Министерски съвет
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 82 от 30 април 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 30 АПРИЛ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 163 700 лв. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. за изплащане на обезщетения по чл. 60з от Закона за съдебната власт за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“, по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 60к от Закона за съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3166