Министерски съвет
брой: 41, от дата 8.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 88 от 4 май 2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 ОТ 4 МАЙ 2020 Г.
за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Определя еднократна помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година в размер 250 лв.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 10а, ал. 5 от Закона за семейни помощи за деца.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3190