Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 41, от дата 8.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Наредба № 8 от 27 април 2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
НАРЕДБА № 8 от 27 април 2020 г.
за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи, както и редът и условията за поставянето им на територията на пристанищата.
(2) С наредбата се определя и редът за съставяне и връчване на констативните актове по чл. 112т, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), за подаване на възражения срещу тях и за принудително премахване на обекти, когато заповедта на капитана на съответното пристанище, с която е разпоредено премахване, не е изпълнена доброволно в определения за това срок.
(3) Наредбата се прилага за всички български пристанища с изключение на военните и граничнополицейските пристанища.
Чл. 2. На територията на българските пристанища може да се поставят:
1. преместваеми обекти, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги;
2. преместваеми обекти, пряко свързани с дейността по постигане сигурността на пристанището;
3. преместваеми увеселителни обекти;
4. преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности;
5. информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги или с дейността по постигане сигурността на пристанището;
6. рекламни елементи;
7. монументално-декоративни елементи.
Чл. 3. (1) Обектите по чл. 2 може да бъдат поставяни на територията на пристанищата въз основа на издадено разрешение за поставяне и в съответствие със схема за поставяне, която е неразделна част от разрешението.
(2) Поставянето на преместваеми обекти се разрешава само ако не се надвишават установените в специализирания подробен устройствен план на пристанището устройствени показатели – плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ.
(3) Не е необходимо издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти и информационни елементи, които са предвидени в одобрен инвестиционен проект и са включени в издадено въз основа на него разрешение за строеж.
Чл. 4. (1) Обектите по чл. 2 се свързват със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура с временни връзки, когато това е необходимо за нормалното им функциониране.
(2) С разрешението за поставяне на обект по чл. 2 се разрешава и свързването му със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Раздел II
Изисквания, на които трябва да отговарят преместваемите обекти, информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Чл. 5. (1) Обектите по чл. 2 трябва:
1. да са поставени в съответствие с даденото разрешение за поставяне;
2. да съответстват на предназначението на пристанището (съответно пристанищния терминал) и на функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно пристанищния терминал), в която са поставени;
3. да отговарят на действащите норми за безопасност;
4. да се поддържат в добро техническо и естетическо състояние;
5. да не затрудняват или препятстват нормалното ползване на елементите на пристанищната инфраструктура, в това число хидротехническите пристанищни съоръжения за приставане, престояване и обслужване на кораби, контролно-пропускателните пунктове на пристанището (съответно пристанищния терминал), вътрешнопристанищните автомобилни и железни пътища;
6. да не застрашават сигурността на пристанището;
7. да не създават опасност за осъществяваните на пристанището (съответно пристанищния терминал) технологични процеси;
8. да не затрудняват или препятстват нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
9. да не създават опасност от замърсяване на околната среда, в това число и шумово замърсяване.
(2) Преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, с изключение на информационните табла по чл. 10, ал. 2, т. 4 и по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанища и специализирани пристанищни обекти (ДВ, бр. 96 от 2013 г.), не може да бъдат поставяни върху стационарните хидротехнически пристанищни съоръжения за приставане, престояване и обслужване на кораби, както и върху или в непосредствена близост до плаващите хидротехнически пристанищни съоръжения, които служат за връзка между кораба и брега. Счита се, че обектът е в непосредствена близост, ако се намира в зоната на закрепване на плаващото хидротехническо пристанищно съоръжение към брега, на преходния мост или на подхода към него или на такова разстояние от тях, че създава пречки за безопасното използване, обслужване или поддържане на съоръжението.
(3) Забранено е използването на устройства за озвучаване на рекламни елементи, както и на други устройства и технически средства за въздействие върху човешките сетива, с изключение на визуалното въздействие, което е необходимо и достатъчно за възприемане на рекламното послание.
