Министерство на финансите
брой: 53, от дата 12.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.29


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 25 и 60 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „началника на митническо учреждение“ се заменят с „митническото учреждение“.
§ 2. В чл. 4б, ал. 2 думите „чл. 21, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 21, ал. 1, т. 2 и 3“.
§ 3. Създава се чл. 23г:
„Чл. 23г. (1) Когато енергийни продукти са използвани за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства за нуждите на структури в Министерството на отбраната или Министерството на вътрешните работи, както и за висши военни училища, искането за възстановяване се подава по образец съгласно приложение № 4б от представляващия:
1. Министерството на вътрешните работи, специализирана структура в Министерството на вътрешните работи или от министъра на вътрешните работи;
2. Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, Българската армия или от министъра на отбраната;
3. висше военно училище.
(2) Искането по ал. 1 се подава не по-рано от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са използвани енергийните продукти, за които се иска възстановяване на акциза.
(3) За удостоверяване на правото за възстановяване към искането по ал. 1 се прилагат:
1. копие от фактурите за закупени акцизни стоки или копие от документ, удостоверяващ заплащането на акциза, или митнически декларации за внесени акцизни стоки, за които се иска възстановяване на акциз;
2. документи, доказващи доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове или въздухоплавателни средства (ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд или съответното въздухоплавателно средство);
3. анализен сертификат по чл. 62, ал. 1 и 2 от закона, а в случаите по чл. 22, ал. 3 в анализния сертификат или в протокол трябва да е посочена информация за количествата газьол и за маркиращите вещества в съответствие с чл. 103, ал. 3;
4. декларация по образец съгласно приложение № 4з или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4з, която се предоставя на доставчика от корабопритежателя на плавателен съд, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, и с която се декларират целите на плаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона;
5. декларация по образец съгласно приложение № 4и или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 4и, която се предоставя на доставчика от законен представител или упълномощено лице на авиационен оператор, независимо дали е установен, или не е установен на територията на страната, с която се декларират целите на въздухоплаването, във връзка с изпълнението на критериите за прилагане на правото за възстановяване на акциз за енергийни продукти по чл. 26, ал. 2 от закона.“
§ 4. В чл. 24, ал. 1 след думите „чл. 23а, ал. 1“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а думите „чл. 23б, ал. 1“ се заменят с „чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1“.
§ 5. В чл. 25 след думите „чл. 23а, ал. 1“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а думите „и чл. 23б, ал. 1“ се заменят с „чл. 23б, ал. 1 и чл. 23г, ал. 1“.
§ 6. В глава втора в наименованието на раздел Va накрая се поставя запетая и се добавя „както и за смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403“.
§ 7. В чл. 26д се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочни препарати и препарати за омасляване“, а след думите „1000 кг“ се добавя „или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Към писменото уведомление по чл. 76в, ал. 5 от закона лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, прилагат документи, удостоверяващи количествата (проформа фактури, анализни сертификати, заявки, поръчки и/или други документи) и вида на смазочните масла, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в основния текст след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“, а след думите „1000 кг“ се добавя „или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа“;
б) в т. 3 след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „ал. 5, т. 2“ се заменят с „ал. 6, т. 2“.
8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“.
9. Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 8. В чл. 26е се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочни препарати и препарати за омасляване“, а накрая се добавя „или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа“.
2. В ал. 2 в основния текст след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“ и след думите „1000 кг“ се добавя „или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа“.
3. В ал. 3, изречение второ след думата „масла“ се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“.
4. В ал. 5 след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочните препарати и препаратите за омасляване“.
§ 9. В чл. 26ж, ал. 1 след думата „масла“ се поставя запетая и се добавя „както и смазочни препарати и препарати за омасляване“ и след думите „1000 кг“ се добавя „или 1000 литра в зависимост от определената данъчна основа“.
§ 10. В чл. 37а, ал. 11 думите „началника на митническо учреждение“ се заменят с „директора на териториалната дирекция“.
§ 11. В чл. 49б, ал. 1 думите „чл. 20, ал. 2, т. 6“ се заменят с „чл. 20, ал. 2, т. 6, буква „а“.
§ 12. Създават се чл. 49в и 49г:
„Чл. 49в. (1) За издаване на разрешение по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква „б“ от закона лицензираният складодържател подава искане по образец съгласно приложение № 7ч.
(2) В 7-дневен срок от постъпване на искането директорът на териториалната дирекция издава разрешение за транспортиране на акцизните стоки или мотивиран отказ. Разрешението съдържа най-малко:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
3. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на извеждане на облепените с бандерол акцизни стоки;
4. точен адрес и идентификационен номер на данъчния склад на въвеждане на акцизните стоки;
5. вид, количество и код по КН на акцизните стоки;
6. дата на извършване на транспортирането и описание на маршрута;
7. наименование и код на компетентните митнически учреждения по местонахождение на данъчните складове.
(3) Издаденото разрешение или отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) При транспортиране на акцизни стоки към електронния административен документ се прилагат копие от искането по ал. 1 и разрешението по ал. 2, както и опис на бандеролите, облепени върху акцизните стоки.
Чл. 49г. (1) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8а.
(2) В случаите по чл. 39б, ал. 1 от закона лицензираният складодържател, който е получил и лиценз при условията и по реда на Закона за безмитната търговия, подава до директора на териториалната дирекция по местонахождение на обекта уведомление по образец съгласно приложение № 8б.“
§ 13. В чл. 56ж след думите „код по КН 2710 19 99“ се добавя „както и на смазочни препарати или препарати за омасляване с код по КН 3403“.
§ 14. В глава трета се създава раздел VI с чл. 56к – 56н:
„Раздел VI
Изисквания, изграждане и съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове
Чл. 56к. (1) Системата за видеонаблюдение и контрол по чл. 47б от закона представлява съвкупност от програмно и техническо осигуряване със съответната функционалност, предназначена за осъществяване на видеоконтрол в данъчните складове.
(2) Видеоконтролът в данъчните складове се осъществява чрез:
1. визуално обзорно наблюдение в реално време:
а) на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, както и на физически лица, в случаите на данъчни складове за производство и/или складиране на етилов алкохол;
б) на местата за товарене и разтоварване на акцизни стоки, както и на местата за тяхното въвеждане и извеждане от обекта, за данъчните складове, в които не е възможен пряк достъп на транспортни средства;
в) на местата за въвеждане и извеждане на акцизни стоки в данъчните складове на лицензирани складодържатели, получили лиценз като оператори на обекти за безмитна търговия при условията и по реда на Закона за безмитната търговия;
2. непрекъснат запис на видеоизображения върху цифров регистратор по начин, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;
3. автоматично заснемане и разпознаване на номерата за идентификация на преминаващите транспортни средства, както и на транспортните средства, от и на които се разтоварват/товарят акцизни стоки в случаите на т. 1, буква „б“;
4. автоматично регистриране на съобщения за събития (аларми).
(3) Визуалното наблюдение се извършва от митническите органи в реално време въз основа на предоставен от лицензираните складодържатели отдалечен достъп до системата по ал. 1 и при спазване на следните изисквания:
1. митническите служители достъпват системата единствено през комуникационната мрежа и използвайки софтуерната платформа за видеонаблюдение на Агенция „Митници“;
2. връзката между платформата по т. 1 и системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове се осъществява чрез статичен IP адрес;
3. наблюдението е възможно чрез едновременен преглед в реално време на информацията от няколко видеокамери в обекта, избирани от митническите органи;
4. видеоизображението съдържа информация относно идентификацията и местоположението на видеокамерата;
5. митническите служители могат да увеличават цифрово размера на цялото видеоизображение или на избрана част от него;
6. митническите служители могат да изготвят моментни снимки на заснеманите с видеокамерите събития и да ги записват в графичен файлов формат;
7. митническите служители могат да записват наблюдаваните от тях видеоизображения като видеофайлове.
(4) Лицензираните складодържатели следва да осигурят възможност за отдалечен преглед на информацията по ал. 2, т. 2, като митническите служители е необходимо да могат:
1. да търсят настъпилите (заснетите) събития:
а) по дата и час/минута/секунда;
б) по конкретна видеокамера, съобразно нейната идентификация или местоположение;
в) по конкретно събитие – за случаите на регистрираните в системата за видеонаблюдение и контрол съобщения за събития (аларми);
2. да управляват възпроизвеждането на видеозаписите;
3. да изготвят и записват моментни снимки на заснетите с видеокамерите събития;
4. да записват преглежданите от тях видеозаписи като видеофайлове, като посочват датата и часа за начало и край на записа.
(5) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща към информационната система на Агенция „Митници“ с допустим процент на грешка по отношение на разпознатите номера за идентификация през денонощието не по-голям от:
1. 10 % за шосейните транспортни средства;
2. 15 % за железопътните транспортни средства.
