заменя със „75“.
2. В буква „п“ числото „25“ се заменя с „23“.
3. Буква „р“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
4465