(4) Информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи, поставяни непосредствено до или на границата на пристанищната територия по начин, позволяващ възприемането им и от лица, които се намират в съседни на пристанището имоти, трябва да отговарят и на изискванията на наредбата по чл. 13а или по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, приета от общинския съвет на общината, на територията на която е разположено пристанището (съответно пристанищният терминал).
Чл. 6. Преместваемите обекти може да бъдат:
1. изработени по проект;
2. контейнерен тип;
3. модулен тип.
Чл. 7. Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми.
Чл. 8. (1) Преместваемите обекти се поставят извън трасетата и сервитутните зони на линейните инженерни мрежи на пристанищната техническа инфраструктура.
(2) Преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности може да се поставят:
1.в зоните за съпътстващи дейности на пристанищата за обществен транспорт;
2.извън оперативната зона на пътническите терминали и терминалите за обработване на ро-ро товари в пристанищата за обществен транспорт;
3.извън оперативната зона на пристанищата по чл. 107 – 109 от ЗМПВВППРБ.
Чл. 9. Информационни елементи са фирмените надписи, информационните и информационно-указателните табели или табла.
Чл. 10. (1) Фирменият надпис като информационен елемент може да съдържа само наименованието, търговската марка и/или дейността на:
1. собственика на пристанището (съответно пристанищния терминал);
2. пристанищен оператор, получил достъп до пазара на пристанищни услуги на пристанището (съответно пристанищния терминал);
3. лице, извършващо съпътстваща дейност на пристанището.
(2) Фирмените надписи се изписват на български език, като може да бъдат дублирани и на английски или друг език.
(3) Фирмените надписи може да бъдат поставяни само:
1. върху стени, козирки или навеси, непосредствено принадлежащи към обекта, в който лицето по ал. 1 извършва своята дейност;
2. по фасадите и върху покривите на административните сгради и покритите складове;
3. върху преместваеми обекти.
(4) Не се допуска:
1. поставеният върху козирка или навес фирмен надпис да ги надвишава с повече от 1 m;
2. поставеният върху козирка или навес или по фасадата на сграда фирмен надпис да закрива отвори по фасадата;
3. поставеният по фасадата на сграда фирмен надпис да се издава на повече от 1,50 m от фасадата.
Чл. 11. (1) Информационните и информационно-указателните табели и табла не може да служат за излъчване на рекламни послания.
(2) По отношение на информационните табла по чл. 10, ал. 2, т. 4, чл. 11, ал. 2 и чл. 43 от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанища и специализирани пристанищни обекти се прилагат посочените в същите разпоредби изисквания.
(3) Информационните и информационно-указателните табели и табла извън тези по ал. 2 се изписват на български език, като може да бъдат дублирани и на друг език.
(4) Информационните елементи по ал. 1 не може да бъдат поставяни:
1. върху елементи от системата за регулиране на движението на територията на пристанището (съответно пристанищния терминал) или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;
2. върху съоръжения – част от пристанищната техническа инфраструктура на електроснабдяването, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
3. върху дървета.
Чл. 12. (1) Рекламните елементи не може да бъдат поставяни:
1. в оперативната зона на пристанището (съответно пристанищния терминал);
2. върху елементи от системата за регулиране на движението на територията на пристанището (съответно пристанищния терминал) или по начин, възпрепятстващ тяхното възприятие;
3. върху съоръжения – част от пристанищната техническа инфраструктура на електроснабдяването, върху които е разрешено поставянето на друг рекламен или информационен елемент;
4. върху дървета;
5. върху монументално-декоративни елементи или във визуалния обсег на възприятието им;
6. върху фасади на сгради, по които има отвори.
(2) Върху покривите на сградите може да бъдат поставяни само ажурни рекламни елементи.
(3) Рекламните елементи на територията на пристанищата не може да бъдат използвани за излъчване на забранена със закон реклама.
(4) Рекламните елементи не може да излъчват видеоклипове или анимация, мигащи или движещи се светлини. Въртене на рекламни пана (скрол система), позволяващо смяната на няколко рекламни визии, е допустимо при условие, че въртенето се извършва не по-често от 8 секунди.