(6) За постигане на допустимия процент на грешка по ал. 5 лицензираните складодържатели могат:
1. да налагат ограничения на скоростта на влизащите и напускащите данъчния склад транспортни средства, вкл. чрез използване на преградни съоръжения;
2. да изискват от лицата, отговорни за управление на транспортните средства, почистване на номерата за тяхната идентификация;
3. да прилагат други технически или технологични решения.
(7) Информацията по ал. 2, т. 3 се изпраща до информационната система на Агенция „Митници“ в съответствие с приложение № 33. Информацията за всяко събитие се изпраща от системата за видеонаблюдение и контрол до момента на получаване на автоматично потвърждение за неговото регистриране. Конкретните изисквания и форматът на изпращаните данни се утвърждават от директора на Агенция „Митници“, като се публикуват на интернет страницата на Агенция „Митници“.
(8) При изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се използват цифрови мрежови (IP) видеокамери, отговарящи съобразно тяхното предназначение (за обзорно видеонаблюдение и/или за разпознаване на номерата за идентификация на транспортни средства) на следните технически изисквания:
1. разделителна способност (резолюция) на видеоизображението не по-малка от 1280 ´ 720 пиксела;
2. жичен трансфер на данните (при наличие на безжичен достъп до камерите същият следват да е забранен);
3. степен на защита при външен монтаж не по-малка от IP66;
4. автоматично преминаване в нощен режим и светлочувствителност, позволяваща нощно наблюдение в обхват не по-малък от 30 метра;
5. вариофокален обектив с автоматичен фокус;
6. 3D-DNR филтър за намаляване на шума в изображението при ниска осветеност;
7. широк хардуерен динамичен обхват (WDR) не по-малък от 120dB;
8. компенсация за силна светлина (HLC);
9. компенсация за задна светлина (BLC);
10. стабилизация на образа при трептене на камерата (OIS/EIS);
11. интелигентно инфрачервено осветление с автоматичен контрол на интензитета според светлинните условия;
12. механичен инфрачервен филтър (ICR);
13. сензор на изображението с прогресивно сканиране;
14. стандарт за видеокомпресия H.264 (MPEG-4 AVC) или H.265 (HEVC) и не по-малко от 15 кадъра в секунда;
15. точност на данните в съответствие с допустимия процент на грешка по ал. 5 и ефективно наблюдение в тъмните часове на денонощието;
16. поддръжка най-малко на два потребителски акаунта;
17. съвместимост с външни датчици, когато е необходимо;
18. възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми).
(9) Цифровият регистратор-сървър отговаря на следните технически изисквания:
1. поддържа едновременно най-малко пет IP видеокамери;
2. разполага с честотна лента не по-малка от 256 Mbps за входящия и изходящия трафик на данни;
3. разполага с канал за пренос на данни (мрежов интерфейс) най-малко с 1000 Mbps (Gigabit Ethernet);
4. поддържа едновременно най-малко три потребителски акаунта;
5. разполага с пентафлекс функционалност (наблюдение, преглед на записите, отдалечено наблюдение, архивиране, отдалечен преглед на записите);
6. разполага с възможност, самостоятелно или в комбинация с камерите, за анализ на видеосъдържанието – VCA (Video Content Analysis);
7. разполага с възможност за регистриране на съобщения за събития (аларми) и изпращането им в унифициран формат;
8. разполага с възможност за имейл известяване при регистриране на съобщения за събития (изпращане на алармени известия);
9. разполага с възможност за управление и регистриране на събития от външни датчици, когато е необходимо;
10. безжичният достъп до устройството е забранен.
(10) Видеокамерите и цифровият регистратор самостоятелно или в комбинация помежду си разполагат най-малко със следните аналитични (интелигентни) функции:
1. функция, позволяваща извършването на анализ за откриване на движещи се обекти, пресичащи виртуална линия;
2. функция, позволяваща отчитане на съобщения за събития при следните случаи:
а) закриване на видеокамерата;
б) зацапване на обектива;
в) изместване на видеокамерата в друга посока;
3. LPR (License Plate Recognition) или ANPR (Automatic Number Plate Recognition), позволяващи засичане и записване на регистрационни табели или друг тип означителни табели с номера за идентификация на транспортни средства; за автоматично разпознаване на идентификационните номера на железопътни превозни средства се допуска използването и на друг тип OCR (Optical Character Recognition) софтуер.
(11) В системата за видеонаблюдение и контрол се регистрират задължително следните съобщения за събития (аларми):
1. аларми за загуба на видеосигнал (прекъсната връзка между видеокамера и цифровия регистратор);
2. аларми за повреда на инсталираните твърди (хард) дискове;
3. аларми за движещите се обекти по ал. 10, т. 1;
4. аларми за събитията по ал. 10, т. 2;
5. аларми за събития, постъпващи от външни датчици, когато е приложимо.
(12) В случаите на ал. 2, т. 3, с цел засичане и автоматично разпознаване на номерата за идентификация на транспортните средства, в системата за видеонаблюдение и контрол се генерира моментна снимка на тяхното преминаване, съответно спиране/тръгване при товарене и разтоварване на акцизни стоки, записана в графичен файлов формат.
(13) Информацията по ал. 12 се предава към информационната система на Агенция „Митници“ в съответствие с разпоредбите на ал. 7.
(14) В системата за видеонаблюдение и контрол постъпват и се съхраняват:
1. информацията по ал. 2, т. 2;
2. информацията по ал. 2, т. 3 във формата съгласно приложението по ал. 7;
3. данните за идентификация и местоположение на всяка една видеокамера;
4. информацията по ал. 12 с данни за съответната дата и час на заснемане;
5. регистрираните съобщения за събития (аларми) по ал. 11, а именно:
а) дата, час и продължителност на прекъснатия сигнал между конкретна видеокамера и цифровия регистратор;
б) дата и час на повредата на твърдия диск;
в) дата и час на засичане на движещия се обект – за събитията по ал. 11, т. 3;
г) дата, час и продължителност на зацапването на обектива, закриването или изместването на видеокамерата;
д) дата и час на регистрираните събития по ал. 11, т. 5.
(15) Информацията по ал. 14 се съхранява върху цифровите регистратори за срок не по-малък от 1 месец. Системата за видеонаблюдение и контрол следва да разполага с възможност за нейната защита от изтриване, както и проследимост на опитите за изтриване със съответната дата и час.
(16) След изтичане на едномесечния срок, информацията се архивира и съхранява в системата за видеонаблюдение и контрол за срок не по-малък от 2 месеца. Информацията следва да е защитена по реда на ал. 15.
(17) Архивирането на информацията се осъществява автоматично и хронологично (по дати), в подходящ файлов формат, като се забранява нейното изтриване преди изтичане на срока по ал. 16.
(18) Лицензираните складодържатели осигуряват на митническите органи техническа възможност за свободен преглед и запис на архивираната информация по ал. 16.
(19) Лицензираните складодържатели трябва да осигурят интернет свързаност на системата за видеонаблюдение със скорост на преноса на данните при качване не по-малка от 50 Mbps. Доставчикът на интернет услугите следва да гарантира скоростта на преноса на данните във всеки един момент.
(20) В случаите на ал. 2 – 4 видеоконтролът в данъчните складове на лицензираните складодържатели, получили и лиценз за извършване на безмитна търговия, се осъществява само с визуално наблюдение чрез предоставен достъп до камерите за видеонаблюдение по чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона за безмитната търговия. Записът на видеоизображенията се съхранява в сроковете по ал. 15 и 16.
Чл. 56л. (1) Системата за видеонаблюдение и контрол в данъчните складове трябва да е съвместима с платформата за видеонаблюдение на Агенция „Митници“. Системата се проектира и изгражда самостоятелно от лицензирания складодържател или въз основа на сключен договор с трето лице – търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (системен интегратор).
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да включва компоненти, притежаващи съответните технически сертификати, спецификации и документи за влагането им като оборудване в системата.
(3) В документите по ал. 2 следва да се съдържат техническите характеристики на компонентите, от които е видно, че отговарят на предвидените в правилника изисквания за влагане в системата.
(4) За изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол се изготвя идеен проект, който включва описание на системата и предвидените компоненти, придружен със заверени копия на документацията с технически характеристики на видеокамерите и цифровия регистратор-сървър. Към проекта се прилага и списък с подробни характеристики на останалите компоненти – твърди дискове, софтуер, свързващи кабели и конектори, електрозахранване, както и технически чертеж (скица) с общ план на обекта, в който са обозначени:
1. всички места (включително аварийните входове и изходи) за влизане или напускане на данъчния склад с посочване на тяхното предназначение – за физически лица и/или транспортни средства, а в случаите на чл. 56к, ал. 2, т. 1, буква „б“ – и обособените места за товарене и разтоварване;
2. разположението на отделните видеокамери, външни датчици (когато е приложимо), местонахождението на цифровия регистратор, както и обозначаване на окабеляването между тях.
(5) Всяка видеокамера от системата за видеонаблюдение и контрол следва да се регистрира предварително от лицензирания складодържател в информационната система на Агенция „Митници“, като видеокамерата се идентифицира с уникален номер, генериран от нея.
