Министерски съвет
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 87 от 30 април 2020 г. за изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за изменение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието на постановлението думите „в търговските обекти, представляващи вериги от магазини“ се заменят с „във веригите от магазини, представляващи търговски обекти“.
§ 2. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) Във веригите от магазини, представляващи търговски обекти за самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, където търговията се извършва от името и за сметка на едно лице, сградите и съоръженията представляват комплексен обект, които разполагат с 10 и повече търговски обекта на територията на страната, задължително се обособяват места, в които се предлагат: мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо от едри и дребни преживни животни и яйца, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Местата за продажба следва да са с площ – достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни продукти, както и да са обозначени по подходящ начин, от който да е видно, че предлаганите продукти са регионално производство.“
§ 3. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 думите „във връзка със“ се заменят с „чл. 16а, ал. 1 от“.
2. Параграф 3 се изменя така:
„§ 3. Контролът по изпълнение на постановлението се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните. За неспазване на изискванията на постановлението се налагат санкции съгласно чл. 16а, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Установяването на нарушенията и издаването на наказателните постановления се извършват съгласно чл. 16а, ал. 3 от същия закон.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3171