Чл. 13. (1) Монументално-декоративните елементи служат за общо оформяне на пространството и за обозначаване на значими събития за страната, за общината, на чиято територия е разположено пристанището (съответно пристанищният терминал), или за сектора на водния транспорт и не може да излъчват рекламни послания или да служат за търговска дейност.
(2) Монументално-декоративните елементи може да бъдат свободно стоящи или паметни плочи върху фасади на сгради.
(3) Монументално-декоративните елементи се изработват по проект, изготвен от лице с проектантска правоспособност по смисъла на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, а в частта относно обемно-пластичното решение – от скулптор.
(4) Монументално-декоративни елементи не може да бъдат поставяни в оперативната зона на пристанища за обществен транспорт, на които се извършва обработване на товари, на терминали от такива пристанища, на рибарски пристанища и пристанища със специално предназначение.
Раздел III
Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата
Чл. 14. (1) Разрешение за поставяне се издава от:
1. директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището – за обектите по чл. 2, т. 1, 2 и 5;
2. министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него лице – за обектите по чл. 2, т. 3, 4, 6 и 7.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2:
1. заявлението за осъществяване на административно обслужване може да бъде подадено и чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
2. всички подготвителни действия и актове в рамките на образувано административно производство за издаване на разрешение за поставяне, включително изготвянето на проекта на разрешение, се осъществяват от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 15. (1) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти, информационни и рекламни елементи се издава за определен срок, както следва:
1. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“ – за срока на действие на одобрения план за приемане и обработване на отпадъци на пристанището;
2. преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с дейността по постигане сигурността на пристанището – за срока на действие на одобрения план за сигурност (съответно одобрените правила за сигурност) на пристанището;
3. всички останали преместваеми обекти и информационни елементи, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги – за посочения в заявлението за поставяне срок, който не може да бъде по-дълъг от срока на валидност на удостоверението за експлоатационна годност на пристанището (съответно пристанищния терминал), на територията на което се иска поставяне;
4. преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и рекламни елементи – за посочения в заявлението за поставяне срок, който не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(2) Разрешението за поставяне на монументално-декоративни елементи се издава за определен посочен от заявителя срок или безсрочно.
Чл. 16. (1) За издаване на разрешение за поставяне на обект по чл. 2 се подава писмено заявление от:
1. собственика на пристанището (съответно пристанищния терминал);
2. пристанищен оператор, който извършва на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 от ЗМПВВППРБ.
(2) Заявлението може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.
Чл. 17. (1) Заявлението трябва да съдържа:
1. данни за заявителя – наименование, седалище, адрес на управление, ЕИК (съответно код по БУЛСТАТ), електронен адрес съгласно Закона за електронното управление и мобилен или стационарен телефонен номер или факс;
2. в какво се състои искането, в това число:
а) вида и броя на обектите по чл. 2, за които се иска разрешение за поставяне;
б) целта, за която ще бъдат използвани;
в) наименованието и вида на пристанището и зоната в него, където ще бъдат поставени;
г) срока, за който се иска разрешение за поставяне;
3. списък на приложените документи;
4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).
(2) Когато собственик на пристанището (съответно пристанищния терминал) е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1 включват: имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН, както и електронен адрес съгласно Закона за електронното управление и мобилен или стационарен телефонен номер или факс, ако лицето разполага с такива. Може да бъде предоставена и информация за наличието на персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление, ако заявителят разполага с такъв.
(3) Когато заявителят е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.
(4) Подаденото по електронен път заявление се подписва с квалифициран електронен подпис в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.