(6) Лицензираният складодържател подава искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол съгласно приложение № 34. Към искането се прилага проектната документация по ал. 4.
(7) За изпълнение на изискванията на чл. 47б от закона лицензираните складодържатели могат да разширяват и подобряват функционалността на вече изградените системи за видеонаблюдение в данъчните складове и преди подаване на искане по ал. 6. По своя инициатива лицензираните складодържатели могат да предоставят възможност на митническите органи за отдалечено видеонаблюдение на места, различни от местата по чл. 56к, ал. 2, т. 1, без да е необходимо съгласуване на проект.
(8) В 7-дневен срок от подаване на искането за съгласуване митническите органи извършват проверка на представения проект и приложената към него документация, като могат да дават писмени предписания относно:
1. представяне на допълнителна техническа документация, в случай че не са спазени изискванията на ал. 4;
2. изграждане на видеонаблюдение на определени места в обекта, през които могат да влизат или да го напускат транспортни средства или физически лица (за данъчните складове за производство и/или складиране на етилов алкохол), в случай че това не е било предвидено в техническия чертеж (скицата) по ал. 4;
3. трайното блокиране (затваряне) на аварийните входове и изходи на обекта, освен когато за тях е предвидено изграждане на видеонаблюдение в проекта;
4. смяна на видеокамери и/или цифров регистратор, в случай че техни характеристики не отговарят на изискванията, предвидени в правилника.
(9) В определения от митническите органи срок за изпълнение на дадените предписания лицензираните складодържатели уведомяват писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад относно изпълнението им, като прилагат необходимата за това документация. В 7-дневен срок от уведомяването директорът на териториалната дирекция издава акт за съгласуване или отказва съгласуването на проекта.
(10) Митническите органи извършват тестове за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол в едномесечен срок от датата на издаване на акта за съгласуване на проекта.
(11) Тестовете за функционалност и ефективност на системата за видеонаблюдение и контрол се извършват по отношение изпълнението на изискванията по чл. 56к, ал. 3, т. 3 – 7, ал. 4, 7, 11, 12, 13, 14 и 18, като за успешното регистриране на съобщения за събития (аларми) могат да се симулират или създават реални ситуации. При тестовете се установява и дали:
1. на всички места са монтирани изискуемите видеокамери или входовете/изходите са блокирани (затворени) съобразно проекта; митническите органи ограничават ползването на блокираните входове и изходи с поставяне на технически средства за контрол по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона;
2. видеокамерите са монтирани неподвижно (стационарно);
3. в обсега на заснемане от видеокамерите са разположени предмети или се намират препятствия, които пречат на ясното заснемане на номерата за идентификация на транспортните средства, както и на другата тяхна идентификация.
(12) За извършените тестове митническите органи съставят протокол за проверка, в който отразяват степента на функционалност и ефективност на изградената система за видеонаблюдение и контрол.
(13) Когато степента на функционалност и ефективност е незадоволителна, с протокола по ал. 12 на лицензираните складодържатели се дават предписания и се определя срок (не по-голям от 14 дни) за отстраняване на съответните пропуски или несъответствия. При изпълнение на предписанията митническите органи се уведомяват по реда на ал. 9 за провеждане на необходимите нови тестове.
(14) В 7-дневен срок от провеждане на тестовете директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ писмено становище по реда на чл. 30, ал. 2 относно възможността за осъществяване на видеоконтрол в обекта. Към становището се прилагат копия на протоколите от извършените тестове и събраните при тестването доказателства.
(15) След изграждане на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели предоставят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад генерирана от системата за видеонаблюдение и контрол справка (в цифров вид и на хартиен носител), съдържаща подробно описание на конфигурационните настройки на цифровия регистратор-сървър и свързаните към него камери с изготвена снимка от всяка една от тях.
Чл. 56м. (1) Системата за видеонаблюдение и контрол се използва в непрекъснат денонощен режим на работа, като следва да разполага:
1. с автономно електрозахранване за срок не по-малък от 24 часа, осигурено през самостоятелна захранваща линия чрез непрекъсваемо захранване (UPS), генератор и/или друга електрозахранваща система;
2. с надежден източник на точно астрономическо време, като задължително осигурява синхронизиране на времето между всеки неин компонент.
(2) Функционалността на автономното електрозахранване и точността на астрономическото време се установяват с тестовете по чл. 56л.
(3) Лицензираните складодържатели поддържат системата за видеонаблюдение и контрол винаги в изправност в съответствие с изискванията към нея и съдействат за безпрепятствения отдалечен достъп и преглед на информацията от митническите органи.
(4) За целите на ал. 3, когато системата за видеонаблюдение и контрол е изградена от други лица, лицензираните складодържатели сключват с тях договор за гаранционно обслужване и поддръжка на системата. В договора следва да се съдържа условие, че при поддръжката на системата или при необходимост от ремонт:
1. се използват само части и компоненти, отговарящи на изискванията на този правилник;
2. не се променя функционалността на системата освен в случаите на предписание или съгласуване на промяната от митническите органи.
(5) Оригинал или заверено копие на актуалния договор по ал. 4 следва да е на разположение в данъчния склад.
(6) За извършеното обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол се издава протокол от лицата, които са ги извършили, като екземпляр от него се съхранява в данъчния склад. В протокола се съдържа най-малко следната информация:
1. име, длъжност и месторабота на лицето, което го съставя;
2. място и дата, на която са предприети действията за обслужване, настройка, замяна или ремонт на части/компоненти от системата;
3. причините, довели до предприетите действия;
4. подробно описание на заменените и новите части или компоненти от системата;
5. подпис и печат.
(7) Лицензираните складодържатели са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти.
(8) За целите на ал. 7 лицензираните складодържатели:
1. в 7-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол утвърждават вътрешни правила, които са задължителни за техните работници и служители; лицата, отговорни за управлението на транспортните средства, влизащи или напускащи данъчните складове, се запознават с вътрешните правила, като при тяхното нарушаване лицензираните складодържатели могат да ограничат достъпа им до обекта;
2. могат да ограничат достъпа до отделни компоненти или функционалност на системата за видеонаблюдение и контрол на лицата по т. 1 и лицата по ал. 4.
(9) Лицензираните складодържатели обозначават видно и по подходящ начин местата, на които се извършва постоянно видеонаблюдение. По тяхна преценка в обектите се използват информационни табла и други информационни способи, разясняващи задълженията на лицата по ал. 8, както и изискванията по чл. 56к, ал. 6.
(10) Оригинал или заверено копие на правилата по ал. 8, т. 1 следва да е на разположение в данъчния склад.
(11) Лицензираните складодържатели се известяват задължително от системата за видеонаблюдение и контрол за всеки случай на прекъснат сигнал между видеокамера и цифровия регистратор.
(12) Информацията за събитията по чл. 56к, ал. 11 се предава към платформата за видеонаблюдение на Агенция „Митници“ съобразно нейната спецификация.
(13) В случаите на ал. 11 лицензираните складодържатели или лицата по ал. 4 следва да установят причината за прекъснатия видеосигнал и да възстановят функционалността на системата за видеонаблюдение и контрол във възможно най-кратък срок.
(14) Действия за отстраняване на повредата, довела до прекъсване на видеосигнал или друга временна неработоспособност на системата за видеонаблюдение и контрол, се предприемат до 72 часа от настъпване на временната неработоспособност.
(15) При прекъсване на видеосигнала или друга временна неработоспособност на системата (аварийна процедура) лицензираните складодържатели осигуряват регистриране на хартиен носител на всички влизащи или напускащи данъчния склад транспортни средства. При регистрирането се отбелязват мястото, точната дата и часът на преминаването, номерата за идентификация на транспортните средства, както и име, длъжност, месторабота и подпис на лицето, извършило вписванията. Хартиените носители се съхраняват в тримесечен срок от началото на всяка една аварийна процедура и се представят при поискване.
(16) Аварийната процедура се прилага от момента на настъпване на временната неработоспособност (включително при повреда на твърд диск и прекъсване на интернет връзката), като лицензираният складодържател блокира преминаването през всички места, където не може да бъде осигурено регистриране на транспортните средства по реда на ал. 15. Блокирането се извършва чрез заключващи механизми или по друг подходящ начин.
(17) Аварийната процедура по ал. 15 се прилага от лицензираните складодържатели в срока по ал. 14. Когато работоспособността на системата за видеонаблюдение и контрол не може да бъде възстановена в този срок, лицензираният складодържател забранява достъпа (влизането и напускането) на транспортни средства в обекта:
1. само през местата, където е прекъснат сигналът между видеокамера и цифровия регистратор-сървър;
2. през всички места, когато временната неработоспособност е за цялата система.
