Министерски съвет
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.28


Постановление № 86 от 30 април 2020 г. за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за създаване на Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава се Консултативен съвет във връзка с Европейската зелена сделка, наричан по-нататък „Съвета“, като колективен консултативен орган към Министерския съвет.
Чл. 2. Съветът консултира и подпомага Министерския съвет във връзка със:
1. произтичащите от Съобщението на Европейската комисия до Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Европейска зелена сделка“ (COM(2019) 640 final) от 11 декември 2019 г. (Съобщението) ефекти за Република България;
2. съвместяването на националните приоритети в областта на енергийната сигурност, ускореното икономическо развитие, социалната справедливост и защитата на околната среда;
3. разработването на балансирана национална енергийна стратегия до 2030 г. с поглед до 2050 г., основана на реална оценка на националните приоритети, насърчаване въвеждането на иновационни технологии в производството, съхранението и доставката на енергия;
4. подготовката на план за устойчива работа на топлоелектрическите централи, захранвани с въглищно гориво;
5. планове и стратегически документи, произтичащи от Съобщението.
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател, заместник-председател и членове.
(2) Председател на Съвета е заместник министър-председател, определен със заповед на министър-председателя.
(3) Заместник-председател на Съвета е министърът на енергетиката или определен от него заместник-министър на енергетиката.
(4) Членове на Съвета са:
1. представител на президента на Република България;
2. министърът на околната среда и водите;
3. министърът на финансите;
4. министърът на икономиката;
5. министърът на регионалното развитие и благоустройството;
6. министърът на труда и социалната политика;
7. министърът на образованието и науката;
8. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
9. министърът на земеделието, храните и горите;
10. заместник-министър на външните работи и заместник-министър на енергетиката, определени от съответния министър;
11. по един представител на парламентарно представените политически партии;
12. по един представител на национално представителните организации на работодателите;
13. по един представител на национално представителните организации на работниците и служителите;
14. председателят на Българската академия на науките;
15. председателят на Националния статистически институт;
16. представители на академичната общност, посочени от Съвета на ректорите на университетите и висшите училища;
17. представител на Националното сдружение на общините в Република България.
(5) Поименният състав на Съвета се определя със заповед на министър-председателя.
Чл. 4. (1) Председателят може да кани на заседание на Съвета представители на други публични институции, частни организации и заинтересовани страни.
(2) За осигуряване работата на Съвета може да бъде изисквана информация или становища от компетентни държавни органи, органи на местното самоуправление, синдикални и работодателски организации, неправителствени организации, професионални организации или от отделни експерти, които имат отношение по въпросите, които се обсъждат.
Чл. 5. Организационно-техническата работа на Съвета се осигурява от Секретариат, определен от министъра на енергетиката.
Чл. 6. (1) Съветът се свиква по инициатива на председателя или на някой от членовете му.
(2) Секретариатът уведомява членовете на Съвета най-малко пет работни дни предварително за датата и часа на заседанието, като им изпраща проект на дневен ред и материалите по него.
(3) Заседанията на Съвета се провеждат и се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-малко от половината от членовете.
(4) При невъзможност да участва член на Съвета се замества от изрично упълномощено лице за всеки отделен случай.
(5) На заседанията на Съвета могат да присъстват по отделни въпроси не повече от двама експерти към всеки от членовете на Съвета.
Чл. 7. (1) Заседанията на Съвета се откриват и ръководят от председателя на Съвета, а в негово отсъствие–от заместник-председателя.
(2) За разглежданите на заседанието на Съвета въпроси, за приетите решения и за изразените становища се изготвя протокол. Протоколът се подписва от председателя и от секретаря на Съвета.
(3) По време на заседанието се води стенографски запис.
(4) Стенограмата заедно с внесените на заседанието писмени становища и други материали от членовете на Съвета се прилагат към протокола от съответното заседание на Съвета.
(5) Копие от подписания протокол за всяко заседание на Съвета се изпраща на всички членове на Съвета.
Заключителни разпоредби
§ 1. Поименният състав на Секретариата по чл. 5 се определя със заповед на министъра на енергетиката.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 22a, ал. 1 във връзка с чл. 21 и чл. 22, ал. 3 от Закона за администрацията.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3170