Чл. 18. (1) Към заявлението се прилагат:
1. схема за поставяне на обекта (или обектите) по чл. 2;
2. проектът, по който е изработен обектът, а за обектите контейнерен или модулен тип – документация, удостоверяваща съответствието със съществените изисквания към продуктите (декларация за съответствие от производителя, техническо досие и т.н.);
3. мотивирано становище на инженер-конструктор с пълна проектантска правоспособност;
4. становище за съответствие на обекта с правилата и нормите за пожарна безопасност, издадено от съответната регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
5. изричното писмено съгласие на собственика на пристанището (съответно пристанищния терминал), когато лице по чл. 16, ал. 1, т. 2 е поискало разрешение за поставяне на обект по чл. 2, т. 3, 4, 6 или 7;
6. пълномощното по чл. 16, ал. 2, когато заявлението се подава от пълномощник.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 и 4 се представят в заверено от заявителя копие, а останалите – в оригинал. Схемата за поставяне се представя в два екземпляра. Документи, съставени на чужд език, се представят и с точен превод на български език.
(3) Приложенията към подадено по електронен път заявление се оформят в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление.
Чл. 19. (1) Схемата за поставяне се изработва в подходящ мащаб въз основа на действащия специализиран подробен устройствен план на пристанището и определя пространственото разположение, точните размери, вида, типа и предназначението на обекта по чл. 2, както и отстоянието му от съседни елементи на пристанищната инфраструктура.
(2) Когато за нормалното функциониране на обекта по чл. 2 е необходимо свързване с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на пристанището, същите се отразяват в схемата по ал. 1, като се обозначава и мястото на свързване.
(3) Към схемата за поставяне на преместваеми обекти, информационни и рекламни елементи се съставя таблица с данните за всеки от обектите, за които се иска разрешение за поставяне. В таблицата се посочва най-малко следното:
1. видът на обекта по чл. 2;
2. предназначението на обекта по чл. 2;
3. размерът на покритата площ;
4. размерът на откритата площ;
5. геодезическите координати на обекта по чл. 2 в координатна система БГС 2005.
Чл. 20. (1) Мотивираното становище по чл. 18, ал. 1, т. 3 следва да доказва, че конструктивното решение за конкретния обект по чл. 2, включително относно създаването на допълнителни натоварвания и по отношение на носимоспособността, устойчивостта и дълготрайността на конструкцията и засягането на съществуващи конструктивни елементи, не създава опасност за:
1. намиращите се в непосредствена близост до обекта хора, машини, съоръжения и други елементи на пристанищната инфраструктура;
2. хора, машини и съоръжения, намиращи се в преместваемия обект.
(2) Мотивирано становище по чл. 18, ал. 1, т. 3 се представя за всеки обект по чл. 2, за който е изпълнено някое от следните условия:
1. поставя се върху сграда, съоръжение или друг елемент на пристанищната инфраструктура;
2. поставя се върху преместваем обект;
3. за поставянето му е необходим фундамент;
4. при експлоатацията на обекта поне 1 човек се намира вътре в него.
Чл. 21. (1) Когато се установи, че заявлението за издаване на разрешение за поставяне не съответства на някое от изискванията по чл. 17 или 18, в срок от 3 работни дни след постъпване на заявлението заявителят се уведомява за необходимостта да отстрани констатираните недостатъци.
(2) Срокът за отстраняване на установените недостатъци на заявлението е 10 работни дни.
(3) Уведомление по ал. 1 се изпраща от:
1. директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището – в случаите по чл. 14, ал. 1, т. 1;
2. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – в случаите по чл. 14, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 2.
Чл. 22. Когато заявлението е за поставяне на монументално-декоративен елемент, в срок до 3 работни дни след постъпване на заявлението (съответно след отстраняване на недостатъците му) копие от образуваната административна преписка се изпраща за съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.
Чл. 23. (1) Разрешение за поставяне се издава в 14-дневен срок от датата на подаване на заявлението.
(2) В случаите по чл. 21, ал. 1 срокът за произнасяне на административния орган започва да тече след отстраняване на нередовностите на заявлението.
