Министерство на финансите
брой: 41, от дата 8.5.2020 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Изменение на Учредителния договор на Международната финансова корпорация

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Изменение на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
(Одобрено с Решение № 506 от 19 юли 2018 г. на Министерския съвет. В сила от 16 април 2020 г.)
МЕЖДУНАРОДНА ФИНАНСОВА КОРПОРАЦИЯ
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Решение № 273
Изменение на Учредителния договор на Корпорацията
Като се има предвид, че Съветът на директорите в своя доклад от 4 юни 2018 г. препоръчва изменение на член II, раздел 2, буква в), подточка ii) от Учредителния договор на Корпорацията, както е изложено по-долу;
Като се има предвид, че Председателят на Управителния съвет е поискал от Секретаря на Корпорацията да внесе предложението на Съвета на директорите в Управителния съвет;
Като се има предвид, че намерението на страните членки е настоящото решение, озаглавено „Изменение на Учредителния договор на Корпорацията“, и предложеното решение, озаглавено „Общо увеличение на капитала 2018 г.“, да бъдат приети едновременно и по този начин да се постигне желаната връзка между тях;
С настоящото поради горното Управителният съвет реши, че:
1. Член II, раздел 2, буква в), подточка ii) на Учредителния договор на Корпорацията се изменя, както следва:
„Раздел 2. Основен капитал
 в) ii) при всеки друг случай с мнозинство от осемдесет и пет процента от общия брой на гласовете.“
2. В съответствие с член VII, буква в) горепосоченото изменение ще влезе в сила за всички страни членки от датата, на която Корпорацията удостовери с формално съобщение, адресирано до всички страни членки, че: i) предложеното решение, озаглавено „Общо увеличение на капитала 2018 г.“, е влязло в сила; и ii) три пети от Управителите, упражняващи осемдесет и пет процента от общия брой на гласовете, са приели изменението.
(Прието на 16 април 2020 г.)
3131