Министерски съвет
брой: 50, от дата 2.6.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 106 от 28 май 2020 г. за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 ОТ 28 МАЙ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 55 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението накрая се поставя запетая и се добавя „или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На работодател, който поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган, е преустановил работата на предприятието или на част от предприятието, могат да се изплащат суми съгласно § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците като компенсации с цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятието.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Компенсации по ал. 1, 2 и 3 се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март 2020 г. до 30 юни 2020 г., но за срок, не по-дълъг от три месеца.“
3. В ал. 8 думите „пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата по ал. 5“ се заменят с „на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.“.
4. В ал. 9 думите „пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време, на лицата по ал. 5“ се заменят с „на лицата по ал. 5 трудово възнаграждение в размер, определен като за работа при пълно работно време, не по-малък от размера на осигурителния доход за януари 2020 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Постановлението влиза в сила от 14 май 2020 г.
§ 4. Разпоредбите на това постановление се прилагат и за работодатели, подали заявления за изплащане на компенсации до влизането му в сила.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4080