(18) Независимо от чл. 56л, ал. 14 директорът на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад изпраща в Централното митническо управление на Агенция „Митници“ мотивирано становище, че в обекта липсва възможност за ефективно видеонаблюдение и контрол, когато е установено, че:
1. липсва частично или цялостно видеонаблюдение за период, по-голям от 72 часа, като се отчита наличието или липсата на протокол по ал. 6, както и предприемането на действия по ал. 17;
2. информацията по чл. 56к, ал. 7 не е изпращана за период, по-голям от 24 часа (като се отчита прилагането на аварийна процедура), или е бил надхвърлен допустимият процент на грешка по отношение разпознатите номера за идентификация на транспортни средства през денонощието;
3. е възпрепятстван достъпът на митническите органи до отделна функционалност или до системата за видеонаблюдение и контрол като цяло;
4. след съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол отделни нейни части или компоненти са сменени с части или компоненти, които не отговарят на изискванията на този правилник, или че системата е с ограничена или изменена функционалност;
5. не са спазени сроковете по чл. 56к, ал. 15 и 16;
6. в данъчния склад са влезли и/или са го напуснали транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение и контрол или в регистрите по ал. 15;
7. са съставени документи или са налице данни за транспортни средства, за които липсва информация в системата за видеонаблюдение или в регистрите по ал. 15;
8. не са изпълнени изискванията, предвидени в ал. 15;
9. е извършено обслужване, настройка или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, без да е издаден протокол по ал. 6 или протоколът не отговаря на изискванията в този правилник;
10. системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие.
(19) Обстоятелствата по ал. 18 се удостоверяват от митническите органи с протокол, към който се прилагат всички събрани доказателства. Съставянето на документи и наличието на информация по ал. 18, т. 7 се установяват с проверка или ревизия, извършени от митническите органи или органите по приходите.
(20) Митническите органи могат да ограничат достъпа до цифровите регистратори по чл. 56к, ал. 2, т. 2 по реда на чл. 102, ал. 3, т. 3 от закона. Достъпът се ограничава задължително в случаите на ал. 18, т. 6, 7 и 10.
(21) В случаите на ал. 20 при необходимост от обслужване, подмяна или ремонт на цифровия регистратор се подава уведомление в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад. Митническите органи възстановят достъпа до цифровия регистратор в рамките на 24 часа от подаване на уведомлението, като се прилага аварийната процедура по ал. 15.
Чл. 56н. (1) С изключение на митническите органи лицензираните складодържатели предоставят достъп до системата за видеонаблюдение и контрол в техните обекти само на лица (потребители), с които са сключили трудов или друг договор или са в други правоотношения, регламентирани със закон, като им присвояват потребителска роля с период на активност.
(2) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да осигурява еднозначна автентикация на потребителите при работата с нея, като има вградени контроли за задължително попълване на техните данни. Системата следва да позволява криптиране на комуникацията между цифровия регистратор-сървър и потребителите, които я достъпват.
(3) Системата за видеонаблюдение и контрол трябва да има надеждна защита от преднамерено или случайно изтриване или промяна на записаните данни, включително на данните за автентификация. При администриране на потребители и техните права в системата се съхранява пълна история на извършените действия.
(4) Системата за видеонаблюдение и контрол следва да позволява регистриране и съхраняване на всички действия (журналиране на събития) в единна система, с което да се гарантира проследимост на записите (Audit And System Logging, Rule Logging).
(5) В 14-дневен срок от съгласуване на системата за видеонаблюдение и контрол лицензираните складодържатели представят в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад:
1. списък с данни за администраторите и потребителите, на които е предоставен достъп за работа със системата, и кратко описание и срок на предоставените им права;
2. заявление от законния им представител, че при изграждане на системата не са възлагали създаването на възможност за промени, които не могат да бъдат проследени, и за заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицензирания складодържател;
3. заявление от законния представител на лицата по чл. 56л, ал. 1, че системата е изградена по начин, непозволяващ промени, които не могат да бъдат проследени, както и заобикаляне на изискванията към нея; заявлението се попълва саморъчно в свободен текст, подписва се и се поставя печатът на лицето.
(6) В 7-дневен срок от промяна в обстоятелствата по ал. 5 се подава нов списък и/или заявление.
(7) Обслужване, настройки или замяна/ремонт на части и компоненти от системата за видеонаблюдение и контрол, както и промени в нейната функционалност, се извършват само от лицата по чл. 56л, ал. 1. Всяко действие се удостоверява с протокол по чл. 56м, ал. 6.
(8) Когато установят, че системата за видеонаблюдение и контрол е манипулирана или върху нея е осъществено друго неправомерно въздействие, лицензираният складодържател или лицето, което я е изградило, уведомява незабавно писмено териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад.
(9) За установяване на манипулиране или неправомерно въздействие върху системата за видеонаблюдение и контрол митническите органи могат да възлагат извършване на експертиза по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В тези случаи лицата по чл. 56л, ал. 1 предоставят всички изискани за целите на експертизата данни и документи, както и:
1. пълен инсталационен пакет на версията/версиите на софтуера, предмет на експертизата, или
2. осигуряват контролирана среда и съдействат за провеждането на изпитвания за откриване на неправомерните действия.“
§ 15. В чл. 57 ал. 4 се изменя така:
„(4) За целите на прилагане на ал. 1 за:
1. смазочни масла с код по КН 2710 19 71 до 2710 19 93 и консистентни смазки (греси), включени в код по КН 2710 19 99, размерът на обезпечението е 0 лева, с изключение на други смазочни масла с код по КН 2710 19 99, за които размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 8 от закона;
2. смазочни препарати и препарати за омасляване с код по КН 3403 размерът на обезпечението се определя по реда на чл. 58, ал. 1, изчислен по ставката, определена в чл. 32, ал. 13 от закона.“
§ 16. В чл. 66в, ал. 12 думите „началникът на митническото учреждение“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция“.
§ 17. В чл. 80г се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се отменят.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато се извършват продажби на природен газ между лица, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, с изключение на случаите на доставките по фиксирани мрежи, се издава документ съгласно приложение № 14б.“
3. В ал. 6 думите „като не се издава приложение № 14б“ се заличават.
§ 18. В чл. 85а се създава т. 4б:
„4б. 17 – за цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари, облепени с бандерол, напуснали склада под режим отложено плащане на акциз до данъчен склад, който е обект за безмитна търговия;“.
§ 19. В чл. 90 след думите „документация и отчетност,“ се добавя „автоматизирана система за отчетност,“.
§ 20. В чл. 108в ал. 9 се изменя така:
„(9) При промяна в обстоятелствата, въз основа на които е подадено искането за издаване на сертификат за одобрен съд за транспортиране на енергийни продукти:
1. лицата по ал. 1 са длъжни да уведомят митническите органи в 14-дневен срок от настъпването им, като предоставят необходимите документи и информация;
2. компетентната териториална дирекция извършва проверка относно изпълнението на обстоятелствата, посочени в т. 1, 7, 8 и 9 на сертификата по образец съгласно приложение № 25;
3. органът по ал. 7 издава решение, което е неразделна част от издадения сертификат и което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 21. Създава се чл. 109в:
„Чл. 109в. (1) В случаите на чл. 91б, ал. 6 от закона за всяка промяна на транспортното средство на територията на страната се подава уведомление по образец съгласно приложение № 35.
(2) Уведомлението се подава:
1. за акцизните стоки, изпращани от друга държава членка – от техния получател в страната;
2. за акцизните стоки, извеждани от данъчен склад на територията на страната – от лицензирания складодържател-изпращач.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава:
1. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници“, преди започване на претоварването на акцизните стоки;
2. писмено или по електронен път в териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад в деня на претоварването или на първия работен ден след претоварването на акцизните стоки.“
§ 22. В чл. 111б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите на чл. 99а, ал. 3 от закона подателите и получателите представят документ за самоличност по смисъла на Закона за българските документи за самоличност. Чуждите граждани, които нямат документ за самоличност или документ за пребиваване, удостоверяват самоличността си с паспорт или друг заместващ го документ.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „чл. 99а, ал. 1 – 3 от закона“ се заменят с „чл. 99а, ал. 1, 2, 3, 7 и 10 от закона, както и наказуемостта при изпращане на акцизни стоки в случаите на чл. 112а, ал. 3 и 4 от закона“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) В случаите на чл. 99а, ал. 7 от закона свидетели при съставяне на протокола могат да бъдат работници или служители на пощенския оператор, както и други лица. При установяване на забранени акцизни стоки или отпадъци от тютюн обстоятелствата се отбелязват в протокола (включително данните за подателя и получателя), а пощенската пратка се опакова по начин, ограничаващ достъпа до нейното съдържание. Пратката се съхранява отделно от останалите пратки в помещение с постоянно видеонаблюдение.
