Министерски съвет
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 83 от 30 април 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер 20 000 000 лв. за изпълнението на Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3167