Министерство на финансите
брой: 53, от дата 12.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 75 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2017 г. и бр. 63 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Наредбата се прилага за лицата по:
1. член 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
2. член 103а, ал. 1 от ЗАДС;
3. член 103в, ал. 1 от ЗАДС.“
2. Алинея 2 се изменя така:
 „(2) Лицата по ал. 1 се наричат по-нататък „задължените лица“.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 30, ал. 6 след думата „разходомери“ се добавя „или измервателни системи за течности, различни от вода, както“.
Министър: Владислав Горанов
4366