(5) При съмнение или когато установят, че пощенските пратки съдържат забранени акцизни стоки или отпадъци от тютюн, работниците и служителите на пощенския оператор уведомяват съответната структура по сигурността.“
5. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При изготвяне на превозните документи за вътрешни или изходящи международни пратки пощенските оператори осигуряват възможност и изискват от подателите да отбелязват (чрез отметка или подходящ текст) дали същите съдържат акцизни стоки или отпадъци от тютюн. Когато са възникнали съмнения или когато подателят е отбелязал, че пратката съдържа акцизни стоки или отпадъци от тютюн, пощенският оператор може:
1. да изисква пояснение по отношение на вида, количеството и предназначението на изпращаните вещи;
2. да изисква по-детайлно описание в превозния документ.
(7) Обработка и съхранение на идентификационни данни на подателите и получателите се извършват само в случаите на чл. 20, ал. 1, т. 11 от Закона за пощенските услуги.“
§ 23. В чл. 114, ал. 1, т. 11 думите „Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства“ се заменят с „Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, или декларация, че при продажбите на тютюневите изделия от търговския обект плащането ще се извършва само чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи“.
§ 24. В чл. 121а, ал. 1 след думите „описите за връщаните бандероли/описите на подлежащи на бракуване бандероли,“ се добавя „описите на облепени върху акцизни стоки бандероли,“.
§ 25. В приложение № 4б думите „към чл. 23а, ал. 1 и чл. 23б, ал. 2“ се заменят с „към чл. 23а, ал. 1, чл. 23б, ал. 2 и чл. 23г, ал. 1“, а думите „чл. 23а, ал. 2/чл. 23б, ал. 1“ се заменят с „чл. 23а, ал. 2/чл. 23б, ал. 1/ чл. 23г, ал. 1“.
§ 26. В приложение № 5 в подразделението „Съгласно изискванията на чл. 48, ал. 1 ЗАДС предоставям следната информация:“ в т. 2, подточка 2.1 думите „акцизния продукт, количества в мерната единица“ се заменят с „акцизния продукт, търговско наименование, количества в мерната единица“.
§ 27. В приложение № 5а в подразделението „На основание чл. 52, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) Ви уведомявам за промени в обстоятелствата, при които е издаден Лиценз за управление на данъчен склад № ........ /.........г., както следва:“ в т. 2, подточка 2.1 думите „акцизния продукт, количества в мерната единица“ се заменят с „акцизния продукт, търговско наименование, количества в мерната единица“.
§ 28. В приложение № 6, т. 4 думите „чл. 4, т. 8 и 9 ЗАДС“ се заменят с „чл. 4, т. 8, т. 9 и т. 38а от ЗАДС“.
§ 29. В приложение № 7 думите „чл. 57, ал. 4“ се заменят с „чл. 57, ал. 6“.
§ 30. В приложение № 7в се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 57а, ал. 8 от закона.“
2. Досегашната т. 10 става т. 11.
§ 31. В приложение № 7г в подразделението „Прилагам следните документи:“ се създава т. 12:
„12. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 12 от закона.“
§ 32. В приложение № 7е в подразделението „Прилагам следните документи:“ се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 12:
„12. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници и/или акционерите за обстоятелствата по чл. 57в, ал. 12 от закона.“
2. Досегашната т. 12 става т. 13.
§ 33. В приложение № 7ж се създава т. 13:
„13. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по чл. 58а, ал. 7 от ЗАДС.“
§ 34. В приложение № 7и се създава т. 7:
„7. декларации от собствениците, управителите, прокуристите, мажоритарните съдружници или акционерите за обстоятелствата по чл. 58в, ал. 3 от ЗАДС.“
§ 35. В приложение № 7р думите „чл. 20, ал. 2, т. 6“ се заменят с „чл. 20, ал. 2, т. 6, буква „а“.
§ 36. Приложение № 7у към чл. 55а, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 7у към чл. 55а, ал. 2

№ по ред
Национални кодове за енергийни продукти
 
EPC
CAT
Единица
Описание
1
E001*
Е
GJO
Енергийни продукти с кодове по КН 2701, 2702 и 2704
2
E002
Е
kg
Енергийни продукти с код по КН 2706
3
E003
Е
kg
Енергийни продукти с кодове по КН 2707 91, 2707 99
4
E004
Е
litre
Енергийни продукти с кодове по КН 2709
5
E006
Е
kg
Енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
6
E007
E
kg
Тежки масла, различни от смазочните, с кодове по КН 27101951, 27101955, от код 2710 19 71 до 2710 19 99 и код 2710 20 90
7
E008
Е
kg
Енергийни продукти с кодове по КН 2710 91 и 2710 99
8
E009*
Е
GJO
Енергийни продукти с кодове по КН 2711 11 и 2711 21
9
E010
Е
kg
Енергийни продукти с код по КН 2711 29
10
Е011
Е
kg
Енергийни продукти с кодове по КН 2901 21 до 2902 19
11
E012*
Е
kWh
Енергийни продукти с код по КН 2716
12
E013
Е
litre
Енергийни продукти с код по КН 2909 19 90 (МТБЕ)
13
E016
Е
litre
Енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 99 (с изключение на консистентни смазки (греси) и код 2710 20 90)
14
E017
Е
kg
Енергийни продукти с кодове по КН 3811 21, 3811 29 и 3811 9000
15
E019
Е
litre
Енергийни продукти с кодове по КН 3814
16
E020
Е
litre
Енергийни продукти с кодове по КН 3403

 
* По отношение на E001, Е009 и E012 не се прилага режим отложено плащане.“
§ 37. Създава се приложение № 7ч към чл. 49в, ал. 1:
„Приложение № 7ч към чл. 49в, ал. 1
Вх. № ..............                                                                                               ДО
Дата ............. г.                                                                                              ДИРЕКТОРА
                                                                                                                  НА ТД ……............................
Искане за издаване на разрешение в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 6, буква „б“ от ЗАДС
от ............................................................................................................................................................................,
представляван от ..............................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................................................,
ЕИК ......................................................................................................................................................................,
ИНЛС ......................................................................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ………………. Улица ........................................................................ Номер ..............................
Телефон .............................. Мобилен ............................................ Факс ..........................................................
Е-mail .......................................................... Уеб адрес .....................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ..................... Област ........................ Община ...................... Населено място ..........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Лице за контакти: ...............................................................................................................................................
Телефон .............................. Мобилен ............................................ Факс ..........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ........................................................................................
ИНДС на данъчния склад на изпращане ....................................................................................................
Адрес на данъчния склад на изпращане на акцизните стоки, облепени с бандерол
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
ИНДС на данъчния склад на постъпване ...................................................................................................
Адрес на данъчния склад, в който ще постъпят акцизните стоки, облепени с бандерол
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
На основание чл. 20, ал. 2, т. 6, буква „б“ от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) във връзка с чл. 49в, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС) отправям искане за издаване на разрешение за транспортиране на акцизните стоки, облепени с бандерол, до данъчен склад с ИНДС № ………………………………......, като Ви предоставям следната информация:
1. Вид и количество на акцизните стоки ....................................................................................................
(акцизните стоки се посочват със съответния код по КН, код на акцизния продукт, търговско наименование, количества в мерната единица по чл. 28, ал. 1 от закона, за цигарите – продажна цена)
2. Дата на извършване на транспортирането ..............................................................................................
3. Описание на маршрута ...............................................................................................................................
(поле със свободен текст)
4. Опис на облепените върху акцизните стоки бандероли:

№ по ред
Тър-
говско
наиме-
нование
на стоките
Тър-
гов-
ска мар-
ка
Код на акциз-
ния про-
дукт
Код по КН
Вмести-
мост на потре-
бител-
ската опа-
ковка
Мер-
на еди-
ница
Дължина на цигарите без филтъра или мундщука
Про-
дажна цена на
опа-
ковка
Размер на акциза за опа-
ковка
Еми-
сия на бан-
деро-
лите
Серия
От №
До №
Брой на бан-
деро-
лите
Общ раз-
мер на акциза
№ на приемо-
преда-
вателния
протокол
41
42
43
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.........................................................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски № 47.“
§ 38. Създават се приложение № 8а към чл. 49г, ал. 1 и приложение № 8б към чл. 49г, ал. 2:
„Приложение № 8а към чл. 49г, ал. 1
Вх. № ...............                                                                           ДО
Дата .............. г.                                                                         ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА
                                                                                              ДИРЕКЦИЯ ............................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 39б, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
от ...........................................................................................................................................................................,
ЕИК ......................................................................................................................................................................,
представляван от ................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................
Адрес на обекта:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Лице за контакти: ………………............................................................................................................................…
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
За целите на прилагане на чл. 39б, ал. 1 от ЗАДС Ви предоставям следната информация:
Търговски марки на цигарите, които ще се продават на цена, по-висока от регистрираната за тях цена:
1. …………………………………………...………… цена (цифром и словом): …………………………………………………………
2. …………………………………………...………… цена (цифром и словом): …………………………………………………………
3. ……………………………………………...……… цена (цифром и словом): …………………………………………………………
(лицето добавя необходимия брой редове за описване на търговските марки и тяхната цена)
Дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите: ……………................…..
