Министерски съвет
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 84 от 30 април 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 295 110 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските и частните училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 197 235 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 97 875 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 1620 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 96 255 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата 48 465 лв. да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличи показателят по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
(4) По бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г., по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“, да се създаде администриран разходен параграф „Стипендии за деца с изявени дарби“ в размер на сумата по ал. 1.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от Закона за публичните финанси, чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и чл. 2 от Постановление № 50 на Министерския съвет от 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.

Община
Област
Средства за стипендии на ученици от общински училища
(в лв.)
Средства за стипендии на ученици от частни училища
(в лв.)
Общо
Благоевград
Благоевград
4 185
 
4 185
Гоце Делчев
Благоевград
1 620
 
1 620
Петрич
Благоевград
675
 
675
Хаджидимово
Благоевград
3 240
 
3 240
Бургас
Бургас
12 285
 
12 285
Карнобат
Бургас
405
 
405
Белослав
Варна
810
 
810
Варна
Варна
17 415
 
17 415
Велико Търново
Велико Търново
8 775
2 160
10 935
Горна Оряховица
Велико Търново
1 620
 
1 620
Свищов
Велико Търново
405
 
405
Брегово
Видин
810
 
810
Видин
Видин
4 455
 
4 455
Враца
Враца
7 155
 
7 155
Габрово
Габрово
2 835
 
2 835
Севлиево
Габрово
2 025
 
2 025
Добрич
Добрич
2 835
 
2 835
Кърджали
Кърджали
5 805
 
5 805
Кюстендил
Кюстендил
945
 
945
Ловеч
Ловеч
1 080
 
1 080
Троян
Ловеч
2 295
 
2 295
Пазарджик
Пазарджик
3 240
 
3 240
Септември
Пазарджик
3 240
 
3 240
Перник
Перник
540
 
540
Плевен
Плевен
3 645
 
3 645
Пловдив
Пловдив
14 985
810
15 795
Разград
Разград
2 430
 
2 430
Две могили
Русе
810
 
810
Русе
Русе
5 805
 
5 805
Силистра
Силистра
1 350
 
1 350
Тутракан
Силистра
810
 
810
Смолян
Смолян
540
 
540
Столична
София-град
33 345
7 560
40 905
Елин Пелин
София област
1 215
 
1 215
Етрополе
София област
675
 
675
Сливница
София област
1 620
 
1 620
Казанлък
Стара Загора
5 265
 
5 265
Стара Загора
Стара Загора
2 295
 
2 295
Чирпан
Стара Загора
810
 
810
Попово
Търговище
675
 
675
Търговище
Търговище
1 485
 
1 485
Димитровград
Хасково
1 620
 
1 620
Тополовград
Хасково
2 160
 
2 160
Харманли
Хасково
810
 
810
Хасково
Хасково
9 315
 
9 315
Шумен
Шумен
3 915
 
3 915
Ямбол
Ямбол
2 430
 
2 430
Общо:
 
186 705
10 530
197 235

 
3168