(3) В случаите по чл. 22 срокът за произнасяне на административния орган се смята съответно продължен с 14 дни.
(4) Съобщаването на издаденото разрешение за поставяне се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 24. (1) Образуваното административно производство се прекратява по искане на заявителя, както и в случаите по чл. 21, ал. 1, ако нередовностите на подаденото заявление не бъдат отстранени в срока по чл. 21, ал. 2.
(2) Актът на съответния компетентен административен орган по чл. 14, ал. 1, с който се прекратява образуваното административно производство, се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Актът за прекратяване на производството може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 25. (1) Отказ да се издаде разрешение за поставяне се постановява, когато:
1. собственикът на пристанище (съответно на пристанищен терминал) не е дал съгласието си за поставяне на обект по чл. 2, т. 3, 4, 6 или 7 по искане на пристанищния оператор;
2. в случаите по чл. 22 е отказано съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство;
3. видът на конкретния обект по чл. 2 не съответства на предназначението на пристанището (съответно на пристанищния терминал);
4. видът на конкретния обект по чл. 2 не съответства на функционалното предназначение на зоната от пристанището (съответно от пристанищния терминал), където се предвижда да бъде поставен;
5. поставянето и/или използването на конкретния обект по чл. 2 може да създаде опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване.
(2) Отказът да се издаде разрешение за поставяне се съобщава на заявителя по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Отказът да се издаде разрешение за поставяне може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 26. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на морско-техническата пристанищна услуга „приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност“, се издава в рамките на производството по одобряване на изработения план за приемане и обработване на отпадъци.
(2) Освен документите по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти към представения за одобрение план за приемане и обработване на отпадъци се прилагат и документите по чл. 18, ал. 1, т. 1 и 3, които трябва да отговарят на изискванията по чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 и 3.
Чл. 27. (1) В Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се създава и поддържа електронно досие за всеки обект по чл. 2, за който е издадено разрешение за поставяне. Досието може да бъде поддържано и на хартиен носител.
(2) В досието по ал. 1 се съхраняват следните документи:
1. заявлението за издаване на разрешение за поставяне и приложените към него документи;
2. уведомлението по чл. 21, ал. 2, доказателства за извършеното съобщаване и документите, представени от заявителя в изпълнение на дадените указания за отстраняване на нередовности;
3. кореспонденцията, разменена в изпълнение на изискването на чл. 22;
4. издаденото разрешение за поставяне, схемата за поставяне, представляваща неразделна част от него, и доказателства за извършеното съобщаване на разрешението;
5. протоколите и проверовъчните листове от извършени проверки по реда на Наредба № 9 от 2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, в които се съдържат констатации относно съответния обект по чл. 2 и доказателства за съобщаването им на участниците в производството;
6. констативният акт по чл. 30, ал. 1 и доказателства за връчването му;
7. възраженията по чл. 30, ал. 3;
8. заповедта по чл. 31, ал. 1;
9. подадената срещу заповедта по чл. 31, ал. 1 жалба и влезлият в сила акт, постановен по нея;
10. констативният протокол по чл. 32, ал. 1;
11. протоколите по чл. 33, ал. 3 и чл. 35, ал. 3;
12. описът по чл. 34, ал. 2, уведомлението по чл. 34, ал. 3 и доказателства за връчването му.
Раздел IV
Премахване на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, поставени на територията на пристанищата
Чл. 28. (1) Контролът по отношение на поставените на територията на пристанищата преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи се осъществява от инспектори на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващи функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата.
(2) Контролът по ал. 1 се осъществява в рамките на извършваните проверки на експлоатационната годност на пристанищата.
(3) Проверка по отношение на конкретен обект по чл. 2 може да бъде извършена и за изясняване на факти и обстоятелства, изложени в жалба или сигнал.