.........................................................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.
Приложение № 8б към чл. 49г, ал. 2
Вх. № ...............                                                                           ДО
Дата .............. г.                                                                          ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА
                                                                                               ДИРЕКЦИЯ .............................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл. 39б, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове
от ...........................................................................................................................................................................,
ЕИК ......................................................................................................................................................................,
представляван от ...............................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ .............................................................................................................................................................
Адрес на обекта:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Лице за контакти: ………………..................................................................................................……………………...…
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
За целите на прилагане на чл. 39б, ал. 3 от ЗАДС Ви предоставям следната информация:
за търговските марки на цигарите и регистрираните цени, на които ще се продават:
1. ………………………...................................................………………………………………… цена (цифром и словом):
2. ……………………...................................................…………………………………………… цена (цифром и словом):
3. ………………………...................................................………………………………………… цена (цифром и словом):
(лицето добавя необходимия брой редове за описване на търговските марки и тяхната цена)
Дата, от която ще се продава съответната търговска марка на цигарите по регистрираната за тях цена: ………………...................
.........................................................................
(име, подпис, печат)
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски 47.
§ 39. В приложение № 11 в раздел „Забележка“ се създава т. 5:
„5. При промяна на седалището и адреса на управление на вносителите и лицата по чл. 76в от ЗАДС документът се изготвя от митническото учреждение, в което е подадено искането за бандероли.“
§ 40. В приложение № 11а в раздел „Забележка“ се създава т. IV:
„IV. При промяна на седалището и адреса на управление на вносителите и лицата по чл. 76в от ЗАДС документът се изготвя от митническото учреждение, в което е подадено искането за бандероли.“
§ 41. В приложение № 12 в раздел „Забележка“ се създава т. 5:
„5. При промяна на седалището и адреса на управление на вносителите и лицата по чл. 76в от ЗАДС документът се изготвя от митническото учреждение, в което е подадено искането за бандероли.“
§ 42. В приложение № 12а в раздел „Забележка“ се създава т. 5:
„5. При промяна на седалището и адреса на управление на вносителите и лицата по чл. 76в от ЗАДС документът се изготвя от митническото учреждение, в което е подадено искането за бандероли.“
§ 43. В приложение № 12в в т. 7 „Унищожени бандероли, облепени върху акцизни стоки“ накрая се добавя:
Забележка: При промяна на седалището и адреса на управление на вносителите и лицата по чл. 76в от ЗАДС документът се изготвя от митническото учреждение, в което е подадено искането за бандероли.“
§ 44. В приложение № 14 към чл. 80, ал. 1 в обяснителните бележки (гръб на приложение № 14) се създава т. 2.5а:
„2.5а. Колона с № 8 (Стойност на сделката): попълва се стойност в парично изражение без включен акциз и ДДС за цялото количество стока за енергийните продукти (бензин и газьол) и етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече (включително и биоетанол), а за цигари – продажна цена в левове за цялото количество.“
§ 45. Приложение № 14б към чл. 80г, ал. 2 става „Приложение № 14б към чл. 80г, ал. 4“.
§ 46. Приложение № 17аа се изменя така:
„Приложение № 17аа към чл. 85в, ал. 1
Таблица на съответствието на кодовете по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния продукт за алкохол и алкохолни напитки по смисъла на ЗАДС

по ред
Комбинирана номенклатура
от 31.12.1992 г.
Комбинирана номенклатура
от 1.01.2020 г.
Код на акцизния продукт
1.
2203
2203 00 01
В000
2.
2203
2203 00 09
В000
3.
2203
2203 00 10
В000
4.
220410
2204 10 11
W300
5.
2204
2204 10 13
W300
6.
2204
2204 10 15
W300
7.
220410
2204 10 91
W300
8.
220410
2204 10 93
W300
9.
220410
2204 10 94
W300
10.
220410
2204 10 96
W300
11.
220410
2204 10 98
W300
12.
22042110
2204 21 06
W300
13.
22042110
2204 21 07
W300
14.
22042110
2204 21 08
W300
15.
22042110
2204 21 09
W300
16.
2204
2204 21 06
W200
17.
2204
2204 21 07
W200
18.
2204
2204 21 08
W200
19.
2204
2204 21 09
W200
20.
2204
2204 21 11
W200
21.
2204
2204 21 12
W200
22.
2204
2204 21 13
W200
23.
2204
2204 21 17
W200
24.
2204
2204 21 18
W200
25.
2204
2204 21 19
W200
26.
2204
2204 21 22
W200
27.
2204
2204 21 23
W200
28.
2204
2204 21 24
W200
29.
2204
2204 21 26
W200
30.
2204
2204 21 27
W200
31.
2204
2204 21 28
W200
32.
2204
2204 21 31
W200
33.
2204
2204 21 32
W200
34.
2204
2204 21 34
W200
35.
2204
2204 21 36
W200
36.
2204
2204 21 37
W200
37.
2204
2204 21 38
W200, I000
38.
2204
2204 21 42
W200
39.
2204
2204 21 43
W200
40.
2204
2204 21 44
W200
41.
2204
2204 21 46
W200
42.
2204
2204 21 47
W200
43.
2204
2204 21 48
W200
44.
2204
2204 21 61
W200
45.
2204
2204 21 62
W200
46.
2204
2204 21 66
W200
47.
2204
2204 21 67
W200
48.
2204
2204 21 68
W200
49.
2204
2204 21 69
W200
50.
2204
2204 21 71
W200
51.
2204
2204 21 74
W200
52.
2204
2204 21 76
W200
53.
2204
2204 21 77
W200
54.
2204
2204 21 78
W200
55.
2204
2204 21 79
W200
56.
2204
2204 21 80
W200
57.
2204
2204 21 81
W200
58.
2204
2204 21 82
W200
59.
2204
2204 21 83
W200
60.
2204
2204 21 84
W200, S200
61.
2204
2204 21 85
W200, I000, S200
62.
2204
2204 21 86
W200, I000, S200
63.
2204
2204 21 87
W200, I000, S200
64.
2204
2204 21 88
W200, I000, S200
65.
2204
2204 21 89
W200, I000, S200
66.
2204
2204 21 90
W200, I000, S200
67.
2204
2204 21 91
W200, I000, S200
68.
2204
2204 21 93
W200, I000, S200
69.
2204
2204 21 94
W200, I000, S200
70.
2204
2204 21 95
W200, I000, S200
71.
2204
2204 21 96
W200, I000, S200
72.
2204
2204 21 97
W200, I000, S200
73.
2204
2204 21 98
W200, I000, S200
74.
2204
2204 22 10
W200, W300
75.
2204
2204 22 22
W200
76.
2204
2204 22 23
W200
77.
2204
2204 22 24
W200
78.
2204
2204 22 26
W200
79.
2204
2204 22 27
W200
80.
2204
2204 22 28
W200
81.
2204
2204 22 32
W200
82.
2204
2204 22 33
W200
83.
2204
2204 22 38
W200
84.
2204
2204 22 78
W200
85.
2204
2204 22 79
W200
86.
2204
2204 22 80
W200
87.
2204
2204 22 81
W200
88.
2204
2204 22 82
W200
89.
2204
2204 22 83
W200
90.
2204
2204 22 84
W200
91.
2204
2204 22 85
W200, I000, S200
92.
2204
2204 22 86
W200, I000, S200
93.
2204
2204 22 88
W200, I000, S200
94.
2204
2204 22 90
W200, I000, S200
95.
2204
2204 22 91
W200, I000, S200
96.
2204
2204 22 93
W200, I000, S200
97.
2204
2204 22 94
W200, I000, S200
98.
2204
2204 22 95
W200, I000, S200
99.
2204
2204 22 96
W200, I000, S200
100.
2204
2204 22 97
W200, I000, S200
101.
2204
2204 22 98
W200, I000, S200
102.
22042910
2204 29 10
W300
103.
2204
2204 29 10
W200
104.
2204
2204 29 22
W200
105.
2204
2204 29 23
W200
106.
2204
2204 29 24
W200
107.
2204
2204 29 26
W200
108.
2204
2204 29 27
W200
109.
2204
2204 29 28
W200
110.
2204
2204 29 32
W200
111.
2204
2204 29 38
W200
112.
2204
2204 29 78
W200
113.
2204
2204 29 79
W200
114.
2204
2204 29 80
W200
115.
2204
2204 29 81
W200
116.
2204
2204 29 82
W200
117.
2204
2204 29 83
W200
118.
2204
2204 29 84
W200
119.
2204
2204 29 85
W200, I000, S200
120.
2204
2204 29 86
W200, I000, S200
121.
2204
2204 29 88
W200, I000, S200
122.
2204
2204 29 90
W200, I000, S200
123.
2204
2204 29 91
W200, I000, S200
124.
2204
2204 29 93
W200, I000, S200
125.
2204
2204 29 94
W200, I000, S200
126.
