Министерство на финансите
брой: 53, от дата 12.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.50


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 39 и 58 от 2015 г., бр. 75 от 2016 г., бр. 104 от 2017 г. и бр. 72 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Наредбата не се прилага за:
1. регистрираните изпращачи;
2. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове с изключение на случаите по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове;
3. освободените от акциз крайни потребители с изключение на случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20.“
§ 2. В чл. 3 т. 1 се изменя така:
„1. „обект“ е:
а) данъчен склад по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове или всяко друго място за въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки;
б) местата, където се приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове по смисъла на чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове;
в) мястото на получаване и използване на енергийни продукти, с код по КН 2710 12 до 2710 20, както и мястото на извеждане на произведените стоки от лица, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител по чл. 24, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове;“.
§ 3. В глава шеста наименованието на раздел II се изменя така:
„Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 3814, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403“.
§ 4. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 3814, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 са:“.
§ 5. В глава шеста, в наименованието на раздел VIII след думите „при продажбата“ се добавя „и потреблението“.
§ 6. В чл. 45 след думите „при продажбата“ се добавя „и потреблението“, а думите „т. 2 и 3“ се заменят с „т. 2 – 3б“.
§ 7. В глава шеста се създава раздел IX с чл. 46а и чл. 46б:
„Раздел IX
Точки за контрол в обектите на освободените от акциз крайни потребители по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20
Чл. 46а. Точките за контрол в обектите за получаване и местата, където се използват в производството енергийни продукти с кодове по КН от 2710 12 до 2710 20, както и където се извеждат произведените стоки от освободените от акциз крайни потребители, са:
1. местата на получаване на енергийни продукти;
2. местата, на които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;
3. местата, на които произведените стоки се извеждат от обекта.
Чл. 46б. (1) В точките за контрол по чл. 46а, т. 1 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“ и които измерват количеството:
1. маса – в случаите на определена данъчна основа в тонове;
2. литри – в случаите на определена данъчна основа в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
(2) В точките за контрол по чл. 46а, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“ и които измерват количеството:
1. маса – в случаите на определена данъчна основа в тонове;
2. литри – в случаите на определена данъчна основа в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
(3) В точките за контрол по чл. 46а, т. 3 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата и които измерват количеството произведени стоки в мерна единица, с която се заприхождават в отчетността на лицето.
(4) В точките за контрол по чл. 46а се допуска използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място при:
1. извеждане на енергийни продукти по чл. 46а от данъчен склад към обект на освободен от акциз краен потребител;
2. получаване и разтоварване на енергийни продукти по чл. 46а в обект на регистриран получател или на временно регистрирания получател, както и в място на директна доставка по смисъла на чл. 4, т. 45 от Закона за акцизите и данъчните складове, който за същия обект има издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В шестмесечен срок от обнародване на тази наредба в „Държавен вестник“ лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от Закона за акцизите и данъчните складове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
4365