Чл. 29. (1) На премахване подлежат обекти по чл. 2, които:
1. са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;
2. не отговарят на някое от изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 или 5 от Закона за устройство на територията;
3. в резултат на обстоятелства, възникнали след поставянето им, представляват опасност за сигурността на пристанището, за безопасното осъществяване на пристанищните дейности и услуги или за нормалното функциониране на средствата за навигационно осигуряване;
4. представляват реклама, забранена със закон.
(2) На премахване подлежат и обекти по чл. 2, по отношение на които е изтекъл определеният в разрешението за поставяне срок.
(3) Премахването се извършва за сметка на лицето, по чието искане е издадено разрешението за поставяне. Когато обект по чл. 2 е поставен без разрешение, премахването му е за сметка на собственика на пристанището (съответно на пристанищния терминал).
Чл. 30. (1) Обстоятелствата по чл. 29 се установяват с констативен акт, съставен от инспекторите по чл. 28, ал. 1 в 7-дневен срок от откриването им.
(2) Констативният акт се връчва на лицето, по чието искане е издадено разрешение за поставяне на обекта, а в случаите на поставен без разрешение обект – на собственика на пристанището (съответно на пристанищния терминал).
(3) Лицето по ал. 2 може да подаде възражение срещу констативния акт в 3-дневен срок от връчването на акта.
Чл. 31. (1) В 7-дневен срок от връчването на констативния акт по чл. 30, ал. 1 директорът на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището извършва преценка на отразените в констативния акт факти и обстоятелства, на изложените в подаденото възражение аргументи и на събраните доказателства и издава мотивирана заповед, с която разпорежда обектът да бъде премахнат, или прекратява производството.
(2) Когато със заповедта по ал. 1 се разпорежда премахване на обекта, с нея се определя и срок за доброволното й изпълнение. Ако заповедта е постановена, защото обектът по чл. 2 е поставен в противоречие с издаденото разрешение, доброволното изпълнение се изразява в привеждане на обекта в съответствие с издаденото разрешение за поставяне.
(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на лицето по чл. 30, ал. 2 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Заповедта може да бъде оспорена по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 32. (1) В 7-дневен срок след изтичане на определения срок за доброволно изпълнение на заповедта по чл. 31, ал. 1 инспектори по чл. 28, ал. 1 извършват проверка дали заповедта е изпълнена. Резултатите от проверката се отразяват в констативен протокол.
(2) Когато се установи, че заповедта по чл. 31, ал. 1 не е изпълнена, обектът по чл. 2 се премахва принудително от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
Чл. 33. (1) Фактическото изпълнение на принудителното премахване се възлага по реда на Закона за обществените поръчки.
(2) Датата и часът за провеждане на принудително премахване се определят при възлагането на фактическото изпълнение по реда на ал. 1. Определените ден и час за провеждане на принудителното изпълнение се съобщават на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1 по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Непосредствено преди започване на фактическото изпълнение на принудителното премахване инспектор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващ функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата, съвместно с изпълнителя съставя протокол за състоянието, в което се намира обектът по чл. 2, подлежащ на принудително премахване.
Чл. 34. (1) В случаите, когато към момента на започване на фактическото изпълнение на принудителното премахване на преместваем обект същият не е освободен доброволно от намиращо се в него движимо имущество, инспектор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, осъществяващ функции по контрол на експлоатационната годност на пристанищата, и изпълнителят пристъпват към принудително освобождаване на обекта.
(2) Изнесеното движимо имущество се предава на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1. Когато той не присъства на принудителното премахване или не желае да приеме имуществото, същото се оставя по опис за отговорно пазене в определено от директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и капитан на пристанището помещение на територията на пристанището.
(3) Когато адресатът на заповедта по чл. 31, ал. 1 не присъства на фактическото изпълнение на принудителното премахване, той се уведомява писмено за предприетите действия по предаване за отговорно пазене на завареното в обекта движимо имущество. Уведомлението, съдържащо и покана оставеното за отговорно пазене имущество да бъде вдигнато, се изпраща в 3-дневен срок от приключване на фактическото изпълнение на принудителното премахване на преместваемия обект.