2204
2204 29 95
W200, I000, S200
127.
2204
2204 29 96
W200, I000, S200
128.
2204
2204 29 97
W200, I000, S200
129.
2204
2204 29 98
W200, I000, S200
130.
2204
2204 30 10
W200
131.
2204
2204 30 96
W200
132.
2204
2204 30 98
W200
133.
2205
2205 10 10
W200, W300, I000
134.
2205
2205 10 90
I000, S200
135.
2205
2205 90 10
W200, W300, I000
136.
2205
2205 90 90
I000, S200
137.
2206
2206 00 10
W200, I000, S200
138.
2206
2206 00 31
W200, W300, I000, S200
139.
2206
2206 00 39
B000, W200, W300, I000, S200
140.
2206
2206 00 51
W200, I000, S200
141.
2206
2206 00 59
B000, W200, I000, S200
142.
2206
2206 00 81
W200, I000, S200
143.
2206
2206 00 89
B000, W200, I000, S200
144.
2207
2207 10 00
S300
145.
2207
2207 20 00
S400
146.
220810
2103 90 30
S500
147.
220810
2106 90 20
S500
148.
220810
3302 10 10
S500
149.
2208
2208 20 12
S200
150.
2208
2208 20 14
S200
151.
2208
2208 20 16
S200
152.
2208
2208 20 18
S200
153.
2208
2208 20 19
S200
154.
2208
2208 20 26
S200
155.
2208
2208 20 28
S200
156.
2208
2208 20 62
S200
157.
2208
2208 20 66
S200
158.
2208
2208 20 69
S200
159.
2208
2208 20 86
S200
160.
2208
2208 20 88
S200
161.
2208
2208 30 11
S200
162.
2208
2208 30 19
S200
163.
2208
2208 30 30
S200
164.
2208
2208 30 41
S200
165.
2208
2208 30 49
S200
166.
2208
2208 30 61
S200
167.
2208
2208 30 69
S200
168.
2208
2208 30 71
S200
169.
2208
2208 30 79
S200
170.
2208
2208 30 82
S200
171.
2208
2208 30 88
S200
172.
2208
2208 40 11
S200
173.
2208
2208 40 31
S200
174.
2208
2208 40 39
S200
175.
2208
2208 40 51
S200
176.
2208
2208 40 91
S200
177.
2208
2208 40 99
S200
178.
2208
2208 50 11
S200
179.
2208
2208 50 19
S200
180.
2208
2208 50 91
S200
181.
2208
2208 50 99
S200
182.
2208
2208 60 11
S200
183.
2208
2208 60 19
S200
184.
2208
2208 60 91
S200
185.
2208
2208 60 99
S200
186.
2208
2208 70 10
S200
187.
2208
2208 70 90
S200
188.
2208
2208 90 11
S200
189.
2208
2208 90 19
S200
190.
2208
2208 90 33
S200
191.
2208
2208 90 38
S200
192.
2208
2208 90 41
S200
193.
2208
2208 90 45
S200
194.
2208
2208 90 48
S200
195.
2208
2208 90 54
S200
196.
2208
2208 90 56
S200
197.
2208
2208 90 69
S200
198.
2208
2208 90 71
S200
199.
2208
2208 90 75
S200
200.
2208
2208 90 77
S200
201.
2208
2208 90 78
S200
202.
2208
2208 90 91
S300
203.
2208
2208 90 99
S300

 
§ 47. Приложение № 17аб се изменя така:
„Приложение № 17аб към чл. 85в, ал. 2
Таблица на съответствието на кодове по Комбинираната номенклатура и кодовете на акцизния продукт за енергийни продукти

№ по ред
Комбинирана номенклатура, прилагана от
1 януари 2002 г.
Комбинирана номенклатура, прилагана от
1 януари 2020 г.
Код на акцизния продукт
1.
от 1507 до 1518
от 1507 до 1518
Е200, E999
2.
2701, 2702 и 2704
2701, 2702, 2704, 2713 11 00 и 2714 10 00
Е001
3.
2705
2705
Е998
4.
2706
2706
Е002
5.
2707 10 10 и 2707 10 90
2707 10 00
E300
6.
2707 20 10 и 2707 20 90
2707 20 00
E300
7.
2707 30 10 и 2707 30 90
2707 30 00
E300
8.
2707 40 00
2707 40 00
E999
9.
2707 50 10 и 2707 50 20
2707 50 00
E300
10.
2707 91
2707 91
Е003
11.
2707 99,
2707 60 00
2707 99
Е003
12.
2708
2708
Е003
13.
2709
2709
Е004
14.
2710 11 11
2710 12 11
E490
15.
2710 11 15
2710 12 15
E490
16.
2710 11 21
2710 12 21
E480, E490
17.
2710 11 25
2710 12 25
E480, E490
18.
2710 11 31
2710 12 31
Е410, Е420
19.
2710 11 41
2710 12 41
E420
20.
2710 11 45
2710 12 45
E420
21.
2710 11 49
2710 12 49
E420
22.
2710 11 51
2710 12 50
E410
23.
2710 11 59
2710 12 50
E410
24.
2710 11 70
2710 12 70
E490
25.
2710 11 90
2710 12 90
E490
26.
2710 19 11
2710 19 11
E490
27.
2710 19 15
2710 19 15
E490
28.
2710 19 21
2710 19 21
E450, E460
29.
2710 19 25
2710 19 25
E450, E460
30.
2710 19 29
2710 19 29
E480
31.
2710 19 31
2710 19 31
E490
32.
2710 19 35
2710 19 35
E490
33.
2710 19 41
2710 19 43
Е430, Е440
34.
2710 19 41
2710 19 46
Е430, Е440
35.
2710 19 41, 2710 19 45
2710 19 47
Е430, Е440
36.
2710 19 45, 2710 19 49
2710 19 48
Е430, Е440
37.
2710 19 41
2710 20 11
Е430, Е440
38.
2710 19 41, 2710 19 45
2710 20 16
Е430, Е440
39.
2710 19 45, 2710 19 49
2710 20 19
Е430, Е440
40.
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 19 62, 2710 19 66, 2710 19 67
E470
41.
2710 19 61, 2710 19 63, 2710 19 65, 2710 19 69
2710 20 32, 2710 20 38
E470
42.
от 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
от 2710 19 71 до 2710 19 99, с изключение на консистентни смазки (греси)
Е006
43.
2710 19 51, 2710 19 55 и от
2710 19 71
до 2710 19 99
2710 19 51,
2710 19 55, от 2710 19 71 до 2710 19 99 и 2710 20 90
Е007, E016
44.
2710 19 51
2710 19 51
E490
45.
2710 19 55
2710 19 55
E490
46.
2710 19 99
2710 19 99
E998
47.
2710 91
2710 91
Е008
48.
2710 99
2710 99
Е008
49.
2711 11 00
2711 11 00
Е009
50.
2711 19 00
2711 19 00
E009
51.
2711 21 00
2711 21 00
Е009
52.
2711 29 00
2711 29 00
E009
53.
2711 29 00
2711 29 00
E010
54.
2711 12 11
2711 12 11
E500
55.
2711 12 19
2711 12 19
E500
56.
2711 12 91
2711 12 91
E500
57.
2711 12 93
2711 12 93
E500
58.
2711 12 94
2711 12 94
E500
59.
2711 12 97
2711 12 97
E500
60.
2711 13 10
2711 13 10
E500
61.
2711 13 30
2711 13 30
E500
62.
2711 13 91
2711 13 91
E500
63.
2711 13 97
2711 13 97
E500
64.
2711 14 00
2711 14 00
E500
65.
2711 19 00
2711 19 00
E500
66.
2712
2712
Е998
67.
2713
2713
Е998
68.
2714
2714
Е998
69.
2715
2715
Е998
70.
2716
2716
Е012
71.
2901 10 10, 2901 10 90
2901 10 00
E600
72.
от 2901 21 до 2902 19
от 2901 21
до 2902 19
E011
73.
2902 20 00
2902 20 00
E700
74.
2902 30 00
2902 30 00
E700
75.
2902 41 00
2902 41 00
E700
76.
2902 42 00
2902 42 00
E700
77.
2902 43 00
2902 43 00
E700
78.
2902 44 00
2902 44 00
E700
79.
от 2902 50 до 2902 90
от 2902 50
до 2902 90
Е998
80.
2905 11 00
2905 11 00
E800
81.
2909 19 00
2909 19 10 и 2909 19 90
E013
82.
3403
3403
E020
83.
3811 11 00
3811 11 10
E930
84.
3811 11 00
3811 11 90
E930
85.
3811 19 00
3811 19 00
E930
86.
3811 90 00
3811 90 00
E017, E930
87.
3811 21 00
3811 21 00
E017, E998
88.
3811 29 00
3811 29 00
E017, E998
89.
3817
3817
E998, E999
90.
3814
3814
Е019
91.
