Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН    София
брой: 55, от дата 19.6.2020 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.89


конкурси за главен асистент и доценти

 

5. – Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН – София, обявява конкурси за: главен асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, за секция ,,Балканите през ХV – ХІХ век“ – един; доценти в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология, за секция „Средновековни Балкани“ – един; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, за секция „Култура на Балканите“ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45, тел.: 02 980 62 97; 0886 568 862.
4453