Министерски съвет
брой: 41, от дата 8.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Решение № 294 от 30 април 2020 г. за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян

 

РЕШЕНИЕ № 294 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за констатиране на неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян (ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. и мотивиран доклад на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Констатира:
1.1. Неизпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, от находище „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, за сключване на концесионен договор с „Виастройинженеринг“ – ООД, Смолян.
1.2. Обективна невъзможност за изпълнение на т. 13.1 от Решение № 501 на Министерския съвет от 11 юли 2014 г. поради заличаване на търговското дружество, определено за концесионер.
2. Находище на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – мрамори, „Фатово“, разположено в землищата на с. Полковник Серафимово и гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, да бъде включено в Списъка на подземните богатства с установени находища по чл. 2, ал. 4 от Закона за подземните богатства в 30-дневен срок от влизането в сила на решението.
3. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела, свързани с решението.
4. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3176