3824 90 99
3824 99 86, 3824 99 92*, 3824 99 93** и 3824 99 96 ***
E920
92.
3824 90 99
3826 00 10
E910,
93.
3824 90 99
3826 00 90
Е920

 
Забележки: *Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения в течно състояние при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, неупоменати или включени другаде.
**Продукти на химическата промишленост или препарати, състоящи се предимно от органични съединения, различни от тези в течно състояние при 20° С, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, неупоменати или включени другаде.
***Продукти на химическата промишленост или препарати, различни от тези, съставени предимно от органични съединения, с изключение на антикорозионни препарати, съдържащи амини като активни съставки, и сложни неорганични разтворители и разредители на лакове и подобни продукти, неупоменати или включени другаде.“
§ 48. Приложение № 26 към чл. 111б, ал. 1 се отменя.
§ 49. Създават се приложение № 33 към чл. 56к, ал. 7, приложение № 34 към чл. 56л, ал. 6 и приложение № 35 към чл. 109в, ал. 1:
„Приложение № 33 към чл. 56к, ал. 7
Заснети и разпознати номера за идентификация на преминаващите транспортни средства от системата за видеонаблюдение и контрол в обект на лицензиран складодържател

Уникален
номер
на видео-
камера
Посока
 на дви-
жение
Разпознати
номера
за иденти-
фикация на
транспортни
средства
Дата и
час на
засне-
мане
Цифров
файл
(формат
 base64 или
 Multipart)
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 

 
Забележки:
1. Уникалният номер на видеокамера по чл. 56л, ал. 5 се генерира от информационната система на Агенция „Митници“.
2. В колона 2 „Посока на движение“ се съдържа запис на посоката на преминаване на транспортните средства през входа/изхода на обекта – „In“ за влизане или „Оut“ за напускане.
3. В колона 3 „Разпознати номера за идентификация на транспортни средства“ се съдържа запис на разпознатия от системата за видеонаблюдение номер на транспортно средство.
4. В колона 4 „Дата и час на заснемане“ се отразява времето на заснемане на транспортното средство.
5. В колона 5 „Цифров файл“ се съдържа автоматично генерираната снимка на заснетия номер за идентификация на транспортното средство в графичен файлов формат.
Приложение № 34 към чл. 56л, ал. 6
ТД
Входящ № ..................................... /.............. г.
(попълва се от митническата администрация)
ИСКАНЕ
за съгласуване изграждането на системата за видеонаблюдение и контрол
от ...........................................................................................................................................................................,
представлявано от ..............................................................................................................................................
ЕГН/ЛНЧ ...........................................................................................................................................................,
ЕИК ......................................................................................................................................................................,
ИНЛС ........................………………………………………………..........................................................................................
ИНДС ........................………………………………………………..........................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място .......................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място .......................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място .......................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Лице за контакти: ...............................................................................................................................................
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
На основание чл. 56л, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове моля да ми бъде съгласуван проект на система за видеонаблюдение и контрол за данъчен склад с ИНДС:
……………….………………….......................................................……………………………………………………………………….
Към искането прилагам следните документи:
1. Идеен проект, включващ описание на системата и предвидените нейни компоненти.
2. Заверена документация с техническите характеристики на предвидените видеокамери и цифров регистратор-сървър.
3. Списък с подробно описание на техническите характеристики на предвидените в проекта твърди дискове, софтуер, свързващи кабели и конектори, електрозахранване.
4. Технически чертеж (скица) с общ план на обекта съобразно изискванията на чл. 56л, ал. 4.
Дата: ............................                  Длъжност: ...........................                          Подпис и печат: ............................
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“.
Приложение № 35 към чл. 109в, ал. 1
Вх. № ..............                                                                           ДО
Дата .............. г.                                                                          ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА
                                                                                               ДИРЕКЦИЯ ............……….……………………..
УВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на транспортното средство, превозващо акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз или акцизни стоки, предназначени за освободен от акциз краен потребител
от
................................................................................................................................................................................,
представлявано от
................................................................................................................................................................................,
ЕГН/ЛНЧ ............................................................................................................................................................,
ЕИК .......................................................................................................................................................................,
ИНЛС…………………………………………..……..................................................................................................................,
ИНДС ………………………………………………...................................................................................................................,
ИН …………………………………………...………..................................................................................................................
Седалище и адрес на управление:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Адрес за кореспонденция:
Държава ...................... Област …………….......... Община ....................... Населено място ........................
Пощенски код ……………….. Улица ...................................................................... Номер …………….....…….......
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Лице за контакти: ……………..................................................................……....................................………………….,
Телефон ............................ Мобилен ........................................... Факс .........................................................
Е-mail ......................................................... Уеб адрес ......................................................................................
Във връзка с чл. 91б, ал. 6 от ЗАДС, в качеството си на изпращач/получател на акцизните стоки (вярното се подчертава), Ви уведомявам, че транспортното средство ………………………………………..., посочено във:
е-АД № …………………......................................................................………………….……….. от дата: ………………………
е-АДД № …….…………………………….………....................................................................... от дата: ………………………,
ще бъде променено поради следните причини:
…………………………………………………………….........................................................................………………………………………
(посочват се детайлно фактите и обстоятелствата, налагащи промяна на транспортното средство)
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
Акцизните стоки ще бъдат претоварени във:
………………..............................................................................................................................................................…
(посочват се видът и идентификационните данни на новото транспортно средство)
Транспортното средство ще бъде управлявано от:
……………..................................................................…….…………………….…….................................................……………
Мобилен телефон за връзка ............................................................................................................................
Точен адрес (за населените места) или GPS координати на мястото на претоварването:
……………………………………………….......……………………………………...................................................................................……
Транспортното средство е собственост на/ползвано от ………………………………………, ЕИК ………………….………..,
VAT № (за чуждестранните лица) ………...…..….....…..…….………………………………………………………………………………..
Дата: ............................                  Длъжност: ...........................                          Подпис и печат: ............................
Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: София, ул. Г. С. Раковски № 47.“
§ 50. В приложение № 3а, приложение № 7, приложение № 7б, приложение № 7д, приложение № 7з, приложение № 7к, приложение № 9в, приложение № 19б и приложение № 25 думата „началник“ се заменя с „директор“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 51. За образуваните и неприключили производства по възстановяване на акциз по подадени искания от лица по смисъла на чл. 23г, ал. 1 се прилагат разпоредбите на този правилник.
§ 52. Параграф 40 от преходните и заключителните разпоредби към Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) се изменя така:
„§ 40. (1) Издадените до влизането в сила на този правилник обезпечения под формата на банкова гаранция продължават действието си до изтичане на срока им или до тяхната промяна, но не по-късно от 31 декември 2020 г.
(2) Приетите безсрочни банкови гаранции преди 7 февруари 2017 г., при които не е извършена промяна във връзка с ангажимент на банката за задължения за заплащане на акциз във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове, продължават действието си не по-късно от 31 декември 2020 г., освен ако същите бъдат приведени в съответствие с изискванията на приложение № 9д към чл. 57, ал. 3 от правилника.“
§ 53. (1) В 7-дневен срок от подаване на искане за съгласуване на изграждането на системата за видеонаблюдение по чл. 47б от Закона за акцизите и данъчните складове директорът на териториалната дирекция:
1. издава акт за съгласуване на проекта, или
2. на лицето се дават предписания относно:
а) представяне на допълнителна техническа документация, в случай че не са спазени изискванията на чл. 56л, ал. 4;
б) изграждане на видеонаблюдение на определени места в обекта, през които могат да влизат или да го напускат транспортни средства, в случай че това не е било предвидено в техническия чертеж (скицата) по чл. 56л, ал. 4;
в) трайното блокиране (затваряне) на аварийните входове и изходи на обекта, освен когато за тях не е предвидено изграждане на видеонаблюдение в проекта;
г) смяна на видеокамери и/или цифров регистратор, в случай че техни характеристики не отговарят на изискванията, предвидени в правилника.
(2) Териториалният директор определя срок за изпълнението на дадените предписания не по-голям от 3 дни.
(3) Лицето, на което са дадени предписания, следва да представи съответните документи, удостоверяващи изпълнението на предписанията, в определения му срок в деловодството на компетентната териториална дирекция.
(4) След изтичане на определения срок по ал. 2 директорът на компетентната териториална дирекция в 3-дневен срок издава акт за съгласуване или отказва съгласуването на проекта.
(5) След връчване на акта за съгласуване на проекта лицензираният складодържател уведомява директора на компетентната териториална дирекция в срока по § 38, ал. 5 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 96 от 2019 г.; изм., бр. 18 от 2020 г.) относно готовността му за извършване на тестове за функционалност и ефективност на система за видеонаблюдение и контрол.
§ 54. В 10-дневен срок от обнародването на този правилник в „Държавен вестник“ на интернет страницата на Агенция „Митници“ се публикуват изискванията и форматът на изпращаните данни по чл. 56к, ал. 7.
§ 55. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
4371