Министерски съвет
брой: 50, от дата 2.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 112 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 ОТ 28 МАЙ 2020 Г.
за изменение и допълнение на списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане, приет с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2013 г. и бр. 78 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В списъка на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане – приложение към член единствен от Постановление № 124 на Министерския съвет от 2007 г., се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „Великобритания“ се заменя с „Обединеното кралство“.
2. След думата „Германия“ се поставят точка и запетая и се добавя „Гърция“.
3. Думата „Холандия“ се заменя с „Нидерландия“.
4. Накрая се създава следната забележка:
Забележка. Всички търговски и политически рискове, свързани с износ за държавите, изброени по-горе, се разглеждат като временно непазарни в периода от 27 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. във връзка със Съобщение на Kомисията за изменение на приложението към Съобщение на Kомисията до държавите членки относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към застраховането на краткосрочни експортни кредити (ОВ, C 101 І01 от 28 март 2020 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4086