Чл. 35. (1) Дейностите по премахване се извършват в съответствие с описаната в техническата спецификация и в офертата на изпълнителя технология на работа под ръководството на технически правоспособно лице от екипа на изпълнителя.
(2) В процеса на премахване изпълнителят е длъжен да спазва правилата и нормите за пожарна безопасност и за здравословни и безопасни условия на труд.
(3) След приключване на дейностите по принудително премахване лицата по чл. 34, ал. 1 съставят протокол за установяване състоянието на премахнатия обект по чл. 2 и на повърхността, от която е отделен.
(4) Премахнатият обект по чл. 2 се предава на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1, а ако той не присъства на премахването, се прилагат правилата на чл. 34, ал. 2, изречение второ и ал. 3.
Чл. 36. (1) Всички разходи, свързани с фактическото изпълнение на принудителното премахване, включително и тези за възстановяване и почистване на терена от получени при премахването отпадъци и за отговорно пазене по чл. 34, ал. 2 и чл. 35, ал. 4, са за сметка на адресата на заповедта по чл. 31, ал. 1.
(2) Ако не бъде изплатена доброволно, дължимата за разходите по ал. 1 сума се събира по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Допълнителни разпоредби
§ 1. (1) По смисъла на тази наредба:
1. „Преместваем обект“ е обект по смисъла на § 5, т. 80 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
2. „Увеселителен обект“ е обект по смисъла на § 5, т. 71 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
3. „Рекламен елемент“ е обект по смисъла на § 5, т. 81 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
4. „Ажурен рекламен елемент“ е рекламен елемент, при който плоскостта на елемента не е плътна, осигурява просвет и не нарушава съществено визуалната връзка между пространствата от двете й страни.
(2) Преместваеми обекти, пряко свързани с технологичния процес по предоставяне на пристанищни услуги, са: навеси, складове от модулни сглобяеми елементи, складови контейнери, мобилни прегради за сепариране на товари, павилиони, кабини, контейнери – офиси, модулни бензиностанции, модулни газостанции, цистерни и контейнери за приемане на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност, и т.н.
(3) Преместваеми обекти, пряко свързани с дейността по постигане сигурността на пристанището, са: кабини за охрана, камери за видеонаблюдение, металдетекторни рамки, бариери, турникети, мобилни прегради и т.н.
(4) Визуалният обсег на възприятието на монументално-декоративен елемент се определя в производството по разрешаване на поставянето му от съгласуващия административен орган по чл. 22.
§ 2. За целите на тази наредба използваните в корабостроенето и кораборемонта и пряко свързани с технологичния процес или с осигуряване на неговата безопасност машини, съоръжения, технологично оборудване, табели, табла и знаци не са обекти по чл. 2.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата, издадени по общия ред до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ДВ, бр. 28 от 2018 г.), запазват действието си за срока, за който са издадени.
(2) Разрешенията за поставяне на преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата, издадени по реда на чл. 112р – 112т от ЗМПВВППРБ до влизане в сила на настоящата наредба, запазват действието си за срока, за който са издадени.
§ 4. (1) В тримесечен срок след влизане в сила на тази наредба лицата по чл. 16, ал. 1 предприемат необходимите действия за получаване на ново разрешение за поставяне или за доброволно премахване на заварените преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи, срокът на разрешението за поставянето на които е изтекъл.
(2) В тримесечен срок след изтичане на срока по ал. 1 се откриват производства за премахване на заварените преместваеми обекти, информационни, рекламни и монументално-декоративни елементи на територията на пристанищата, за които не са предприети необходимите действия за получаване на ново разрешение за поставяне и не са премахнати доброволно.
§ 5. Тази наредба се издава на основание чл. 112с и чл. 112т, ал. 4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
Министър: Росен Желязков
3132