Министерство на отбраната
брой: 40, от дата 5.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.52


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време (обн., ДВ, бр. 30 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2016 г., бр. 85 от 2018 г., бр. 55 от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 37б:
„Чл. 37б. На военнослужещите и цивилните служители, поставени под карантина, се осигуряват безплатна храна по приложение № 1 или приложение № 5, както и добавка минерална/трапезна вода по т. 2, буква „п“ от приложение № 13.“
§ 2. В т. 2 на приложение № 13 се създава буква „п“:
„п) на лицата, поставени под карантина.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
3149